Hotărârea nr. 159/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Văzând  Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 10/13.07.2010;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     159

Data: 26.07.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO
1+19
BIROUL AUTO
1+34
CASA SF. STEFAN
1+16 

 

ANEXA NR. 1 LA ORGANIGRAMA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

În subordinea Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei se evidenţiază în Organigramă Centrul Multifuncţional Phoenix, Proiect aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 428/29.10.2009                        

În cadrul acestui Proiect sunt integrate următoarele structuri fără personalitate juridică:

Centrul Multifuncţional Phoenix:

va fi deservit de următoarea structură de personal comună pentru toate compartimentele:

1 post sef serviciu

2 posturi îngrijitor

1 post asistent medical

 

Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

va fi deservit de următoarea structură de personal:

3 posturi infirmieră

                din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personal cu atribuţii de asistent social şi psiholog        ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Terapie Ocupaţională:

1 post de infirmieră

din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personalul cu atribuţii de asistent social şi psiholog    ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Recuperare Neuromotorie PHOENIX:

4 posturi de kinetoterapeut

1 post medic

 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună” 2:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi „Un Pas Împreună” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Clubul Seniorilor PHOENIX:

Personalul care va deservi această structură face parte din Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Centrul de informare pentru cetăţeni:

1 post de referent

Centrul de Reminiscenţe:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer şi va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Organigrama D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

Complexul Social de Servicii Sf. Maria:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 5 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial - 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 23 posturi

TOTAL POSTURI :1+47 posturi

 

Complexul Social de Servicii Jiului:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 50 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 30 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 12 posturi

TOTAL POSTURI: 1+92 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul Maternal- 9 posturi;

componenta Centrul de Zi-19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 13 posturi

TOTAL POSTURI: 1+41 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae:

Cuprinde în structura sa 3 componente:

componenta Centrul de Zi- 4 posturi;

componenta Centrul Maternal- 11 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 22 posturi

TOTAL POSTURI: 1+56 posturi

 

Complexul Social de Servicii Odăi

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost -27 posturi

componenta Centrul de Ingrijire şi Asistare Persoane Vârstnice+Biroul Deservire-164 posturi

TOTAL POSTURI: 1+191 posturi

 

 

Anexa nr.3

     la Hotărârea Consiliului Local

      nr.159/26.07.2010

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            Ion Brad

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA  COPILULUI  SECTOR 1

 

CAPITOLUL  I

DISPOZITII GENERALE

 

 

ART. 1 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 -denumita in continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1- functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

ART. 2

D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

ART.3

Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de D.G.A.S.P.C. Sector 1 in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si financiare primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate,  sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 4

D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul stabilit in municipiul Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17.

ART.5

Principiile care guverneaza furnizarea serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:

a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare;

f) cooperarea şi parteneriatul;

 

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

ART. 6 

D.G.A.S.P.C. Sector 1  are urmatoarele atributii:

1. In domeniul protectiei persoanei adulte:

            completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia;

            asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru depasirea, cu forte proprii, a situatiei de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

            acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

            depune diligente pentru clarificarea situtiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

            verifica si reevalueaza trimestrial si de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

            asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

            depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului    individualizat privind masurile de asistenta sociala;

            indeplineste orice alte atributii prevazute prin lege.

 

2. In domeniul protectiei drepturilor copilului:

            faciliteaza accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potentiali beneficiari, fara discriminare de sex, varsta, religie, apartenenta etnica sau nationalitate si stabileste criterii obiective de eligibilitate si admitere, in functie de tipurile de servicii sociale furnizate si de resursele disponibile si dispune de proceduri si regulamente interne ce respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, precum si participarea egala a acestora in procesul de furnizare a serviciilor sociale

            realizeaza, dupa caz, atat evaluarea initiala si/sau detaliata a nevoilor copiilor si familiei acestora, cat si evaluarea complexa a cazului; instruind personalul cu privire la procedurile aplicate in evaluare si, totodata, facandu-le cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentantilor legali ;

            elaboreaza si implementeaza planul individualizat de protectie/planului de servicii pe baza rezultatelor evaluarii detaliate ;

implica copiii si familiile acestora in procesul de elaborare si implementare a planului individualizat de protectie/planului de servicii, asigurandu-se ca beneficiarii au responsabilitati si indatoriri pe care le cunosc si pe care trebuie sa le respecte, incheind in acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale

            monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

            identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

            evalueaza garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca familiile sau persoanele care pot deveni tutori si care pot primi un copil in ingrijire;

            sustine in faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului / instantei judecătoreşti competente propunerea privind stabilirea unei masuri de protectie speciala

            monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

            identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

            acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;

            reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

            indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

            identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

            sustine in fata instantei competente cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne ;

sustine in fata instantei competente cererea de incredintare in vederea adoptiei copilului de catre familia identificata ca potential adoptatoare ;

            sustine in fata instantei competente cererea de incuviintare a adoptiei copilului de catre familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei

            monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi;

            sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

 

3. Alte atributii:

            coordoneaza si sprijina activitatea autoritatlor administratiei publice locale in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

            coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

            acorda asistenta tehnica necesara pntru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;

            evalueaza si pregateste persoanele care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestora;

            colaboreaza cu ONG care desfasoara activitati in domeniul asistentie sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare;

dezvolta parteneriate si colaboreaza cu ONG si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru preotectia copilului, in unctie de nevoile comunitatii locale;

            colaboreaza, pe baza de protocoale sau conventii, cu celelalte Directii Generale precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

            asigura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaz cu alte institutii  responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

            propune consiliului local al sectorului 1 infiintarea, finantarea, respective cofinantarea institutiiloe publice de Asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

            prezinta anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;

            asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

            sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiile acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de lege;

actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

            organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din sublordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respective ale comisiei de expertiza medicala a persoanei adulte cu handicap;

            indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului local al sectorului 1. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

ART. 7 

Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigura de catre Directorul General si Colegiul Director.

ART. 8 

DIRECTORUL GENERAL

            Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul General asigura conducerea executiva a D.G.A.S.P.C Sector 1 si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

            Directorul General  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

            asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin;

            reprezinta institutia in relatiile cu autoritatile si institutiile publice din tara si din strainatate, precum si in justitie;

            exercita atributiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 1 in calitate de persoane juridica;

            exercita functia de ordonator secundar de credite ;

            intocmeste proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1 si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Colegiului Director si aprobarii Consiliului Local  al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ;

            elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului avand avizul Colegiului Director si al Comisiei ;

            elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare Colegiului Director si apoi Comisiei pentru protectia copilului ;

            aproba statul de personal al Directiei Generale; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei Generale, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, Statul de functii al Directiei Generale, avand avizul Colegiului Director ;

            controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei Generale si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal ;

            este vicepresedintele Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 si reprezinta Directia Generala in relatiile cu aceasta ;

            asigura executarea hotararilor comisiei pentru protectia copilului ;

            Directorul General indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti sau dispozitia Primarului Sectorului 1.

            Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

           

            În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul General emite Dispozitii.

ART. 9 

COLEGIUL DIRECTOR

se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului general, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general sau, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.

 La sedintele Colegiului Ddirector pot participa, fara drept de vot, membrii comisiei pentru protectia copilului, respectiv Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali (care nu sunt membri ai colegiului), precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Sedintele Colegiului Ddirector se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin Colegiul Director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

COLEGIUL DIRECTOR indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

            analizeaza si controleaza activitatea Directiei Generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

            avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei Generale si contul de incheiere al exercitiului bugetar ;

            avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei generale;

            propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei Generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii ;

            propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri sau servicii de catre Directia Generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;

            intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei Generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Colegiul Director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

 

 

CAPITOLUL  IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

ART. 10

D.G.A.S.P.C. Sector 1  are urmatoarea structura organizatorica :

1.DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

Biroul Prevenire, Protectie si P.S.I.;

Serviciul Control ;

Cabinet Medical ;

Serviciul Registratura ;

Compartiment Arhiva ;

Serviciul Farmacie ;

Serviciul Strategii, Programe, Proiecte ;

Biroul Imagine, Informare si Relatii Publice ;

Biroul Adopţii şi Postadopţii;

Biroul Urgenţe Persoane Adulte;

Compartimentul Arhivă

 

2.DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI RESURSE UMANE:

Structura:

Director General Adjunct;

Serviciul  Juridic, Contencios;

Serviciul Resurse Umane Centre si Camine ;

Serviciul Resurse Umane Asistenti Personali si Asistenti Maternali Profesionisti ;

Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ;

 

3.DIRECTIA ECONOMICA :

Structura:

Director General Adjunct;

Serviciul Contabilitate;

Serviciul Financiar;

Serviciul Salarizare;

Serviciul Buget, Executie Bugetara;

Serviciul Evidenţă Patrimoniu;

Biroul Obiecte de Inventar;

 

4.DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE

Structura:

Director General Adjunct;

Biroul Asistenta Juridica Achizitii Publice, Avizare Contracte;

Serviciul Achizitii Publice, Urmarire Contracte ;

Serviciul Achizitii Publice Directe ;

Serviciul Administrativ ;

Serviciul Tehnic şi Auto ;

Biroul Auto

 

5. DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI:

Structura:

Director General Adjunct ( RMC);

Biroul Urgente ;

Serviciul Evaluare Complexa a Copilului ;

Biroul Unic de Preluare ;

Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif » ;

Complexul Social de Servicii « Sf. Maria »;

Complexul Social de Servicii « Jiului » ;

Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei » ;

Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae » ;

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina »;

Centrul de Primire in Regim de Urgenta « Pinocchio »;

C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail »;

C.A.P.C.H. « Sf. Gavril »;

Casa de Tip Familial « Sf. Mina » ;

Casa de Tip Familial « Buburuza » ;

Casa de Tip Familial «  Alexandra » ;

Casa de Tip Familial « Stejarel » ;

Casa de Tip Familial « Bradut » ;

Casa « Sf.Ştefan » ;

Casa « Sf. Constantin » ;

Serviciul Rezidential ;

Serviciul Anchete Psihosociale si Exprimare Libera a Opiniei Copilului ;

Serviciul Protectie Copil Delincvent ;

Centrul de Asistenta Integrata a Adictiilor;

Serviciul Familial;

Serviciul Monitorizare ;

Serviciul Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

Serviciul Asistenta Maternala ;

Serviciul Formare, Evaluare, Monitorizare A.M.P.

Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie ;

Biroul Prevenire si Interventie in Situatia Parasirii Copilului in Maternitati ;

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Sf. Ana,

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Diaconia

 

6. DIRECTIA PREVENIRE :

Structura :

Director General Adjunct ;

Biroul Venit Minim Garantat ;

Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala si Integrare Sociala;

Biroul Relatii Interetnice  şi Interconfesionale;

Compartiment  Secretariat Comisie Prevenire ;

Biroul Prevenire a Violenţei în Familie ;

 

 

7. DIRECTIA PROTECTIA PERSOANEI SI FAMILIEI :

Structura:

Director General Adjunct;

Serviciul Consiliere Persoane Varstnice « Clubul Seniorilor »;

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;

Centrul de Zi „Un Pas Impreuna”;

Biroul Comisiei de Evaluare Complexa Adulti ;

Biroul Prestatii si Facilitati ;

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;

Serviciul Alocatii si Indemnizatii ;

Serviciul Rezidential Adulti ;

Complexul Social de Servicii « Odai » ;

Complexul Social de Servicii « Straulesti » ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta « Sf. Vasile » ;

Centrul de Ingrijire si Asistenta  « Sf. Elena»;

Centrul Multifuncţional Nazarcea, compus din Unitatea Ateliere Lucrative, Biroul Consiliere, Formare şi Mediere Profesională , Centrul de Inserţie Profesională;

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov ;

Centrul Multifuncţional PHOENIX

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003

 

CAPITOLUL V

DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 are in structura sa  6 funcţii publice de conducere de Director General Adjunct, astfel:

ART. 11 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PROTECTIA PERSOANEI SI FAMILIEI:

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: psihologie, socioologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

 

Directorul General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            coordoneaza si controleaza activitatea fiecarui serviciu/birou/complex aflate în

subordonarea sa directa;

            primeşte, verifica si repartizeaza corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea salariaţilor din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

            coordoneaza metodologic activitatea Biroului Urgente Persoane Adulte;

            îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

            În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate exercita atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

ART. 12

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECTIA COPILULUI-REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

Directorul General Adjunct pentru Protectia Copilului indeplineste urmatoarele atributii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/complex aflat în subordonarea sa directă;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea salariaţilor din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

            indeplineste functia de vicepresedinte al C.P.C in absenţa Directorului General al DGASPC Sector 1 ;

            numeste managerii de caz;

            aproba raportul final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si persoana/familia adoptatoare la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei,in lipsa directorului general ;

întreprinde demersurile necesare pentru acreditarea serviciilor din cadrul DGASPC sector 1 supuse acestei proceduri;

            coordonează metodologic la nivelul DGASPC Sector 1 Biroul Adopţii şi Postadopţii, aflat în subordonarea Directorului General al DGASPC Sector 1.

în calitate de Reprezentant al Managementului Calităţii are atribuţii şi autoritate pentru:

            se asigură că procesele SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;

            raportează Directorului General despre funcţionarea SMC şi orice necesitate de îmbunătăţire;

            se asigură de promovarea conştinentizării referitoare la cerinţele clientului ( beneficiarului ) în cadrul instituţiei;

            asigură relaţia cu organozaţii externe ( autorităţi, instituţii, ONG, oreganisme de certificare, consultant) în aspecte referitoare la SMC;

            coordonează auditul intern al SMC din cadrul instituţiei;

            îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

            În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

ART. 13 

DIRECTORUL GENERAL  ADJUNCT ECONOMIC

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Lgea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

Directorul General Adjunct Economic indeplineste urmatoarele atributii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/ birourilor pe care le coordonează;

            intocmeste Programul anual de achizitie publica, impreuna cu Directorul General Adjunct Achizitii Publice, Avizare Contracte si il supune spre aprobare Directorului General;

ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente,

analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;

            Îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

 

 

ART. 14

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ACHIZITII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: stiinte ingineresti, stiinte economice, stiinte juridice, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

Directorul General Adjunct Achizitii Publice, Avizare Contracte are urmatoarele atributii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

            elaboreaza si dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale DGASPC Sector 1 Programul anual al achizitiilor publice impreuna cu Directorul General Adjunct Economic, ca instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie si il supune spre aprobare Directorului General;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            avizează nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice,

            asigură soluţionarea contestaţiilor şi reprezintă instituţia în faţa instanţelor de judecată,  a altor organe jurisdicţionale, instituţii sau autorităţi publice, în litigii privind domeniul achiziţiilor publice, pe baza mandatului emis de Directorul General al DGASPC Sector 1 în acest sens,

            avizează pentru legalitate contractele de achiziţie publică încheiate cu operatorii economici câştigători ai procedurilor de achiziţie publica,

            îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile aflate in subordinea sa ;

            Îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

ART. 15 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PREVENIRE

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani;

Directorul General Adjunct Prevenire îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

            primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

            verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor  pe care le coordonează;

            ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente,

            analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare,aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

            propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

            asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

            participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;

            intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile aflate in subordinea sa ;

            Îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

ART. 16

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT JURIDIC, CONTENCIOS SI RESURSE UMANE

Conditii pentru ocuparea postului: indeplinirea conditiilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, absolvent de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 5 ani.

Directorul  General Adjunct Juridic, Contencios si Resurse Umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            coordonează şi controlează activitatea compartimentelor organizate în cadrul Direcţiei;

primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are in subordine si urmareste solutionarea acestora in termenul legal;

            formuleaza raspunsuri la petitiile repartizate spre solutionare Directiei pe care le inainteaza Directorului General spre a fi semnate;

            acorda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, relatii, precizari si indrumari in legatura cu aplicarea actelor normative in vigoare legate de activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            avizeaza actele cu caracter juridic si administrativ repartizate de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            verifica si avizeaza Proiectele Conventiilor de Colaborare/Parteneriate incheiate de D.G.A.S.P.C. Sector 1, intocmind referate pentru acordarea sau dupa caz, neacordarea avizului;

            exprima puncte de vedere (scris sau verbal) privind interpretarea actelor normative in cazul luarii unor masuri de catre conducerea institutiei, la solicitarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            fundamenteaza sau dupa caz colaboreaza la fundamentare si redacteaza Proiectele de Hotarari promovate de D.G.A.S.P.C. Sector 1 in Consiliul Local al Sectorului 1;

asigura, la solicitarea conducerii institutiei, intocmirea formalitatilor pentru adoptarea sau dupa caz modificarea/ actualizarea Organigramei, Statului de Functii si R.O.F. pe baza analizei finale a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 si a  propunerilor inaintate de compartimentele institutiei;

            propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 1 ori de cate ori este nevoie;

elaborează Organigrama, Statul de Functii, R.O.F. şi Regulamentul Intern ale D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            analizeaza necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, pe structura si specializari si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati;

            elaboreaza instructiunile necesare bunei functionari a compartimentelor din subordine;

intocmeste documentatia privind acordarea salariilor de merit pentru angajati pe baza propunerilor compartimentelor D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            tine evidenta orelor suplimentare pentru compartimentele din subordine;

            asigura aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1, în cadrul compartimentelor din subordine;

            urmareste aparitia actelor normative si comunica Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 actele normative care au legatura cu activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1;

asigură un bun circuit al documentelor si informatiilor in cadrul compartimentelor aflate in subordinea sa;

            tine sedinte de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvarii problemelor curente;

            urmareste finalizarea lucrarilor repartizate in termenul legal si informeaza Directorul General asupra motivelor ce au determinat depasirea termenului legal de solutionare;

            răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul D.G.A.SP.C. Sector 1, le supune aprobării Directorului General al D.G.A.SP.C Sector 1 şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii;

            întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            Îndeplineste orice alte atributii de serviciu la solicitarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

 

 

CAPITOLUL VI

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

Acest Capitol prezinta ceea ce trebuie sa faca institutia si principalele responsabilitati ale acesteia, fara a detalia despre “cum trebuie facut”.

 

ART. 17

BIROUL PREVENIRE, PROTECTIE SI P.S.I. (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Caraiman nr.33A, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

            întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

            elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

            elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;

            evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute;

            stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor lor;

            monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

            verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

            informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipametelor de muncă:

            autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale;

            urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică (electricieni, instalatori gaze, fochişti);

            colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

            urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

            propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,

            studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

            studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Directiei generale, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General;

îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul Directiei generale;

            indrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;

            execută- pe baza planificării aprobate de Directorul General- controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

            verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Directiei generale;

            urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;

            acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Directiei generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

            participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;

            acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

            participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Directiei generale, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;

            participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Directiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

            urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor Directiei generale cu instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;

            urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;

            face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;

            aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

            asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  p.s.i., în conformitate cu Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;

            să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea Directiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, Directorului General;

            să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a acestuia;

            să informeze conducerea Directiei generale asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;

            să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p.s.i.;

            să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p.s.i.;

            să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i;

            intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de functionare ale unitatilor subordonate;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 18

SERVICIUL CONTROL (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            verifica modul in care au fost solutionate sesizarile si plangerile persoanelor care reclama  abuzuri savarsite de persoane juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ;

realizarea la nivel corespunzator de calitate a atributiilor institutiei publice stabilite in concordanta cu propria ei misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate, eficienta precum si la standardele stabilite;

            asigurarea indeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;

acorda viza de control financiar preventiv asupra operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului institutiei publice (in limita competentei stabilite prin decizie interna)

            persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza la viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de regularitate, legalitate si incadrare in limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, iar refuzul de viza trebuie sa fi in toate cazurile motivat in scris dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in  Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv si efectueaza, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare , controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament;

            persoana care acorda viza de control finanaciar preventiv  are obligatia de  parcurgere a listei de verificare specifica operatiunii, primita la viza, este obligatorie dar nu si limitativa;

reflectarea in documente scrise a organizarii controlului a anumitor operatiuni ale institutiei, precum si pastrarea si inregistrarea in mod adecvat a documentelor;

            indeplinirea sarcinilor si aplicarea metodologiei de control solicitata de  Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in conformitate cu legislatia in vigoare;

            controleza modul in care sunt respectate drepturile persoanei adulte/familiei aflate in situatii de risc social;

            controleaza modul in care sunt respectate drepturile persoanei cu handicap;

controleaza la solicitarea comisiei, modul cum sunt respectate si se aplica hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului sector 1 precum si modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu handicap asa cum reies din certificatele de incadrare intr-o categorie speciala de persoane cu handicap eliberate de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap;

            controleaza activitatea de prevenire a marginalizarii sociale si integrare sociala, prevenire abandon si acordare venit minim garantat;

            controleaza la solicitarea directorului general activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei, intocmind un raport/nota in care propun masuri de imbunatatire a activitatii,dar si masuri cu caracter preventiv, daca este cazul;

indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitatarea conducerii institutiei sau stabilite prin lege avand in vedere respectarea prevederilor legale  in vigoare;

            colaboreaza cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 precum, si cu celelalte servicii publice descentralizate in vederea identificarii situatiilor deosebite din activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate sau cu dizabilitati, activitatea de prevenire,activitatea de asistenta sociala a persoanei si familiei;

            centalizeaza trimestrial reclamatiile de la nivelul intregii institutii, prin solicitarea acestora de la nivelul centrelor/serviciilor/birourilor din cadrul institutiilor, intocmind registrul de sesizari si reclamatii cod:FPG-7.2.3;

            indeplineste alte atributii de serviciu, stabilite in competenta sa de catre Directorul General, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

revizuieşte/modifică Manualul Calităţii, Procedurile Generale şi formularele anexate la procedurile generale în colaborare cu RMC;

            menţine şi îmbunătăţeşte Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor SR ISO 9001/2001, în compartimentele din cadrul DGASPC S1;

ţine gestiunea unică  ( în sistem informatic şi pe hârtie – în original ) a documentelor Sistemului de Management al Calităţii;

            asigură difuzarea controlată a Manualului Calităţii, Procedurilor Generale, formularelor de la Procedurilor Generale, din cadrul instituţiei;

gestionează înregistrările referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii din cadrul instituţiei ( neconformităţi, propuneri, reclamaţii, acţiuni corective, acţiuni preventive, rapoarte de audit );

            codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce au fost aprobate) procedurile operaţionale din cadrul compartimentelor instituţiei;

            retrage controlat din uz documentele de calitate ( MC, PG, FPG ) aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat;

            arhivează MC, PG, FPG, PO, FPO în sistem informatic şi pe suport de hârtie;

            planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii în programul anual de instruire şi instruiesc personalul din cadrul instituţiei privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii;

            instruirile interne privind cerinţele sistemului de management al calităţii sunt documentate în procese verbale de instruire, iar evaluarea eficacităţii procesului de instruire se realizează prin chestionare de evaluare a instruirii;

            actualizează centralizatorul pentru documentele legale şi de reglementare proprie instituţiei;

            păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calităţii;

elaborează programul de audit intern de calitate, la începutul fiecărui an calendaristic în funcţie de importanţa proceselor ce urmează a fi auditate şi în funcţie de rezultatele obţinute la auditurile anterioare, astfel încât fiecare compartiment să fie evaluat de cel puţin odată pe an şi  îl dă spre avizare Responsabilului cu Managementul Calităţii şi spre aprobare Directorului General;

întocmeşte lista cu auditorii şi auditorii şefi ( care fac parte  din cadrul serviciului audit intern de calitate ) din cadrul DGASPC S1 şi o dă spre avizare Responsabilului cu Managementul Calităţii şi spre aprobare Directorului General;

            organizează şi  efectuează audituri interne de calitate în cadrul DGASPC S1, conform SR EN 19011/2003, avizate de către RMC şi aprobate de către Directorul General;

realizarea auditurilor interne de calitate  de personalul din cadrul serviciului audit intern de calitate, persoane ce nu au responsabilităţi directe în zonele auditate, respectându-se Planul de audit stabilit;

            elaborează Planul de audit pe care îl transmit compartimentelor ce urmează a fi auditate ( cu 5 zile înainte de data auditului );

            elaborează chestionarele de evaluare având în vedere următoarele: scopul şi obiectivele auditului, criteriile de audit, prevederile din documentele aplicabile în baza cărora se face auditul, rezultatele auditurilor anterioare efectuate în cadrul compartimentelor respective, acţiuni corective şi preventive iniţiate în zona respectivă, date şi informaţii legate de procesele/activităţile care urmează a fi evaluate, alte înregistrări;

            întocmesc raportul de audit şi informează conducerea compartimentelor auditate despre rezultatele auditului, prezentându-le raportul de audit;

aduc la cunoştinţă şefilor compartimentelor auditate rapoartele de neconformitate/ observaţie (dacă acestea există ), iar şefii compartimentelor întreprind măsurile pentru eliminarea neconformităţilor identificate şi a cauzelor acestora;

            planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne de urmărire ale SMC din cadrul instituţiei, în zonele în care au fost identificate neconformităţi la auditul intern de calitate;

            informează Responsabilul cu Managementul Calităţii despre rezultatele auditului intern/urmărire;

            menţine evidenţa acţiunilor corective/preventive iniţiate de conducătorii zonelor auditate, rezultate în urma auditurilor interne şi urmăreşte rezolvarea şi eficacitatea acţiunilor corective iniţiate;

            elaborează raportul de calitate care stă la baza analizei de management, raport care conţine: constatările auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul instituţiei, analiza conformităţii/neconformităţii serviciilor, stadiul implementării acţiunilor preventive şi corective, orice alte date relevante pentru stabilirea de măsuri de îmbunătăţire a funcţionării Sistemului de Management al Calităţii;

            transmite raportul de calitate, înainte de analiza de management, tuturor membrilor care participă la analiza de management;

            urmăreşte noutăţile legislative în domeniul calităţii şi retrage din circuit actele normative expirate;

întocmirea documentaţiei Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor conform cerinţelor SR ISO 22000 : 2005, pentru cele 17 spaţii alimentare din centrele care aparţin DGASPC S1;

            gestionează documentaţia SMSA, asigură difuzarea şi retragerea controlată a MSA, Procedurilor, PRP, GMP, IL, planul HACCP;

            evaluarea şi reevaluarea riscurilor privitoare la materiile prime si ingrediente, prelucrarea, manipularea, depozitarea, prepararea culinara si consumul produselor alimentare;

            determinarea punctelor critice prin care se pot ţine sub control riscurile identificate şi revizuirea periodică a acestora;

            stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare punct critic de control şi revizuirea acestora;

            stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control si verificarea monitorizarii punctelor critice;

            stabilirea acţiunilor corective care vor fi aplicate în situaţia când în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o abatere de la limitele critice;

            întocmirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe teren;

instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile alimentare referitor la siguranţa alimentelor;

            codifică şi introduce în sistem informatic documentaţia ( procedurile operaţionale, formularele ) emisă la nivel de direcţii, servicii, boruri din cadrul DGASPC S1 ;

retrage controlat din uz MC, PG, FPG şi difuzează noile versiuni controlat ;

            întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare ( pentru centre, căsuţe ), pentru obţinerea  autorizaţiilor necesare cabinetelor medicale, pentru prelungirea acestora şi face demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de la Direcţia de Sănătate Publică;

            întocmeşte documentaţia necesară pentru înregistrarea spaţiilor din cadrul DGASPC S1 la DSV Bucureşti;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART.19

CABINETUL MEDICAL (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Caraiman nr.33A, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intocmeste si gestioneaza dosarul de obiectiv ce contine datele referitoare la conditiile de munca analizate de echipa multidisciplinara coordonata de medical de medicina muncii;

participa la evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin efectuarea examenului clinic de angajare;de adaptare;periodic;la reluarea muncii; precum si a examenului clinic de bilant  la incetarea activitatii;

            urmareste efectuarea examenelor medicale complementare,a analizelor de laborator si a explorarilor paraclinice necesare in functie de tipul de expunere si de solicitarea locului de munca;

            acorda ajutorul medical in caz de accidente sau imbolnaviri acute in timpul activitatii;

programeaza controlul medical periodic al angajatilor si urmareste efectuarea acestuia;

urmareste ca dosarul medical sa contina concluziile din fisele de aptitudine semnate de medical de medicina muncii;

            verifica si vizeaza certificatele de concedii medicale;

            participa la realizarea  managementului accidentelor de munca;

            comunica Directiei de Sanatate Publica morbiditatea cu I.T.M;

            stabileste necesarul de medicamente de urgenta,vaccinuri si materiale consumabile;

            semnaleaza cazuri de boala profesionala;

            inregistreaza bolile legate de profesiuni;

            informeaza si educa angajatii in probleme de sanatate in munca;

            pregateste angajatii in vederea acordarii primului ajutor in caz de accidente de munca;

            indeplineste si alte atributii, specifice domeniului de activitate, din dispozitia Directorului General.

 

ART. 20

 SERVICIUL REGISTRATURĂ (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal

Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii  principale:

            preia de la solicitanti /petitionari cererile/ petitiile depuse de acestia si le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, sub semnatura;

            asigură informarea publică directă a persoanelor;

asigură informarea internă a personalului;

ţine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1  privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat D.G.A.S.P.C. în scris ;

            aplică dispoziţiile Leg.233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;

            raspunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitarilor beneficiarilor;

            creaza baza de date si o gestioneaza eficient ;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.

 

ART.  21

COMPARTIMENT ARHIVA (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite;

            aplica prevederile legislatiei in vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste masurile ce se impun potrivit legii ;

            asigura evidenta, inventarierea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine ;

intretine si dezvolta relatii cu organele si institutiile similare in vederea informarii reciproce in domeniul arhivistic si al schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea ;

au obligatia sa pastreze documentele create sau detinute in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 22

SERVICIUL FARMACIE (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Caraiman nr.33A, aflat in subordinea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;

opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;

            analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;

            rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;

            intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din  si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;

            organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;

            intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare ;

            intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.

 

ART. 23 

SERVICIUL  STRATEGII, PROGRAME,  PROIECTE  (locatia: Bucuresti, Sector 1 B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intocmeste baza de date, actualizata periodic, cu privire la organizatiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ;

            elaboreaza, pe baza evaluarii nevoilor  existente la nivelul Sectorului 1 , proiecte in parteneriat cu ONG-uri/institutii publice ;

            asigura managementul proiectelor in domeniul asistentei sociale ;

colaboreaza cu sectorul non-guvernamental in vederea implementarii si monitorizarii proiectelor co-finantate ;

            intocmeste rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementarii proiectelor aflate in derulare ;

            transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de implementare , planuri de achizitii, rapoarte narative, etc) catre finantatori, respectandu-se termenele stabilite in concordanta cu contractele semnate ;

            realizeaza demersurile necesare in vederea realizarii procedurilor de achizitie a bunurilor, lucrarilor si serviciilor prevezute in cadrul proiectelor , respectandu-se procedurile de achizitie stabilite in cadrul contractului, prin colaborarea cu departamentele specializate ale DGASPC;

colaboreaza cu Directia Economica in vederea intocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;

realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii continuitatii si sustenabilitatii proiectelor implementate ;

            colaboreaza cu biroul imagine in vederea promovarii si diseminarii rezultatelor obtinute prin implementarea proiectelor.

            monitorizează si evaluează persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor,

            consilierea si indrumarea organismelor private care activeaza pe raza sectorului 1 in vederea dezvoltarii si implementarii de proiecte conform legislatiei  in vigoare privind parteneriatul public-privat ;

            întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 1 si le supune spre avizare Directorului General ;

            urmareste indeplinirea de catre DGASPC a responsabilitatilor asumate in baza parteneriatelor incheiate;

            pastreaza un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul DGASPC in vederea unei bune cunoasteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea proiectelor ;

elaboreaza proiectul de strategie in domeniul asistentei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum si in concordanta cu strategiile nationale si regionale si il supune spre avizare directorului general;

            elaboreaza planuri de actiune comunitara in vederea asigurarii continuitatii serviciilor sociale;

            elaboreaza strategii de dezvoltarea organizationala a institutiei si si le supune spre aprobare conducerii si Colegiului Director;

pe baza analizei de ansamblu a modalitatilor de implementare a strategiei DGASPC precum si analizei activitatii institutiei ca sistem integrat de asistenta sociala, elaboreaza propuneri in vederea imbunatatirii activitatii pe care le supune spre aprobare conducerii DGASPC;

            organizeaza seminarii si work-shop-uri in domeniul asistentei sociale, pe activitati specifice

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 24

BIROUL IMAGINE, INFORMARE SI RELATII PUBLICE (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            realizeaza informarea cetatenilor in probleme de interes public din domeniul asistentei sociale ;

            promoveaza si protejeaza imaginea copilului si adultului beneficiar de asistenta sociala ;

            organizeaza evenimente de promovarea actiunilor din domeniul asistentei sociale ;

            organizeaza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica copilului/persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

            colaboreaza cu reprezentantii mass-media  in vederea diseminarii informatiilor de interes public specifice DGASPC ;

            promoveaza activitatile specifice ale DGASPC reprezentantilor autoritatilor locale si straine;

            realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii transparentei activitatilor intreprinse de catre DGASPC ;

            colaboreaza cu toate departamentele din cadrul DGASPC in vederea unei bune cunoasteri a serviciilor oferite de catre acestea asigurandu-se astfel o buna informarea a cetatenilor ;

            realizeaza demersurile necesare in vederea implicarii comunitatii locale in domeniul social prin activitati de voluntariat ;

            asigură relaţia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1;

            realizează măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a problematicii persoanelor vârstnice ; 

            realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităţii;

            realizeaza activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa ;

            asigura informatiile solicitate de mass-media in cel mai scurt timp posibil, in colaborare cu sefii de servicii si cu acordul Directorului General

            insoteste si ofera informatii delegatiilor straine si din tara cu privire la activitatile desfasurate de catre DGASPC S1;

            permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în -asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

            facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

faciliteaza accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei ;

            tine evidenta solicitarilor de  informaţii de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ;

pentru facilitarea redactarii solicitării şi a reclamaţiei administrative, pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte ;

            in cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

ţine registrul pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            este prezent la toate interventiile in mass-media a reprezentatiilor directiei;

            inregistreaza si arhiveaza toate aparitiile in mass-media cu privire la institutie;

            aducerea la cunostinta a serviciilor din subordinea directiei diferite articole sau

emisiuni care le pot fi folositoare in desfasurarea activitati;

            aduce la cunostinta conducerii si serviciilor, articole aparute dupa interventia acestora in mass-media;

            organizeaza conferinte de presa;

            organizeaza intalniri priodice cu mass-media, in special presa scrisa;

            realizeaza materiale de promovare sau prezentare (mape de prezentare, slide-uri, prezentari power point, filme) a serviciilor directiei pentru delegatiile starine sau din tara;

actualizeaza informatiile site-ului,

            intocmeste buletinul informativ prevazut de Leg.nr. 544/2001;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 25 BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII ( locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului general al DGASPC sector 1 şi coordonarea merodologică a Directoruluzi General Adjunct Protecţia Copilului) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            participa la initierea si organizarea de campanii de informare si promovare a adoptiei interne;

            participă la elaborarea şi avizează strategia anuală de identificare şi de recrutare a familiilor/persoanelor care doresc să adopte;

            identifică familii/persoane potenţial adoptatoare;

            oferă informaţii/consiliere persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;

            evaluează persoanele/familiile care solicită eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

            întocmeşte rapoarte de specialitate necesare pentru atestare, încredinţare, încuviinţare, potrivire practică;

            identifică persoana/familia compatibilă cu copilul;

            participă la etapa de potrivire practică a copilului adoptabil cu familia adoptatoare identificată;

            informează, sprijină şi consiliază social şi psihologic persoanele/familiile care adoptă în vederea integrării armonioase a copilului în familie;

            monitorizează întreg  procesul de adopţie pentru cazurile individuale avute în lucru;

            informează, consiliază şi sprijină copilul adoptat, persoana/familia adoptatoare şi familia naturală;

            realizează vizite periodice sau în urma unor disfunctionalităţi în familie/încălcări ale drepturilor copilului în familia adoptivă şi întocmeşte rapoarte postadopţie;

            realizează vizite bilunare pe perioada de încredinţare în vederea adopţiei a copilului la familia adoptatoare;

            sprijină persoanele adoptate care doresc să îşi cunoască originile, oferind servicii specializate în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi cu recomandările Oficiului Român pentru Adopţii;

            sprijină/informează/consiliază copilul care a împlinit vârsta de 10 ani şi al cărui PIP are ca obiectiv final: deschiderea procedurii adopţiei interne şi îl însoţeşte în instanţă prin  intermediul psihologului;

            întocmeşte fişa de evaluare a nevoilor copilului adoptabil pentru a identifica cea mai potrivită familie pentru copil;

            participă la cursuri de instruire şi perfecţionare, conferinţe şi seminarii realizate de instituţiile care desfaşoară programe în acest domeniu;

            întocmeşte lucrări de birou (evidenţe, rapoarte de analiză, proiecte) specifice obiectivelor Biroului Adopţii şi Postadopţii;

            constituirea şi prelucrarea bazei de date a Biroului Adopţii şi Postadopţii;

            elaborarea de materiale informative cu privire la procesul adoptiei;

            colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1, cu D.G.A.S.P.C.-urile altor sectoare/judeţe, cu organele de stat, instituţiile de ocrotire şi organismele private în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;

            contribuie la mediatizarea drepturilor copilului;

            asigură prin consilierul juridic încadrat în structura Biroului Adopţii şi Postadopţii reprezentarea în instanţă a D.G.A.S.P.C. sector 1 în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, precum şi toate celelalte cereri ce cause care au legătură cu copilul pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individual de protecţie adopţia internă;

            ia în evidenţă dosarul (în fotocopie) copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individual de protecţie adopţia internă şi iniţiază demersurile privind adopţia; Primeşte pentru soluţionarea ulterioară dosarul în original al copilului pentru care a rămas definitivă şi irevocabilă sentinţa de încredinţare în vederea adopţiei precum şi dosarul în original al copilului pentru care a rămas irevocabilă sentinţa civilă de încuviinţare a adopţiei (pentru situaţiile legale în care nu este necesară încredinţarea în vederea adopţiei)

 

ART. 26

BIROUL URGENTE PERSOANE ADULTE ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa Directorului General al DGASPC Sector 1  si in coordonarea metodologica a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei ) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intervine de urgenta in cazul in care sunt sesizari ale persoanelor adulte fara adapost, prin internarea intr-un camin pentru persoane fara adapost;

ofera servicii de urgenta persoanelor adulte aflate in dificultate, la domiciliu, in cazul in care este pusa in pericol securitatea lor;

            asigura de urgenta sprijin sociomedical pentru persoanele varstnice care nu au intretinatori legali ;

            faciliteaza accesul la servicii medicale de urgenta in baza Conventiei incheiate cu Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti;

            realizează demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei nr. 350/1991 a Primarului General al municipiului Bucureşti şi Dispoziţiei nr. 1933/1998 a Primarului General al municipiului Bucureşti privitoare la înhumarea persoanelor decedate care sunt neidentificate sau fără aparţinători legali;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

Art.27 COMPARTIMENT INFORMATICA are urmatoarele atributii :

asigura utilizarea ,gestionarea impreuna cu Biroul Evidenta Patrimoniu si intretinerea curenta a retelelor de calculatoare ;

            monitorizeaza functionarea tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente ,consumabile si acordarea service-ului in timp util;

            administreaza, gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare a D.G.A.S. P.C.Sector 1  pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

 

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI RESURSE UMANE

           

ART.28

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Juridic, Contencios si Resurse Umane) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegatiei emise de catre Directorul General in fata instantelor judecatoresti, a birourilor notariale si a altor institutii publice sau private;

            tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

            organizeaza arhiva Serviciului;

            apara interesele legitime ale institutiei prin redactarea cererilor in justitie, rapunsuri la adresele formulate de instanta, interogatorii;

            promoveaza caile de atac prevazute de lege;

            verifica si avizeaza pentru legalitate Dispozitiile emise de Directorul General al DGASPC Sector 1;

            verifica si avizeaza pentru legalitate dosarele inaintate de catre DGASPC Sector 1 Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

            verifica si avizeaza pentru legalitate dosarele intocmite de Directia Prevenire pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

            acorda consultanta si consiliere de specialitate compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1;

            tine evidenta Monitorului Oficial si comunica compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 actele normative publicate si care au legatura cu activitatea DGASPC Sector 1;

            formuleza, la solicitarea compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

 

ART. 29

SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT PROPRIU (locatia: Bucuresti, Sector 1 B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Juridic, Contencios si Resurse Umane)  indeplineste urmatoarele atributii principale:

            gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea raportului de serviciu/contractului individual de munca din compartimentele ce formeaza aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

            respecta legislatia specifica domeniului de activitate si legislatia conexa acestuia;

            intocmeste proiectele de dispozitii specifice domeniului de activitate;

            organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale;

            asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale;

            stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale;

            tine evidenta concediilor de odihna, concediilor fara salariu, concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor  si a altor tipuri de concediu;

            intocmeste legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

            asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul institutiei, conform prevederilor legale;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si             intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

            intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea raportului de serviciu/contractului individual de munca pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            stabileste si actualizeaza conform prevederilor legale salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru angajatii din aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            intocmeste si gestioneaza dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajatilor din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

            tine evidenta fiselor de post si asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al DGASPC Sector 1;

            solicita si centralizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor din aparatul propriu;

            elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

            asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1;

intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor/Registrul de Evidenta a Functionarilor Publici;

            indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii, la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1

            intocmeste raportari statistice privind activitatea de resurse umane;

            elaboreaza planul anual de ocupare pentru functiile publice;

            colaboreaza cu Serviciile Buget, Executie Bugetara si Financiar in vederea

intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare, si a statelor de plata;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART.  30

SERVICIUL RESURSE UMANE CENTRE SI CAMINE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Juridic, Contencios si Resurse Umane)

            gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca din compartimentele aflate in gestiunea sa;

            respecta legislatia specifica domeniului de activitate si legislatia conexa acestuia;

            intocmeste proiectele de dispozitii specifice domeniului de activitate;

            organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale

            asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale;

            stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale;

            tine evidenta concediilor de odihna, concediilor fara salariu, concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor  si a altor tipuri de concediu;

            intocmeste legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

            asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul institutiei, conform prevederilor legale;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

            intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca pentru angajatii din evidenta serviciului;

            stabileste si actualizeaza conform prevederilor legale salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru angajatii din evidenta serviciului;

            intocmeste si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor din evidentele serviciului;

calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

            tine evidenta fiselor de post si asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din evidenta serviciului;

            solicita si centralizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor evidenta serviciului;

            elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

            asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru angajatii din evidenta serviciului;

            intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor;

            indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii, la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1

            intocmeste raportari statistice privind activitatea de resurse umane;

colaboreaza cu Serviciile Buget, Executie Bugetara si Financiar in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare, si a statelor de plata;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 31

 SERVICIUL RESURSE UMANE ASISTENTI PERSONALI SI ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI: (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Juridic, Contencios si Resurse Umane) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca pentru salariati aflati in evidenta serviciului;

            respecta legislatia specifica domeniului de activitate si legislatia conexa acestuia;

            intocmeste proiectele de dispozitii specifice domeniului de activitate;

            organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale

            asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale;

            stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale;

            tine evidenta concediilor de odihna, concediilor fara salariu, concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor  si a altor tipuri de concediu;

            intocmeste legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

            asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul institutiei, conform prevederilor legale;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si             intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

            asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

            intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca pentru angajatii din evidenta serviciului;

            stabileste si actualizeaza conform prevederilor legale salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru angajatii din evidenta serviciului;

            intocmeste si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor din evidentele serviciului;

            calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

tine evidenta fiselor de post si asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din evidenta serviciului;

            solicita si centralizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor evidenta serviciului;

            elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

            asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru angajatii din evidenta serviciului;

            intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor;

            indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii, la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1

            intocmeste raportari statistice privind activitatea de resurse umane;

            colaboreaza cu Serviciile Buget, Executie Bugetara si Financiar in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare, si a statelor de plata;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

DIRECTIA ECONOMICA

 

ART. 32

SERVICIUL CONTABILITATE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) indeplineste urmatoarele atributii  principale:

            organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

            tine evidenta contabila primara pentru toate unitatile din subordinea DGASPC

            intocmeste si verifica balantele de verificare  lunare;

            intocmeste si verifica darea de seama contabila, contul de executie,anexe si a raportului explicativ;

            asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de Dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate impreuna cu Biroul Buget, Executie Bugetara;

            intocmeste raportari statistice specifice;

            schimb permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe si Impozite Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Administratia Financiara Sector1;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 33

SERVICIUL FINANCIAR (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            ridicare si depunere de numerar;

            ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

            intocmeste documentele de plata aferente cheltuielilor materiale si servicii;

            vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

            intocmeste raportari statistice specifice;

            colaboreaza cu Serviciul Buget, Executie Bugetara pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

            analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

            efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

            urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

            asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

            intocmeste documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

            efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

            intocmeste si transmite lunar taloanele, borderourile si recalpitulatiile privind drepturile salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;

            verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale întocmite de Serviciul Asistenţa Socială a Persoanei şi Familiei;

            întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele sociale,ajutoarele de urgenţă şi indemnizaţiile de naştere;

            evidenţiază restanţele privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele de urgenţă prin întocmirea fişelor şi a statelor de plată pentru acestea;

            întocmeşte şi transmite situaţia statistică privind aplicarea Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la D.G.M.S.S.;

            asigura plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART.34

SERVICIUL SALARIZARE (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intocmeste statele de plata a salariatilor si a indemnizatiilor membrilor CPC si C.E.M.P.H.A;

            plata drepturilor de personal a indemnizatiilor pentru membrii Comisiei pentru Protectia Copilului si C.E.M.P.H.A;

            intocmeste fise de salarii;

            opereaza retineri salariale conform legilor;

            retine si tine evidenta garantiilor materiale;

            tine evidenta concediilor medicale ale salariatilor;

            tine evidenta si efectueaza plata orelor suplimentare efectuate de catre salariatii DGASPC Sector 1;

            calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

            efectueaza lunar platile pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav ;

            intocmeste lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente drepturilor salariale ale asistentilor personali, precum si ale angajatilor D.G.A.S.P.C ;

            elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.

            întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

            urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

            intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare materiale ori de cate ori este necesar ;

            întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C;

            întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J. a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj, situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

            întocmeste fişele fiscale ale salariaţilor;

            întocmeste documentatia privind acordarea premiilor, pe baza propunerilor compartimentelor din DGASPC Sector 1;

            întocmeste  documentaţia  pentru acordarea premiului anual- al 13-lea salariu,

            completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

            verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 35

SERVICIUL BUGET, EXECUTIE BUGETARA (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia;conform surselor de finantare,

            întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei in colaborare cu Serviciul Financiar si Serviciul Contabilitate si rectificarea acestuia;

            efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

            urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1 , precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale ,Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.

asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

            asigura respectarea normelor  financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in serviciului;

            schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector 1 ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 36

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Administrare Patrimoniu) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C Sector 1 : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protectie a persoanelor varstnice ;

            organizeaza activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor  reorganizate in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor ;

mobile si imobile aflate in patrimoniu D.G.A.S.P.C Sector 1 ;

            tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul unitatii ;

            intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

            face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;

            inventariaza in mod periodic patrimoniul D.G.A.S. P.C. Sector 1 ;

            participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S. P.C. Sector 1.

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 37

BIROUL OBIECTE DE INVENTAR (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Serviciului Evidenta Patrimoniu)  indeplineste urmatoarele atributii principale :

            participa la activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor reorganizate in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

            participa la organizarea si supravegherea modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

            tine evidenta fizica si gestioneaza obiectele de inventar din patrimoniul unitatii ;

            intocmeste necesarul de si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

            face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;

            participa la inventarierea, in mod periodic patrimoniul D.G.A.S.P.C Sector 1 ;

            participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Sector 1.

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE

 

ART.38

BIROUL ASISTENTA JURIDICA ACHIZITII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Achizitii Publice, Avizare Contracte) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intocmeste documentatia de atribuire privind procedurile de achizitii publice organizate, de DGASPC Sector 1 si o supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;

            initiaza procedurile de achizitie publica prin publicarea in SEAP a unui anunt sau invitatie de participare

            asigura intocmirea formalitatilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si vanzarea/transmiterea documentatiei de atribuire;

            participa in comisia de evaluare a ofertelor;

            intocmeste procesele verbale de deschidere si rapoartele de atribuire a contractelor de achizitie publica pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;

            comunica catre ofertantii participanti  rezultatele procedurilor de achizitie publica;

            asigura publicarea in SEAP a anunturilor de atribuire;

            inregistreaza contestatiile si asigura formularea punctului de vedere si comunicarea dosarului achizitiei publice Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

            asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

            verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

            intocmeste contractul de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale ;
            asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire Directiei Achizitii Publice, Investitii;

            asigura intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si tine evidenta acestora ;

            intocmeste trimestrial  raportul de achizitii publice si-l transmite catre ANRMAP;

transmite documentele constatatoare emise de catre Directia Achizitii Publice, Investitii in temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006 catre ANRMAP.

            asigura coordonarea metodologica a Serviciului Achizitii Publice Directe si Serviciului Achizitii Publice, Urmarire Contracte din cadrul Directiei Achizitii Publice, Avizare Contracte.

 

ART. 39

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, URMARIRE CONTRACTE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Achizitii Publice, Avizare Contracte), indeplineste urmatoarele atributii :

            centralizeaza referatele intocmite de compartimentele/centrele din subordinea DGASPC Sector 1;

            elaboreaza nota de estimare a valorii contractului;

            intocmeste caietul de sarcini care contine in mod obligatoriu specificatii tehnice reprezentand cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare  sa fie descris in asa maniera incat sa corespunda necesitatilor autoritatii contractante;

            inainteaza Serviciului Asistenta Juridica, Achizitii Publice, Avizare Contracte caietul de sarcini si nota de estimare a valorii contractului in vederea alegerii si demararii procedurii de achizitie publica;

            participa la comisia de evaluare;

            mentine legatura intre furnizorii /prestatorii de servicii si centrele/serviciile  din    subordinea DGASPC S1, pentru o buna aprovizionare;

            urmareste derularea contractele de achizitie publica cu exceptia contractelor incheiate prin   atribuire directa, pentru utilitati, furnizare paine si medicamente  si a celor care nu fac obiectul Ordonantei de Urgenta nr 34/2006, de la semnare pana la finalizare. Se urmareste respectarea clauzelor din contract privind cantitatea si pretul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum si respectarea termenelor de livrare angajate de catre fiecare contractant. De asemenea se verifica concordanta intre comanda, nota de receptie si factura privind cantitatea, pretul si calculele aferente;

            intocmeste documentele constatatoare emise in temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006;

            intocmeste comenzi lunare si zilnice catre furnizori pe baza contractelor incheiate si in   functie de referatele din teritoriu;

            intocmeste propuneri de angajare a unei cheltuieli si angajamentul bugetar aferent acestei cheltuieli, in limita creditelor de angajament  aprobate, in domeniul achizitiilor de bunuri  specifice domeniului de activitate;

            certifica realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si avizelor  emise de furnizori, intocmind ordonantarile de plata  pe care le transmite Serviciului Buget Execut Bugetara;

            verifica borderourile de facturi emise de catre Serviciul Financiar;

            participa la elaborarea Programului anual de achizitii publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelate compartimente din cadrul autoritatii contractante alaturi de Biroul Asistenta Juridica Achizitii Publice Avizare Contracte si Directia Economica;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului  General  precum si proiectele hotararilor pe care  DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local  Sector 1, in domeniul sau de activitate.

 

ART.40

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Achizitii Publice, Avizare Contracte) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            centralizeaza referatele intocmite de compartimentele/centrele din subordinea DGASPC Sector 1si intocmeste nota de estimare conform dispozitiilor art. 19 din OUGR nr. 34/2006;

            întocmeste angajamente legale si bugetare, propuneri de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament aprobate, pentru achizitiile  directe, utilitati, furnizare paine si medicamente, precum si pentru contractele a caror atribuire este exceptata de la aplicarea  prevederilor  OUG nr. 34/2006;

            initiaza lichidarea cheltuielilor angajate, prin asumarea responsabilitatilor incluzand certificarea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii facturilor emise de furnizorii, din sfera de activitate a serviciului;

            urmareste derularea contractelor incheiate, specifice domeniului de activitate si intocmeste documentele constatatoare emise in temeiul dispozitiilor art. 36 indice1 din HGR nr. 925/2006

            întocmeste caiete de sarcini pentru achizitiile publice directe derulate in cadrul serviciului;

            întocmeste comenzi catre furnizori in baza contractelor incheiate si in functie de referatele aprobate;

            participa la comisia de evaluare;

            gestioneaza banii scosi prin casieria directiei, pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducere, prin achizitii de bunuri, direct din magazin;

evalueaza furnizorii de servicii privind organizarea de tabere si excursii pentru copiii aflati in plasament, in functie de conditii optime oferite si incadrarii in bugete aprobate si monitorizeaza desfasurarea acestora;

            reactualizeaza procedurile descrise in “Manualul Calitatii” ISO 9000/2001, in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi;

            elaboreaza dispozitiile ce reglementeaza activitatea serviciului, rapoartele si situatiile informative privind activitatea serviciului;

            organizeaza si controleaza activitatea de arhivare a documentelor specifice serviciului;

indeplineste alte atributii, potrivit dispozitiilor legale, primite spre solutionare de la sefii ierarhici superiori.

 

ART. 41

SERVICIUL ADMINISTRATIV (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Achizitii Pubilce, Avizare Contracte) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            coordoneaza si supravegheaza efectuarea curateniei in sediul central, pe baza unor programe zilnice de curatenie, pe timpi, sectoare de lucru si ingrijitoare;

            asigura functionarea si exploatarea in conditii optime a aparaturii din dotare (centrale telefonice, faxuri, telefoane, calculatoare, copiatoare, dotari din bucatarii/spalatorii, ascensoare etc.) prin mentinerea legaturii cu prestatorii de servicii abilitati si echipa tehnica operativa proprie directiei;

            coordoneaza si supravegheaza efectuarea activitatii de salubritate, paza si protectie, dezinsectie, ignifugare, intretinere cladiri si spatii verzi; problemele le semnaleaza Serviciului Achizitii Publice Urmarire Contracte, Serviciului Asistenta Juridica Achizitii Publice Directe si Biroul Asistenta Juridica Achizitii Publice, Avizare Contracte

            participa la receptia cantitativa si calitativa a produselor achizitionate/ donate, prin magazia centrala;

            elaboreaza dispozitiile ce reglementeaza activitatea serviciului, rapoartele si situatiile informative privind activitatea serviciului;

            organizeaza si controleaza activitatea de arhivare a documentelor specifice;

            coordoneaza activitatea RSVTI.

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 42

SERVICIUL TEHNIC SI AUTO (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Achiziţii Publice Avizare Contracte)   indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni, tamplari, zidari , zugravi,  in colaborare directa cu personalul muncitor din fiecare centru;

            stabileste in conformitate cu documentatia tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor, revizii tehnice obligatorii si reparatii planificate,

            realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea tehnica a cladirilor,

            realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea comportarii in timp a constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,

            întocmeste, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatia necesara privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,

fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 43

 BIROUL AUTO (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu, aflat in subordonarea directa a Sefului Serviciului Tehnic si Auto) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

            face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb      necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

            se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

            asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

            asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto;

            primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

            calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

            calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

            intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

            intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

            urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

            intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

            urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

            urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

            face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

            elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

            transporta marfa si persoane din cadrul institutiei, in interesul institutiei;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

 

DIRECTIA PREVENIRE

ART. 44

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Prevenire) indeplineste urmatoarele atributii principale :

            respecta si promoveaza standardul minim obligatoriu privind managementul de caz ;

            asigura efectuarea  evaluarilor initiale a cazurilor ;

            asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001;

            asigura instrumentarea dosarelor de venit minim garantat;

            asigura întocmirea fişelor de calcul pentru dosarele aflate în plată de venit minim garantat;

            asigura pregătirea şi întocmirea documentaţiei pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal dupa consultarea managerului de caz;

            asigura acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite prin lege , in acord cu managerul de caz si echipa pluridisciplinara pe care le supune spre avizare Directorului General;

asigura aducerea la cunoştinţa beneficiarilor a dispoziţiilor Primarului  privind stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal;

asigura îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            elaborează planul lunar de activităţi şi acţiuni de interes local pe care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim garantat şi îl supune spre aprobare Primarului ;

asigura întocmirea lunara a borderourilor cu coduri numerice personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru asistaţii social ;

            asigura întocmirea,trimestriala sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            asigura întreţinerea şi actualizarea bazei de date cu beneficiarii de venit minim garantat ;

comunica lunar Serv.Monitorizare informatiile necesare intocmirii bazei de date ;

are atributii de arhivare si secretariat ;

            monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului;

            colaboreaza cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, in rezolvarea cazurilor sociale promovind lucrul in echipa pluridisciplinara ;

            respecta si promoveaza prevederile Cartei O.N.U. privind drepturile omului si drepturile copilului ;

            are responsabilitatea de a informa persoana/familia in legatura cu drepturile pe care le au, precum si asupra modalitatii de acordare a drepturilor de asistenta sociala si de asigurari sociale ;

            promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 45

SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Prevenire) indeplineste urmatoarele atributii :

            depisteaza, evalueaza si monitorizeaza familiile/persoanele aflate in situatii de criza prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primarie, dispensare/spitale, medici de familie, politie, parohii, administratii de bloc  etc.);

            asigura identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situatiile de criza;

            colaboreaza cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, in rezolvarea cazurilor sociale, promovind lucrul in echipa pluridisciplinara ;

            respecta si promoveaza standardul minim obligatoriu privind managementul de caz ;

orienteaza/acompaniaza pentru consilierea juridica/psihologica/medicala a beneficiarilor ;

propune si aplica măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criza a persoanei/familiei;

asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Leg. 416/2001 şi Leg.116/2002;

            asigura aducerea la cunoştinţa beneficiarilor dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

            asigura întocmirea trimestriala sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind situaţia prestaţiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            asigura intocmirea impreuna cu potentialii beneficiari de servicii sociale a planului de servicii si punerea in practica a acestuia prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul ;

            asigura consilierea sociala a urmatoarelor categorii de beneficiari :

- persoana/familia aflata in risc de marginalizare ;

            initiaza/promoveaza si implementeaza programe cu caracter social si comunitar;

            identifica tipuri de actiuni comunitare cu scopul prevenirii marginalizarii sociale a persoanelor beneficiare de servicii sociale;

            elaboreaza proiecte si initiaza parteneriate pentru prevenirea marginalizarii persoanei/familiei;

            orienteaza beneficiarii de servicii sociale catre cabinetele de planning familial;

            acorda suport financiar si/sau material pentru depasirea situatiei de criza;

            identificarea si initierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri, sponsori), pentru         obtinerea de finantari cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

            respecta si promoveaza Carta O.N.U. privind drepturile omului si drepturile copilului ;

            are responsabilitatea de a informa persoana/familia in legatura cu drepturile pe care le au, precum si asupra modalitatii de acordare a drepturilor de asistenta sociala si de asigurari sociale ;

promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

asigura ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului;

            initiaza si deruleaza proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 1 in vederea identificarii de locuri de munca corespunzatoare calificarii beneficiarilor de servicii sociale cu risc de marginalizare ;

            colaboreaza cu institutiile medicale pentru accesul persoanei/familiei la servicii medicale fara discriminare ;

            initiaza si deruleaza parteneriate cu societatea civila privind reducerea analfabetismului ;

            colaboreaza cu institutiile de invatamant pentru accesul copiilor/adultilor fara discriminare la procesul de educatie ;

            identificarea, consilierea şi orientarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii,

            determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc,

culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor defavorizate din sectorul 1,

derularea de campanii şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, în parteneriat cu instituţiile de specialitate,

            desfăşurarea de acţiuni comune cu mediatorul sanitar din comunităţile de rromi, pentru susţinerea membrilor comunităţii la condiţii optime,

            participarea la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective pe teritoriul  comunităţi: vaccinări, programe de screening, implementarea programelor naţionale de sănătate;

            participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

            crearea unei reţele de relaţii cu medicii de familie şi menţinerea colaborării în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a cetăţenilor sectorului 1;

identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi implicarea în activitatea de înscriere a acestora;

            colaborarea cu ONG şi cu alte entităţi pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri ţintă ( vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, etc.), în conformitate cu strategia naţională;

            identificarea persoanelor de vârstă fertilă; desfăşurarea activităţilor de informare specifice domeniilor de planificare familială;

            promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a practicilor corecte de nutriţie în rândul cetăţenilor sectorului 1, prin activităţi desfăşurate în parteneriat cu unităţile de specialitate şi/sau ONG;

            are atributii de arhivare si secretariat;

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea tinerilor din comunitate aflaţi în situaţii de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali ,

            identificarea tinerilor aflaţi în situaţii de risc în vederea realizării de acţiuni şi aplicării măsurilor preventive necesare depăşirii situaţiei de criză,

            prevenirea  şi combaterea comportamentelor antisociale şi / sau amorale în rândul tinerilor;

            prevenirea  asocierii tinerilor  în grupuri cu activităţi deviante gen ”găşti de cartier”şi identificarea unor alternative  viabile în vederea responsabilizării tinerilor şi revigorării spiritului civic ,

            stimularea şi promovarea voluntariatului în rândul tinerilor;

            prevenirea abandonului scolar în rândul tinerilor,

            cooperarea cu instituţiile/ asociaţiile  implicate la nivel local/central în procesul educaţional în vederea aplicării măsurilor necesare integrării scolare a tinerilor analfabeţi, continuării studiilor pentru cei care au absolvit ciclul scolar obligatoriu;

            identificarea şi gestionarea măsurilor privind stimularea procesului de integrare/reintegrare în muncă a tinerilor

            promovarea parteneriatului cu autorităţile, asociaţiile şi firmele specializate în orientare profesională şi dezvoltarea carierei;

            orientare şi acompaniere în vederea valorificării drepturilor conferite de legislaţie;

propunerea şi aplicarea măsurilor specifice de înlăturare a situaţiilor de criză imediată , pentru tineri,  locuitori ai Sectorului 1;

            cooperarea cu instituţiile/compartimentele specializate care se adresează  tinerilor afectaţi de diverse forme de dependenţă;

            colaborarea cu serviciile  DGASPC Sector 1 în rezolvarea cazurilor sociale ce implică tinerii , promovarea lucrului într-o echipă pluridisciplinară;

            promovarea dialogului dintre generaţii atât la nivelul familiei cât şi al comunităţii ,    medierea situaţiilor de criză în relaţia tânăr – familie , tânăr comunitate;

            identificarea şi elaborarea unor parteneriate cu societate civilă  - ONG-uri, sponsori – pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuţiilor biroului;

            elaborarea şi/sau aplicarea setului de instrumente necesare evaluării psiho-sociale a tânărului;

            promovarea şi sprijinirea liberei asocieri a tinerilor în structuri formale şi informale;

            promovarea şi gestionarea la nivel local a unor campanii de informare a tinerilor asupra problemelor sociale şi a mijloacelor de rezolvare a acestora precum şi participarea în sistem integrat la campanii naţionale şi transnaţionale;

            promovarea unui echilibru între valorile traditionale şi tendinţele  ce influenţează viaţa socială a tinerilor;

            susţinerea  tinerilor cu aptitudini deosebite;

            fundamentarea şi întocmirea proiectelor de dispoziţie ale Directorului General şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local în domeniul său de activitate;

            elaborarea şi administrarea  unor proceduri specifice de lucru.      

Prin sintagma tineri în dificultate se înţelege persoana necăsătorită, cu vîrsta cuprinsă între 18-35 ani care are domiciliul/reşedinţa pe raza sectorului 1, aflată în situaţie de risc de marginalizare socială sau marginalizată socială şi care nu beneficiază de programele destinate tinerilor ce provin din centrele de copii.

 

ART. 46

BIROUL RELATII INTERETNICE şi INTERCONFESIONALE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Prevenire)  indeplineste urmatoarele atributii principale :

            mediaza activitatile cu caracter social initiate pentru membrii comunitatii apartinand diverselor minoritati din sectorul 1 ;

            are responsabilitatea de a dezvolta o baza de date cu privire la problemele membrilor comunitatii apartinand minoritatilor din sectorul 1 ;

            monitorizeaza familiile apartinand minoritatilor din sectorul 1 care au probleme deosebite : venituri foarte mici, numar mare de copii, bolnavi cronici inregistrati ;

            are responsabilitatea de a consilia membrii comunitatii apartinand minoritatilor in redactarea corecta a cererilor si a documentelor necesare pentru obtinerea drepturilor legale ;

initiaza si promoveaza activitati de prevenire a tensiunilor interetnice colaborand cu fortele de ordine publica si alti factori responsabili ;

            initiaza intalniri cu asociatiile si organizatiile reprezentative din sector in vederea imbunatatirii relatiilor interetnice din teritoriu si prevenirea unor tensiuni ;

            depisteaza, evalueaza si monitorizeaza familiile/persoanele aflate in situatii de criza prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primarie, dispensare/spitale, medici de familie, politie, parohii, administratii de bloc  etc.);

            identificarea persoanele şi familiile aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situatiile de criza;

            evalueaza psihosocial potentialii beneficiari de servicii sociale (persoane/familii aflate in situatie de criza apartinand minoritatilor) ;

            asigura intocmirea impreuna cu potentialii beneficiari de servicii sociale a planului de servicii si punerea in practica a acestuia prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul ;

            colaboreaza cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, in rezolvarea cazurilor sociale, promovind lucrul in echipa pluridisciplinara ;

            respecta si promoveaza standardul minim obligatoriu privind managementul de caz ;

            orienteaza/acompaniaza pentru consilierea juridica/psihologica/medicala a beneficiarilor ;

            orienteaza beneficiarii de servicii sociale catre cabinetele de planning familial;

            promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            colaboreaza cu serviciul monitorizare privind baza de date ;

            initiaza si deruleaza proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 1 in vederea identificarii de locuri de numar corespunzatoare calificarii beneficiarilor de servicii sociale cu risc de discriminare/marginalizare ;

            colaboreaza cu institutiile medicale pentru accesul persoanei/familiei la servicii medicale fara discriminare ;

            initiaza si deruleaza parteneriate cu societatea civila privind reducerea analfabetismului ;

            colaboreaza cu institutiile de invatamant pentru accesul copiilor/adultilor fara discriminare la procesul de educatie ;

            initiaza/promoveaza si implementeaza programe cu caracter social si comunitar privind minoritatile;

            mediază activităţile cu caracter social, iniţiate pentru membrii comunităţilor religioase recunoscute în Romania , existente în Sectorul 1;

            crează baza de date cu privire la comunităţilor religioase recunoscute în Romania , existente în Sectorul 1;

            identifică şi apoi monitorizează familiile aparţinând comunităţilor  religioase din sectorul 1 care au probleme deosebite , generate de venituri reduse , numar mare de copii , bolnavi cronici înregistraţi, persoane cu handicap şi cooperează  cu lăcaşurile de cult respective în vederea sprijinirii acestora; 

            iniţiază şi/sau sprijină metodologic şi financiar, organizarea de întâlniri , seminarii evenimente cu caracter interconfesional;

            iniţiază şi promovează activităţi de prevenire a tensiunilor interconfesionale la nivelul Sectorului 1;

            colaborează cu serviciile proprii ale DGASPC Setor 1 , în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa multidisciplinară;

            respectă şi promovează standardele minime obligatorii privind managementul de caz, promovând implicarea activă a comunităţilor religioase în soluţionarea cazurilor sociale;

            iniţiază ,promovează şi/sau implementează programme/proiecte cu character social şi comunitar , privind comunităţile religioase;

            facilitează colaborarea între comunităţile religioase şi  instituţiile autorităţilor publice;

            identifică şi încheie prin DGASPC  Sector 1,   parteneriate cu societatea civilă  - Biserici, Case de rugaciuni , alte lăcaşe de cult, ONG-uri,  sponsori – pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuţiilor compartimentului;

mediază activităţile cu caracter social, iniţiate pentru membrii comunităţilor religioase recunoscute în Romania , existente în Sectorul 1;

            crează baza de date cu privire la comunităţilor religioase recunoscute în Romania , existente în Sectorul 1;

            identifică şi apoi monitorizează familiile aparţinând comunităţilor  religioase din sectorul 1 care au probleme deosebite , generate de venituri reduse , numar mare de copii , bolnavi cronici înregistraţi, persoane cu handicap şi cooperează  cu lăcaşurile de cult respective în vederea sprijinirii acestora; 

            iniţiază şi/sau sprijină metodologic şi financiar, organizarea de întâlniri , seminarii evenimente cu caracter interconfesional;

            iniţiază şi promovează activităţi de prevenire a tensiunilor interconfesionale la nivelul Sectorului 1;

            colaborează cu serviciile proprii ale DGASPC Setor 1 , în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa multidisciplinară;

            respectă şi promovează standardele minime obligatorii privind managementul de caz, promovând implicarea activă a comunităţilor religioase în soluţionarea cazurilor sociale;

            iniţiază ,promovează şi/sau implementează programme/proiecte cu character social şi comunitar , privind comunităţile religioase;

facilitează colaborarea între comunităţile religioase şi  instituţiile autorităţilor publice;

            identifică şi încheie prin DGASPC  Sector 1,   parteneriate cu societatea civilă  - Biserici, Case de rugaciuni , alte lăcaşe de cult, ONG-uri,  sponsori – pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuţiilor compartimentului.

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 47

COMPARTIMENT SECRETARIAT COMISIE PREVENIRE  (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17), aflat in subordonarea directa a  Directorului General Adjunct Prevenire) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            intocmeste proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor inaintate de responsabilii de caz  il inainteaza membrilor;

            asigura convocarea membrilor Comisiei Prevenire ;

            pregateste dosarele inaintate de responsabilii de caz  pentru sedinta Comisiei Prevenire;

            asigura consemnarea in procesul-verbal al sedintei,  dezbaterile ce au loc in sedinta Comisiei Prevenire , a hotararilor adoptate si modul in care au fost adoptate;

            tine registrul special de procese-verbale ale Comisiei Prevenire ;

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

            comunica persoanelor interesate hotararile Comisiei Prevenire;

            organizeaza si tine la zi arhiva Comisiei Prevenire

            asigura gestionarea eficienta a dosarelor predate in vederea obtinerii semnaturilor  ;

            asigură informarea internă a personalului Directiei Prevenire ;

            ţine registrul general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor Direcţiei Prevenire privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

            creaza baza de date informatizata  a Direcţiei Prevenire  si o gestioneaza eficient ;

            asigura evidenta, inventarierea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine ;

            se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat Direcţiei Prevenire în scris ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 48

BIROUL PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17), aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Prevenire) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            identifică, evaluează şi monitorizează  familiile în care sunt prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

            evaluează din punct de vedere psihosocial atât victimele, persoane adulte cât şi agresorii;

            exercită atribuţii de consiliere telefonică prin înfiinţarea unui serviciu hotline pentru semnalarea cazurilor de violenţă în familie;

            consiliază  social  victimele violenţei în familie şi agresorii, oferindu-le sprijin pentru recalificare profesională, gasirea unui loc de muncă, a unei locuinţe cu chirie daca este cazul sau înscrierea la medic de familie ;

            oferă consiliere psihologică individuală victimelor şi agresorilor

            formează grupuri de suport pentru victime în vederea identificării propriilor resurse necesare, depăşirii situaţiei de criză;

            orientează şi acompaniază victimele violenţei în familie pentru obţinerea drepturilor legale;

            orientează / acompaniază  victimele violenţei în familie pentru consiliere juridică şi medicală şi asigură accesul victimelor la asfel de servicii;

            acordă suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză generate  de violenţă în familie;

            remite spre competentă soluţionare Direcţiei Protecţia Copilului, cazurile femeilor cu copii, victime ale violenţei în familie, ce necesită admiterea lor în Aşezământul “Patriarh Iustinian Marina”, centru pentru protejarea victimelor violenţei în familie;

propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare înlăturării situaţiilor de criză imediată;

            identifică resurse financiare suplimentare pentru realizarea obiectivelor biroului;

            intocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată;

            promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia biroului;

            elaborează proceduri specifice de lucru a cazurilor de violenţă în familie şi diseminează informaţiile tuturor actorilor sociali implicaţi;

            crează o reţea de relaţii cu  specialişti în domeniu şi construieşte o bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare colaborări;

monitorizează cazurile de violenţă în familie aflate în atenţia biroului;

            colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 1 în rezolvarea cazurilor de violenţă în familie promovând echipa pluridisciplinară;

            colaborează cu alte instituţii  în vederea armonizării legislaţiei în domeniu;

previne violenţa în familie prin campanii de informare în comunitate, presă şi şcoală ;

            derulează în şcoli şi licee programe de educaţie civică şi educaţie comunitară;

            iniţiază şi implementează programe de prevenire a violenţei în familie împreună cu alţi actori sociali implicaţi;

            se implică şi colaboreză în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii victimelor violenţei în familie şi stabileşte relaţii cu alte instituţii abilitate în domeniu, (ex: poliţie, INML, autoritatea tutelară);

            identifică şi iniţiază parteneriate cu societatea civilă  (ONG-uri, sponsori) pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor biroului;

            fundamentează proiectele de dispoziţii ale Directorului General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

            intocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

Prin sintagma “victime ale violenţei familiale” se înţelege victima persoană adultă , domiciliată sau rezidentă in Sectorul 1, căreia ceilalţi membri ai familiei i-au provocat   o suferinta fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu material, sau a fost  împiedicată  de a-si exercita drepturile si libertatile fundamentale.

 

 

DIRECTIA PROTECTIA PERSOANA SI FAMILIE

 

ART. 49

SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE VARSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR» ( locatia: Bucuresti, Sector 1, str. Ion Slatineanu nr.16, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            ofera servicii de divertisment pentru persoanele varstnice din sectorul 1;

            faciliteaza accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici;

            faciliteaza reintegrarea şi reactivare sociala a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare;

            consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

            sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici;

            sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici

            activităţi de club;

            organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia;

            organizarea unor expoziţii cu vânzare conţinând exponate realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

50T. 49

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            evalueaza persoanele cu handicap si propune Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap masuri de protectie (gazduirea in centre de protectie aflate in subordonarea metodologica a A.N.P.H.);

            evalueaza persoanele cu handicap si propune Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap si propune incadrarea in grad de handicap conform criteriilor medico – sociale;

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

            realizeaza activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora ;

            initieaza măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare in domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;

            întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul de beneficiari şi acţiunile de protecţie specială întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socială şi socio-medicală ;

            aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            stabileste impreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu handicap accentuat si mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evalueaza si pune în practică  acest plan;

            realizeaza evaluarile medicale conform criteriilor pentru persoanele cu handicap

            realizeaza evaluarile sociale pentru persoanele cu handicap

            realizeaza evaluarile psihologice pentru persoanele cu handicap

            realizeaza evaluarile privind orientarea scolara si vocationala a persoanelor cu handicap

            realizeaza evaluarea nivelului de instruire

            vizeaza si ia la cunostinta planul individualizat de servicii;

            inainteaza comisiei raportul de evaluare complexa semnat de catre membrii echipei si avizat de catre seful serviciului;

            propune comisiei de evaluare  programul de recuperare si integrare

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului, în termenul legal;

            asigura consiliere psihologica pentru persoanele adulte din centrele rezidentiale;

            asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a beneficiarilor din centrele rezidentiale pentru adulti;

            consiliere în situaţii de criză;

            consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

Servicii de consiliere profesională :

identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

informaţii privind piaţa muncii;

recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie;

consiliere si suport postangajare.

secretariat şi arhivă ;

colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate

 

 

ART. 51

BIROUL PRESTATII SI FACILITATI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

            elaboreaza dispozitii, in baza instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap accentuat şi grav, de punere in plata, prelungire, suspendare si incetare,  în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare;

            elaboreaza dispozitii, in baza instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap mediu, accentuat şi grav, de punere in plata, prelungire, suspendare si incetare,  în vederea obţinerii bugetului complementar acordat în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-TV, RomTelecom, S.C. Electrica,  etc);

            acorda  gratuitatea transportului urban de suprafata si cu metroul, si interurban persoanelor cu handicap grav si accentuat precum si insotitorilor sau asistentilor personali ai acestora ( abonament RATB, cartela metrou, bilete CFR, etc);

            propune acordarea alocatiei de stat pentru copii cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor conform legislatiei in vigoare  indexată cu 100%;

            instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea obţinerii alocaţiei lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

            monitorizează prestaţiile acordate şi cazurile aflate în evidenţă conform legislaţiei în vigoare;

            elibereaza legitimatii de parcare pentru persoanele cu handicap in baza legii 448/2006;

face demersurile si elibereaza roviniete pentru persoanele cu handicap in baza legii 448/2006;

eliberează adeverinţe care să ateste starea prezentă a persoanelor aflate în evidenţa biroului;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile, în termenul prevazut de lege;

intocmeste statisticile solicitate de catre A.N.P.H. privind persoanele cu handicap aflate in evidenta;

            secretariat şi arhivă ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor biroului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 52

CENTRUL de ZI  UN PAS IMPREUNA” (locatie: Bucuresti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei) îndeplineste  urmatoarele atributii principale:

De serviciile oferite in cadrul Centrului Social sector 1 poate beneficia orice persoana cu probleme de sanatate mintala, orice persoana adulta care se confrunta cu probleme temporare de adaptare si comunicare,familiile persoanelor cu probleme de sanatate mintala.

consilire si informare;

recuperare, reabilitare si reinsertie sociala;

consultanta juridica;

consilire privind managementul bolii psihice;

informare si instruire;

consiliere psihiatrica.

servicii de reprezentare sociala (advocacy).

In cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala se asigura:

activitati de zi recreative;

activitati creative;

activitati lucrative;

dezvoltarea abilitatilor de comunicare si auto-reprezentare;

activitati educative (lb. engleza, cenaclu literar, info grup, meloterapie, vizite la muzeu, teatru, cinema).

 

ART. 53

SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU HANDICAP GRAV (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent personal în vederea încheierii  contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de handicap) ;

            efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activităţii prestate de către asistenţii personali, periodic ;

            întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul persoanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            urmăreşte îndeplinirea programul individual de reabilitare şi integrare socială stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală pentru persoana cu handicap grav si in baza acestuia stabileste planul individualizat de servicii;

            stabileste impreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu handicap grav) planul  individualizat de servicii, monitorizeaza, evalueaza si pune în practică  acest plan prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul;

            ia la cunostinta optiunea persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau indemnizatie lunara si garanteaza respectarea acesteia;

            in baza optiuni persoanelor cu handicap in termen de 5 zile elibereaza acordul si propune acordarea dreptului;

            întocmeşte dispoziţiile pentru punerea in plata, mentinerea, suspendarea sau incetarea indemnizatiei echivalente salariului asistentului personal, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C.   Sector 1 ;

            intocmeste pontajul pentru asistentii personali  ai persoanelor cu handicap grav;

            asigura instructajul periodic cu masurile de sanatate si securitate in munca si normele P.S.I. ale asistentii personali;

            tine evidenta concediilor de odihna ale asistentilor personali si in aceasta perioada acorda persoanei cu handicap indemnizatie echivalenta salariului asistentului personal;

            aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

            aduce la cunoştinţa beneficiarilor Dispoziţiile Primarului si Directorului General, în termenul prevazut de lege;

            organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a asistenţilor personali ;

monitorizeaza indeplinirea de catre asistenti personali a obligatiilor ce le revin conform legislatiei in vigoare si contractului incheiat.

            secretariat şi arhivă ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 54

BIROUL COMISIEI DE EXPERTIZA MEDICALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonara directa a Directorului general Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii :

            realizeaza activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;

            pregateste dosarele privind incadrarea intr-o grad de handicap si a masurilor de protectie ce se impun in baza propunerii inaintate de catre S.E.C. P.A.H;

            programeaza dosarele comisiei pe fiecare sedinta;

            convoaca membrii  C.E.M.P.H.A. si programeaza sedintele comisiei;

            tine evidenta registrului de procese verbale in care se consemneaza dezbaterile din sedintele comisiei;

            redacteaza deciziile  comisiei de gazduire in sistem rezidential sau de frecventare a centrelor specializate;

            verifica si inainteaza dosarele C.E.M.P.H.A. ;

            redacteaza si completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

            inainteaza,  in vederea semnarii, certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;

            tine evidenta cazurilor prin Registrele speciale din cadrul Biroului ;

            comunica actele emise de catre comisie in termenele stabilite de lege;

            monitorizeaza cazurile aflate in evidenta Biroului;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

            secretariat şi arhivă 

 

ART. 55

SERVICIUL ALOCATII  SI INDEMNIZATII (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele principale atributii :

            primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaţii de stat conform Legii 61 /1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

            intocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaţiilor de stat şi suplimentare şi predarea lunară către DGMSS;

            primirea şi instrumentarea cererilor de alocaţii copii nou-născuţi;

            intocmirea Dispoziţiilor de alocaţii copii nou-născuţi ;

efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiilor familiale/complementare conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

            efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală conform O.U.G.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

            efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei cărora le-a fost stabilit dreptul ;

            intocmirea Proiectelor de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite prin O.U.G.105/2003 ;

            primirea şi instrumentarea cererilor de  acordare a indemnizatiei pentru crestere copil si respectiv a  stimulentului conform Legii 148/2005 realizarea borderourilor si transmiterea lor catre Directia de Dialog Solidaritate Sociala si Familie.

            primirea cererilor de acordare a trusoului pentru copii nou-nascuti acordat in baza Legii 482/2006

            comunicarea Dispoziţiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei către solicitanţi ;

secretariat şi arhivă;

            eliberarea de adeverinţe;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 56

SERVICIUL REZIDENTIAL ADULTI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

Pentru persoanele varstnice/handicap din sistem rezidential:

            ofera servicii de asistenta sociala pentru persoanele adulte aflate in centrele rezidentiale pentru adulti.

            verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei persoanei adulte, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi           face propuneri în acest sens;

            are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, stabilite  de catre Comisia de Evaluare Complexa;

            elaboreaza, de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului si a modului în care acesta este îngrijit.

            sesizeaza Comisia de Evaluare  Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii stabilite ;

            elaboreaza si verifica PIS-ul persoanei adulte aflate in sistem rezidential periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisia de Evaluare  Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;

            elaboreaza contractul cu persoana cu handicap, persoana varstnica sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIS;

            asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

            pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între persoana asistata si familia acestuia şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

            intocmirea situatiei statistice privind persoanele institutionalizate;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

Pentru persoanele beneficiare ale Centrului de Urgenta Persoane Fara Adapost:

            însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

            stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizata a Persoanei;

            sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P. ;

            sprijină persoana supusă violenţei domestice  alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sens, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie de pe raza localităţilor de domiciliu ale acesteia;

în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

            reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente în a-i            rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;

            face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

            în colaborare cu Serviciul Venit Minim Garantat, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

            sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

            consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală;

            consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

            evalueaza din punct de vedere social persoanele /familiile care solicita gazduire si identifica problemele generatoare ale crizei si initiaza masurile necesare pentru rezolvarea problemelor;

            identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor;

            informaţii privind piaţa muncii;

            recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi reconversie profesională;

            consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecţie.

 

ART. 57

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „STRAULESTI”( locatia:Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti -Targoviste nr.10, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei), indeplineste urmatoarele atributii principale:

            să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;

            să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

sa asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

 

ART. 58

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODAI”( locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Odai nr.3-5, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

Pentru persoanele varstnice aflate in sistem rezidential

            să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;

            să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

            cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

            condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            sa asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

            Pentru persoanele beneficiare CUPFA:

            asigura servicii de asistenta sociala prin Serviciul Rezidential Adulti;

            asigura servicii de consiliere psihologica si consiliere profesionala prin psihologii din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa;

            asigura servicii de asistenţă medicală primară , infirmerie şi servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al Centrului care :

            eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalţi asistaţi;

            asigură un control medical general;

            asigură tratament medical;

            eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea în spital;

            eliberează medicamente pe baza prescripriilor medicale;

            asigură servicii de infirmerie;

            contribuie la educarea asistaţilor pentru autoîngrijire şi păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului;

            asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare.

            asigura  activităţi de gospodărire.

            asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă socio-medicală de urgenţă.

            asigură 3 mese pe zi, în funcţie de posibilităţi;

            servicii de frizerie,

            in masura posibilitatilor se asigura si haine de schimb pentru beneficiarii a caror  obiecte de imbracaminte  nu mai pot fi recuperate, fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive.

 

            Biroul  Deservire, are urmatoarele atributii principale:

            asigura curatenia, incalzirea si iluminatul cladirilor cat si curatenia exterioara;

            asigura pastrarea si justa folosire a bunurilor unitatii;

            raspunde de receptia produselor alimentare si nealimentare, asigurandu-se ca sunt indeplinite cerintele privind calitatea;

            stabilirea si asigurarea de meniuri variate in functie de varsta si patologia asistatilor;

depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

            pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

            pastrarea probelor alimentare pentru control;

            spalarea si dezinfectarea vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar;

            asigura instruirea periodica a personalului asupra normelor de protectie a muncii si P.S.I..

 

ART. 59

CENTRUL de INGRIJIRE si ASISTENTA “SF.Vasile”, (locatia:Bucuresti, Str.Barbu Stefanescu Delavrancea nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste   următoarele atributii principale:

            să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

            să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

            să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

            să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

            să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap;

            să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;

            să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaţa socială;

            să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu handicap;

            să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

ART. 60

CENTRUL de INGRIJIRE si ASISTENTA “SF.Elena” ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr.18, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste următoarele atributii principale:

să asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

să asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

să asigure organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilităţile persoanelor asistate;

să asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap;

să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;

să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaţa socială;

să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu handicap;

să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

            In cadrul activităţii de îngrijire si asistenta socio-medicala se asigura :

            cazarea persoanelor asistate in condiţii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            condiţii de îngrijire si igiena personala adecvata;

            condiţii de îngrijire si izolare a bolnavilor acuţi, a bolnavilor cronici si a celor imobilizaţi permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.

 

ART. 61

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILTARE NEUROPSIHIATRICA “MILCOV” (locatia:  Bucuresti, Sector 1, Str. Milcov 2-4, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Milcov asigura, in conformitate cu standardele minime de caliate, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, urmatoarele servicii:

cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

            asistenta medicala si de specialitate, ingrijirea si supravegherea permanenta, terapie psihologica/psihopedagogica, recuperarea medicala, asigurarea conditiilor igienico - sanitare corespunzatoare;

            organizarea de activitatii de tip ergoterapie, in functie de potentialul functional al persoanelor cu handicap gazduite in centru;

            organizarea de activitati cultural-educative, precum si alte activitati care au ca scop integrarea/reintegrarea sociala a persoanelor cu handicap;

            asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele si facilitatile existente in comunitate (sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.);

            informarea beneficiarilor si a membrilor familiilor acestora cu privire la tipurile de servicii oferite in cadrul CRRN Milcov, precum si implicarea acestora in activitatea de recuperare;

            In cadrul activitatii de ingrijire si asistenta socio-medicala, se asigura:

            Cazarea persoanelor internate in conditii stabilite prin normele igienico-sanitare;

            Conditii de ingrijire si de igiena personala adecvata;

            Conditii de ingrijire si izolare a bolnavilor acuti, a bolnavilor cronici si a celor gratosi,  prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

            In cadrul activitatii de preparare si servire a hranei, se are in vedere :

            Stabilirea si asigurarea de meniuri variate, in functia de patologia asistatilor;

            Depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

            Pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

            Pastrarea probelor alimentare pentru control;

            Spalarea si dezinfectia vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar.

            In cadrul activitatii medicale se asigura:

            Investigarea medicala anuala complexa – si apoi periodic – a asistatilor, tratamentul necesar;

            Sprijin pentru recuperare medicala (prin proceduri si tehnici speciale) ;

            Formalitati pentru transfer si deplasarea asistatului in cadrul unei unitati de profil in cazul in care afectiunile se agraveaza;

            Izolarea in caz de boli contagioase;

            Verificarea respectarii normelor de igiena in activitatea de ansamblu a unitatii.

 

ART. 62

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL NAZARCEA ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat in subordinea directa a Directorului General Adjunct Protectia Persoanei si Familiei) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            Centrul Multifunctional “Nazarcea” se infiinteaza în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului – Sector 1, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin reorganizarea Complexului Social de Servicii „Sf. Stefan” ca măsură activă privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a personelor cu handicap, asa cum este prevazut in Strategia Nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1175 din 29.09.2005 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

            Centrul Multifunctional „Nazarcea” este unitate de asistenţă socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului – Sectorul 1.

            Beneficiarii CM „Nazarcea” sunt: persoane adulte cu dizabilitati, persoane aflate in somaj cronic, tineri proveniti din centrele de plasament, indiferent de sex, etnie si religie.

            Centrul Multifunctional “Nazarcea” este structurat pe 2 componente:

            Unitatea de Ateliere Lucrative – este un serviciu pentru acordarea unor masuri de suport pentru integrarea in munca. Unitatea de Ateliere Lucrative  este formata din 3 ateliere lucrative.

            Birou de Consiliere, Formare si Mediere Profesionala - este un compartiment care va acorda servicii de consiliere psihologica si juridica, formare profesionala, mediere profesionala si educatie specializata.

            In cadrul Unitatii de Ateliere Lucrative se vor acorda urmatoarele servicii sociale:

reabilitare si reinsertie sociala pentru beneficiarii centrului;

            suport pentru integrarea in munca;

masuri de readaptare, de preorientare si de reeducare profesionala stabilite prin legislatia in vigoare.

            Atelierul lucrativ protejat  reprezinta spatiul adaptat corespunzator nevoilor persoanei cu handicap, in care aceasta desfasoara activitati lucrative, in conformitate cu abilitatile si capacitatea sa profesionala. In unele cazuri este vorba de o forma utila de terapie ocupaţionala, alteori de un prim pas spre reintegrarea in societate.

            Aceste servicii se vor acorda in cadrul urmatoarelor  3 ateliere lucrative: 

            Atelier spalatorie  – va functiona la parterul cladirii, pe fosta locatie a spalatoriei centrului, unde vor putea sa-si desfasoare activitatea un numar de 10 beneficiari;

            Atelier de croitorie – va fi amenajat  la etajul I al cladirii si unde vor fi implicate un numar de 10 beneficiari;

            Atelier lut / ceramica – amenajat la etajul I al cladirii si unde isi vor desfasura activitatea un numar de 10 beneficiari.

            Biroul  de Consiliere, Formare si Mediere Profesionala va acorda urmatoarele servicii:

informatii asupra situatiilor de risc, precum si asupra drepturilor persoanei;

            consiliere psihologica;

            acordarea de sprijin si acompaniament social social pentru persoanele aflate in dificultate sau situatie de risc;

            servicii de recuperare si reabilitare;

            servicii de socializare si petrecere a timpului liber;

            formare profesionala in vederea integrarii in munca (evaluare competente si aptitudini, consilere vocationala);

            consiliere juridica;

            servicii medicale primare;

            servicii de educatie specializata.

CENTRUL DE INSERŢIE PROFESIONALĂ- (locaţia: Bucureşti Sector 1, str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în subordinea Sefului centrului Multifunctional Nazarcea) este un proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006.  A fost înfiinţat în data de 2 decembrie 2008 şi are ca obiective : îmbunătăţirea cooperării între sistemul public şi privat în vederea depăşirii problemelor specifice tinerilor cu handicap mintal şi a găsirii de soluţii concrete pentru inserţia socială a acestora. Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va asigura cofinanţarea şi sustenabilitatea Proiectului pentru o perioadă de 3 ani, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 76/27.03.2008 şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

            oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal ( consiliere psihologică, consiliere vocaţională, consiliere socială);

            organizarea de activităţi de formare şi de implicare a voluntarilor în activităţile din cadrul Centrului de Inserţie Profesională;

            diseminarea de materiale informative;

socializarea prin ieşiri în comunitate şi excursii în comunitate.

 

ART. 63

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1- ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003 (aflat în subordinea directă a Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei)

Centrul de Zi Alternativa tinerilor cu handicap mintal ”

Obiective:

            Dezvoltarea abilitatilor manuale, obtinerea unei calificari si atingerea unui grad cat mai mare de autonomie personala pentru tinerii cu handicap, prin oferirea de servicii care să corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane.

        Activitati ce se desfasoara in cadrul Centrului de Zi Alternativa :

            1.Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:

            -servicii de gazduire,

            -transport,

            - hrana,

            - consiliere psihologica,

            - ingrijire personala,

            -recuperare,

            -asistenta sociala,

            -educatie si pregatire profesionala.

             2. Pentru parinti se acorda sprijin si consiliere familiala.

            Grupul tinta si beneficiari directi si indirecti:

            Beneficiarii directi ai Centrul de Zi Alternativa sunt 32 tineri cu handicap mintal, ( 24 din sectorul 1) provenind din familii sarace, cu varste peste 18 ani, necuprinsi in nici o forma de educatie sau pregatire socio-profesionala.

            Beneficiarii indirecti sunt parinti si membri ai familiilor tinerilor sau tutorii legali ai acestora.

             Acestia vor beneficia de sedinte de consiliere psihologica, asistenta sociala, sfaturi de specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, consiliere in legatura cu posibilitatile de orientare profesionala ale copiilor lor.

 

ART. 64

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX ( aflat în subordinea directă a Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei)

Astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, Centrul Multifuncţional Phoenix va fi structurat în mai multe module pentru a acoperi o gama cât mai variată de nevoi idenificate la nivelul beneficiarilor de servicii sociale de pe raza sectorului 1, si anume:

I.Clubul Seniorilor Phoenix

Activităţile preconizate a se realiza în cadrul Clubului sunt următoarele:

            organizarea de conferinţe, dezbateri, seminarii pe teme de interes pentru persoanele vârstnice;

            consiliere psiho-socială individuală şi de grup în vederea resocializării şi reactivării vârstnicilor care se află în risc de tulburări psiho-emoţionale, marginalizare / autoexcludere socială;

            consiliere medicală prin consultaţii medicale informative pentru membrii clubului;

            organizarea şi coordonarea cercurilor de interese: pictură, literatură şi poezie, medicină naturistă, limbi străine, consiliere juridică  etc.

            organizarea şi coordonarea cercurilor de interese: pictură, literatură şi poezie, medicină naturistă, limbi străine, consiliere juridică  etc.

            organizarea de expoziţii cu obiecte realizate de membrii clubului;

            organizarea şi monitorizarea grupurilor de voluntari vârstnici pentru sprijinul persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

            organizarea de programe de muzică, dans şi poezie;

            organizarea de vizite la muzee, expoziţii şi alte obiective culturale de interes pentru membrii clubului;

            organizarea de excursii/pelerinaje;

            organizarea participării la diferite spectacole de teatru;

            organizarea sărbătoririi zilelor de naştere a membrilor clubului în funcţie de zodie;

            organizarea festivităţilor prilejuite de sărbătorile religioase şi a sărbătorilor  internaţionale;

            realizarea planului şi a raportului lunar de activitate al Clubului Seniorilor şi afişarea activităţilor planificate pe date concrete, la avizierul din incinta clubului pentru a fi aduse la cunoştinţa membrilor pensionari;

            menţinerea unei permanente legături cu ONG-urile sociale din Sectorul 1, elaborarea şi implementarea unor proiecte în vederea satisfacerii nevoilor de asistenţă socială a vârstnicilor din Sectorul 1;

            organizarea lunară a şedinţelor de lucru împreună cu membrii Comitetului Consultativ al Clubului Seniorilor în vederea analizării propunerilor membrilor clubului;

Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii: prin activităţile desfăşurate, vom contribui la prevenirea autoexcluderii vârstnicilor, după ieşirea la pensie, din viaţa socială a comunităţii şi la resocializarea acestora prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, prin consiliere psiho-socială, conferinţe, activităţi de promovare a sănătaţii etc. Prin programele destinate persoanelor vârstnice se urmăreşte punerea în valoare şi explorarea potenţialului uman al acestora, reorientând valorile şi adaptându-le la noul tip de societate democratică, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor vârstnice şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii comunităţii, reinserţia în viaţa socială şi culturală a persoanelor de vârsta a treia.

      II. Centru de zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

Activităţile preconizate:

            activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale:

            activităţi de club, citirea presei, jocuri scrabble, şah etc.

            activităţi pentru resocializare: discuţii de grup tematice, concursuri distractive, sărbătorirea zilelor de naştere etc.

            activităţi practice de autogospodărire, jocuri de rol etc.

 

            Activităţi de training mintal :

stimulare cognitivă prin jocuri şi exerciţii logice

 

            Consilierea şi îndrumarea familiei cu privire la tehnicile de îngrijire

            Consiliere psihologică, inclusiv pentru familie

             Servicii de kinetoterapie

            Consiliere administrativ socială

            Prin serviciile oferite  se urmăreşte:

            Împiedicarea degradării relaţiilor intrafamiliale, scăzând riscul de îmbolnăvire a familiei

            Prevenirea marginalizării şi stigmatizării vârstnicului

            Oferirea unei pauze familiei

            Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe despre boală şi îngrijire

 

 

 

III.Centrul de recuperare neuromotorie Phoenix

In cadrul Centrului de recuperare neuromotorie Phoenix se vor oferi, in baza unei planificari individuale, urmatoarele tipuri de servicii:

            examinarea şi evaluarea beneficiarilor

            kinetoterapie (gimnastică medicală)

            electroterapie (galvanizări, curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi de înaltă frecvenţă)

Activităţile de recuperare neuromotorie se realizează la recomandarea medicului de recuperare, în baza Planului Individualizat de Servicii, fiind realizate de catre    kinetoterapeutul centrului.

Beneficiarii –  persoane adulte cu domiciliul pe sectorul 1, vor putea efectua un număr de 10 şedinţe de recuperare anual, cu posibilitatea de repetare periodică în funcţie de recomandarea medicului de recuperare.

colaborează cu Serviciul Evaluare Complexa si Serviciul Familial pentru Persoane cu Handicap Grav in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

            realizează activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

            realizează si mentine o colaborare activa cu familiile celor care frecventeaza centrele;

intocmeste pentru fiecare in parte un plan personalizat de interventie si il revizuieste periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

elaborează si desfasoara programe zilnice de recuperare, reabilitare;

ofera servicii de kinetoterapie, electroterapie si de recuperare specifice in baza indicatiilor date de catre medic”.

 

V.Centrul de integrare prin terapie ocupationala

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului vizează: crearea şi funcţionarea a unor  ateliere de terapie ocupaţională şi socializare; sensibilizarea profesioniştilor, autorităţilor, comunităţii, cu privire la drepturile persoanelor cu handicap de a avea acces la servicii adaptate în cadrul cărora terapia ocupaţională ocupă un loc important.

Prin dezvoltarea unui astfel de centru se pun bazele  unui model de intervenţie care, va facilita îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, permiţând totodată întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a comunităţii de a răspunde nevoilor acestor persoane. Se  lărgeşte astfel sfera relaţiilor sociale, constituindu-se ca o premisă pentru facilitarea integrării sociale şi creşterea capacităţii acestei categorii de populaţie de a-şi promova drepturile şi interesele.

Beneficiile dezvoltarii unui centru de integrare prin terapie ocupationala, ludoterapie, meloterapie se reflecta in:

îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale;

îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul familiei şi în comunitatea în care trăieşte;

sprijin în efectuarea activităţilor de terapie ocupaţională şi stimularea participării la efectuarea acestor sarcini; terapeutul ocupaţional nu realizează în locul persoanei handicap acest lucru, ci împreună cu ea;

reducerea discriminării acestora ca urmare, pe de o parte, a dezvoltării abilităţilor sociale şi practice şi pe de altă parte, a modului în care imaginea acestora este percepută în comunitate;

îmbunătăţirea imaginii de sine şi a încrederii în propria persoană;

 

V.Centrul de reminisceţe

Reminiscenţa este definită ca fiind amintirea vagă a unor fapte, evenimente petrecute cu mult timp în urmă despre care se credea că au fost uitate, însă care pot să fie actualizate prin diverşi stimuli ce funcţionează ca factori declanşatori.

Conceptul de stimulare a reminiscenţei nu semnifică doar amintiri despre trecutul îndepărtat, ci reprezintă un complex sistem de valori care include organizarea de activităţi în plan social şi de stimulare în vederea antrenării persoanelor vârstnice nu doar să vorbească despre timpurile trecute ci şi să desfăşoare împreună activităţi care să aibă relevanţă, să-l motiveze şi valorizeze. Utilizăm tehnica stimulării reminiscenţelor persoanelor varstnice pentru a vorbi despre trecut. Beneficiile tehnicii de stimulare a reminscenţelor nu pot fi contabilizate doar ca o simplă reacţie, în care anumite cauze produc anumite efecte, ci ele se datorează sistemului complex care include organizarea de activităţi şi crearea de oportunităţi pentru interacţiuni sociale cu şi pentru persoanele varstnice, pe baza împărtăşirii experienţelor personale care induc interes, satisfacţii, activităţi, stimulare, având ca principii de bază respectul, înţelegerea şi consideraţia faţă de beneficiari.

VI. Centru de informare pentru cetateni

Centru de informare pentru cetăţeni este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice. Înfiinţarea acestora vine în sprijinul cetăţenilor, beneficiari direcţi şi indirecţi, facilitându-le accesul la informaţii transpuse într-un limbaj comun, în vederea cunoaşterii de către aceştia a drepturilor şi obligaţilor pe care le au conform legislaţiei în vigoare, a instituţiilor publice şi private abilitate în soluţionarea situaţiei de criză cu care se confruntă.

Activitatea de informare şi consiliere desfăşurată se bazează pe 4 principii care asigură maxima accesibilitate pentru orice membru al comunităţii:

         INDEPENDENŢĂ

         IMPARŢIALITATE

         GRATUITATE

         CONFIDENŢIALITATE

Seviciile oferite de organismul nou înfiinţat sunt gratuite şi respectă, totodată, principiile imparţialităţii şi confidenţialităţii. Solicitanţii, cetăţeni ai Municipiului Bucureşti, au posibilitatea ca, de acum, să apeleze la personalul calificat, competent şi bine pregătit din cadrul centrului. Centrul va  contribui semnificativ la îmbunătăţirea accesului la informaţie a tuturor cetăţenilor, dar mai ales a grupurilor de populaţie defavorizate. UE a considerat importantă înfiinţarea acestor birouri şi în ţara noastră pentru a răspunde nevoii evidenţe, manifestată în România, de îmbunătăţire a accesului la informare şi consiliere pentru cetăţeni, pentru ca aceştia să îşi poată rezolva problemele şi să îşi exercite drepturile şi obligaţiile. Este bine ştiut de către Comisia Europeană că aderarea nu se poate realiza cu succes decât dacă este susţinută de o populaţie bine informată.

 

VII.Centrul de zi „Un pas impreuna” 2

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul Centrului de zi Un pas impreuna sunt:

consiliere psihologică pentru beneficiari si apartinatori

activităţi terapeutice;

activitati de stimulare senzoriala (dezvoltarea simturilor senzorio-motorii);

terapie comportamentala

grupuri de dans si miscare

terapie prin jocuri

grup de arta decorativa/ artizanat

activitati instructiv educative :

grup ABC (citit, scris, desenat etc)

activitati recreative

socializare in cadrul centrului ( jocuri educative de stimulare cognitiva )

socializare in afara centrului (vizite muzee, excursii si vizite la alte centre)

 

 

DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

 

ART. 65

BIROUL URGENTE (locatia: Bucuresti, Sector 1 B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            identifica zonele de interventie si aproximeaza numarul de copii aflati in strada pe raza sectorului 1 ;

            propune masurile de protectie pentru copiii proveniti din strada;

            informeaza parintii aflati cu copii in strada cu privire la prevederile legale;

            acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind daca acestia isi pot           asuma responsabilitatea si daca isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

            colaboreaza cu S.A.P.E.L.O. in vederea acordarii copilului capabil de discernamant,             asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

            asigura protectia speciala a copilului abuzat sau neglijat obligadu-se sa verifice si sa solutioneze impreuna cu S.A.P.E.L.O.toate sesizarile privind cazurile de abuz si nelijare in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se stabilesc motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorat abuzului sau neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor juridice precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil, instituie masura de plasament in regim de urgenta;

            depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de urgenta;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 66

SERVICIUL PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE(locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            prevenirea separarii copilului de familia sa,

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniţe, poliţie,  administraţii de bloc, parohii etc.);

            evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului , victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi);

            stabilirea impreună cu beneficiarii a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabila a contractului aferent;

            orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

            consilierea psihologică şi socială :

a familiei în risc de separare de copii,

a familiei în care se desfăşoară acte de violenţă;

a familiei cu risc de conflict cu familia lărgită;

a familiei  monoparentale,

a familiei cu copil cu cerinţe educative speciale,

a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi educarea copilului;

            prevenirea violenţei domestice şi abuzului / neglijării şi exploatării copilului prin       campanii de informare in comunitate;

            iniţierea şi implementarea programelor de prevenire în cazurile de abuz / neglijare şi exploatare a copilului;

            medierea relaţiilor dintre femeia gravidă aflată în risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate;

            identificarea şi intervenţia în vederea obţinerii actelor de identitate ale copiilor care au fost lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor;

            admiterea cuplurilor mama – copil în Centrele Maternale din subordinea DGASPC Sector 1;

            colaborarea cu medicii de familie, cabinetele de planning familial, Complexul Multifuncţional „Caraiman”, consilierea şi orientarea beneficiarelor în vederea accesului la servicii medicale generale şi de specialitate.

            prevenirea abandonul familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor la gradiniţele din comunitate (prin plata alocaţiei de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1;

            elaborarează proiecte şi iniţiază parteneriate pentru infiinţarea de centre de resurse pentru părinţi;

            colaborarea cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

            orientarea / acompanierea şi medierea pentru consiliere juridică şi medicală;

derularea in grădiniţe, şcoli şi licee a unor programe de educaţie pentru sanatate, educaţie sexuală si educatie comunitara;

            iniţierea şi desfăşurarea de programe şi parteneriate de reintegrare  şcolară pentru copii;

implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

            acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi   

prevenirea situatiilor de parasire, de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

            acordarea de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001;

            identificarea şi iniţierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri,sponsori) pentru obţinerea de finanţări cu scopul atingerii obiectivelor/ atribuţiilor serviciului;

            prevenirea malnutriţiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate saraciei extreme,

            prevenirea nescolarizarii si a abandonului scolar din cauza saraciei,

            informarea beneficiarilor în privinţa drepturilor pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor legale;

            respectarea S.M.O privind managementul de caz;

            respectarea şi  promovarea S.M.O omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

            respectarea si promovarea prevederilor Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile  copilului;

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor în care sunt prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

            evaluarea psihosocială a victimelor cât şi agresorilor;

            consilierea psihologică şi socială a victimelor violenţei în familie asistate în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1, a agresorilor

            consilierea psihologică şi socială a cazurilor de violenţă în familie sesizate sau depistate pe perioada instrumentării cazurilor aflate în evidenţa serviciului.

            protejarea victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1.

            colaborarea cu echipa pluridisciplinară în vederea întocmirii planului de servicii necesar admiterii / menţinerii / încetării asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1;

            intocmirea dispoziţiilor de admitere, menţinere şi încetare a asistării victimelor violenţei în familie în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina”.

            orientarea / acompanierea şi asigurarea accesului victimelor violenţei în familie la servicii medicale de specialitate şi consiliere juridică.

            acordarea de servicii şi/sau prestaţii materiale şi/sau financiare victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiei de criză.

            promovarea confidenţialităţii cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia serviciului;

            elaborarea de proceduri specifice de lucru a cazurilor de violenţă în familie şi diseminează informaţiile tuturor actorilor sociali implicaţi

            crearea unor reţele cu specialişti în domeniu şi construirea unei bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare colaborări;

            monitorizarea cazurilor de violenţă în familie aflate în atenţia biroului;

            exercitarea atribuţilor de consiliere telefonică prin înfiinţarea unui serviciu hotline pentru semnalarea cazurilor de violenţă în familie;

            desfăşurarea de  campanii de informare în comunitate privind problemática violenţei în familie;

            intocmirea de rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

            promovarea şi pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            monitorizarea cazurilor aflate in atentia serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmirea proiectelor de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare înlăturării situaţiilor de criză imediată;

            identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea obiectivelor serviciului.

 

ART. 67

BIROUL PREVENIRE SI INTERVENTIE IN SITUATIA PARASIRII COPILULUI IN MATERNITATI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Serviciului Prevenire a Separarii Copilului de Familie) indeplineste urmatoarele atributii principale :

            depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în situaţie de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali ( maternităţi, spitale pentru copii cu secţii de pediatrie);

            evaluarea psihosocială a beneficiarilor -  femei gravide cu risc de abandon;

            orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

            consilierea psihologică şi socială  a familiei în risc de abandon sau de separare a copiilor,

            stabileste  o masura  de plasament  in regim de urgenta pentru copii parasiti in maternitate;

            mediază între femeia gravida aflată în situatie de criză, cu risc de parasire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultaţiile pre-/post- natale;

are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliţiei şi al maternităţii;

            are responsabilitatea de a obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 119/1996 şi de a face declaraţia de înregistrare a naşterii la  Serviciul de Stare Civilă;

            are responsabilitatea de a identifica / interveni în obţinerea actelor de identitate ale copiilor care în mod ilegal au fost lipsiţi de elementele constitutive ale identităţii lor;

            are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi consiliere psihologica mamelor cu risc de abandon;

            colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea separarii noului nascut de mama;

            colaborează cu serviciile  proprii DGASPC S1 în rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară;

            orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi medicală;

            implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de dezvoltare a abilităţilor parentale;

            acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire a copilului;

            identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea următoarelor obiective:

prevenirea separarii copilului de familia sa,

            asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de separare fata de nou nascut;

            are responsabilitatea de a informa părinţii în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de asigurări sociale;

            respecta SMO privind managementul de caz;

            respecta si promoveaza SMO omologate privind serviciile sociale pentru parinti si copii;

            respecta si promoveaza prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile  copilului;

            intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

            promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

            monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 68

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Averescu nr.17, aflat in subordonara directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            indentifica, evalueaza si monitorizeaza copii/ tinerii cu handicap/ deficienta si dificultati de invatare si adaptare socioscolara  din sectorul 1 ;

            verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara ;

            aplica managementul de caz ;

            implementeaza standardele managementului de caz ;

            efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului ;

            efectueaza evaluarea comprehensiva si multidimensionala a situatiei copilului, in context sociofamilial ;

            intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat si propune comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara, si dupa caz, stabilirea unei masurii de protectie ; propunerile de incadrare intr-un grad de handicap, precum si cele care se refera la orientarea scolara  se fac pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare aplicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii ;

            planifica serviciile si interventiile prevazute in planul de servicii personalizat ;

            stabileste (impreuna cu furnizorii de servicii) criteriile de eligibilitate pentru accesul clientilor la servicii (criterii de admitere) ;

            urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de Comisie ;

monitorizeaza si reevalueaza periodic progresele inregistrate, deciziile si interventiile specializate ;

            efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu 30 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul ;

refera cazurile sau le orienteaza catre alte servicii/ institutii publice sau private, in functie de informatiile din fisa de evaluare ;

            completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si certificatele de orientare scolara ;

            participa activ la programul comun de lucru in vederea eficientizarii parteneriatului dintre MEC si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor  Copilului ;

            intocmeste si furnizeaza datele statistice  cand acestea sunt solicitate ;

            executa si alte atributii rezultate din natura posturilor si al profesiilor ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 69

BIROUL UNIC DE PRELUARE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste  urmatoarele atributii principale:

            preluarea solicitarilor indiferent  de modalitatea sau de sursa acestora ;

inregistrarea solicitarilor in baza de date CMTIS  sau transcriera acestora pe formularul tipizat special destinat serviciului Intake ;

            verificarea informatiilor din solicitare din punct de vedere al credibilitatii, al indicatorilor de urgenta in interventie si chestionarea bazei de date cu privire la istoricul cazului si solicitarilor pentru acelasi beneficiar ;

            evaluarea initiala a beneficiarului ;

            identificarea persoanei sau structurii competente care va solutiona solicitarea si propune       repartizarea sau referirea solicitarii unei alte institutii competente ;

            colaboreaza cu alti parteneri comunitari( consilii judetene,locale,politie,jandarmerie,ong-uri,scoala,biserica) ;

            ofera suport/sprijin solicitantilor precum si beneficiarilor solicitarii aflati in situatie de criza ;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART.70

SERVICIUL REZIDENTIAL (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei copilului, protectia impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri în acest sens;

            are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si îngrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii;

elaboreaza, trimestrial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este îngrijit;

            sesizeaza comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca in situatia în care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii ;

            elaboreaza si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie şi face propuneri in acest sens Comisiei pentru Protectia Copilului;

            elaboreaza contractul cu familia (dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP;

            asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională tinerilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;

            identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru si colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie ;

            acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;

            pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii ;

            supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);

            asista copilul aflat in plasament in regim de urgenta, pâna când instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti ;

            colaboreaza cu Serviciului Anchete Psihosociale si de Asistenta si Sprijin pentru Copil in Exercitarea Libera a Opiniei sale ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 71

SERVICIUL MONITORIZARE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            centralizeaza si sintetizeaza toate informatiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

            intocmeste rapoarte cu privire la activitatea de protectie a copilului desfasurata de D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            intocmeste raportarile catre D.G.M.S.S.;

            intocmeste raportarile catre A.N.P.D.C.,O.R.A. .

verifica si raspunde la solicitarile politiei privind copiii disparuti;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

            indeplineste alte atributii la solicitarea directorului coordonator si a directorului general.

 

ART. 72

SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE SI EXPRIMAREA LIBERA A OPINIEI COPILULUI( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            efectueaza anchete sociale la  solicitarea Directiilor generale din celelalte sectoare si judete , precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluarii cazurilor copiilor care au o masura de protectie pe raza teritoriala a acestora ;

            are atributii directe de consiliere telefonica la telefonul copilului infiintat pentru semnalarea cazurilor de abuz ;

            efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua urmatoarele hotarari de catre instanta/comisiile de protectia opiilor din alte judete si sectoare :

- reintegrarea in familia biologica ;

- plasament intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau familie ;

- tutela la o persoana fizica sau familie ;

incadrare intr-un grad de handicap ;

- orientare scolara si profesionala ;

- revocarea unor masuri de protectie ;

- acordarea unui ajutor material si/sau financiar.

colaboreaza cu Directiile generale din celelalte sectoare ale Municipiului Bucuresti, precum si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de Legea nr. 272/2004 ;

            analizeaza, monitorizeaza si intervine pentru respectarea si realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala ;

            controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva, precum si in cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea protectiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului sa ia masuri pentru prevenirea sau inlaturarea unor abuzuri ;

            initierea si implementarea de programe de prevenire/interventie in cazurile de abuz, neglijare/maltratare a copilului

            prevenirea violentei domestice, abuzului/neglijarii prin campanii de informare

            consiliere psihologica pentru victimele violentei domestice si pentru agresor

            asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, pentru copii victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora ;

            elaboreaza programe si ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne si internationale in domeniul protectiei  drepturilor copiilor si pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia copiilor ;

            colaboreaza cu Directiile generale din judete si din sectoarele Municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata, si propune Comisiei/instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare, atunci cand este necesar ;

            acorda copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in -exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ;

            determina pozitia copilului capabil de  discernamant cu privire la masura propusa, asigurand cunoasterea de catre acesta a situatiei sale de drept si de fapt ;

            ofera oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale, inclusiv orice forma de abuz, neglijenta, exploatare suferite din partea familiei sau a tertelor persoane, in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului ;

            ofera oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele ;

            evalueaza circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste ;

            evalueaza capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste ;

            ofera copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional ;

            ofera copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat si consiliat, in mod obiectiv si corect, asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional, precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei ;

            il asculta si il consiliaza pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei, precum si solutia preferata de copil ;

            il informeaza pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si il consiliaza pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale ;

            prezinta opinia copilului sau il asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei, a autoritatii sau institutiei competenta sa solutioneze problema ;

            asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta, in raport cu varsta, gradul de maturitate ale acestuia ;

            ofera copilului prin consiliere, libertatea de a cauta, de a primi si de  difuza informatii de orice natura care vizeaza promovarea bunastarii sale sociale, spirituale si morale sanatatea sa fizica si mentala, sub orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa ;

ajuta copilul pentru libera asociere in structuri formale si informale precum si libertatea de intrunire pasnica ;

            ajuta la respectarea apartenentei la o minoritate nationala, etnica, religioasa sau lingvistica si la o viata culturala proprie ;

            ajuta la respectarea personalitatii si individualitatii sale ;

            analizeaza si monitorizeaza masurile disciplinare a copilului in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  pedepsele fizice ca acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afecteaza starea emotionala a copilului ;

            asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, traficat in vederea audierii care are loc in camera de consiliere si in instanta ;

            include in programul de consiliere si psihoterapie :

copilul aflat in situatie de risc sau victima a orcarei forme de abuz, neglijenta,   

exploatare, trafic ;                                                                                            

copilul pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura speciala de  protectie ;                                                                                        

- copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, pe toata durata acesteia ;                                                                           

- copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie, cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ;                                                                                                                                                                                                                                       

- copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite-ex. divort,violenta familiala,             parasirea domiciliului ;                                                                                                                    

-copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/reprezentantii sai legali ;

colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

            previne violenta domestica si abuzul/neglijarea prin campanii de informare in comunitate;

            monitorizeaza situatia copiilor din sectorul 1, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor.

           

ART. 73

SERVICIUL PROTECTIE COPIL DELINCVENT (locatia:Bucuresri, Sector 1,  Calea Dorobanţilor nr. 187, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjuncrt Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            evalueaza situatia copiilor care au savarsit fapte prevazute de legea penala, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potentialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de interventie adecvata:

            asigura si urmareste aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala;

            asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri in colaborare cu Centrul de Asistenta Integrata a Adictilor;

            asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a comportamentului delincvent, popularizand in randul minorilor consecintele penale ale activitatii infractionale desfasurate de acestia;

            propune supravegherea specializata pentru copilul care a comis o fapta penala dar care nu raspune penal;

            propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat  in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;

            asigura consilierea si orientarea parintilor si a copilului care a savarsit o fapta penala, in vederea sprijinirii resocializarii acestuia;

            colaboreaza cu Politia in vederea identificarii delincventilor minori;

            urmareste evolutia copilului delincvent dupa ce Comisia/Instanta a dispus fata de acesta o masura speciala de protectie;

            asigura confidentialitatea informatiilor cu privire la faptele savarsite de catre copilul care raspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

            asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a savarsit fapte prevazute de legea penala in procesul de reintegrare in societate;

            intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate.

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART.74

CENTRUL DE ASISTENTA INTEGRATA A ADICTIILOR (locatia:Bucuresti, Sector 1, Calea dorobanţilor nr. 187, aflat in subordonarea directa a Sefului Serviciului Protectie Copil Delincvent) indeplineste urmatoarele atributii principale:

            furnizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi care participă punctual la şedinte de consiliere şi asistenţă psihologică şi activităţi de reintegrare socială;

            activităţi de informare şi orientare şi prevenire a consumului de droguri , în special prevenire şcolară şi comunitară.;

            asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri in colaborare cu Serviciul protectie copil delincvent;

            consiliere psihologică ;  

            servicii de reintegrare comunitară ;

            socializare şi petrecere a timpului liber ;

            sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională ;

            servicii de  recuperare ;

            terapie ocupaţională, în vederea facilitării reinserţiei profesionale;

            colaborare cu Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog din Bucureşti care  vor evalua şi vor face trimiteri ale beneficiarilor către centru;

            realizarea  de grupuri de  discuţii pentru persoanele care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri cât şi  pentru specialiştii din domeniul furnizării de servicii,  şi pentru persoanele interesate de aspectele multiple ale consumului de droguri;

            prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar, cât şi în comunitate ce necesită modificarea unui ansamblu de variabile legate de acei factori de risc mai apropiaţi consumului de droguri şi de capacităţi personale, care pot acţiona ca factori de protecţie faţă de întărirea consumului problematic de droguri.

            realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu persoanele de referinţă şi /sau suport din mediul de viaţă al consumatorului de droguri; părinţi, prieteni, fraţi, alte rude apropiate.

consilierea persoanelor de suport în vederea facilitării readaptării consumatorului de droguri la mediul social din care provine.

            colaborarea cu autorităţile publice locale din zona administrativ-teritorială în care domiciliază consumatorul de droguri în vederea monitorizării cazului după încheierea tratamentului postcură

            identificarea factorilor care influenţează stilul de viaţă în legătură cu consumul şi abuzul de droguri la adolescenţi:

            realizarea planului individualizat de asistenţă pentru consumatorii de droguri ; pe baza evaluării se va întocmi, împreună cu beneficiarul, un plan personalizat de asistenţă, care va putea fi modificat în funcţie de evoluţia cazului ; planul de asistenţă listează clar responsabilităţile serviciului şi ale beneficiarului ; respectarea paşilor de intervenţie consemnaţi în planul individualizat de asistenţă;

            realizarea planificării intervenţiei preventive (informare); planificarea programului de prevenire se referă la faza în care se proiectează şi se elaborează intervenţia preventivă. În aceasta fază se aleg obiectivele şi metodele, bazele conceptuale ale intervenţiei, grupul ţintă şi resursele disponibile ; in cadrul acestei activităţi se identifică factorii de risc şi de protecţie din mediul de viaţă al respectivei comunităţi, iar activitatea de prevenire vizează întărirea factorilor de protecţie şi diminuarea factorilor de risc;

            intocmirea  de parteneriate cu alţi furnizori de servicii în domeniu, pentru realizarea obiectivelor furnizării de servicii;

            colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC 1 în vederea soluţionării eficiente şi complete a cazurilor   sociale aflate în evidenţa serviciului ;

rapoarte  de evaluare trimestriale/anuale ale activităţilor serviciului/centrului;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 75

SERVICIUL FAMILIAL( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele principale atributii:

            viziteaza in mod regulat copilul aflat in plasament familial, avand inclusiv intalniri individuale cu copilul;

            se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat sunt stimulate prin frecventarea scolii;

            sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasament, furnizandu-i informatii despre sprijinul financiar sau de alta natura de care beneficiaza, in conditiile legii, dupa incetarea masurii;

            identifica familii sau persoane carora sa le poata fi dat in plasament copilul, cu prioritate  familia extinsa sau la familia substitutive;

            evalueaza persoana sau familia care primeste copil in plasament cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament ;

            verifica treimestrial imprejurimile care au stat la baza stabilirii plasamentului copilului la o familie/persoana;

            intocmeste, trimestrial sau ori de cate ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in acesta este ingrijit;

            sesizeaza comisia sau instanta judecatoreasca privind necesitatea modificarii sau  incetarii plasamentului;

            evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste  raportul de evaluare;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

 

ART. 76

SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele principale atributii:

            asigura convocarea membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului ;

            intocmeste proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor inaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 si de celelalte institutii din domeniu si il inainteaza Presedintelui Comisiei sau Vicepresedintelui Comisiei;

            pregateste dosarele inaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 si de celelalte institutii  din domeniu pentru sedinta Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

convoaca pesoanele chemate in fata Comisiei  pentru solutionarea cauzelor in forma si termenul prevazut de lege si tine registrul special de evidenta a convocarilor;

            asigura consemnarea in procesul-verbal al sedintei, audierile si dezbaterile ce au loc in sedinta Comisiei pentru Protectia Copilului, a hotararile adoptate si modul in care au fost adoptate;

            redacteaza hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 potrivit procesului-verbal al Comisiei in forma si termenul prevazut de lege;

            asigura transmiterea informatiilor si actelor specifice procesului de protectie a copilului;

            inregistreaza hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 in registrul special de evidenta a hotararilor;

            inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei actele emise de Comisie, altele decat hotararile;

            tine registrul special de procese-verbale ale Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

            comunica persoanelor interesate hotararile Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 in forma si termenul prevazut de lege ;

            organizeaza si tine la zi arhiva Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1;

            asigura corespondenta actelor specifice cu alte Comisii si Directii generale ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 77 

SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste urmatoarele atributii:

            realizeaza, in urma sesizarii, evaluarea nevoilor copilului, avand in vedere aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala;

            realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii;

            intocmeste planul individualizat de protectie, plan care cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului;

            monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie si realizeaza revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii; revizuirea se realizeaza inaintea reevaluarii masurii de plasare;

            coordoneaza activitatile privind pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta si faciliteaza comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal);

aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil, necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia, precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta;

            intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil;

            coordoneaza procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute;

            propune autoritatilor competente instituirea/schimbarea/incetarea masurii de protectie;

            realizeaza reevaluarea masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare in circumstantele care au dus la stabilirea masurii de protectie, inainteaza dosarul spre solutionare autoritatilor competente;

            sustine in fata Comisiei pentru Protectia Copilului sector 1 instituirea  /schimbarea /incetarea masurii de protectie propusa;

            organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile in care sunt implicati alti specialisti, atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii;

            viziteaza in mod regulat copilul, avand inclusiv intalniri individuale cu copilul;

            asigura, in conditiile legii, mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, tine evidenta vizitelor/intalnirilor si consemneaza impactul acestora asupra copilului;

            intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul copilului aflat in plasament la asistent maternal profesionist;

            se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare, inclusiv consiliere si terapie, ingrijire stomatologica si oftalmologica, un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos;

            se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei, scolii sau participa la orice alte forme organizate de stimulare si educare;

            sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasament, furnizandu-i informatii despre sprijinul financiar sau de alta natura, disponibil in conditiile legii, dupa incetarea masurii;

            colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

            colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 78

SERVICIUL FORMARE, EVALUARE SI MONITORIZARE ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste urmatoarele atributii :

            colaboreaza cu Autoritatea judeteana/locala cu atributiii in domeniul protectiei copilului in elaborarea stategiei de recrutatre a asistentilor maternali profesionisti;

            identifica si evalueaza capacitatea solicitantilor in vederea atestarii ca AMP, in conditiile legii;

            pregateste persoanele care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;

organizeaza cursuri de formare initiala a asistentilor maternali profesionisti si elibereaza certificate de absolvire ;

            intocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti;

            intocmeste si prezinta C.P.C. – Sector 1 raportul de ancheta psihosociala privind       evaluarea  capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist;

            propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

            instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copii care necesita protectie pentru ingrijirea lor de catre un AMP, identificand in functie de nevoile fiecarui copil, asistentul maternal potrivit;

            intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul AMP, conform standardelor ;

            sprijina si monitorizeaza activitatea AMP, asigurandu-se ca acesta este informat in scris , accepta, intelege si actioneaza  in conformitate cu standardele , procedurile  si metodologia promovate de catre autoritatea competenta ;

            prezinta asistentului maternal profesionist, inainte de plasarea copilului la acesta ,  standardele, procedurile si oricare alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului,  asigurandu-se ca acestea au fost intelese;

            participa la procesul de potrivire a copilului cu AMP , prezentand abilitatile si competentele AMP;

            furnizeaza in scris catre AMP  informatiile privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP;

            furnizeaza in scris catre AMP informatiile privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui , precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii;

            identifica nevoile de pregatire si potentialul fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei acestuia ;

            evalueaza anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ;

            intocmeste si instrumenteaza dosarele pentru reinnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, in conditiile legii;

            colaboreaza cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin ;

            fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

            intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;

            colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 79

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. IOSIF” (locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Kiseleff nr.9, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

            gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale;

            viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

            cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

            nivel de trai corespunzator ;

            servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

            ingrijire speciala si securitate sociala ;

            ocrotire si educatie personalizata ;

            protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

            identitate si istorie proprie ;

            libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

            exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

            intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

            standarde de viata corespunzatoare ;

            odihna, joc si vacanta ;

            informare din diverse surse ;

            reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari si prescolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

Activităţi de informare la nivelul comunităţii

            -Activităţi educaţionale

-Activităţi recreative şi de socializare

-Orientare  pentru părinţi

-Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

ART. 80

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA”(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei nr.31 A, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului )

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA” organizat in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 include o componenta de zi (pentru copiii din sectorul 1 si care se afla in situatie de risc de abandon scolar sau institutionalizare) si o componenta rezidentiala care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

In cadrul Complexului Social de Servicii „Sfanta Maria” se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Componenta rezidentiala a C.S.S. „Sfanta Maria”  are in principal urmatoarele atributii:

 a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor.

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

e) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

f) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

i) asigură intervenţie de specialitate;

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

k) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

l) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Centrul  de zi din cadrul C.S.S.”Sfanta Maria” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari mici, clasele I - VIII), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributiile si activitatile principale ale centrului de zi  în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari sunt:

   a) asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;

   b) asigură activităţi recreative şi de socializare;

   c) asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională;

   d) asigură părinţilor consiliere şi sprijin;

   e) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;

   f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;

   g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

  h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.

   i) Activităţi de informare la nivelul comunităţii

   j) Activităţi educaţionale

    k) Orientare pentru părinţi

    l) Protecţia copilului împotriva abuzurilor

 

ART. 81

CASA „SF. MINA”(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei nr.31A, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) este  casuta de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor/tinerilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie

 

ART. 82

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”( locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) ofera servicii de centru de zi.

Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (scolari si prescolari), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

activităţi de informare la nivelul comunităţii

activităţi educaţionale

activităţi recreative şi de socializare

orientare  pentru părinţi

protecţia copilului împotriva abuzurilor

Componenta de tip rezidential organizată in cadrul C.S.S. „Sf. Nicolae” are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

Activitatile desfasurate in centrul de plasament respecta standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidentiale.

Centrul Maternal din cadrul C.S.S. “Sf. Nicolae”  este o componenta de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil;gravida in ultimul trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.

       Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.

 

Atributii :       

asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor  serviciului, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari ;

asigura, dupa caz , supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permenenta a beneficiarilor ;

asigura securitatea beneficiarilor ;

asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste cunosterea si exercitarea drepturilor lor ;

asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura ;

asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor , in vederea asimilarii cunostintelor se deprinderilor necesare integrarii sociale;

realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea ;

realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;

realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe individualizate, adaptate  nevoilor si caracteristicilor lor;

intocmeaste pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

urmareste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand imbunatatirii calitatii  actului de protectie.

 

ART. 83

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA „PINOCCHIO” (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Luptatorilor nr.40, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) asigura accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. Acest centru au un rol principal in asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor, pentru a promova urmatoarele categorii de drepturi :

dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

Centrul de primire actioneaza :

pentru a preveni intrarea in sistem a copilului aflat in situatie de risc, atunci cand in urma evaluarii cauzelor plasarii in centrul de primire este realizabila revenirea copilului in mediul familial, eventual insotita de masuri de consiliere si suport pentru parinti ;

pentru a proteja copilul si a-I oferi temporar ingrijirile si consilierea de specialitate de care are nevoie ;

pentru a pregati intrarea in sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

Atributiile Centrului :

            Asigura beneficiarului in regim de urgenta :

primire si gazduire ;

identificare ;

intocmire raport caz ;

evaluare ;

interventie si tratament ;

pregatirea masurii de protectie adecvate.

Componenta rezidentiala are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :

gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale ;     

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

ART. 84

CENTRUL DE ASISTARE SI PROTECTIE PENTRU COPII CU DEFICIENTA AUDITIVA „SF. MIHAIL” (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Neatarnarii nr.5, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati (deficienta auditiva) , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

- Se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică.

- Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.

- Unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare.

- Asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale.

- Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

- Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

 

ART. 85

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI” (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Pajurei nr.2 C, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) include o componenta de centru de zi si o componenta rezidentiala (centru de primire in regim de urgenta).

            Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (cu varsta pana in 4 ani), cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:

 activităţi de informare la nivelul comunităţii

activităţi educaţionale

activităţi recreative şi de socializare

orientare

protecţia copilului împotriva abuzurilor

            Componenta de centru de primire in regim de urgenta asigura protectie copiilor (cu varsta maxima 3 ani) parasiti/gasiti pe raza sectorului 1. In cazul internarii unui copil care nu poseda acte de identitate, are obligatia de a incepe efectuare demersurilor necesare inregistrarii copilului, in termen de 24 ore. Aceasta componenta a C.S.S.  „Jiului” desfasoara activitati pentru promovarea urmatoarelor drepturi al copiilor:

dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala ;

dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;

dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor.

C.S.S. „Jiului” actioneaza :

pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrijirile de specialitate de care are nevoie ;

pentru a pregati intrarea/iesirea din sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.

Atributiile C.S.S. „Jiului” :

            Asigura beneficiarului in regim de urgenta :

primire si gazduire ;

identificare ;

intocmire raport caz ;

evaluare ;

interventie si tratament ;

pregatirea masurii de protectie adecvate.

 

ART. 86

CENTRUL DE ASISTARE SI PROTECTIE PENTRU COPII CU HANDICAP ”SF. GAVRIL”(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Victor Daimaca nr.2, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului)  ofera servicii pentru protecţia copilului scolar cu dizabilitati , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. 

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat.

- Se asigură condiţiile necesare pentru toţi copiii aflaţi în protecţie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepţia restricţiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi programele de intervenţie specifică.

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaţiului personal şi al confidenţialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.

- Unitatea asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, a educaţiei formală şi non-formală a copiilor, adecvată tipului dizabilităţii/handicapului şi potenţialului lor de dezvoltare.

- Asigurarea pentru copii a oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi  opţiunilor personale.

- Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat

- Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.

            Modulul rezidential din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” ofera servicii de gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii familiale. Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

ART. 87

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI”( locatia:Bucuresti, Sector 1, Str. Cosmesti nr.15, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului ) indeplineste urmatoarele atributii principale:

Descrierea activităţii ce sta la baza funcţionarii Centrului de zi “Sf. Andrei”

Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº - 21ºº, funcţie de solicitările părinţilor

Reprezintă o alternativa pentru protecţia copilului 0-4 ani aflat in dificultate fara a-l separa de familia biologica pe timpul nopţii.

Copiii provin din familii aflate in dificultate, generatoare de copii abandonaţi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea materiale pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite de mijloace materiale pentru creşterea si îngrijirea copiilor.

Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii si a dispozitiei de admitere  emisa de primarul sectorului 1.

Activităţi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la Centrul de zi (nevoi individuale de hrana, toaleta, odihnă).

Asistenţă socială.

Activităţi educative in grup si individual, ţinându-se cont de vârsta si nivelul de înţelegere al copiilor, conform legislaţiei in vigoare cu privire la organizarea si funcţionarea creşelor.

Asistenţă medicală calificată profilactică şi curativă cu recomandări de alimentare.

Asistenţă psihologica individualizata familie-copil.

Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor.

Responsabilizarea familiei faţă de copii.

Activităţi interdisciplinare (întâlniri intre asistentul social, psiholog, medic, educatoare, asistenta medicala, pentru stabilirea individualizata a modului de abordare a cazurilor)

Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii

Implicarea familiei in creşterea, îngrijirea si educarea copiilor. Consilierea părinţilor privind modul de educare si îngrijire a copiilor funcţie de posibilităţile familiei.

Crearea unui mediu de joaca de calitate, securizant, stimulativ, încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor. 

Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de papusi, plimbări in parc, gradina zoologica, etc.)

Dezvoltarea unor relaţii de respect intre angajaţi, angajaţi si copii, angajaţi si părinţi.

Valorizarea si responsabilizarea personalului.

Creşterea responsabilizării familiei in relaţia cu copiii.

Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile in dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea autorităţilor locale.

Evaluarea – reevaluarea cazurilor

Campanii de sensibilizare a comunităţii la problemele acestor copii.

CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI”  are urmatoarele atributii:

Descrierea activităţii ce sta la baza funcţionării Centrului Maternal „Sf. Andrei”

       Centrul Maternal este o componenta de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil;gravida in ultimul trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.

       Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.

        Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, tulburări de comportament sau dependente de alcool/droguri.

Activităţile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent pe:

-educare;

-companiere;

- responsabilizarea mamelor faţă de copii;

- stimulare psiho-emoţională;

- dezvoltarea relaţiei mama-copil;

- dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare si joc cu copilul;

- socializare;

- consilierea mamei defavorizate cat si a familiei acesteia;

- integrare profesionala;

- reintegrare in familie;

- evaluări si reevaluări ale programelor individualizate;

- realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităţii la problemele acestor persoane;

- monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului Maternal.

 Prin conducatorul Complexului se asigura:

promovarea principiilor si normelor prevazute in Conventia ONU cu privire la drepturile copilului;

sincronizarea activitatilor echipei tehnice si a celei administrative

pentru cele doua centre;

indrumarea, coordonarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul complexului;

respectarea Metodologiei de Organizare si Functionare a Complexului, care este in acord cu standardele in vigoare(sociale, psihoeducationale, economice, administrative si de siguranta alimentara);

se mentin relatiile de colaborare cu sponsorii ce participa la cresterea calitatii vietii beneficiarilor.

 

ART. 88

CASA „STEJAREL” (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr.30 A), CASA „BRADUT”(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Somesul Rece nr.47), CASA „BUBURUZA”(locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Plaviei nr.26-30), CASA „ALEXANDRA” (locatia:Bucuresti, Sector 1, Str.Vrancea nr.9B), CASA „SF. ŞTEFAN” şi CASA „SF. CONSTANTIN” aflate in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, sunt casute de tip familial pentru copii cu dizabilitati si au drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:

nivel de trai corespunzator ;

servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;

ingrijire speciala si securitate sociala ;

ocrotire si educatie personalizata ;

protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;

identitate si istorie proprie ;

libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;

exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;

intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;

standarde de viata corespunzatoare ;

odihna, joc si vacanta ;

informare din diverse surse ;

reevaluarea periodica a masurilor de protectie.

 

ART. 89

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”(locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului) indeplineste urmatoarele atributii:

Atributii generale

sa elaboreze planul de actiune al complexului ( pentru o perioada de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile in vederea identificarii de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinere pe termen lung a CRCD. ;

sa realizeze demersurile in vederea unui management eficient atat al resurselor umane cat si a resurselor financiare ;

sa intocmesca si sa aduca la cunostinta angajatilor regulamentul de ordine interioara sau norme interne de functionare ;

CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie asigura servicii de protectie infantila de tip recuperatoriu avand urmatoarele atributii:

sa colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

sa realizeze activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza CRCD ;

sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic (conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;

sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice);

CENTRUL  DE ZI COPIL  DOWN ( locatia: Bucuresti, Sector 1,B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina ) indeplineste urmatoarele principale atributii :

sa colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile centrului de Zi pentru copii cu sindrom Longdon Down

sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati  ;

in elaborarea PPI sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

CENTRUL DE ZI COPIL  AUTIST( locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat in subordonarea directa a Sefului Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina) indeplineste urmatoarele principale atributii :

sa colaboreze cu serviciul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;

sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.

sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile centrului de Zi pentru copii cu sindrom Autist

sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati;

in elaborarea PPI sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul Centrului de Recuperare in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;

sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;

sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii Sectorului 1.;

sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare ;

sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

 

ART. 90

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIATIA SF. ANA ( aflat în subordinea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului)

Centrul de Zi Sf. Ana

 Obiectiv: furnizarea de servicii gratuite de educare, recuperare, integrare şi socializare, pentru adolescenţii şi tinerii cu handicap mintal sever din comunitate, în vederea accesului în cadrul structurilor de învîţîmânt de masă, obţinerea unui grad cât mai mare de autonomie personală.

Beneficiarii: copiii şi adolescenţi  cu handicap mintal şi asociat sever.

Activităţi desfăşurate

activităţi didactice planificate conform unei cuuricule adaptate pentru persoanele cu handicap

formarea deprinderilor de viata independenta

acordarea de servicii de logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză

socializare, ludoterapie, terapie cognitivă, formarea autonomiei personale.

 

ART. 91

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1 - ASOCIATIA DIACONIA (aflat în subordinea directă a Directorului General Adjunct Protecţia Copilului :

„Centrul Comunitar de Servicii Patriarh Justinian Marina”.

Obiective:

furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenţă şi suport pentru mamele şi copiii acestora, victime ale violenţei în familie;

prevenirea instituţionalizării, abandonului şcolar şi familial, delicvenţei juvenile, diminuarea fenomenului de violenţă domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative asupra creşterii şi dezvoltării copilului, asistenţă multiplă şi de specialitate familiilor cu disfuncţionalităţi.

Activităţi realizate în centrul de zi:

oferirea de hrană

supraveghere şi ajutor în realizarea temelor pentru acasă

cursuri de dans

consiliere psihologică

asistenţă medicală şi asistenţă moral religioasă

Activităţi realizate în adăpost:

adăpost şi protecţie prin oferirea unui spaţiu securizat

consiliere psihologică

consiliere juridică

asistenţă medicală

asistenţă moral religioasă

consiliere în găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinţe

diverse activităţi pentru petrecerea timpului liber

 

 

CAPITOLUL VII

BUGET SI PATRIMONIU

 

 

ART. 92

Activitatea de asistenta sociala si protectie a peroanei adulte si a copilului la nivelul sectorului 1 se finanteaza din urmatoarele surse:

a)   bugetul de stat;

b)   bugetul local al sectorului 1;

c)   donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate;

d)   fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

e)   contributia persoanelor beneficiare;

f)   alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ART. 93

Patrimoniul DGASPC sector 1 este format din:

a)   bunuri imobile proprietate publica date in administrare, in folosinta sau sub alta forma de Consiliul Local sector 1;

b)   bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile;

c)    bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 primite cu titlu de donatie ori sponsorizare sau achizitionate din fonduri banesti provenite din donatii si sponsorizari;

d)   bunuri mobile preluate sau achizitionate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului in vederea asigurarii dotarilor necesare functionarii;

e)   bunuri mobile primite cu titlu de donatie sau sponsorizare ori achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile, donatii sau sponsorizari.

 

 

CAPITOLUL VIII

RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

 

ART. 94

In cadrul DGASPC Sector 1 sunt urmatorele tipuri de relatii:

Relatii de autoritate ierarhice:

            Subordonarea directorilor generali adjuncti fata de directorul general precum si a conducatorilor compartimentelor aflate in sobordinea directa a directorului general in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor directorului general si a structurii organizatorice;

            Subordonarea sefilor de servicii, birouri ( inclusiv a conducatorilor centrelor de plasament, a complexelor sociale de servicii si a altor structuri similare din cadrul directiilor ) fata de directorii generali adjuncti;

            Subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorii generali adjuncti, sefii serviciilor si sefii birourilor, dupa caz.

Relatii de tipul furnizor- beneficiar extern si intern:

            Se stabilesc intre compartimentele institutiei care presteaza servcii catre comunitate si beneficiarii externi ai serviciilor, persoane fizice sau juridice, precum si intre compartimentele institutiei.

Relatii de cooperare:

            Se stabilesc intre compartimentele institutiei si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei publice centrale sau locale, O.N.G. etc., din tara sau din straintate, in acest caz, in limitele atributiilor stabilite pentru fiecare compartiment.

Relatii de reprezentare:

            Pe baza mandatului eliberat de conducatorul institutiei.

 

 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

 

ART. 95

            Incalcarea cu vinovatie, de catre angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice a indatorilor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a cunoaste prevederile codului de conduita, drepturile si obligatiile care decurg din contractul individual de munca sau dupa caz, raportul de serviciu, fisa postului, regulamentul intern al institutiei si ale reglementari interne emise de conducatorul institutiei sau de catre persoanele imputernicite in aceste sens.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a indeplini si alte atributii de serviciu ce decurg din acte normative in vigoare.

            Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia sa pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, cu exceptia informatiilor de interes public.

 

ART. 96

            Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va comunica conducatorilor compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 care vor asigura informarea personalului din subordine fata de continutul acestuia.

            Prezentul Regulament de Organizare si Functionare cuprinde atributiile compartimentelor, fara a detalia procesele prin care atributiile sunt duse la indeplinire.

            Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC Sector 1 se aproba de catre Consiliului Local al Sectorului 1 si se actualizeaza periodic pentru a reflecta modificarile intervenite, necesare functionarii institutiei.