Hotărârea nr. 165/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate in Sectorul 1

      al Municipiului Bucuresti            

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate nr.260/20.07.2010 al arhitectului şef al Primariei sectorului 1.

             -Raportul nr.80/22.07.2010 a Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul 13/14/29.06.2010ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulatie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare retele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

              -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                    

                                   Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  Planurile Urbanistice de Detaliu pentru constructii  definitive pe terenuri situate in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, precum si avizele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform  Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Planurile  Urbanistice de Detaliu este  valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Sef al Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                             Ion Brad

                                                                                                                               SECRETAR,

                                                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

            Nr.:     165

            Data:   29.07.2010

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa  nr.1

                                                                                                                      la Hotărârea Consiliului Local                                                                                                                                                     nr.165/29.07.2010

                                                                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                                       Ion Brad

 

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   construcții definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 

al  Municipiului București

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

postal

Functiunea

Avizat

CTU

1

PUD

Str. Sf. Petru și Pavel

36. 36A. 36 B

Loc. P+1E

13/14/29.06.2010