Hotărârea nr. 169/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1nr. 378/2004

pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1,

cu modificările ulterioare

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 378/2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare;

            Luând în considerare adresa Poliției  Sectorului 1 nr.2725068/05.08.2010, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.32636/06.08.2010;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin. (1), lit."n" şi art.115, alin (1), lit."b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 378/2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare, astfel:

 

            “începând cu data de 15 august 2010 reprezentantul Poliţiei Sectorului 1 în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector  va fi doamna BERECHET MIOARA - comisar de poliţie.”

 

            Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 378/2004, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate şi se aplică întocmai.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia pentu Protecţia Copilului Sector 1, Poliţia Sectorului 1 al municipiului Bucureşti și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    169

            Data: 26.08.2010