Hotărârea nr. 160/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (1) , art. 81 alin (2) lit “i” si a art. 115, alin. (1) lit.”b”, , din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                               Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     160

            Data:   29.07.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.160/29.07.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.22346/24/2010
Nr. crt.Nr. crt. DanaObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niv.A.c.A.c.A.u.A.d.Valori fără TVAValori cu TVA 24%IndiciDurata
totală imobiltotală apart.totală încălzităInvestiţie fără TVA C+M fără TVA Investiţie fără TVAC+M fără TVAInvestiţie Investiţie cu TVA 19%C+MC+M cu TVA 19%InvestiţieC+MInvC+M
m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mpluni
1"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara B"1979"structura de rezistenta in cadre: stalpi, grinzi, B.A. Pereti de inchidere si compartimentare din B.C.A."55S+P+Mezanin+11E+Et. tehnic partial470.00"2,212.43""3,860.89""6,253.36""1,122.741"860.768265.838203.809"1,392.199""1,336.062""1,067.352""1,024.314"329.639252.723
2"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara C"1979"structura de rezistenta in cadre: stalpi, grinzi, B.A. Pereti de inchidere si compartimentare din B.C.A."20S+P+Mezanin+10E+Et. tehnic partial227.38955.20"1,652.70""2,800.20""1,122.741"860.768265.838203.809"1,392.199""1,336.062""1,067.352""1,024.314"329.639252.723
3"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanților nr. 134-145, Blocul10, scara A și C"1977"structura in cadre - sâlpi, grinzi, planşee turnate monolit - beton armat"109S+P+Mezanin+9E+Et. tehnic partial925.82"4,297.08""5,136.03""7,903.60""1,122.741"860.768265.838203.809"1,392.199""1,336.062""1,067.352""1,024.314"329.639252.723
TOTAL184"1,623.20""7,464.71""10,649.62""16,957.16""3,368.224""2,582.304"797.514611.427"4,176.597""4,008.186""3,202.056""3,072.942"988.917758.169