Hotărârea nr. 168/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum  și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare prevederile  Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de  asistenţă socială ;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36/2004 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română - Asociaţia Diaconia, în vederea finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului ,,Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/23.03.2004 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1 și Patriarhia Română-Asociația Diaconia în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului Așezământul Social “Patriarh Iustinian Marina”;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ”q”,coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă continuarea derulării Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina.

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia- Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina vor încheia Convenţia de Implementare a Proiectului Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    168

            Data: 26.08.2010

 

 

 

                                                                                                 Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.168/26.08.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                   Ion Brad

 

 

 

 

CONVENŢIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

„AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL PATRIARH JUSTINIAN MARINA”

 

 

Între:

ASOCIAŢIA DIACONIA, denumită în continuare DIACONIA, cu sediul în Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, Sector 4, Bucureşti, reprezentată prin Preşedinte, PS Episcop CIPRIAN CÂMPINEANUL, Vicar Patriarhal, şi Aşezământul Social  Patriarh Justinian Marina, denumit în continuare Centru Comunitar de Servicii, cu sediul în Strada Pajurei, nr. 3 B, reprezentat prin Pr. Cristian Popa.

 

Şi:

CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1, cu sediul în Strada Banu Manta, nr. 9-13, reprezentat prin Primar, dl. ANDREI IOAN CHILIMAN, şi DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI, cu sediul în B-dul Mareşal Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, reprezentată prin Director General, dl. Dănuţ Ioan Fleacă, denumite în continuare CL-DGASPC Sector 1.

 

 

AU FOST STABILITE URMĂTOARELE:

 

Articolul 1 – Obiectul convenţiei

 

(1)       DIACONIA în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1 va implementa Proiectul Asezamantul Social Patriarh Justinian Marina, descris în Anexa A, proiect care vizează organizarea şi funcţionarea a două servicii destinate copiilor în dificultate, mamelor victime ale violenţei familiale şi copiilor acestora. CL-DGASPC Sector 1 va contribui la realizarea acestui proiect în condiţiile stabilite de prezenta convenţie.

(2)       Serviciile care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt:

● Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenţei în familie;

● Centrul de zi pentru copii şcolari.

(3)       DIACONIA şi CL-DGASPC Sector 1 se obligă să asigure perenitatea serviciilor rezultate din implementarea proiectului. În acest sens, DIACONIA şi CL-DGASPC Sector 1 se obligă să asigure funcţionarea acestor servicii după finalizarea activităţilor de: stabilire a criteriilor de selecţie şi menţinere a beneficiarilor prin finanţarea cheltuielilor necesare şi managementul eficient al serviciilor în funcţie de nevoile populaţiei, în condiţiile legii şi ale art. 6 alin. 1 al prezentei convenţii de colaborare.

(4)       Imobilul situat în Bucureşti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 3 B, este proprietatea Patriarhiei Române-Administraţia Patriarhală, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.123/18.01.2006, şi pus la dispoziţia Diaconiei, prin contract de comodat, pentru o perioadă de 10 ani. Acest imobil a fost amenajat de către Diaconia în scopul înfiinţării Centrului de primire în regim de urgenţă a persoanelor victime ale violenţei în familie şi a Centrului de zi pentru copii şcolari. Acesta va fi administrat de Diaconia şi se obligă să nu schimbe regimul juridic şi destinaţia spaţiilor, aşa cum aceasta rezultă din convenţie.

 

Articolul 2 – Data intrării în vigoare şi durata convenţiei

 

(1) Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 63/ 23.03.2004, pentru aprobarea implementării proiectului, modificata prin HCL Sector 1 nr. ........................... privind aprobarea continuarii implementarii proiectului, prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către reprezentanţii părţilor contractante, cu posibilitatea de prelungire anuală în funcţie de raportul de evaluare al proiectului.

(2) Prezenta convenţie încetează pe data de .................................

 

Articolul 3 – Obligaţiile Diaconiei

              

(1)    DIACONIA se obligă să pună la dispoziţie celor două servicii (Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor, mame cu copii, victime ale violenţei în familie – beneficiari 4 mame şi copiii lor; Centrul de zi pentru copii şcolari – beneficiari 40 de copii şcolari) spaţiile şi mobilierul necesare organizării şi funcţionării acestora în imobilul situat în str. Pajurei, nr. 3 B, conform cu inventarul şi planul stabilit.

(2)    DIACONIA se obligă să pună la dispoziţie, pentru funcţionarea celor două servicii următorul personal: director Centru, director programe sociale, asistent social, administrator, contabil, şofer, magaziner, preot, supraveghetor de noapte.

(3)    DIACONIA se obligă să identifice fonduri pentru completarea echipamentelor şi să urmărească asigurarea participării celorlalţi donatori la realizarea proiectului. Echipamentul şi bunurile achiziţionate astfel vor deveni proprietatea Diaconiei şi vor fi utilizate numai pentru scopurile serviciilor rezultate din cadrul acestui parteneriat.

(4)    DIACONIA se obligă să ţină evidenţele contabile necesare managementului financiar al proiectului şi să colaboreze cu contabilul desemnat de CL-DGASPC Sector 1 pentru acest proiect.

(5)    DIACONIA se obligă să asigure cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor şi echipamentelor din dotare destinate celor două servicii în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1.

(6)    DIACONIA asigură furnizarea de servicii de consiliere şi suport familial pentru beneficiarii proiectului prin Serviciul de consiliere şi sprijin familial.

(7)    DIACONIA se obliga sa puna la dispozitia DGASPCS1 deconturile justificative (copie factura-conform cu originalul pentru luna anterioara);

(8)    DIACONIA se obliga sa respecte termenul de predare al deconturilor  justificative, respectiv pana la data de 15 a lunii in curs (pentru luna anterioara).

(9)    Pana in data de 15 ale lunii in curs (pentru luna anterioara) va pune la dispozitia DGASPCS1 tabelele lunare cu prezenta beneficiarilor Centrului, indicandu-se: numele si prenumele beneficiarului, adresa, zilele in care a fost prezent in cadrul Centrului.

(10)Diaconia se obliga sa transmita trimestrial (la trei luni) catre DGASPCS1 un raport de activitate cu privire la stadiul de implementare a Proiectului.

 

Articolul 4 – Obligaţiile CL-DGASPC Sector 1

 

(1)    CL-DGASPC Sectorul 1 pune la dispoziţie următorul personal care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul celor două servicii: 1 inspector specialitate cu atributii de educator, 1 referent SSD cu atributii de educator, 1 asistent medical,  1 ingrijitor, 2 muncitori calificati (bucatari), 1 muncitor necalificat, 1 paznic.

(2)    CL-DGASPC Sectorul 1 asigură cheltuielile necesare pentru hrană, îmbrăcăminte, medicamente, rechizite pentru 40 de copii, 4 mame şi copiii acestora conform normelor stabilite de lege si a deconturilor justificative transmise.

(3)    CL-DGASPC Sectorul 1 şi Asociaţia Diaconia identifică soluţii pentru reintegrarea familială a beneficiarilor cu domiciliul în Sectorul 1, prin identificarea unei soluţii de tip familial sau alternative în condiţiile prevăzute de lege.

(4)    CL-DGASPC Sectorul 1 se obligă să asigure 50% din cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor şi echipamentelor din dotare destinate celor două servicii.

(5)    Consiliul Local Sector 1 prin DGASPCS1 se obliga sa deconteze cheltuielile de hrana, (in cuantumul stabilit de legislatia nationala si locala in vigoare) facute de Diaconia in termen de 30 zile de la depunerea de catre Asociatie a documentatiei complete referitoare la deconturile justificative mentionate mai sus.

 

 

Articolul 5 – Obligaţiile comune DIACONIEI şi CL-DGASPC Sectorul 1

 

(1)        CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA stabilesc de comun acord modalităţile de mediatizare a serviciilor rezultate prin realizarea Proiectului, având în vedere problematica specială a psihologiei victimelor violenţei în familie.

(2)        CL-DGASPC Sectorul 1 si DIACONIA stabilesc de comun acord criteriile de selecţie şi menţinere a beneficiarilor în Centru şi le supune aprobării CPC Sector 1.

(3)        CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA asigură prin personalul propriu asistenţa tehnică necesară pentru monitorizarea şi evaluarea Proiectului.

(4)        CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA se obligă să menţină pe durata convenţiei încadrarea cu personal a serviciilor create conform standardelor şi a legislaţiei în vigoare.

(5)        CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA se obligă să elaboreze Proiectul instituţional al celor două servicii (mandatul serviciilor, obiective, acţiuni, modalităţi de funcţionare, evaluare beneficiari, activităţi, regulamente de organizare şi funcţionare) şi îl propun spre aprobare şi validare CPC Sector 1.

(6)        CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA se obligă să verifice ca activităţile desfăşurate de personalul serviciilor prevăzute în convenţie să fie în conformitate cu standardele şi metodologiile de organizare şi funcţionare în vigoare si sa respecte confidentialitatea datelor si  informatiilor obtinute pe parcursul si in legatura cu prezenta Conventie.

 

Articolul 6 – Raportare

 

(1)      Managerul de proiect va raporta CL-DGASPC Sectorul 1 şi Diaconiei stadiul realizării Proiectului, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate (tehnic şi financiar) şi al raportului final anual. Procedurile vor fi stabilite de comun acord. Fiecare raport de activitate va fi transmis în prima săptămână a lunii următoare. Raportul final va trebui să descrie în detaliu realizările cantitative şi calitative ale proiectului.

(2)      În afara rapoartelor de activitate managerul de proiect va înştiinţa CL-DGASPC Sectorul 1 şi DIACONIA de îndată asupra oricărei dificultăţi care ar putea afecta respectarea strictă a programării activităţilor/planului stabilit.

 

Articolul 7 – Achiziţii

 

(1)     Achiziţiile de bunuri sau de echipamente necesare realizării serviciilor din cadrul Proiectului cu fonduri de la CL Sector 1 se vor face în conformitate cu procedurile din legislaţia română în domeniul achiziţiilor publice de către DIACONIA, conform prezentei Convenţii.

(2)     Necesarul de achiziţii pentru funcţionarea serviciilor va fi stabilit de către CL-DGASPC Sector 1 şi DIACONIA în funcţie de numărul de beneficiari prezenţi.

 

Articolul 8 – Modalităţi de control a folosirii fondurilor

 

(1)     Pentru fondurile provenite de la CL-DGASPC Sector 1 şi destinate organizării şi funcţionării celor două servicii se vor elabora proceduri care să vizeze controlul de folosire a fondurilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 9 – Contabilitate şi documente justificative

 

(1)     DIACONIA va ţine registre de evidenţă contabilă separate pentru proiect, care să reflecte sumele intrate şi cheltuielile efectuate.

(2)     DIACONIA va păstra toate documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor referitoare la proiect.

(3)     Toate rapoartele de activitate, inclusiv raportul final, vor include informaţii financiare.

 

Articolul 10 – Revizie contabilă şi monitorizare

 

(1)     DIACONIA este de acord să permită reprezentanţilor autorizaţi să conducă orice revizii contabile sau inspecţii pe care le consideră necesare pentru a verifica derularea activităţilor proiectului pentru fondurile alocate din partea CL-DGASPC Sector 1. În mod deosebit DIACONIA va permite accesul nelimitat la locul desfăşurării proiectului, la registrele de evidenţă contabilă, la documentele justificative, precum şi la toate documentele referitoare la realizarea acestei convenţii.

(2)     DIACONIA se obligă să pună la dispoziţia institutiilor si organismelor abilitate toate informaţiile solicitate, inclusiv cele privind serviciile de protecţie a copilului şi a mamelor victime ale violenţei în familie existente sau care vor fi înfiinţate, pentru a permite verificarea îndeplinirii criteriilor de complementaritate şi evidenţiere a calităţii serviciilor prevăzute în prezenta convenţie.

 

Articolul 11 – Încetarea şi modificarea convenţiei

 

(1)      Încetarea şi modificarea acestei convenţii se vor face numai cu acordul ambelor părţi.

(2)      Această convenţie se supune legislaţiei române.

(3)      Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei convenţii şi care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

(4)      Această convenţie a fost încheiată în trei exemplare originale, fiecare având aceeaşi valoare juridică.

 

 

 

Pentru DIACONIA                                               Pentru CL-DGASPC Sector 1

 

Preşedinte,                                                              Primar,

 

P.S. Episcop CIPRIAN CÂMPINEANUL          ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

 

Director Asociaţia Diaconia,                                 Secretar al Primăriei Sector 1,

Pr. Cristian Popa                                                   Jur. Bogdan Grigorescu

 

 

 

Director Aşezământ,                                             Director General DGASPC Sector 1,

Pr. Florin Cătălin Dabu                                                  Dănuţ Ioan Fleacă

 

 

 

Contabil Şef,                                                           Director General Adjunct,

Diaconia                                                                  DGASPC Sector 1

Ec. Marina Giol                                                      Daniela Niţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: „Asezamantul Social Patriarh Justinian Marina””

 

 

 

1.      Scop: Organizarea şi funcţionarea serviciilor:

  1. Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenţei în familie;
  2. Centrul de zi pentru copii şcolari.

2.      Obiective:

(1) furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenţă şi suport mamelor şi copiilor acestora, victime ale violenţei în familie;

(2) prevenirea instituţionalizării, abandonului şcolar şi familial, delicvenţei juvenile, diminuarea fenomenului de violenţă domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative asupra creşterii şi dezvoltării copilului, asistenţă multiplă şi de specialitate familiilor cu disfuncţionalităţi.

3.      Localizare: Municipiul Bucureşti, Sector 1, strada Pajurei, nr. 3B

4.      Beneficiari:

-          4 mame cu copii victime ale violenţei în familie;

-          40 de copii şcolari, cu vârste între 7 şi 14 ani, proveniţi din familii monoparentale şi/sau sărace, aflate în dificultate, cu risc social crescut privind abandonul şcolar şi familial cu domiciliul stabil/rezidenţă în sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

5.      Activităţi ce urmează să se desfăşoare în cadrul proiectului:

-          stabilirea criteriilor de admitere şi menţinere a beneficiarilor în proiect;

-          asigurarea funcţionării serviciilor prevăzute în convenţie şi susţinerea lor prin: managementul de personal, activităţile zilnice de aprovizionare, întreţinere, îngrijire, reprezentare;

-          formare de personal;

-          mediatizare şi sensibilizare a opiniei publice;

-          colaborare permanentă cu serviciile deconcentrate ale statului: DSP, Spital, Inspectorat Şcolar, Şcoală, IGP, Secţie de Poliţie;

-          Monitorizare/evaluare.

6.      Traiectoria beneficiarilor

(1)   Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor victime ale violenţei în familie:

-          identificarea beneficiarilor, întocmirea dosarului, propunerea de plasament în regim de urgenţă-DGASPC Sector 1;

-          plasarea în regim de urgenţă-DGASPC Sector 1 şi CCS Patriarh Justinian Marina;

-          propunerea de schimbare a măsurii de plasament în regim de urgenţă în măsură de plasament-DGASPC Sector 1;

-          avizarea propunerii de măsură de plasament-CCS Patriarh Justinian Marina;

-          hotărârea măsurii de plasament- CPC Sector 1 conform criteriilor stabilite în Convenţia de implementare Art. 5, Alin. 6;

-          punerea în aplicare a măsurii-plasamentul beneficiarului în Centru şi acordarea protecţiei, sprijinului, asistenţei şi îngrijirii acestuia;

-          asigurarea reintegrării familiale a beneficiarilor prin alternative de tip familial-DGASPC Sector 1.

 

(2)   Centrul de zi pentru copii şcolari:

-          identificarea beneficiarilor, întocmirea dosarului, propunerea măsurii de plasament în regim de urgenţă-DGASPC Sector 1;

-          avizarea propunerii-CCS Patriarh Justinian Marina;

-          măsuri de: îngrijire, educare şi ocrotire conform standardelor în vigoare-CCS Patriarh Justinian Marina.

 

 

 

 

Pentru DIACONIA                                               Pentru CL-DGASPC Sector 1

 

Preşedinte,                                                              Primar,

 

P.S. Episcop CIPRIAN CÂMPINEANUL          ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

 

Director Asociaţia Diaconia,                                 Secretar al Primăriei Sector 1,

Pr. Cristian Popa                                                   Jur. Bogdan Grigorescu

 

 

 

Director Aşezământ,                                             Director General DGASPC Sector 1,

Pr. Florin Cătălin Dabu                                                 Dănuţ Ioan Fleacă

 

 

 

Contabil Şef,                                                           Director General Adjunct,

Diaconia                                                                  DGASPC Sector 1

Ec. Marina Giol                                                      Daniela Niţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL ANUAL ESTIMATIV AL PROIECTULUI ASEZAMANTULUI SOCIAL

“ PATRIARH IUSTINIAN MARINA “- 2010-2011

Nr. crt.                Categoria de cheltuieli                 CL-DGASPC Sector 1          DIACONIA

1.                    Cheltuieli materiale/an

a)      Hrana

-Centrul de zi,40 copii                                   66360 lei/an                 31500 lei/an

-Adapost social,21 mame si 63 copii             56700 lei/an                 29400 lei/an

b)Imbracaminte

         -21 mame                                                5040 lei/an                   6300 lei/an

         -63 copii                                                 8400 lei/an                    4200 lei/an

         -40 copii scolari                                     3850 lei/an                     4200 lei/an

c) Medicamente                                              4580 lei/an                     3780 lei/an

d)Rechizite pentru 90 scolari                          15000 lei/an                   6300 lei/an

e)Altele (produse igienico-sanitare )              14700 lei/an                    4200 lei/an

_________________________________________________________________________________

TOTAL                                                         174630 lei/an                   89880 lei/an

__________________________________________________________________________________

     2. Cheltuieli de personal/an                                        91880 lei/an                    69510 lei/an

     3.Cheltuieli serviciu paza                                            55224 lei/an               

     4. Cheltuieli de intretinere/an                                      50400 lei/an                   50400 lei/an

     5. Formare profesionala/an                                                                                   6300 lei/an

     6. Bunuri electrocasnice                                                                                      12600 lei/an

     7. Alte categorii( echipament paturi, parc joaca )                                                10500 lei/an 

_________________________________________________________________________________                                                          

       TOTAL GENERAL                                                  372134 lei/an                239190 lei/an

 

Cheltuielile au fost calculate pentru un curs EURO=4.2 lei

 

 

                                                                                        CONTABIL SEF

                                                                                    EC.   MARINA GIOL