Hotărârea nr. 163/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului Centrul de Zi „Sf. Ana” derulat în parteneriat de către  Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/29.03.2007, respectiv nr.273/25.06.2009 privind aprobarea continuării derulării Proiectului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului “Centrul de Zi Ana”;

Luând în considerare Proiectul “Centrul de Zi Ana” propus de Asociaţia “Sf.Ana”;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“n” şi  art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă continuarea  Proiectului Centrul de Zi „Sf. Ana” derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 1- prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”.

Art.2. În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana” vor încheia Convenţia de parteneriat a Proiectului “Centrul de Zi Ana”, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de parteneriat menţionată la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia “Sf. Ana” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                               Ion Brad

                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     163

            Data:   29.07.2010

 

 

 

Asociaţia Sf. Ana

 
                                    ASOCIAŢIA SF. ANA                                        DIRECŢIA GENERALĂ DE AISTENŢĂ SOCIALĂ  SECT.1              

                     Pentru ajutorarea copiilor cu handicap mintal sever                                       BUCUREŞTI

                           Str. Petru Rareş  nr. 1 sect. 1 Bucureşti                                      Str. Mareşal Averescu nr. 17 sect. 1

                                   Cod postal 011101                                                                                  Tel. 021 - 2225346

                           Tel/Fax 0040–2-1–223.55.93

                                Cod fiscal 9388306

                     E-mail: sfantaana@yahoo.com

                                     www.sf-ana.ro

                     Cont IBAN RO19RZBR0000060008660599

                              Raiffeisen Bank – Suc. Amzei

 

                                                                                                      Anexa nr.1

                                                                                      la Hotărârea Consiliului Local

nr.163/29.07.2010

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                    Ion Brad

 

 

Convenţie de parteneriat

 

Încheiată între:

 

 

ASOCIAŢIA “SFÂNTA ANA” pentru ajutorarea copiilor cu handicap mintal sever, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Petru Rares, nr. 1, acreditată ca furnizor de servicii sociale in baza Certificatului de Acreditare seria A nr. 0005292 /13.03.2009, reprezentată de d-na Gabriela SCRABA – Preşedinte

 

şi

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului Bucureşti, reprezentat de d-nul Andrei Ioan CHILIMAN – Primar, prin DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, reprezentată de D-l dr. Dănuţ Ioan FLEACA – Director General şi acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza deciziei 186/17.12.2008.

 

 

Obiectul convenţiei: colaborarea celor două parţi pentru sustenabilitatea Proiectului “Centrul de Zi Ana”

    Scopul Proiectului este să ofere gratuit servicii directe de recuperare, educare, şcolarizare si integrare pentru  copii, adolescenţi şi tineri cu handicap mintal şi asociat  sever, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituţii de tip rezidenţial.

    Grupul ţintă al Proiectului îl formeaza 36 de copii, adolescenţi şi tineri cu handicap mintal sever, 28 dintre ei proveniţi din  familii în majoritate din sect. 1, dar şi din alte sectoare ale municipiului Bucureşti, cu venituri în general modeste, şi 8 copii din căsuţele de tip familial ale sect. 1,

 

 

Data intrării în vigoare şi durata Convenţiei:

Convenţia intră în vigoare la data semnării ei şi are o valabilitate de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

 

 

 

Obligaţiile părţilor:

 

  1. Asociaţia “Sfânta Ana” se angajează:

 

1)      Să asigure continuitatea funcţionării Centrului de Zi Ana ;

2)      Să menţină pe parcursul prezentei convenţii toate serviciile furnizate beneficiarilor cu handicap mintal sever, în 3 clase pentru copii şi în secţia pentru tineri cu vârste peste 18 ani.

3)      Să coordoneze desfăşurarea în condiţii optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităţilor de educare şi recuperare cu beneficiarii din Centrul de Zi Ana.

4)      Să asigure obţinerea resurselor financiare necesare salarizării posturilor didactice, pentru 2 logopezi, 1 psihodiagnostician, 1 îngrijitoare, 1psiholog, 1 contabil si 1 asistent social.

5)      Să asigure finanţarea cheltuielilor administrative, de transport şi întreţinere a microbuzului, cheltuieli pentru dotări, echipamente, şi parţial pentru hrană, materiale informative şi promoţionale, excursii, alte cheltuieli determinate de desfasurarea  Proiectului, conform devizului.

6)      Sa desemneze un asistent social care sa colaboreze cu managerul de caz  la instrumentarea dosarelor copiilor.

7)      Să pună la dispoziţia DGASPC- Sector 1 rapoarte asupra activităţii desfasurate in cadrul proiectului la solicitarea DGASPC- Sector 1.

8)      Sa puna la dispozitia DGASPC- Sector 1 deconturile justificative ( copie facturi – conform cu originalul pentru luna anterioara).

9)      Sa respecte termenul de predare al deconturilor justificative, si anume, pana la data de 15 a lunii in curs (pentru luna anterioara).

10)  Să aducă la cunoştinţa opiniei publice şi să promoveze parteneriatul cu DGASPC – Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziţie şi în materialele sale informative şi de prezentare.

 

 

B. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC – Sector 1 se angajează:

      

1.      Să asigure selecţia, angajarea si finanţarea cheltuielilor de personal pentru 1 educatori,  2 îngrijitori, posturi strict necesare în derularea proiectului pentru a putea îndeplini standardele minime prevăzute de lege.

2.      Sa desemneze un manager de caz pentru beneficiarii Proiectului din sectorul 1 care sa colaboreze cu asistentul social  al Asociaţiei la instrumentarea dosarelor copiilor ;

3.      Să deconteze parţial, în limitele convenite, cheltuielile de hrană, rechizite, jocuri didactice si consumabile imprimanta, materiale de curatenie,etc conform prevederilor proiectului, în termen de 10 zile de la depunerea de către Asociaţie a documentaţiei complete referitoare la deconturile justificative menţionate mai sus.

4.      Să aducă la cunoştinţa opiniei publice şi să promoveze parteneriatul cu Asociaţia Sf. Ana în materialele sale informative şi de prezentare.

 

      C. Obligaţiile comune:

 

1.      Respectarea principiului transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum şi al interesului lor superior.

2.      Respectarea legislaţiei în vigoare şi a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

 

 

 

 

      Evaluarea parteneriatului:

   

1.      Cele 2 părţi convin asupra obligaţiei de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului şi raportare finala la 1 an de la această dată.

2.      Raportările menţionate mai sus constau în punerea la dispoziţie a DGASPC – Sector 1 a rapoartelor narative şi financiare.

3.      Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanţi din partea Asociaţiei Sf. Ana precum şi din reprezentaţi ai DGASPC – Sector 1.

 

Încetarea şi modificarea convenţiei:

 

1. Modificarea termenilor convenţiei se face numai cu acordul ambelor părţi .

2. Convenţia poate înceta prin acordul părţilor sau prin denunţare unilaterală de către una dintre părţi, cu o notificare prealabilă  de 60 zile.

 

   Legislaţia aplicabilă Convenţiei şi soluţionarea disputelor:

 

1.      Această convenţie se supune legislatiei române.

2.      Divergenţele apărute în aplicarea Convenţiei vor fi solutionate pe cale amiabilă de către parţi.

 

   Prevederi finale:

1. Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, se va transmite în scris.

2. Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât şi în cel al primirii.

2. Prezenta Convenţie conţine 4 (patru) pagini, inclusiv Propunerea de buget şi a se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeaşi valoare juridică.

 

ASOCIATIA SF. ANA                                            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                            DGASPC – Sector 1

 

Gabriela SCRABA – Presedinte                                   Andrei Ioan ChilimanPrimar

 

         

                                                                                          Bogdan Nicolae GrigorescuSecretar

 

 

                                                                                           Dănuţ Ioan FleacaDirector General 

                                                                                                            DGASPC – Sector 1

                                                                                

 

 

                                                                                             Daniela Niţă

                                                                                             Director Economic – DGASPC  Sector 1

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE DE BUGET

 

Proiect : CENTRUL DE ZI ANA

Perioada de desfasurare  : 01.08.2010 – 01.08.2011

 

 

 

Tipuri de cheltuieli

Asociaţia Sf. Ana si parteneri

DGASPC

Sect. 1

Total

I.

Salarii

 

 

 

1.

9 cadre didactice

 260000

 

 260000

2.

2 logopezi part -time

 22000

 

 22000

3.

1 psiho-diagnostician

 17000

 

 17000

4.

1 ingrijitoare

 9700

 

 9700

5.

1 psiholog  part-time

 14000

 

 14000

6.

1 asistent social part-time

 15600

 

 15600

7.

1 contabil

 6400

 

 6400

8.

1 referent educator

 

16.566

16.566

9

2 ingrijitori

 

24.818

24.818

 

Total salarii

344700

41.384

386.084

II.

Cheltuieli directe

 

 

 

1.

Administrative (electricitate, apa, gaz, salubritate)

 33200

 

33200

2.

Comunicare ( tel., fax, internet)

 2500

 

2500

3.

Combustibil ( 150 km/zi x 240 zile x 14 l/100km = 5040 litri x 4,8 lei/litru

24192

 

24192

4.

Reparatii microbuz, intretinere, asigurare

6000

 

6000

5.

Alimente ( 30 copii x 7 lei/zi x 12 luni x 21 zile)

15876

37044

52920

6.

Rechizite, consumabile, jocuri didactice si cartuse tonner imprimanta

3500

6800

10300

7.

Reparatii si intretinere cladire, dotari, echipamente

7000

 

7000

8.

Materiale de curatenie si igienizare

600

5000

5600

9.

Training si instruire pentru personal

1500

 

1500

10.

Design, imprimare de pliante si alte materiale de prezentare ale acestui proiect

1500

 

1500

11.

Alte cheltuieli

5000

 

5000

 

Total Cheltuieli Directe

100868

48.844

149712

 

Total Cheltuieli Proiect

445568

90.228

535796