Hotărârea nr. 158/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010

                                                                                                                     

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1al Municipiului Bucureşti,  Raportul  de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Raportul  de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile:

            Legii nr. 84/1995 Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar ;

            Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

Hotărârii Guvernului nr. 174/2003 pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

             Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102 din 22.04.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

            Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, IV și V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ, Asigurări, Asistență Socială și Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce au cuprins inclusiv normativul de personal;

Ținând seama de Dispoziția nr. 4997/23.07.2010 a Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit normativul maxim de personal la nivelul Administrației Unităților de Învățământ și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

            În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu un numar total de 15 de posturi, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă  modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri al Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1,  Administraţia Unităților de Învățământ Preuniversitar și  Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcția Resurse Umane din cadrul aapratului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                              

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     158

Data: 26.07.2010

                                                                                                                                                                    Anexa nr.1

                                                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

        nr.158/26.07.2010

                                                                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                   Ion Brad

 

ORGANIGRAMA

ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI

UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

         TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL : 15

               CONDUCERE :      1

                EXECUTIE :        14

 

                                                                                                            Anexa nr.2

    la Hotărârea Consiliului Local

      nr.158/26.07.2010

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         Ion Brad                                                    

 

 

 

STAT DE FUNCTII AL

ADMINISTRATIEI UNITATILOR DE  INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

elaborat in conformitate cu  Legea-Cadru nr.330/09.11.2009 –privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri   publice

 

 

 

 

FUNCTIA

 

 

 

 

 

 

 

De executie              De conducere

NIVE-

LUL

STUDII-

LOR

GRADUL/

TREAPTA

PROFESI

ONAL(A)

Nr.

Posturi

totale

Indemnizatia

De conducere in % din salariul de baza

LIMITA MAXIMA

          1                                      2

       3

      4

     5

6

LEGEA

Nr.330/2009             

ANEXA nr.I/3

01.01.2010

coroborata cu

OUG NR.1/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.                    DIRECTOR

S

IA

1

50

INSP.SPEC.                                                  

S

IA

6

 

INSP.SPEC.             

S

I

2

 

INSP.SPEC.             

S

II

3

 

CONS.JURIDIC      

S

IA

1

 

CONS.JURIDIC

S

II

1

 

REFERENT

M

I

1

 

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

15

 

 

       Anexa nr.3

            la Hotărârea Consiliului Local

            nr.158/26.07.2010

             PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

        Ion Brad

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL ADMINISTRATIEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 1  Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 este înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor art.  XII, XIII din O.U.G.R. nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,  a H.G.R. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat , a art.167 din Legea invatamantului  nr. 84/1995 republicata, a O.U.G.R. nr. 206/2000 si O.U.G.R. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului si in baza prevederilor O.U.G.R. NR. 70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G.R. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care  îşi desfăşoara activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei  în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti.

Art.2 Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 functioneaza ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, coordonată de Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 1, asa cum au fost ele preluate spre administrare de catre Consiliul Local Sector 1, in baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001 si administrarea şi întreţinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţilor sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale de interes local precum şi a terenurilor aferente acestora , asa cum au fost ele preluate in administrarea Consiliului Local Sector 1 in baza HGR. Nr. 1096/2002 si a HCGMB nr. 302/2003.

 Art. 3 Administratia  Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de invatamant , unitatilor sanitare publice si a  unităţilor  medico  –  sociale de interes local,  sustinand astfel  participarea si  integrarea  acestora in programele de dezvoltare socio - economica la nivelul comunitatilor locale.
Art.4 Administratia  Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  ca instituţie publică de interes local, are personalitate juridică, este titulară de buget şi ordonator secundar de credite.

Art.5. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de Administratia  Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul local, precum şi din sumele încasate în urma operaţiunilor de închiriere, concesionare, casare a mijloacelor fixe etc., cu respectarea dispoziţiilor legale, si de asemenea poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL II – Conducera Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1

 

Art.6. Conducerea Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  se asigură prin Director.

 

Art.7. DIRECTORUL  asigură conducerea executivă şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

           

Art. 8.             DIRECTORUL  îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atibuţii:

-          Reprezintă Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice, private şi publice din ţară şi străinătate, precum si in justitie;

-          Asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului ce se referă la obiectul de activitate;

-          Exercită funcţia de ordonator secundar de credite al unităţii;

-          Stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii, în vederea asigurării unui  caracter continuu al acesteia;

-          Exercită atribuţii ce revin Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1   în calitate de persoană juridică ;

-          Stabileşte măsuri tehnico – organizatorice şi analizează periodic aplicarea lor în vederea  realizării programelor, utilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a  resurselor materiale şi umane;

-          Intocmeste proiectul bugetului propriu al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local Sector 1 ;

-          Intocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituţiei şi  le înaintează spre aprobare Consiliului Local ;

-          Coordoneaza activitatea pe linie de resurse umane din cadrul institutiei ;

-          Stabileşte programul de elaborare şi reexaminare a normelor şi normativelor de muncă   locale, precum şi programul de măsuri pentru realizarea sarcinilor ce decurg din obiectul   de activitate ;

-          Aprobă documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii specifice profilului instituţiei, finanţate de Primăria Sectorului 1 şi propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor ;

-          Semneaza raportul de specialitate pentru initierea unei hotarari de consiliu;

-          Aproba programul anual al achizitiilor publice;

-          Aproba nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire; aproba raportul procedurii de atribuire, aproba contractele,  actele aditionale si notele de reziliere;

-          Numeste comisiile de receptie a obiectivelor de investitii;

-          Elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu pentru întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări a unităţilor sanitare publice, unităţilor de  asistenţă medico – sociala, si unitatilor de invatamant preuniversitar ;

-          Stabileşte, împreună cu conducerile unităţilor sanitare publice, al unităţilor de asistenţă medico – sociale si unitatilor de invatamant preuniversitar  nevoile de investiţii, reparaţii  curente, reparaţii capitale, modernizări şi extinderi la imobilele în care acestea îşi  desfăşoară activitatea;

-          Răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a  imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică, a unităţilor de asistenţă medico – sociale si unitatilor de invatamant preuniversitar ;

-          Elaborează şi propune spre aprobarea Consiliului Local ştatul de funcţii, structura organizatorică, organigrama, pe baza normelor unitare de structură şi a structurilor tip şi aprobă Regulamentul de ordine interioară al unităţii ; 

-          Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea bunurilor materiale şi 

       financiare;

-          Organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  şi  în afara ei;

-          Numeste conform Ordinului nr.123/2001 si a Ordonantei nr.119/1999 actualizata prin    

 OMF 522/16.04.2003 persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu;

-          Aproba planul anual de pregatire profesionala;

-          Hotărăşte numirea şi eliberarea din funcţie a personalului unităţii, în condiţiile legii,  organizează recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului,  răspunde de  organizarea şi buna funcţionare a activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a   salariaţilor şi aprobă ştatul de plată al Administratiei Unitatilor de Invatamant     Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ; 

-          Urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor de servici prevăzute în contractele de muncă, a sarcinilor  stipulate în regulamente, dispoziţii, ordine interne, legi, controlează activitatea personalului instituţiei şi, în toate cazurile, când situaţia o impune decide asupra măsurilor de sancţionare ;

-          Prezintă spre avizare Consiliului Local şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea, desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi de schimbare a profilului sau denumirii acestor unităţi; 

-           în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobă atribuţiile personalului din instituţie cuprinse în fişa postului potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale ;

-          Coordoneaza activitatea tuturor responabililor compartimentelor din cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1.

-          În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul emite decizii.

-          In lipsa sa Directorul  deleaga atributiile unei persoane, care le va exercita in limitele stabilite prin decizie ;

Directorul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1.

 

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1

 

 Art. 9.  Organigrama va cuprinde următoarele compartimente coordonate de  DIRECTOR :

 

                   1. Compartimentul  Juridic si Resurse Umane

2. Compartimentul  Economic

3. Compartimentul Achizitii Publice si Urmarire Contracte

                   4. Compartimentul Patrimoniu-Administrativ                                                

 

 

CAPITOLUL IV – Atribuţiile compartimentelor Administraţiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1

 

          

            Art.10.              Compartimentul  Juridic si Resurse Umane

- se subordonează Directorului  Administratiei Unitatilor de Invatamant

Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ; 

- reprezintă Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 pe baza de mandat al Directorului   în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor instituţii publice, autorităţi, organisme, asociaţii, persoane fizice şi juridice, române sau străine, mass – media, apără drepturile şi interesele legitime ale acestora în raporturile susţine cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei ;

- instrumentează cauzele în care institutia figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc);

- redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1;

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legatură cu litigiile în care figurează ca parte;

- analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile legate de procedură privind iniţierea şi promovarea proiectelor de acte administrative existente între referate, raport de specialitate, (expunere de motive, extras din legislaţie invocată, documentaţie aferentă)

- asigură baza de documentare juridică şi legislativă şi face informări în scris asupra actelor normative ce intereseză buna desfăşurare a activităţii instituţiei ;

- transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au depus cerere pentru primirea acestor informaţii;

- transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate proiecte de acte normative;

- ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi informează toate compartimentele Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 despre apariţia şi modul de aplicare al actelor normative de referinţă;

 - avizează legalitatea proiectelor de contracte economice, a deciziilor, a proiectelor de acte juridice, precum şi asupra legalităţii oricăror acţiuni care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a unităţii ori să aducă stingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

- formulează avize scrise la solicitarea conducerii instituţiei 

 -asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementarilor privind programele de finanţare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate administraţiei publice locale care trebuie implementate si aplicate de catre Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi furnizarea acestor informaţii compartimentelor de specialitate în cazul în care institutia este eligibilă pentru astfel de  programe şi proiecte, pentru ca acestea să întocmească rapoarte în acest sens ;

- monitorizează derularea programelor finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în vederea obţinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite externe ;

- redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale ;

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din institutie şi implementeaza documentaţia necesară în vederea elaborării ştatului de funcţii, perfecţionării organigramei instituţiei, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionari a structurii organizatorice a instituţiei;

     - realizarea de studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, în vederea optimizării structurii organizatorice;

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs;

- organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

- urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul institutiei.

           - asigurarea evidenţei, arhivării şi completării, la termen, a carnetelor de muncă ale  salariaţilor instituţiei, potrivit legislaţiei muncii în vigoare;

          - intocmirea şi completarea corectă a Registrelor de evidenţă a salariatilor si operarea                 inregistrarilor prevazute de lege, a carnetelor de muncă potrivit legislatiei muncii, in vigoare;

 - intocmirea şi aducerea la îndeplinire a deciziilor legate de executarea,  modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu a salariatilor administratiei şi a contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

   - intocmirea şi propunerea spre aprobare a Fişelor şi Dosarelor de pensionare ale salariaţilor, care îndeplinesc condiţiile legale în vigoare;

  - răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii in institutie) ;

  - întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Administratia Unitatii de Invatamant Preuniversitar si al Unitatii Sanitare Publice şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

- face intervenţii la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

- întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

- întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale compartimentelor din subordinea Directorului  Administratiei Unitatii de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice , ori de cate ori este nevoie;

- răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru institutie, în conformitate şi cu  recomandările U.E.,

-controlează respectarea disciplinei muncii;

- ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi a registrelor de deplasări în teren, urmăreşte prezenţa la serviciu a angajaţilor;

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale;

- primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ;

- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, întocmeşte şi eliberează legitimaţii  de serviciu şi urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

- răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului din aparatul propriu ;

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din cadrul administratiei şi răspunde la  sesizările,  pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

- raspunde de rezolvarea reclamatiilor si de conflictele de munca care revin in competenta serviciului ;

-  întocmirea ştatelor de plată a următoarelor documente : foaia colectivă de prezenţă semnată de responsabilii compartimentelor ; prezenţa pentru orele suplimentare ; certificatele  medicale ; înştiinţările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans ; înştiinţările privind modificările sporurilor de vechime,

 -  raspunde de organizarea, potrivit legii  a Comisiei de Disciplina;

              - eliberarea adeverinţelor solicitate de către salariaţii instituţiei pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, credite, achiziţionări de bunuri, compensare caldură, acordarea de deduceri suplimentare, etc.);

           

           Art. 11. Compartimentul  Economic

      -    se subordonează Directorului Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ; 

-    coordonează, controlează şi răspunde de activitatea  economico- financiara si salariala a Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare publice Sector 1 si de activitatea  financiar – contabilă extrabugetară ;

-          colaborează cu Primăria Sectorului 1, Administraţia Financiară Sector 1, Trezoreria Secotrului 1, serviciile financiar – contabile ale unitatilor de invatamant preuniversitar,  unităţilor sanitare publice, unităţilor de asistenţă medico-sociale, precum şi cu alte instituţii de profil, cu care intră în contract, pe domeniul său de activitate ;

-          controleaza modul de respectare si aplicare a legislatiei specifica structurii conduse ;

-          desfasurarea activitatilor in mod corespunzator si gasirea de solutii proprii, in scopul realizarii obiectivelor ;

-          verifica zilnic incadrarea platilor in limitele bugetului aprobat ;

-          avizeaza toate documentele Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 in domeniul economico- financiar care ies din unitate ;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Secotorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului în domeniul său de activitate ;

-          intocmeşte şi prezintă spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice ;

-          organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de buget pentru instituţie ;

      -    organizează verificarea periodică, în conformitate cu prevederile legale, a situaţiilor financiare şi urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la elaborarea, conţinutul etc. acestora şi analizează periodic, conform legii, execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli ;

- organizează înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi întocmirea balanţei de verificare sintetică şi analitică ;

- verifică şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică ;

- elaborează, prezinta spre aprobare Directorului bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, pe baza planului de achiziţii şi a listei de investiţii elaborate de compartimentele de specialitate şi urmăreşte respectarea legalităţii în domeniul achiziţiilor publice;

- analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;

-  urmăreşte evoluţia volumului total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuţie bugetară ;

- solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ori de câte ori este nevoie ;

- organizează, exercită şi urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP), în conformitate cu prevederile legale, asupra tuturor actelor întocmite în unitate atât asupra celor din contabilitate, cele în care se reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru desfăşurarea activităţii proprii a Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 (fonduri utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii – dotări independente), cât şi pentru fondurile ce urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea stării tehnice şi funcţionale a clădirilor şi terenurilor unităţilor de invatamant si unitatilor  sanitare din Sectorul 1 care au trecut în administrarea institutiei;

- analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora ;

- răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor din cadrul serviciului şi a celor din cadrul compartimentelor subordonate ;

            - intocmeste si centralizeaza bugetul tuturor unitatilor de invatamant, al unităţilor sanitare publice, pe domeniul stabilit de lege, în vederea întocmirii proiectului de buget anual;

            - depune bugetul centralizat la Primăria Sectorului 1 – Direcţia de Management Economic ;

- se ocupa de întocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât si a rectificarilor acestuia, în baza solicitarilor înaintate de institutiile si serviciile publice subordonate, in vederea avizarii acestuia de Director ;

- propune deschiderea si retragerea de credite lunara si întocmeste documentatia necesara;

  - întocmeste anexe, conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind  finantele publice;

            - se ocupa de urmarirea tuturor platilor Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si  Unitatilor Sanitare Publice, pentru a nu fi depasite prevederile bugetare alocate;

- verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare in fisele de cont pentru executia bugetara;

            - verificarea inchiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;

            - verificarea lunară a balanţelor analitice şi sintetice ale tuturor unitatilor din subordine, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale ale administratiei

           - întocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea acesteia lunar, trimestrial si anual, Primariei Sectorul1;

            - întocmirea bilanţului contabil trimestrial şi anual, atat pentru surse bugetare cat si pentru cele extrabugetare, predarea acestuia la Primăria Sectorului 1 ;

- organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale ;

- raportarea lunara a  rezultatelor obtinute din evidenta angajamentelor bugetare si legale 

- ori de cate ori este necesar, acorda viza CFPP  ;

            - tinerea evidentei angajamentelor bugetare si legale si efectuarea raportarile necesare    

            - urmăreşte ca fondurile bugetare alocate să fie utilizate eficient, pe domeniul şi în condiţiile prevăzute de lege ;

            - intocmirea OP- uri si CEC-urilor privind platile ;

            - asigurarea şi răspunderea pentru evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizare a efectuării corecte şi la zi a înregistrărilor;

- participarea la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al administratiei ;

- intocmirea lunară a contului de execuţie referitor la cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum şi cele de administrare a fondului;

- completarea registrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv;

- efectuarea corectă şi la timp a înregistrarilor contabile în evidenţa sintetică şi analitică pe baza documentelor justificative;

- realizarea la zi şi în mod corect a evidenţelor sintetice şi analitice pe conturi;

- intocmirea dărilor de seama contabile trimestriale şi anuale, în conformitate cu prevederile legale;

- inregistrarea cronologică şi sistematic a tuturor operaţiunile patrimoniale în registrul jurnal;

            - completarea registrului inventar cu rezultate obişnuite ca urmare a operaţiunilor de inventariere;

- inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor evidenţiate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi arhivarea acestora;

- inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in registrele de inventar si completarea completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si persoane;

- inregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor rezultate in urma inventarierilor anuale inopinate

- intocmirea, la termen şi în conformitate cu dispoziţii legale în vigoare, a balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice şi sintetice;

- verificarea în balanţa lunară a rulajele şi soldurilor conturilor ce reflectă obligaţiile de plată ale unităţii;

-asigurarea evidenţierii în conturi în afara bilanţului a creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi a angajamentelor legale;

- organizează evidenţa în conturi în afara bilanţului, conform prevederilor legale, a creditelor deschise pentru cheltuieli proprii;

            - efectuarea tuturor plăţilor şi încasărilor efectuate prin casieria unităţii;

            - repartizarea cheltuielilor de întreţinere, urmărirea încasării cotelor de întreţinere şi a chiriilor, şi virarea sumelor încasate la buget;

            - ţine evidenţa tuturor încasărilor provenite din închirieri, donaţii, sponsorizări, etc.      - recuperare chltuieli privind utilităţi şi altele;

            - calculează cheltuielile de regie şi întreţinere aferente cabinetelor medicale aflate în                           comodat şi închiriere şi urmăreşte recuperarea creanţelor de la toţi debitorii administratiei;

            - urmărirea şi înregistrarea tuturor viramentelor bancare;

             - urmărirea şi verificarea zilnică a registrului de casă ;

 - efectuarea inventarierii lunare a casieriei  Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector1,

- intocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii furnizorilor pentru activitatea proprie;

- inscrierea ordinelor de plată în registrul unic de plăţi;

- asigurarea şi urmărirea justificării în termen legal

            -  întocmirea lunară a centralizatorului de salarii ;

            -  calcularea certificatelor medicale şi a concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea lunară a platilor acestora;

           - efectuarea reţinerilor din salarii perecum şi constituirea, actualizarea şi reţinerea garanţiilor materiale;

            - întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de Pensii a Sectorului 1, la casele de asigurari de sănătate şi A.L.O.F.M. a declaraţiilor privind contribuţia la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj ;

            - calculul primelor legale ce se cuvin salariaţilor din fondul total de premiere, precum şi a primelor individuale ; calculul premiului anual ;

 - întocmirea şi transmiterea lunară a situaţiilor statistice privind drepturile de personal către Primăria Sectorului 1 ;

            - întocmirea şi transmiterea lunară la Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite, a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din instituţie ;

            - înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor unităţii ;

            -  verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

            - completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

             - întocmeşte şi transmite lunar către banca emitentă a cardurilor de salarii situaţia privind efectuarea plăţii salariilor şi asigură permanent legatura cu aceasta în vederea obţinerii cardurilor pentru noii angajaţi, precum şi a documentaţiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariaţi;

            - urmărirea şi verificarea garanţiilor gestionare materiale, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de câte ori este necesar şi menţine permanent legătura cu unitatea bancară în vederea ridicării extraselor de cont pentru garanţiile gestionare materiale;   

          - răspunde la sesizările pe probleme specifice domeniului său ;

                      - colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1,

                    - întocmeşte şi fundamentează proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1, proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate

                      -  îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul instituţiei precum şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ;

 

        Art. 12. Compartimentul Achizitii Publice si Urmarire Contracte

-  Se subordoneaza Directorului  Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 

- va asigura coordonarea şi implementarea achiziţiilor publice şi se va asigura că toate lucrările, echipamentele şi serviciile finanţate în cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 sunt procurate în deplină concordanţă cu cadrul legal din România şi că licitaţiile sunt organizate şi contractele acordate în mod competitiv şi transparent.

- Stabileste, sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul de care este responsabil, potrivit functiei si pregatirii profesionale ;

- Verificarea situatiilor de plata si fondurilor emise pentru achitarea executarii lucrarilor, a obiectivelor de investiţii, pentru prestarea de servicii şi achiziţii de bunuri  pe domeniul sau de activitate;
- Intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local si ale proiectelor de decizii ale Directorului  in domeniul sau de activitate ;

- raspunde de punerea in practica a planului de investitii, reparatii si consolidari a imobilelor in care isi desfasuara activitatea unitatile de invatamant, unitatile sanitare publice si unitatile de asistenta medico-sociale ;

- In urma analizelor efectuate cu structurile administrative ale unitatilor de invatamant, unitatilor sanitare publice si unitatilor de asistenta medico- sociale, asigura fundamentarea bugetului si inainteaza propuneri Directorului ;

- va avea responsabilitatea privind procedurile de achiziţii publice care vor fi efectuate în conformitate cu  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

            - întocmeşte planul de achiziţii anuale şi organizează licitaţiile conform planului de achiziţii anual aprobat ;

            - întocmeşte şi fundamentează listele cu propunerile de investiţii pentru obiectivele care necesită consolidări şi alte lucrări de orice natură ; întocmeşte temele necesare proiectelor de investiţii ;

            - organizează, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servici şi de furnizare de bunuri, procedurile de selecţie şi contractare pentru execuţia lucrărilor, a obiectivelor de investiţii, pentru prestarea de servicii şi achiziţii de bunuri ; elaborează dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora, realizând toate fazele procedurii achiziţiei publice, prevăzute de lege, elaborând toate documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare şi pe care le implică toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice (intocmeşte documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, asigură întocmirea formalitaţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vanzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei, întocmeşte în termen legal corespondenţa proceselor verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţie publică, asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică ; asigură inregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ministere, ofertanţii implicaţi în procedura şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept ; întocmeşte, cu respectarea legii, proiectul contractului de achiziţie publică şi negociează clauzele legale contractuale ; asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări, asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora, îndeplineşte, cu respectarea ţermenelor legale şi a tuturor formalităţilor, şi alte atribuţii prevăzute de legea în vigoare privind achiziţiile publice) ;

            - face parte din comisiile de evaluare a ofertelor ;

            - face parte din comisia de receptie ;

            - întocmeşte caiete de sarcini împreună cu proiectantul pentru organizarea licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reparaţiilor capitale şi lucrărilor de consolidare a imobilelor ;

            - redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale şi întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite, de orice natură, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii, a lucrărilor, a serviciilor şi a achiziţionării de bunuri ;

            - răspunde de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii şi promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii ;

            - întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări la imobilele unităţilor sanitare şi unităţilor medico-sanitare şi întocmeşte materiale referitoare la stadiul lucrărilor ; întocmeşte şi transmite Directorului instituţiei, trimestrial, raportul contractelor de achiziţii publice efectuate şi a altor contracte încheiate de instituţie, cu situaţia lor detaliată ;

            - elaboreaza documentatia de atribuire privind procedurile de achizitie publica a obiectelor de inventar pentru Administratia Unitatilor de invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ;

            - elaboreaza documentatia de atribuire privind procedurile de achizitie publica a obiectelor de inventar pentru unitatile din subordinea Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ;

            - elaboreaza documentatia de atribuire privind procedurile de achizitie publica – dotari atat pentru administratie cat si pentru unitatile din subordine (calculatoare, imprimante) ;

            - elaboreaza documentatia de atribuire privind procedurile de achizitie publica pentru aprovizionarea produselor de panificatie in conformitate cu OUG Nr. 96/2002 si OUG nr. 70/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            - elaboreaza documentatia de atribuire privind procedurile de achizitie publica pentru aprovizionarea produselor lactate in conformitate cu OUG nr. 96/2002 si OUG nr. 70/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            - întocmeşte, cu respectarea legii, orice alte contracte economice, înţelegeri, convenţii, protocoale, acorduri, în care Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  este parte şi urmăreşte respectarea, executarea lor, întocmeşte şi transmite Directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată propunând soluţii ;

            - colaborează permanent cu proiectanţii în procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru lucrările ce se efectuează şi derulează de Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  ;

            - colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, prestatori, furnizori şi alte entitaţi implicate în derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora ;

            - organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, servicii constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi etc. şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente ;

            -intocmeste listele anuale pentru lucrarile de investitii, planificand fondurile necesare finalizarii acestora;

            - urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat şi transmite în timp util, Directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor a lucrărilor ;

            -  verifică pe teren şi urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări, urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării investiţiei ;

- întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiţii, planificând fondurile necesare finalizării acestora, face propuneri fundamentate de completare sau dezvoltare ale investiţiilor, ale lucrărilor necesare ;

            - participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor, face recepţiile lucrărilor executate la imobile de către  executanţi ;

            - urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie prezentând note de constatare şi dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor ;

            - prin dispoziţia Directorului participă şi răspunde de efectuarea recepţiilor de

lucrări facând parte din comisiile de recepţie, conform legislaţiei ;

            - întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări la imobilele unităţilor de invatamant preuniversitar, unitatilor sanitare şi unităţilor medico-sanitare şi întocmeşte materiale referitoare la stadiul lucrărilor ; întocmeşte şi transmite Directorului trimestrial, raportul contractelor de achiziţii publice efectuate şi a altor contracte încheiate de instituţie, cu situaţia lor detaliată ;

            - urmăreşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările derulate ;

            - urmăreşte execuţia pe faze de proiectare şi respectarea tuturor etapelor graficelor de execuţie a lucrărilor prezentând un raport Directorului, asupra celor constatate ; asigură recepţia lucrărilor la data terminării acestora;

            - contribuie la întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii din cadrul unităţilor de invatamant preuniversitar , a unitatilor sanitare  şi medico-sociale aflate în administrarea institutiei  şi asigură decontarea lucrărilor contractate, în condiţiile contractuale şi stipulate de lege;

            - întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie;

            - asigura decontarea lucrarilor contractate in conditiile legii ;

            - colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, firme de proiectare si de consultanta şi alte entităţi implicate în derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora ;

            - colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, urmarind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice, cat si operatiunile de finanţarea şi decontarea acestora;

- intocmeste programul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local Sector 1;

- face preselectia (agrearea) societatilor comerciale care au ca obiect de activitate intocmirea documentatiilor tehnico-economice de specialitate;

- intocmeste si aproba temele necesare  proiectarilor de investitii;

- asigura pregatirea permanenta intre prestatorul de servicii si executantul de lucrari, pentru realizarea obiectivelor de investitii in parametrii tehnico – economici ;

            - participa la receptia obiectivelor prestarilor de servicii;

            - verifica  documentatia tehnica (proiecte) pentru lucrarile Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1  ;

            - receptioneaza produsele achizitionate din punct de vedere al calitatii si cantitatii ce rezulta din clauzele contractuale ;

            - face parte din comisiile tehnico economice pentru verificarea documentatiei tehnice (proiecte) ;

            - urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata prestarii serviciilor cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat şi transmite în timp util, Directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanţi ;

            - ţine evidenţa scrisă a tuturor serviciilor  si a produselor achizitionate ce au fost repartizate biroului şi răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său ;

            - colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 pe domeniul său de activitate ;

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Directorului în domeniul său de activitate.

            - îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul instituţiei precum şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ;

 

 

  Art. 13. Compartimentul Patrimoniu-Asministrativ

- se subordoneaza  Directorului AUIPUSP – Sector 1

- derulează planul de aprovizionare al Administratiei Unitatilor de Invatamant

Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 ;

- intocmeste si elaboreaza planul de achizitii al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, privind obiectivele de investitii si aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar-gospodaresti,etc.) si a contractelor de servicii ;

- ţine evidenţa fizică a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 si urmareste derularea contractelor de achizitii pentu acestea;

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral, din patrimoniul Administratiei Unitatilor de Invatamnt Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1;
            - răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar ;

            - asigură dotarea instituţiei cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor ;

            - verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare ;

            - asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă) materialelor consumabile procurate ;

            - organizeaza si supravegheaza modul de intretinere a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor  Sanitare Publice Sector 1, a gestiunii materialelor si intocmeste documentatia  necesara ;
           - colaboreaza cu firmele furnizoare de mijloace fixe, obiecte de inventar, produse lactate si de panificatie, in vederea verificarii produselor achizitionate din punct de vedere al calitatii si cantitatii ce rezulta din clauzele contractuale ;

            - emite comenzi pe linia aprovizionarii cu materiale de intretinere si gospodarire a institutiei catre furnizori, pe  baza referatelor supuse spre aprobare Directorului institutiei ;

            - obţine oferte de la cât mai multi furnizori şi face propuneri Directorului cu preţurile cele mai avantajoase, ţinând seama şi de calitate ;

            - organizeaza si urmareste activitatea conducatorului auto si folosirea autoturismului din cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Initatilor Sanitare Publice Sect .1 

            - vizeaza documentele si intocmeste F.A.Z.-urile pentru autoturismele  din dotarea Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Initatilor Sanitare Publice Sect.1

            - organizează şi conduce activitatea de secretariat, registratură si arhivă ;

            - asigura paza imobilului si stabileste si urmareste respectarea reglementarilor privind accesul cetatenilor in institutie ;

            - primeste si ordoneaza documentele arhivistice de la toate compartimentele Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector1 conform legii ;

            - prestarea, depozitarea si arhivarea documentelor conform legii ;

            - asigura evidenta, inventarierea, selectionarea si folosirea documentelor pe care le detine ;

            -asigura aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in realizarea protectiei documentelor, respective in paza si conservarea acestora ;

            - asigură activitatea de informatizare a personalului instituţiei, prin crearea unor bănci de date specifice şi colaborează în domeniul informaţional cu serviciul de resort al Primăriei Sectorului 1 şi cu firme specializate în hardware şi software ;

            - întocmeşte, fundamentează, vizează propunerile pentru reparaţii ale bunurilor, mijloacelor materiale, maşinilor, aparatelor din patrimoniul instituţiei şi urmăreşte, recepţionează şi vizează lucrările ;

            - se preocupă de verificarea structurală a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi ia masuri de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcţionării   în bune condiţii a activităţii, urmareşte şi recepţionează lucrările de remediere operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile din dotarea unităţilor de invatamant preuniversitar, unitatilor sanitare publice şi în care îşi desfaşoară activitatea instituţia, a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), a operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu ;

            - organizează, supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, pe căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea, asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de igienizare şi deservire generală a instituţiei ;

            - verifica propunerile unitatilor de invatamant preuniversitar privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si casarea obiectelor de inventar, uzate fizic si moral din patrimoniul   acestora ;
             
- pastreaza permanent legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar pentru urmarirea derularii, in conditii optime, a contractelor de achizitie, a Programului « Lapte - corn », mar, etc.

             - coordoneaza aplicarea prevederilor O.U.G. nr.96/2002 si O.U.G.nr.70/2003 privind distributia produselor lactate si de panificatie  pentru elevii din unitatile scolare  si gradinitele  cu program normal din sectorul 1 ;

            - ţine evidenţa fizică centralizată a mijlocelor fixe şi obiectelor de inventar, achizitionate  din fondurile alocate din bugetul local din   cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant preuniversitar si Unitatilor sanitare Publice sector 1 ;

            - intocmeste si depune la PMB – Directia Protectia Mediului si Educatie Civica documentele pentru obtinerea avizelor de toaletare si defrisare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant ;

            - obtinerea avizelor de toaletare si defrisare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant ;

             -avizeaza pentru realitate facturile furnizorilor directi (Apa Nova, Enel, Distrigaz, etc.) din unitatile sanitare aflate in administrarea AUIPUSP Sector 1  ;

            - culege date din teren privind starea funcţională a imobilelor în care îsi desfăşoară activitatea unităţile de invatamant si unitatile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-sociale şi face propuneri pentru întreţinerea, repararea şi consolidarea acestora ;

            - întocmeşte şi transmite Directorului  necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar ;

            - analizează starea de uzură fizică sau morală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi face propuneri privind casarea acestora, asigură evidenţa miscărilor patrimoniului şi întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventare din patrimoniului aparţinând instituţiei ; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituţiei, conform normelor în vigoare şi colaborează la intocmirea inventarului ;

            - colaborează cu  Compartimentul Tehnic  pe timpul efectuării lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi instalaţiilor aferente ale unităţilor de invatamant si unitatilor sanitare şi unităţilor medico-sociale aflate în administrare ;

            - ţine o legătură permanentă cu şefii compartimentelor administrative ai unităţilor de invatamant si unitatilor sanitare aflate în administrare pentru a se sesiza operativ defecţiunile apărute la clădirile şi instalaţiile aferente acestora ;

            - pastrarea si gestionarea situatiilor de cadastru a unitatilor de invatamant si unitatilor sanitare publice ;

            - stabileşte cerinţele (exigenţele esenţiale) pentru care se face verificarea tehnică a proiectelor şi întocmeşte documentaţia necesară stabilirii prin licitaţie a verificatorilor tehnici atestaţi ;

            -colaboreaza la întocmirea planului de achiziţie anual ;

            -coordonează lucrările de remediere a defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire precum şi orice alte lucrări efectuate la imobilele aflate în administrarea Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1;

            - colaborează şi efectuează schimb de informaţii în vederea actualizării datelor, cu alte instituţii administrative centrale/locale, colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încat în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului ; colectează acte normative care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate ; constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaţia juridică a imobilelor (terenuri şi cladiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice.-Sector 1.

            - colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în vederea obţinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite externe şi monitorizează oportunităţile privind programele de finanţare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate administraţiei publice locale precum şi furnizarea acestor informaţii compartimentelor de specialitate în cazul în care . Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice.-Sector 1 este eligibilă pentru aceste programe şi proiecte ; monitorizează derularea programelor finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ;

            - redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale ; întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite pentru finanţarea obiectivelor de investiţii răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său ;

            - colaborează, conlucrează şi realizează un schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei, cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

            -  îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin sau trasate de Directorul instituţiei precum şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 ;

 

 

 CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

 

            Art. 14. Compartimentele aparatului propriu al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 sunt obligate să coopereze, să stabilească relaţiile funcţionale între ele, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

           

            Art. 15. Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

            În acest sens responsabilii de compartimente :

            a) – organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legel ;

            b) – răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii ;

            c) – asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de eventualele scurgeri de informaţii şi documente din compartimentele instituţiei.

            Toţi salariaţii au obligaţia:

            a) – de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului intituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale ;

            b) – de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte şi care decurg din actele normative în vigoare existente şi nou apărute, precum şi din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să concure la realizarea integrală a sarcinilor şi la îmbunătăţirea activităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia ;

            c) – de a respecta legile şi normativele în vigoare, disciplina muncii şi prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei.

           

          Art.16.  Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de serviciu, în totalitate şi în termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de comportare şi disciplină se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

           

        Art.17.  Furnizarea datelor in afara institutiei si participarea la lucrari organizate de alte institutii sau autoritati  publice se face numai cu acordul Directorului.

                    Art.18.  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al Administratiei Unitatilor deInvatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1

 

         Art.19. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1,  nr. 158din data de 26.07.2010.