Hotărârea nr. 167/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate  al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;            

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

 

            În tot cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 denumirea Biroului de Consiliere, Formare şi Mediere Profesională se înlocuieşte cu denumirea Biroul Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională.           

            În tot cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 denumirea compartimentului Unitatea de Ateliere Lucrative se înlocuieşte cu Biroul Angajare Protejată.

           

            Se modifică prevederile art. 49 atribuţiile Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, astfel:

-          ”evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap măsuri de protecţie (găzduirea în centre de protecţie aflate în subordonarea metodologică a A.N.P.H.);

-          sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta;

-          realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

-          realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora ;

-           initiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare in domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;

-           întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul de beneficiari şi acţiunile de protecţie specială întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socială şi socio-medicală ; aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-          stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul;

-          realizează evaluarile medicale conform criteriilor pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-          realizează evaluările sociale pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap; realizeaza evaluările psihologice pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-           realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaţională a persoanelor ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-           realizează evaluarea nivelului de instruire

-           vizează şi ia la cunoştinţă planul individualizat de servicii;

-           propune comisiei de evaluare  programul de recuperare şi integrare;

-           aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

-           asigură consiliere psihologică pentru persoanele adulte din centrele rezidenţiale;

-          consiliere în situaţii de criză;

-          consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

-           promovarea sănătăţii”.

 

Servicii de consiliere profesională :

-           ”identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

-           informaţii privind piaţa muncii;

-          recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

-          consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

-           consiliere si suport postangajare;

-           secretariat şi arhivă ;

-           colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

-           fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

-           întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

-           fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

-           întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.”

           

            Atribuţiile Compartimentului Angajare Asistată:

-          ”aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-          stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul;

-          realizează evaluările sociale pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-          realizează evaluările psihologice pentru persoanele ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-          realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaţională a persoanelor ce solicită încadrarea în grad de handicap;

-          realizează evaluarea nivelului de instruire;

-          consiliere în situaţii de criză;

-          consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi”;

-          promovarea sănătăţii.

 

Servicii de consiliere profesională :

-          ” identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

-           informaţii privind piaţa muncii;

-           recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

-          consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

-          consiliere si suport postangajare.

-          secretariat şi arhivă ;

-          colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;

-          antrenarea pentru post – se va urmări abordarea “plasează şi formează” ;

-           identificarea locurilor de muncă de pe piaţa muncii care se potrivesc persoanelor
avute în evidenţă;
abordarea potenţialilor angajatori (obţinerea acordului de la angajator);

-          potrivirea beneficiarului la locul de muncă (identificarea posturilor potrivite;  identificarea cerinţelor postului; analiza sarcinii, a postului; pregătirea persoanei cu dizabilitate);

-           negocierea locului de muncă;

-          pregătirea la locul de muncă, pregătirea co-lucrătorilor şi supervizorilor;

-           monitorizare şi consiliere post-angajare;

-          dezvoltarea carierei (în cazul persoanelor capabile).”

 

            Se modifică prevederile art. 62 Atribuţiile Centrului Multifuncţional Nazarcea, astfel:

 

            Centrul Multifuncţional Nazarcea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

-          „reabilitare şi reinsertie socială pentru beneficiarii centrului;

-          suport pentru integrarea în muncă;         

-          măsuri de readaptare, de reorientare si de reeducare profesionala stabilite prin legislaţia in vigoare;

-          informaţii asupra situaţiilor de risc, precum si asupra drepturilor persoanei cu handicap;

-          consiliere psihologica;

-          consiliere vocaţională.

-          consiliere socială;

-          acordarea de sprijin si acompaniament social pentru persoanele aflate in dificultate sau situaţie de risc;

-          servicii de recuperare si reabilitare;

-          servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

-          servicii de educaţie specializată.”

 

            Atribuţiile Biroului Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire  Prevocaţională:

-          evaluarea profesională, prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu handicap şi se analizează cerinţele pentru locul (locurile) de muncă destinate;

-          formarea prevocaţională, care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, pentru creşterea nivelului de angajare a persoanei cu handicap;

-          elaborarea unui plan de integrare profesională individualizat pentru persoanele cu handicap evaluate;

-          explorarea şi maximizarea potenţialului profesional al persoanelor cu handicap;

-          măsuri de readaptare, de reorientare şi de reeducare profesională stabilite prin legislaţia în vigoare;

-          informaţii asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor persoanei;

-          Acordarea de sprijin şi acompaniament social pentru persoanele cu handicap aflate în dificultate sau situaţie de risc;

-          servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

-          activitati de iniţiere in accesarea serviciilor din comunitate”.

 

            Atribuţiile Biroului Angajare Protejată:

-          „oferă sprijin persoanelor cu handicap în asigurarea şi menţinerea unui loc de muncă plătit pe piaţa deschisă a muncii;

-          include pregătire pentru locul de muncă şi găsirea unui loc de muncă;

-          suport pentru integrarea în muncă;

-          spaţiu adaptat corespunzător nevoilor persoanei cu handicap, în care aceasta desfăşoară activităţi lucrative, în conformitate cu abilităţile şi capacitatea sa profesională;

-          promovarea capacităţii de angajare în muncă a persoanelor cu handicap.”

                       

            Atribuţiile Centrului de Inserţie Profesională:

-          oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal ( consiliere psihologică, consiliere vocaţională, consiliere socială);

-          organizarea de activităţi de formare şi de implicare a voluntarilor în activităţile din cadrul Centrului de Inserţie Profesională;

-          diseminarea de materiale informative;

-          socializarea prin ieşiri  şi excursii în comunitate;

-          activitati de formare/ initiere in meseria de croitor si imprimator textil.

-          suport psihologic pentru parinti;

-          activitati de informare a agentilor economici despre drepturile persoanelor cu handicap pe piata muncii;

-          evaluarea profesională, prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu handicap şi se analizează cerinţele pentru locul (locurile) de muncă destinate;

-          formarea prevocaţională, care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, pentru creşterea nivelului de angajare a persoanei cu handicap;

-          elaborarea unui plan de integrare profesională individualizat pentru persoanele cu handicap evaluate;

-          explorarea şi maximizarea potenţialului profesional al persoanelor cu handicap;

-          măsuri de readaptare, de reorientare şi de reeducare profesională stabilite prin legislaţia în vigoare;

-          informaţii asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor persoanei;

-          Acordarea de sprijin şi acompaniament social pentru persoanele cu handicap aflate în dificultate sau situaţie de risc;

-          servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

-          activitati de iniţiere in accesarea serviciilor din comunitate”.

 

            Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    167

            Data: 26.08.2010

 

 

SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO
1+19
BIROUL AUTO
1+34
CASA SF. STEFAN
1+16 

 

ANEXA NR. 1 LA ORGANIGRAMA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

În subordinea Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei se evidenţiază în Organigramă Centrul Multifuncţional Phoenix, Proiect aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 428/29.10.2009                        

În cadrul acestui Proiect sunt integrate următoarele structuri fără personalitate juridică:

Centrul Multifuncţional Phoenix:

va fi deservit de următoarea structură de personal comună pentru toate compartimentele:

1 post sef serviciu

2 posturi îngrijitor

1 post asistent medical

 

Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

va fi deservit de următoarea structură de personal:

3 posturi infirmieră

                din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personal cu atribuţii de asistent social şi psiholog        ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Terapie Ocupaţională:

1 post de infirmieră

din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personalul cu atribuţii de asistent social şi psiholog    ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Recuperare Neuromotorie PHOENIX:

4 posturi de kinetoterapeut

1 post medic

 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună” 2:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi „Un Pas Împreună” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Clubul Seniorilor PHOENIX:

Personalul care va deservi această structură face parte din Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Centrul de informare pentru cetăţeni:

1 post de referent

Centrul de Reminiscenţe:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer şi va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Anexa nr. 2 la Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

Complexul Social de Servicii Sf. Maria:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 5 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial - 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 23 posturi

TOTAL POSTURI :1+47 posturi

 

Complexul Social de Servicii Jiului:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 50 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 30 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 12 posturi

TOTAL POSTURI: 1+92 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul Maternal- 9 posturi;

componenta Centrul de Zi-19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 13 posturi

TOTAL POSTURI: 1+41 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae:

Cuprinde în structura sa 3 componente:

componenta Centrul de Zi- 4 posturi;

componenta Centrul Maternal- 11 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 22 posturi

TOTAL POSTURI: 1+56 posturi

 

Complexul Social de Servicii Odăi

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost -27 posturi

componenta Centrul de Ingrijire şi Asistare Persoane Vârstnice+Biroul Deservire-164 posturi

TOTAL POSTURI: 1+191 posturi

    Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.167/26.08.2010

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

STATUL DE FUNCŢII

 

FUNCŢII PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Treapta de salarizare

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6

1

ŞEF SERVICIU

S

28

1

ŞEF BIROU

S

14

1

Total funcţii publice de conducere:49

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

21

CONSILIER

S

PRINCIPAL

54

CONSILIER

S

ASISTENT

188

CONSILIER

S

DEBUTANT

12

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

42

REFERENT

M

PRINCIPAL

12

REFERENT

M

ASISTENT

24

REFERENT

M

DEBUTANT     

2

Total funcţii publice de execuţie: 368

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 417

 

 

FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU

S

I

26

ŞEF BIROU

S

I

7

ŞEF SERVICIU ( FARMACIST)

S

primar

1

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

2

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  36

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

105

REFERENT

SSD

IA

13

INSPECTOR

M

IA

7

REFERENT

M

IA

140

 

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC

S

primar

22

PSIHOLOG

S

principal

4

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

7

ASISTENT SOCIAL

PL

principal

1

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

130

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

13

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORA MEDICALĂ

M

principal

2

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

292

ÎNGRIJITOARE

G

 

41

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

475

FARMACIST

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT

S

I

1

PREOT

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

3

MAGAZINER

M

I

11

POMPIER

 

I

2

PAZNIC

 

I

21

PORTAR

 

I

4

ÎNGRIJITOR

 

I

129

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

163

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

74

                   

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1933

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1969

 

TOTAL GENERAL: 2386