Hotărârea nr. 164/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind componența Comisiei de evaluare a persoanelor

cu handicap pentru adulţi Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare Raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.469/26.11.2009 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009 privind modificarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Sector 1 ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. “n” şi ale art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 1, după cum urmează:

 

Preşedinte:

Florica Popescu                    - medic primar expertiză grad I;

 

Membri:

Luminiţa Nicoleta Neacşu   - medic primar;

Guţă Florina                         - psiholog;

Filip Elena                             - reprezentant O.N.G.;

Manițiu Mariana                  - asistent social;

 

Art.2.  Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.469/26.11.2009 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009 privind modificarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Sector 1 se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, membrii Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                               Ion Brad

                                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     164

            Data:   29.07.2010