Hotărârea nr. 161/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.455/26.11.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.455/26.11.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1;

În temeiul art. 45 alin (1) , art. 81 alin (2) lit “i” si a art. 115, alin. (1) lit.”b”, , din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr. 455/26.11.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                               Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:     161

            Data:   29.07.2010

CENTRALIZATOR REABILITARI TERMICE SECTOR 1Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.161/29.07.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.2658 $9/18/2009
Nr. crt.Nr. crt. DanaObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niv.A.c.A.c.A.u.A.d.Valori aprobate prin HCLS1 nr. 455/2009 (TVA 19%)"Valori modificate, prin majorarea TVA la 24%"
totală imobiltotală apart.totală încălzităInvestiţieC+MInvestiţieC+MInvestiţieC+MInvestiţieC+M
m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii euromii euro
1"Reabilitare termică a imobilului din strada Feleacului nr. 25-27, Blocul 13B, sc. 1+2"1985"fundaţii de b.a., panouri prefabricate b.a., terasa necirculabilă"29S+P+4E427.12"2,361.46""2,025.56""2,669.30""1,211.439"999.701283.989234.353"1,262.340""1,041.705"295.921244.199
2"Reabilitare termică a imobilului din strada Dr. Iacob Felix nr. 61, Blocul B1"1977-1978"fundaţii de b.a., panouri prefabricate b.a., terasa necirculabilă"44S+P+10E+Et11 retras335.00"4,157.61""3,419.40""4,152.20""1,807.955""1,496.988"423.826350.928"1,883.919""1,559.887"441.633365.673
3"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A, sc. B"1975"fundaţii de b.a., pereţi glisaţi din b.a.,pereţi despărţitori din zidărie de bca, terasa necirculabilă"40S+P+10E287.00"3,107.98""2,694.21""3,265.00""1,386.794""1,150.658"325.096269.740"1,445.063""1,199.005"338.755281.074
4"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 58, Blocul 35A, sc. 1"1977-1978"fundaţii de b.a., cadre cu stâlpi şi grinzi b.a., pereţi exteriori din zidărie de bca, terasa necirculabilă"47S+P+M+10E582.30"5,658.57""4,850.40""5,957.00""2,354.360""1,961.319"551.915459.778"2,453.283""2,043.727"575.105479.096
5"Reabilitare termică a imobilului din strada Presei nr. 4, Blocul 18, sc. 1"1960"fundatii de b.a., zidărie portantă din cărămidă plină şi stâlpişori şi grinzi din b.a. şi şarpantă cu structura din lemn"32P+3E720.50"2,482.49""2,019.52"2430.57 "1,149.960"953.879269.577223.611"1,198.278"993.958280.903233.006
6"Reabilitare termică a imobilului din strada Dr. Iacob Felix nr. 41, Blocul C2, sc. 1-4"1988-1989"fundaţii de b.a., panouri prefabricate b.a., terasa necirculabilă"135S+P+8E"1,276.24""13,389.98""10,892.46""13,895.52""5,843.274""4,892.201""1,369.796""1,146.843""6,088.790""5,097.756""1,427.350""1,195.029"
7"Reabilitare termică a imobilului din strada Hrisovului nr. 32, Blocul 9"1970"fundaţii continui de b.a., pereţi subsol, pereţi portanţi suprastructura din zidărie de cărămidă cu sâmburi, centuri şi grinzi, planşee din beton armat, terasa circulabilă"24S+P+3E510.13"2,137.45""1,745.80""2,567.55"948.843767.646222.430179.954988.710799.900231.776187.515
8"Reabilitare termică a imobilului din strada Pieţei nr. 33-35, Blocul A7"1968"structura de rezistenţă celulară cu diafragme longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi, pereţi şi planşee din beton armat cu zidărie de cărămidă"88S+P+10E636.46"3,705.36""4,462.12""7,001.01""2,769.080""2,255.694"649.135528.786"2,885.428""2,350.471"676.410551.004
9Reabilitare termică a imobilului din şoseaua Kiseleff nr. 221965zidărie din cărămizi pline6S+P+2E604.00803.70"1,448.15""1,974.15"935.583774.560219.322181.574974.893807.105228.537189.204
10"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Banu Manta nr. 39, Blocul 30"1985"beton armat monolit din stâlpi, grinzi, diafragme, planşee"27S+P+8E287.50"1,173.59""1,859.16""2,643.60""1,189.989"979.267278.960229.562"1,239.989""1,020.413"290.681239.208
11Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 23A1961rezistenţa din beton armat monolit cu diafragme în sistem fagure cu pereţi exteriori din panouri mari prefabricate120S+P+8/9E"1,034.20""4,049.12""6,215.33""10,071.00""3,151.357""2,510.042"738.749588.411"3,283.767""2,615.506"769.789613.134
12Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Bucureştii Noi nr. 151959zidărie portantă longitudinală şi transversală din cărămidă70S+P+4E874.84"2,034.44""2,869.55""4,374.00""2,509.401""2,097.600"588.260491.725"2,614.838""2,185.734"612.977512.385
13"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 226, Blocul 5, sc. C"1962"beton armat - sâlpi, grinzi, planşee turnate monolit "32S+P+7E254.88907.98"1,406.75""2,039.07"948.135782.063222.264183.333987.973814.923231.603191.036
14"Reabilitare termică a imobilului din strada Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. C"1985"structura în cadre din beton armat, stâlpi turnaţi monolit, grinzi prefabricate şi planşee turnate monolit"44S+P+10E416.75"1,838.29""2,779.02""4,129.25""1,648.900""1,344.269"386.539315.127"1,718.182""1,400.751"402.781328.368
15Reabilitare termică a imobilului din strada Sfinţii Voievozi nr. 371958zidărie portantă longitudinală şi transversală din cărămidă12D+P+3E+M305.27608.06948.70"1,526.35"663.128544.258155.452127.586690.991567.126161.984132.947
16"Reabilitare termică a imobilului din strada Aviator Popişteanu nr. 1, Blocul 1"1972zidărie din cărămizi pline cu beton44S+P+10E417.00"2,061.85""3,838.26""5,013.00""1,893.403""1,546.437"443.856362.520"1,972.958""1,611.413"462.506377.752
17"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 25, Blocul 2, sc. A+B"1960zidărie portantă longitudinală şi transversală din cărămidă169D+P+8E"1,284.41""5,121.10""6,884.00""11,559.71""3,433.487""2,718.833"804.887637.356"3,577.751""2,833.070"838.706664.136
18"Reabilitare termică a imobilului din strada Teodosie Rudeanu nr. 3, Blocul 1C"1977"structura de rezistenţă din beton armat monolit din diafragme, stâlpi, grinzi şi planşee "105S+P+8/9/10E788.25"3,020.59""5,066.69""8,717.96""2,597.021""2,057.164"608.800482.246"2,706.140""2,143.599"634.380502.508
19"Reabilitare termică a imobilului din strada Radu Boiangiu nr. 10, Blocul 39A"1980"stâlpi şi grinzi din beton armat placate cu bca, zidăria de umplutură din bca, pereţii - diafragme din beton turnat placaţi cu bca"38S+P+9E368.59"1,370.00""2,792.00""3,789.35""1,500.654""1,231.513"351.787288.695"1,563.707""1,283.257"366.568300.824
20"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 315, Blocul 1"1948-1950"zidărie din cărămidă plină, mansarda din panouri din lemn cu termoizolaţie"18S+P+2E+3E retras+M416.00733.50"1,200.54""2,206.00"562.394448.142131.838105.055586.024466.971137.377109.469
21"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 2, Blocul 2"1972anvelopa - panouri mari prefabricate de 27 cm.20S+P+4E375.00899.50"1,533.00""2,250.00""1,089.590"892.832255.425209.300"1,135.371"930.346266.157218.094
22"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 4, Blocul 4"1972anvelopa - panouri mari prefabricate de 27 cm.20S+P+4E375.00899.50"1,533.00""2,250.00""1,089.590"892.832255.425209.300"1,135.371"930.346266.157218.094
23"Reabilitare termică a imobilului din strada Feleacului nr. 9-13, Blocul 12B, sc. 1-3"1986"diafragme din beton armat prefabricat dispuse pe doua directii ortogonale, sistem fagure"48S+P+4E682.75"2,562.64""4,246.73""2,430.250""2,006.952"569.706470.475"2,532.361""2,091.278"593.643490.243
24"Reabilitare termică a imobilului din strada Siriului nr. 37-39, Blocul 19D"1985structură integral prefabricată28S+P+4E535.10"1,974.60""3,210.60""1,930.460""1,598.520"452.543374.729"2,011.572""1,665.685"471.558390.474
25"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 111, Blocul 12A"1980"beton armat monolit în sistem tip cadre din stâlpi, grinzi, planşee din beton armat monolit"90S+P+9E+Et. tehnic883.00"5,527.20""8,342.35""4,391.256""3,664.502""1,029.410"859.042"4,575.763""3,818.473""1,072.662"895.136
26"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 158, Blocul 4"1963panouri mari prefabricate din beton armat160S+P+7E+Et. tehnic"1,419.00""7,811.20""10,643.00""5,582.307""4,670.820""1,308.619""1,094.946""5,816.858""4,867.073""1,363.603""1,140.952"
27"Reabilitare termică a imobilului din Aleea Lt. Gheorghe Stâlpeanu nr. 3, Blocul 3"1972anvelopa - panouri mari prefabricate de 27 cm.20S+P+4E375.00899.50"1,533.00""2,250.00""1,089.590"892.832255.425209.300"1,135.371"930.346266.157218.094
28"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 226, Blocul 5, sc. A+B,"1962"diafragme din beton armat prefabricat dispuse pe doua directii ortogonale, sistem fagure"64S+P+7E+Et. tehnic512.05"1,815.96""2,813.50""4,096.44""2,343.793""1,947.670"549.438456.578"2,442.272""2,029.505"572.524475.762
29"Reabilitare termică a imobilului din strada Pieţei nr.36-42, Blocul A8"1968"structura de tip celular cu diafragme longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi, pereţi şi planşee din beton armat cu zidărie din cărămidă"88S+P+10E+Et. tehnic636.50"4,462.12""7,001.50""4,068.198""3,401.752"953.678797.448"4,239.131""3,544.683"993.748830.954
30"Reabilitare termică a imobilului din strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. B"1986"diafragme din beton armat prefabricat dispuse pe doua directii ortogonale, sistem fagure"10S+P+4E171.49635.54925.77640.076524.780150.048123.020666.970546.830156.353128.189
31"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Maresal Averescu nr.1, Blocul 1 sc. A+B"1961"diafragme monolit, sistem fagure"64S+P+7E+Et. tehnic625.00"4,024.76""5,136.80""3,024.385""2,512.654"708.984589.023"3,151.460""2,618.228"738.774613.772
32"Reabilitare termică a imobilului din strada Hrisovului nr.26, Blocul H4"1963"zidărie portantă din cărămidă plină dispisă pe ambele direcţii, stâlpişori îngropaţi în zidărie, centuri şi grinzi de ba"80S parţial+P+4E"1,059.39""3,844.56""3,888.98""5,472.78""3,189.075""2,652.649"747.591621.841"3,323.070""2,764.105"779.003647.969
33"Reabilitare termică a imobilului din strada Radu Boiangiu nr. 14-16, Blocul 39"1977-1978cadre cu stâlpi şi grinzi şi pereţi structurali din zidărie de bca42S+P+10E337.22"3,042.00""3,838.40""2,103.800""1,746.562"493.178409.434"2,192.195""1,819.947"513.900426.637
34"Reabilitare termică a imobilului din strada Şaradei nr. 53-61, Blocul A9"1967"structură celulară cu diafragme longitudinale şi transversale, stâlpi, grinzi, pereţi şi planşee din beton armat cu zidărie de cărămidă"88S+P+10E+Et. tehnic636.45"4,462.12""7,001.01""4,088.805""3,417.694"958.508801.185"4,260.604""3,561.295"998.782834.848
35"Reabilitare termică a imobilului din strada Belizarie nr. 20, Blocul 10/1, sc. 1"1981"structura integral prefabricată, pereţi structurali din beton armat prefabricat, dispuşi pe două dircţii în sistem fagure"15S+P+3E337.00"1,058.60""1,747.27""1,030.253"848.809241.515198.980"1,073.541"884.473251.662207.340
36"Reabilitare termică a imobilului din strada Băiculeşti nr.25, Blocul E13"1964diafragme monolit pe cofraje glisante80S+P+9E+Et. tehnic611.36"4,051.30""6,219.24""3,247.918""2,688.787"761.385630.312"3,384.385""2,801.761"793.376656.796
37"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 210, Blocul L2"1960"stâlpi, diafragme şi grinzi din beton armat monolit - sistem tip fagure"28S+P+7E+Et. tehnic271.15"1,475.00""2,440.35""1,290.510""1,060.257"302.525248.548"1,344.733""1,104.806"315.236258.992
38"Reabilitare termică a imobilului din strada Belizarie nr. 16, Blocul 10/1, sc. 3"1981structură integral prefabricată10S+P+4E173.60656.41"1,088.64"644.872523.704151.173122.768671.967545.708157.524127.926
39"Reabilitare termică a imobilului din strada Veronica Micle nr.22, Blocul M5, sc. B"1975diafragme din beton armat 55S+P+10E306.49"2,404.27""3,371.40""1,811.499""1,489.333"424.656349.133"1,887.612""1,551.910"442.499363.803
40"Reabilitare termică a imobilului din strada Pajurei nr. 22, Blocul G3"1964"fundaţia continuă şi pereţii subsolului din beton armat, zidărie portantă din cărămidă plşină, planşee din fâşii de beton armat, cu goluri"60S+P+4E+Et. tehnic796.32"2,917.05""4,121.12""2,402.929""1,998.399"563.301468.470"2,503.892""2,082.365"586.969488.153
TOTAL"22,945.30""69,082.14""127,783.91""183,204.42""85,994.31""70,944.57""20,159.01""16,631.02""89,607.52""73,925.44""21,006.029""17,329.795"