Hotărârea nr. 166/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1, precum  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

            În temeiul Legii nr.11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2010;

            În conformitate cu art.19, alin(1), pct. a) și b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar fiscale;

            În temeiul art. III, alin. (1)-(3) şi art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.145/19.07.2010 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastrucură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2010.

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/16.02.2010 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

                        CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010  în suma de 1.326.036,38 mii lei  se majorează cu suma de 6.497,29 mi lei devenind 1.332.533,67 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.034.238,90 mii lei se majorează cu suma de 6.497,29 mii lei devenind 1.040.736,19 mii lei, conform anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii este în valoare de 20.693,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare de 29.465,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Bugetul creditelor interne este valoare de 104.682.18 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii este în valoare de 136.957,30 mii lei nerectificându-se;          

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.332.533,67 mii lei, astfel :

 

 

Ø    Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.040.736,19 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii este în valoare de 20.693,00 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare 29,465,00 mii lei;

 

Ø    Veniturile din credite interne sunt în valoare de 104.682.18 mii lei;

 

Ø    Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 136.957,30 mii lei;

 

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.332.533,67 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.040.736,19 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 142.521,48 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  103.177,83 mii lei cheltuieli curente, 39.908,20 mii lei cheltuieli de capital şi – 564,55 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 1.1.1 ( 1.1.1.1 ;1.1.1.2);

(2)    20.865,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 18.783,52 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli de capital 2.089,70 mii lei şi – 7,78 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.2 (1.1.2.1 ;1.1.2.2);

           (3)  35.282,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, nerectificându-se;

            (4)   417,71 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 417,86 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr.1.1.3 (1.1.31);

(5)   41.536,10 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 39.487,10 mii lei cheltuieli curente, 2.124,00 mii lei cheltuieli de capital şi -75,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1 ;1.1.4.2);

            (6)    215.364,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 196.485,00 mii lei cheltuieli curente, 18.898,00 mii lei cheltuieli de capital şi -19,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (7)   5.615,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 5.617,00 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -58,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (8)   103.245,86 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 87.445,10 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 16.422,71 mii lei şi –621,95 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1 ; 1.1.5.2 );

            (9)    108.916,23 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 103.300,51 mii lei cheltuieli curente, 6.879,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –1.263,28 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1 ; 1.1.6.2 ;1.1.6.3 ;1.1.6.3.1 ;1.1.6.3.2 ;1.1.6.4 ;1.1.6.5 ; 1.1.6.6);

           (10)  164.758,36 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 120.645,45 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 31.622,91 mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ;1.1.7.3 ;1.1.7.4 );

           (11)   110.302,89 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 110.00,00 mii lei cheltuieli curente, 302,89 mii lei cheltuieli de capital si 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.8 (1.1.8.1);

           (12)     85.589,54 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 49.528,56 mii lei cheltuieli curente, 36.077,24 mii lei cheltuieli de capital şi – 16,26 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.9 (1.1.9.1 );

           (13)  6.321,44 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.10 (1.1.10.1).

          

 

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 20.693,00 mii lei  nu se rectifică fiind strucurat după cum urmează:

Ø    (1)   20.693,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 11.747,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capital.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 29.465,00 mii lei  nu s-a rectificat fiind strucurat astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nu se rectifică;

(2)    24.280,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.625,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 655,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se;

(3)    3.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, nerectificându-se;

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 104.682,18 mii lei nu se rectifică fiind structurat după cum urmează : 

          (1)     4.706,40 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, nerectificându-se;

           (2)   99.975,78 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07.

         

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 136.957,30 mii lei nu se rectifică fiind repartizată astfel:

 

(1)   6.160,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital;

(2)  137,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională, capitolul 61.11, nerectificându-se;

          (3)   9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ;

          (4)    150,00 mii lei Cultură, recreere şi religie, capitolul 67.02, pentru cheltuieli de capital;

          (5)     121.510,30 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, din care: 864,85 mii lei cheltuieli curente (alte transferuri reprezentând sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea   și extinderea  locuințelor existente) și 120.645,45 mii lei cheltuieli de capital.

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 404.256,08 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   154.090,45  mii lei – buget local ;

            -   136.092,45 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     104.682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           655,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic și Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primariului Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1,  Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   166

            Data: 12.08.2010