Hotărârea nr. 162/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  a Proiectului

 „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

           

 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2) lit. „n” şi ale art. 115 alin. (1) lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completărle ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

 

            Anexa cuprinzând Bugetul Proiectului  se înlocuieşte cu Anexa nr.1, care face  parte integrantă din prezenta  hotărâre.

 

            Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/27.05.2010 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

            „În cazul în care Proiectul este declarat eligibil, Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura resursele necesare implementării optime a acestuia, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, va asigura cofinanţarea Proiectului în cuantum de 38728 lei (reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), va suporta cheltuielile neeligibile ale Proiectului , valoarea TVA, precum şi alte cheltuieli ce ar putea apărea în perioada de implementare a Proiectului şi va asigura sustenabilitatea acestuia.”

 

 

            Art. 2 După art. 2 din Hotărâre se introduce art. 2¹ cu următorul cuprins:

           

            Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei, după cum urmează:

 

            VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI

 

fără TVA

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

în mii RON

în mii EURO

2.010,947

470,970

2.488,933

582,916

 

            din care C+M:

 

fără TVA

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

în mii RON

în mii EURO

1.463,503

342,757

1.814,743

425,018

 

            EŞALONAREA INVESTIŢIEI ( INV/C+M)

 

ANUL 1

Investiţie

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

500,0

117,102

C M

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

386,0

90,402

 

ANUL 2

Investiţie

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

1.988,933

465,814

C M

cu TVA

în mii RON

în mii EURO

1.428,743

334,616

 

            DURATA DE REALIZARE: 12 LUNI

 

            Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/27.05.2010 rămân nemodificate şi se aplică întocmai.

            Art.4.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                               Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     162

            Data:   29.07.2010

 

                 Anexa nr.1

   la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.162/29.07.2010

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

        Ion Brad

 

 

 

 

 

 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

 

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului

 0

 0

 0

 0

1.2

Amenajarea terenului

 0

 0

 0

 0

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului

 0

 0

 0

 0

 

TOTAL CAPITOL 1

 0

 0

 0

 0

2

CAPITOLUL 2                

 

 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

2.1

Studii de teren

 0

 0

 0

 0

2.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii

 0

312

312

 0

2.3

Proiectare şi inginerie

70493,67

29506,33

 100000

24000

2.4

Consultanţă

 0

2.5

Asistenţă tehnică

 0

67000 

67000

16080

 

 TOTAL CAPITOL 2

 70493,67

96818,33

 167312

 40080

3

CAPITOLUL 3

 

Cheltuieli pentru investiţii

3.1

Construcţii şi instalaţii

 0

1409850

1409850

338364

3.2

Dotări de specialitate

 0

216943 

 216943

52066,32

3.3.

Achiziţionare programe informatice

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3

 0

1626793

 1626793

 390430,32

4

CAPITOLUL 4

 

 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de şantier

 0

 16268

16268

3904,32

4.1.1

Lucrări de construcţii şi instalaţii

 0

13014

13014

3123,36

4.1.2

 Cheltuieli conexe organizării de şantier

 0

3254

3254

 780,96

4.2

Cote legale

0

18606

18606

0

 

TOTAL CAPITOL 4

 0

 34874

34874

3904,32

5

CAPITOLUL 5

 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

126886

126886

30452,64

 

TOTAL CAPITOL 5

 

126886 

126886 

30452,64 

6

CAPITOLUL 6                  

 

Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate şi informare

 0

 15996

 15996

3839,04

6.2

Cheltuieli de audit

 

 35000

 35000

 8400

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 50996

 50996

 12239,04

I

TOTAL cheltuieli

 

 

 2006861

 

II

Alte cheltuieli neeligibile

 

 

0

 

III

TOTAL GENERAL (I+II)

 

 

2006861

477106,32

 

Bugetul proiectului =  2483967,32 Lei

 

 

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

2483967,32

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

70493,67

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1936367,33

c.

TVA

477106,32

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

109221,67

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile (2%)

38728

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

70198,56

c.

Autofinanţarea proiectului*

0

III

TVA

477106,32

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1897639,33

 

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit