Hotărârea nr. 157/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi    

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 330/2009– Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.514/22.12.2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1;  

Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, IV și V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ, Asigurări, Asistență Socială și Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce au cuprins inclusiv normativul de personal;

            Ținând seama de Dispoziția nr. 4868/13.07.2010 a Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi  pentru Administrația Domeniului Public  Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.514/22.12.2009 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                              

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     157

Data: 26.07.2010

 

 

 

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 157/26.07.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

 
ORGANIGRAMA

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

PRIMAR

 

CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1

 
 

 


SERVICIUL

JURIDIC

 

FORMATIA 2 MUNCITORI INTRETINERE 

SPATII VERZI

 

 

FORMATIA 1 MUNCITORI INTRETINERE 

SPATII VERZI

 

FORMATIA MUNCITORI INTRETINERE DRUMURI

 

FORMATIA MUNCITORI

INTERVENTII DOMENIUL PUBLIC

 

FORMATIA

MUNCITORI

TRANSPORT

AUTO

 

SERVICIUL

 SPATII

VERZI

 

 

SERVICIUL

DRUMURI

 

SERVICIUL

MECANIZARE

 

SERVICIUL

PARCAJE

 

BIROUL

AUDIT

 

SERVICIUL

INSPECTIE

DOMENIUL PUBLIC

 

SERVICIUL

TEHNIC

ACHIZITII PUBLICE

 

SERVICIUL

RESURSE UMANE

 

BIROUL SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL

 

BIROUL

FINANCIAR

SALARIZARE

 

BIROUL

CONTABILITATE

 

BIROUL

BUGET

 

SERVICIUL

ADMINISTRATIV

 

DIRECTOR

ECONOMIC

ADJUNCT

 

 

DIRECTOR

ECONOMIC

 

DIRECTOR

 GENERAL

ADJUNCT

 

FUNCTIA DE CONDUCERE

FUNCTIA DE EXECUTIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

Dir. General

 

II

SS

1

Dir. General adj.

 

II

SS

1

Dir. Economic

 

II

SS

1

Dir. Economic adj.

 

II

SS

1

Sef Serviciu

 

II

SS

10

Sef Birou

 

II

SS

4

Sef form. muncitori

 

II

M

5

 

consilier juridic

IA

SS

1

 

consilier juridic

II

SS

2

 

insp. specialitate

IA

SS

11

 

insp. specialitate

I

SS

6

 

insp. specialitate

II

SS

10

 

inspector

IA

M

2

 

inspector

I

M

1

 

referent

IA

SS

1

 

referent

I

SS

5

 

muncitori calificati

I

 

6

 

muncitori calificati

II

 

1

 

muncitori calificati

III

 

1

 

muncitori calificati

IV

 

11

 

sofer

I

 

13

 

Muncitori necalificati

I

 

3

 

Muncitori necalificati

II

 

2

 

ingrijitor

I

 

1

 

total salariati

 

 

100

                                                                                      Anexa nr.2

                                                                                      la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                   nr. 157/26.07.2010

                                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                  Ion Brad

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII

al Administrației Domeniului Public Sector 1

 

 

 

 

Anexa nr.3

 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 157/26.07.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

 
       

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

 

 

PARTEA I:  DISPOZITII GENERALE1.1. Baza legala de organizare si functionare.

Art. 1 Administraţia Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost infiintata in temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie de stat cu personalitate juridică aflata în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuand sa functioneze ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliulului Local al Sectorului 1 care aproba prin hotarare regulamentul de organizare si functionare, organigrama, numarul maxim de posturi si statul de plata, in conformitate cu dispozitiile art.81 alin.2 lit.h) si e) din Legea 215/2001, republicata.

Art. 2 Structura organizatorica a A.D.P. Sector 1 este in conformitate cu hotararea in vigoare a  Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale A.D.P. Sector 1.

Art. 3 A.D.P. Sector 1 asigură, in limita fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi aflate in administrarea sa, amenajarea şi reamenajarea lor precum şi plantarea materialului dendro – floricol, efectuarea de reparatii  la reteaua stradala aflata in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 precum si realizarea de lucrari de reglementare a semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal (parcaje,semnalizare rutiera orizontala si verticala, lucrari calmatoare de viteza, de avertizare,etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulatie a municipiului Bucuresti.

Art. 4 Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.D.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce–i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

In situtatia in care institutia nu dispune de personal suficient pentru indeplinirea unor lucrari sau personalul existent nu are pregatirea profesionala necesara pentru initierea si executarea anumitor activitati, proceduri etc., se vor putea incheia, in conditiile legii, contracte de consultanta sau prestari servicii cu tertii.

Art. 5 A.D.P. Sector 1 are sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.4. Sector 1.

 

1.2. Principalele tipuri de relatii functionale din cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 1

 

Art. 6 In relatiile cu personalul din cadrul A.D.P. Sector 1, precum si cu persoanele fizice sau juridice, salariatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

Art. 7 Salariatii A.D.P. Sector 1 au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:

1)   intrebuintarea unor  expresii jignitoare;

2)   dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

3)   formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

 

Art. 8 Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel:

 

A. Relatii de autoritate ierarhice:

1)   subordonarea Directorului General faţă de Primarul Sectorului 1;

2)   subordonarea Directorului General Adjunct, Directorului Economic, Directorului Economic Adjunct, sefilor de servicii, sefilor de birouri, sefilor de formatii, faţă de Directorul General;

3)   subordonarea personalului de executie faţă de Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic, Directorul Economic Adjunct , Şefii de Serviciu, Sefii de Birouri si Sefii de Formatie, dupa caz.

 

B. Relatii de cooperare:

1) se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a A.D.P. Sector 1 sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

2) se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a A.D.P. Sector 1 si compartimente similare din cadrul Primariei Sectorului 1.

 

 

PARTEA II:

 

2.1. Structura Organizatorica a Compartimentelor din cadrul  A.D.P. Sector 1

 

Art. 9 Directorul General coordoneaza direct sau prin intermediul Directorului General Adjunct, Directorului Economic respectiv Directorului Economic Adjunct, potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică :

 

In subordinea Directorului General:

§  DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

§  DIRECTORUL ECONOMIC

§  DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT

§  BIROUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

§  SERVICIUL JURIDIC

§  SERVICIUL RESURSE UMANE

§  SERVICIUL TEHNIC ACHIZITII PUBLICE

§  SERVICIUL INSPECŢIE DOMENIUL PUBLIC

§  BIROUL AUDIT INTERN

 

In subordinea directorului General Adjunct:

§  SERVICIUL PARCAJE

§  SERVICIUL  MECANIZARE

- Formatia Muncitori Transport Auto

- Formatia Muncitori Interventii Domeniu Public

§  SERVICIUL  DRUMURI

- Formatia Muncitori Intretinere Drumuri

§  SERVICIUL  SPAŢII VERZI

- Formatia Muncitori Intretinere Spatii Verzi 1

- Formatia Muncitori Intretinere Spatii Verzi 2

 

In subordinea Directorului Econonic:

§  DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT

§  SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

In subordinea Directorului Economic  Adjunct:

§ BIROUL BUGET

§ Biroul Contabilitate

§ BIROUL FINANCIAR SALARIZARE

 

2.2. Atributii Comune Şefilor de  Servicii, Birouri şi Formatii 

 

Art. 10 Şefii de Servicii, Birouri si Formatii se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Economic si Directorului  Economic Adjunct  potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama.

Art. 11 Transforma programele şi strategiile stabilite de conducere în sarcini de lucru şi se asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite- respectarea cerintelor privind calitatea, protectia mediului- prin colaborarea la nivel de servicii, birouri si formatii .

Art. 12 Asigura cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea eficacitatii Sistemului de Management Calitate/Mediu in zonele coordonate, precum si corelarea activitatilor/ serviciilor si tinerea sub control ale interfetelor in cadrul proceselor, precum si atingerea indicatorilor de performanta.

Art. 13  Sefii de Servicii, Birouri si Formatii vizează pentru conformitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrari, livrate/prestate in cadrul seviciilor//birourilor/ formatiilor pe care le conduc.

Art. 14 Vizează pentru conformitate şi oportunitate toate documentele emise de compartimentele din subordine care implica angajarea de cheltuieli.

 

Art. 15 Sefii de Servicii, Birouri si Formatii răspund direct de :

 

1) actualizarea fişelor de post precum şi de întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate;

2) evaluarea permanenta a personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale;

3) asigurarea cunoaşterii şi aplicarii actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

4) fundamentarea cererilor de oferte şi analizarea ofertelor primite de A.D.P. Sector 1 pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectiilor de ofertă de către comisia stabilită în acest scop;

5) întocmirea şi transmiterea catre Directorul Economic a necesarului de cheltuieli specifice  serviciului sau biroului pe care il conduc, in vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

6) întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte servicii, birouri;

 

Art. 16 Normele de conduita profesionala a personalului angajat sunt reglementate de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din instituţiile publice si sunt obligatorii pentru toti angajatii precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie in cadrul A.D.P. Sector 1.

 

 

PARTEA  III:

 

3.1.Conducerea Administratiei Domeniului Public

 

Art. 17 Conducerea A.D.P. Sector 1 se asigură prin Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic, Directorul Economic Adjunct şi Consiliul de Conducere.

 

ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE CONDUCERE

 

Art. 18 Consiliul de Conducere se compune dintr-un număr de 9 membri şi este condus de un preşedinte desemnat în persoana Directorului General.

 

Art. 19 Din Consiliul de Conducere fac parte următorii salariaţi :

 

·         Directorul General - preşedinte

·         Director General Adjunct 

·         Director Economic

·         Director  Economic Adjunct

·         Şef  Serviciu Spaţii Verzi

·         Şef  Serviciu Drumuri

·         Şef  Serviciu  Mecanizare

·         Sef  Serviciu Juridic

·         Şef  Serviciu Resurse Umane 

 

Art. 20 Consiliul de Conducere al A.D.P sector 1 are următoarele atribuţii :

 

1) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii, Organigrama si Statul de Functii;

2) aprobă împreună cu reprezentanţii sindicatelor Regulamentul de Ordine Interioară;

3) negociaza împreună cu sindicatele proiectul contractului colectiv de muncă şi analizează periodic îndeplinirea prevederilor acestuia, realizează măsurile de protecţie a muncii, de combatere a poluării mediului înconjurător;

4) desemnează persoana care va îndeplini funcţia de Secretar al Consiliului de Conducere;

5) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei;

6) analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;

7) ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor si prevenirea riscurilor profesionale;

8) analizeaza si hotaraste masurile ce urmeaza a fi luate in cazul problemelor majore cu care se confrunta institutia;

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE

 

                                

Art. 21  DIRECTORUL GENERAL

 

Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului post universitar în domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice.

 

Art. 22 Directorul General asigură conducerea executivă a A.D.P. Sector 1 şi răspunde de buna funcţionare a institutiei si de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Art. 23 Directorul General se subordonează Primarului Sectorului 1, potrivit liniei ierarhice stabilite în organigrama.

Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice ierarhic superioare în sarcini de lucru şi se va asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

Art. 24 Exercită funcţia de ordonator secundar de credite, situatie in care utilizeaza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiei, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

 

Art. 25 In calitate de ordonator de credite, Directorul General raspunde de :

1)   elaborarea si fundamentarea proiectului de buget al unitatii;

2)   urmarirea modului de realizare a veniturilor;

3)   angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat;

4)   integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduce;

5)   organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;

6)   organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;

7)   legalitatea, conformitatea si oportunitatea tuturor actelor juridice incheiate cu tertii;

8)   organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 

 

Art. 26 Directorul General îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii :

1) fundamenteaza si propune planul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului pe care il supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

2) aproba toate contractele incheiate de institutie cu tertii

3) coordoneaza activitatea privind auditul intern si controlul financiar preventiv;

4) dispune initierea procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea de lucrări, bunuri materiale si servicii, conform prevederilor legale;

5) verifica si raspunde pentru modul de organizare a licitatiilor publice pentru achizitionarea de lucrari, bunuri si servicii, conform prevederilor legale, a dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local;

6) verifica modul de intrebuintare a fondurilor banesti, a materiilor prime, a materialelor si a tuturor valorilor banesti;

7) coordoneaza, indruma si controleaza intreaga activitate a unitatii din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric;

8) emite dispozitii de recuperare a pagubelor aduse unitatii in baza informarilor transmise de personalul din subordine;

9) asigura realizarea lucrarilor de investitii prin dotarea cu mijloacele fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare realizarii obiectivelor, conform aprobarilor anuale date de catre Consiliul Local al Sectorului 1;

10) fundamenteaza si propune proiectul de organigrama, stat de functii, regulament de organizare si functionare si le supune spre aprobare, conform reglementarilor legale;

11) numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;

12) raspunde de aplicarea legislatiei privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate;

13) organizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a salariatilor;

14) modifica atributiile directorului general adjunct , directorului economic si ale directorului economic adjunct  in functie de necesitati;

15) in cadrul numarului total de posturi aprobate prin hotararea Consiliului Local Sector 1, pentru buna functionare a institutiei, Directorul General aproba numarul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevazute in statul de functii, aproba modificarea raporturilor de serviciu;

16) aproba Regulamentul de ordine interioara;

17) stabileste politica si strategia in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

18) verifica si raspunde de aplicarea normelor de protectia muncii, a normelor de securitate si sanatate, paza si stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

19) asigura resursele necesare pentru implementarea si functionarea Sistemului Calitatii/Mediului

20) coordonează direct activitatea Serviciului Inspectie Domeniul Public, Serviciului Tehnic- Achizitii Publice, Serviciului Juridic, Serviciului Resurse Umane, Biroului Secretariat si Relatii cu Publicul si Biroului Audit Intern;

Art. 27 Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 28 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul General emite Decizii .

Art. 29 Directorul General poate delega prin decizie Directorului General Adjunct, Directorului Economic sau Directorul Economic Adjunct, competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor legale .

Art. 30 Directorul General reprezintă A.D.P. Sector 1 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie .

Art. 31 In perioada in care Directorul General nu este prezent in institutie sau când postul este vacant, atributiile functiei de Director General vor fi preluate, pe bază de decizie de catre Directorul General Adjunct.

 

Art. 32  DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT                                                        

 

Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului post universitar .

 

Directorul General Adjunct  are urmatoarele atributii :

 

1) coordonează, controlează si raspunde pentru activitatea desfasurata de  Serviciul  Mecanizare, Serviciul Parcaje, Serviciul Drumuri si Serviciul Spatii Verzi;

2)  aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi formatiilor  din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune;

3)  asigura mentinerea in stare de functionare a parcului de transport si mecanizare luand masuri pentru efectuarea reviziilor curente si tehnice;

4) controleaza si raspunde pentru modul de utilizare a materiilor prime a materialelor,  a combustibilului, a pieselor de schimb, lubrifiantilor, anvelopelor etc;

5) asigura intocmirea planului de aprovizionare anual pentru toate sectiile si compartimentele unitatii;

6) asigura efectuarea receptiilor cantitative si calitative a materiilor prime si a materialelor achizitionate;

7) intocmeste propuneri anuale privind modul de intretinere si conservare a patrimoniului 

8) asigura elaborarea programului de paza a obiectivelor si a bunurilor institutiei satbilind modul de efectuare a acestuia precum si necesarul de amenajari, instalatii si mijloace tehnice de paza si alarmare;

9) asigura dotarea unitatii cu mijloace si instalatii PSI

10) intocmeşte necesarul de cheltuieli specifice birourilor si compartimentelor din subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv  si il transmite Directorului Economic;

11) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de fiecare birou, serviciu sau sectie din subordine si care implică angajarea de cheltuieli;

12) asigura prin birourile si compartimentele de specialitate, controlul modului de respectare a prescriptiilor tehnice si a calitătii lucrarilor executate de terţi, in cazul contractării unor lucrari cu acestia;

13) răspunde de aplicarea legislatiei privind achizitiile publice in domeniul său de activitate;

14) verifica si raspunde de confirmarea calitativa si cantitativa a situatiilor de lucrari;

15) participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine;

16) controleaza din punct de vedere disciplinar personalul din subordine si propune masuri adecvate pentru mentinerea unui climat stimulator si eficient sub raportul realizarilor profesionale si de disciplină in munca;

17) asigura interimatul functiei de Director General si conduce institutia in absenta acestuia;

18) asigura verificarea executiei lucrarilor de investitii, reparatii si intretine cu forte proprii sau terti;

19) asigura vrerificarea si respectarea documentatiilor de executie si a termenelor contractuale

20) verifica si raspunde de confirmarea calitativa si cantitativa a situatiilor de lucrari;

21) propune investitii si reparatii Directorului General si Servicului Tehnic-Achizitii Publice;

22) raspunde de aducerea la indeplinirea a programelor anuale de amenajari, reamenajari si intretinerea gradinilor publice aprobate;

26) coordoneaza intreaga structura organizatorica si functionala a compartimentelor din subordine, defineste functiile, colaborarile, intrarile si iesirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament;

27) face propuneri si participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturile vacante din subordine;

28) evalueaza permanent personalul din subordine in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii, conform competantelor;

32) controleaza din punct de vedere disciplinar personalul din subordine si propune masuri adecvate pentru mentinerea unui climat stimulator si eficient sub raportul realizarii profesionale si de disciplina in munca;

         

Art. 33  DIRECTORUL  ECONOMIC

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lunga durata în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Directorul Economic are urmatoarele atributii:

 

1)   coordonează şi răspunde de organizarea si buna funcţionare  Serviciului Administrativ, Biroului Financiar Salarizare, Biroului Contabilitate, Biroului Buget;  

2)   elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiei.;

3)   coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament;

4)   face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine;

5)   are obligaţia de a stabili sau, după caz, de a actualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

6)   evalueaza permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri conducerii, conform competenţelor;

7)   răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii (documente contabile, ştate de plată, acte normative etc);

8)   asigura cunoaşterea şi aplicarea de catre personalul din subordine a actelor normative de referinţă în administraţia publică locală;

9)   semnează contractele de achizitie publica;

10)  participă la şedinţele comisiilor de specialitate, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;

11)  prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabila a institutiei, la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 1,

12)  raspunde de modul de incheiere a contractelor privind spatiile din administratie inchiriate la persoanele fizice/juridice(cladiri, terenuri aferente) precum si a  modului de derulare a acestora, incasarea la timp  si in cuantumul stabilit a chiriilor, taxelor si utilitatilor, luand masuri operative in cazul nerespectarii clauzelor contractuale, de aparare a intereselor administratiei si recuparare a pagubelor aduse acestuia si transmiterea serviciului juridic pentru a fi solutionate;

13)  elaboreaza si asigura mentinerea sistemului de management  calitate/mediu in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005;

14)  asigura efectuarea controlului intern la nivelul birourilor si raspunde de corectitudinea datelor inscrise in orice document intocmit si emis ;

 

 DIRECTORUL ECONOMIC raspunde de:

 

1)   întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;

2)   înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

3)   valorifica inventarul patrimoniului unităţii;

4)   întocmirea situatiilor financiare;

5)   furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate ;

6)   asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 1 pentru decontarea si incasarea platilor aferente;

7)   asigurarea gestionarii patrimoniului institutiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8)   organizarea şi conducerea evidenţei contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

9)   evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);

10)  constituirea comisiilor şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;

11)  întocmirea şi prezentarea Consiliului Local a contului anual de execuţie al bugetului institutiei;

12)  depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou asigurand distribuirea  acestora pe compartimente si servicii; receptionarea marfurilor conform documentelor de primire;

 

Directorul Economic are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce ii revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare si alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

 

Art. 34  SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

Atributii:

 

1)   contribuie la programule anuale si lunare privind intretinerea si reparatia cladirilor administrative, instalatiilor tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care il supune spre aprobare conducerii;

2)   gestioneaza si monitorizeaza bunurile materiale, mijloacele fixe si obiecte de inventar aflate in administrarea directa a institutiei., aplica prevederile cu privire la gestionarea si transferul acestora;

3)   organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul institutiei., a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaţia necesară;

4)   face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind intretinerea si buna functionare a activitatii institutiei;

5)   organizeaza si asigura efectuarea curateniei in spatii cu destinatia: birouri, spatii   comune (sali conferinte, holuri) in grupurile sanitare, curtea interioara , căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea ;

6)   asigura repartizarea materialelor consumabile si rechizitelor;

7)   asigura dotarea si echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, in concordanta cu prevederile legale privind avizele de functionare necesare pentru fiecare imobil;

8)   răspunde de gospodarirea rationala a energiei electrice, combustibililor, apei, hartiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc ;

9)   asigură paza imobilului şi respectarea reglementarilor privind accesul  cetăţenilor în institutie;

10)  ia masuri si raspunde de efectuarea amenajarilor instalatiilor si mijloacelor tehnice de paza si alarmari prevazute ;

11)  serviciul execută şi alte sarcini trasate de către conducerea institutiei;

12)  emite comenzi catre furnizori pe baza referatelor intocmite de sefii de sectii sau birouri si aprobate in mod obligatoriu de conducere ;

13)  verifica ca materialele propuse spre aprovizionare sa nu existe in stocuri in magazia centrala sau la sectii, evitandu-se crearea de stocuri fara miscare;

14)  asigura verificarea si confirmarea facturilor prin care au fost achizitionate bunuri si servicii ;

15)  prin personal desemnat, receptioneaza, semneaza si raspunde pentru conformitatea bunurilor achizitionate cu documentele care le insotesc;

16)  supravegheaza si efectueaza in limita mijloacelor existente reparatii de intretinere a cladirilor ce apartin institutiei ;

17)  întocmeste necesarul de materiale si de materii prime pentru realizarea lucrarilor propuse ;

18)  ţine evidenţa planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabilităţi privind modificările de spaţiu pentru anumite utilităţi;

19)  urmăreşte şi contribuie la receptionarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

20)  ţine o evidenta a lucrarilor de reparatii si întretinere pe fiecare obiectiv in parte

21)  intretine dotarile: garaj, cladiri, instalatii de ridicat, de aer, etc.;

22)  asigura verificarea si confirmarea facturilor de prestări servicii si toate facturile care au ca scop achizitionarea de telefoane fixe si mobile, net, cablu TV, deseuri stadale si menajere, lucrari, bunuri si servicii necesare propriei activităţi ;

23)  organizeaza si raspunde de evidenta, functionarea si utilizarea imobilelor, instalatiilor aferente si obiectelor de inventar administrative ;

24)  asigura impreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodica a imobilelor aflate in administrarea institutiei.;

25)  răspunde de utilizarea rationala a imobilelor, instalatiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti ;

26)  raporteaza trimestrial realizarile ;

27)  asigura buna functionare a centralelor termice din sediu central  cat si la punctele de lucru ;

28)  raspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si servicii ;

29)   recepţionează mărfurile conform documentelor de primire : factură/ aviz de expediţie ;

30)  efectuează note intrare recepţie produse;

31)  elibereaza produse din depozit pe baza de bon de consum sau bon de transfer;

32)  tine evidenţa obiectelor de inventar pe salariatii instituţiei ;

33)  anunţa conducerea in cazul crearii de stocuri fără mişcare ;

34)  efectueaza casarea conform procesului verbal emis de Biroul Contabilitate;

35)  verifică trimestrial stocurile din fişe cu cele din magazie, anunţând Directorul Economic  în cazul existentei unor diferenţe;

36)  elaborează manualul managementului calitatii /mediului (MMC/M) şi asigură menţinerea sistemului de management calitate/mediu în conformitate cu standardele de referinţa: SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005 precum şi cu prevederile legii nr. 477/2004;

37)  urmăreşte si monitorizeaza implementarea cerinţelor sistemului de management calitate/mediu (SMC/M) în toate compartimentele din cadrul A.D.P.Sectorul 1;

38)  informează Consiliul de Conducere al institutiei asupra modului de funcţionare al sistemului de management calitate/mediu şi identifică, înregistrează şi raportează Consiliului, toate problemele legate de sistemul de management calitate/ mediu, propunând soluţii de îmbunătăţire a acestuia;

39)  asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în domeniul calităţii şi mediului;

40)  organizează şi participă la desfăşurarea auditurilor externe de supraveghere şi planifică, organizează şi efectuează auditurile interne în cadrul instituţiei; 

41)  codifică şi introduce în sistemul informatic documentele SMC/M (manualul MC/M, procedurile de sistem şi operaţionale etc. - în original) emise la nivelul instituţiei şi le arhivează atât pe suport electronic cât şi pe suport tipărit;

42)  planifică  instruirile interne în domeniul managementului calităţii şi mediului prin programul anual de instruire  si instruieste personalul unitatii .

43)  monitorizeaza si evalueaza activitatile care pot avea impact asupra mediului in conformitate cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care institutia a subscris.

44)  verifica si raspunde de transmiterea si valorificarea bunurilor institutiei, a inventarierii mijloacelor fixe, activelor si obiectelor de inventar ;

45)  asigura cunoasterea  si aplicarea actelor de referinta in domeniul evidentei patrimoniului institutiei ;

46)  actualizeaza procedurile de lucru specifice;

47)  valideaza zonele de vecinatate ale domeniului public pe baza documentelor existente;

48)  tine evidenta si raspunde de intrari/iesiri de elemente patrimoniale in/din patrimoniul institutiei ;

49)  propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului si intocmeste  inventarul patrimoniului institutiei, conform normelor in vigoare ;

50)  analizeaza  starea de uzura a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar  si face propuneri privind casarea acestora ;

51)  asigura evidenta miscarilor patrimoniului institutiei ;

52)  intocmeste rapoarte asupra declasarii obiectelor de inventar din patrimoniul institutiei ;

53)  participa la inscriptionarea mijloacelor  fixe ;

54)  constituie si exploateaza baza de date referitoare la situatia juridica a imobilelor ( terenuri si cladiri ) ce alcatuiesc domeniul public si privat al Sectorului 1 ;

55)  colaboreaza si efectueaza schimb de informatii in vederea actualizarii datelor , cu alte institutii administrative centrale/locale si colecteaza date privind evolutia proprietatii astfel incat in orice moment sa se dispuna de date reale asupra patrimoniului ;

56)  colaboreaza permanent  cu departamentele omologate din cadrul institutiilor si serviciilor  publice aflate in subordinea Consiliului Local  al Sectorului 1 ;

57)  executa si alte sarcini  dispuse de conducerea institutiei ;

58)  colaboreaza cu toate formatiile,  birourile si  serviciile  pentru buna desfasurarea a activitatilor.

59)  asigura efectuarea controlului intern la nivelul biroului si raspunde de corectitudinea datelor inscrise in orice document intocmit si emis ;

60)  asigura pastrarea in bune conditii a actelor si documentelor cu care opereaza, precum si securitatea sistemului informatic;

61)  colaboreaza cu toate organele abilitate interne / externe  pe linie economico-financiara cu aprobarea conducerii;

 

ART. 35  DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT

         

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lunga durata în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Atributiile Directorului Economic Adjunct:

 

1)   coordoneaza si raspunde pentru activitatea desfasurata de Biroul Buget, Biroul Contabilitate, Biroul Financiar-Salarizare;

2)   organizeaza  coordoneaza si  asigura  elaborarea proiectului de buget pentru institutie;

3)   raspunde de realitatea creditelor necesare, in vederea realizarii obiectivelor de investitii aprobate de Cosiliul Local al Sectorului 1;

4)   raspunde de incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

5)   raspunde de raportarea lunara la directiile si serviciile de specialitate, privind modul in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

6)   raspunde de intocmirea si transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ al situatiilor financiare trimestriale si anuale, executiilor bugetare anuale si lunare potrivit prevederilor legale;

7)   raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare;

8)   asigura intocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozitiilor legale;

9)   asigura evidentierea corecta a rezultatelor economico-financiare;

10)  asigura verificarea tuturor operatiunilor economice avute cu alte institutii sau societati comerciale;

11)  asigura respectarea obligatiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilirea si virarea acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, fonduri speciale, conform legislatiei in vigoare;

12)  intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la platile in numerar, controland respectarea plafonului de casa aprobat;

13)  controleaza utilizarea conform dispozitiilor legale a fondurilor destinate platii salariilor si a altor drepturi de personal;

14)  verifica si semneaza actele in baza carora se fac incasarile si platile contractelelor economice, documentele pe baza carora se fac inregistrarile precum si situatiile, extrasele, balantele, conturile de executie bugetara, situatii financiare, etc;

15)  urmarirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documentelor insotitoare;

16)  asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizeaza efectuarea de cheltuieli, in general sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plati;

17)  controleaza si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si banesti in scopul prevenirii distrugerilor pierderilor si risipei;

18)  raspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozitiilor legale;

19)  raspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmire a fiselor de post pentru personalul din subordine precum si de asigurarea disciplinei la locul de munca;

 

DIRECTORUL ECONOMIC ADJUNCT raspunde de:

 

1)   întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;

2)   înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

3)   valorifica inventarul patrimoniului unităţii;

4)   întocmirea situatiilor financiare;

5)   furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate ;

6)   asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 1 pentru decontarea si incasarea platilor aferente;

7)   asigurarea gestionarii patrimoniului institutiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8)   organizarea şi conducerea evidenţei contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

9)   evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);

10)  constituirea comisiilor şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;

11)  întocmirea şi prezentarea Consiliului Local Sectorului 1 a contului anual de execuţie al bugetului institutiei;

   

Art. 36  Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic Adjunct sunt urmatoarele:

 

Director Economic Adjunct are în subordine :

§  Biroul Financiar Salarizare

§  Biroul Contabilitate

§  Biroul Buget

 

Art. 37 Birou Financiar Salarizare

 

Atributii:

 

1)   asigură preluarea de la  Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea ştatelor de plată a următoarelor documente:

a) organigrama institutiei, statul de personal, decizii privind incadrarea personalului angajat;

b) foile colective de prezenta pentru toti salariatii institutiei verificate si semnate de cei abilitati;

c)  certificatele medicale semnate si verificate;

d) deciziile privind modificarea drepturilor salariale ale angajatilor ori de cate ori este cazul;

e)  cererile de concedii de odihna;

2)   verifica efectuarea si plata orelor suplimentare conform legislatiei in vigoare;

3)   întocmeste ştatele de plată lunare pentru salariaţii institutiei, privind  drepturile salariale cuvenite in conformitate cu reglementarile legale si raspunde de corectitudinea intocmirii acestora;

4)   calculează concediile medicale şi efectuarea plăţii acestora lunar;

5)   calculeza  sumele cuvenite pentru plata concediilor  de odihna şi efectuarea plăţii acestora;

6)   întocmeşte lunar centralizatorul de salarii si  ordinele de plata aferente drepturilor salariale personalului institutiei;

7)   intocmirea si transmiterea lunara catre Banca Comerciala Romana pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor;

8)   asigura permanent legatura cu Banca Comerciala Romana in vedera obtinerii cardurilor pentru noii angajati, precum si a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;

9)   intocmeste situatiile necesare  efectuarii platiilor salariale prin CARD;

10)  eliberează adeverinţele privind drepturile salariale solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionari de bunuri, compensare  caldură);

11)  întocmeşte şi transmite periodic si la termenele stabilite legal situatii statistice, raportari si declaratii privind drepturile salariale cuvenite angajatilor si orice date statistice cu privire la numarul de salariati si de cheltuielile cu acestia pentru Sectorul 1, Administratia Financiara sau pentru alte organe abilitate;

12)  întocmeşte şi transmite lunar catre institutiile abilitate declaraţiile privind contribuţiile la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale de stat, asigurarile ajutorului de şomaj si impozitului;

13)  întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaratia privind impozitul aferent drepturilor salariale  plătite;

14)  inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor si depunerea la termenele stabilite legal la Administratia Finaciara a Sectorului 1;

15)  completează dosarele personale ale angajatilor cu actele necesare pentru introducerea in baza de date, privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

16)  introduce  in baza de date  sumele pentru stabilirea premiilor şi calcularea  fondului  total  de premiere pentru fiecare angajat; 

17)  efectueaza plata premiilor lunare si anuale individuale; 

18)  efectueaza operatiuni de plati prin casierie si prin Trezorerie prin casierul desemnat al institutiei, in baza documentelor aprobate conform legislatiei in vigoare;

19)  întocmeşte registrul de casă pe care il preda zilnic spre verificare serviciului contabilitate;

20)  intocmirea ordonantarilor de plata privind drepturile salariale;

21)  asigura efectuarea retinerilor din salariu pentru salariatii cu diferite datorii( pensii alimentare, rate, garantii ), ordine de plata pentru efectuarea platii acestora precum si evidenta lor;

22)  raspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce ii revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor, efectuate de organele in drept;

23)  participa la intocmirea proiectului de buget al institutiei prin fundamentarea necesarului de cheltuieli privind fondul de salarii;

24)  indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate dispuse de conducerea institutiei sau de Consiliul Local al Sectorului 1;

25)  in exercitarea atributiilor sale biroul Financiar – Salarizare colaboreaza cu Trezoreria Sectorului 1, Ministerul  Finantelor Publice si cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, cu alte autoritati si institutii;

26)  asigura efectuarea controlului intern la nivelul biroului si raspunde de corectitudinea datelor inscrise in orice document intocmit si emis ;

27)  asigura pastrarea in bune conditii a actelor si documentelor cu care opereaza, precum si securitatea sistemului informatic;

28)  colaboreaza cu toate organele abilitate interne/externe  pe linie economico-financiara cu aprobarea conducerii ;

 

Art. 38  Biroul  Contabilitate

 

Atributii:

 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atributii ale biroului  se referă la:

 

1) organizarea si conducerea contabilitatii în conditiile legii, astfel:

a) toate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi si obligatii detinute cu orice titlu,precum si efectuarea de operatiuni economice vor fi înregistrate obligatoriu în contabilitate;

b)  contabilitatea imobilizărilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta;

c) contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric pe fiecare gestiune în parte;

d)  înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achizitie ;

e) creantele si datoriile se înregistrează în contabilitate la valoare nominală;

f)  contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoană fizică sau juridică;

g) contabilitatea plătilor de casă si a cheltuielilor efective, se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;

h)  contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau destinatia lor, după caz;

i) stabilirea rezultatului executiei bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

2) inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane;

3) punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe cu magazia centrala;

4) tinerea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul – Jurnal, Registrul – Inventar si Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

5) întocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

6) organizarea atât activitătii de încasări si plăti cu numerar, cât si a activitătii de colectare a taxelor prin casieria institutiei, cu respectarea prevederilor “Regulamentului operatiilor de casă”, aprobat prin Decret nr.209/1976;

7) organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislatia specifică si înaintarea propunerilor privind componenta comisiilor de inventariere, precum si a comisiei centrale de inventariere;

8) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbirilor telefonice, etc., a penalităţilor de întârziere, conform legislaţiei in vigoare şi virarea acestora la buget;

9) analizeaza activitatea economico- financiara pe baza de situatii financiare si stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiare;

10) verificarea si analizarea conturilor;

11) raspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce ii revin in domeniul financiar stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele in drept;

12) in exercitarea atributiilor sale biroul Contabilitate colaboreaza cu Trezoreria Sector 1, cu celelalte compartimente din cadrul institutiei , cu alte autoritati si institutii precum si cu Ministerul Finantelor Publice;

13) asigura corectarea inregistrarilor eronate in evidentele contabile precum si  inlaturarea erorilor din balante si situatii financiare;

14) exercita controlul zilnic asupra operatiilor efectuate din casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiilor de plata luand masurile necesare pentru stabilirea raspunsurilor atunci cand este cazul;

15) indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea institutiei sau de Consiliul Local al Sectorului 1;

16) asigura efectuarea controlului intern la nivelul biroului si raspunde de corectitudinea datelor inscrise in orice document intocmit si emis;

17) asigura pastrarea in bune conditii a actelor si documentelor cu care opereaza, precum si securitatea sistemului informatic;

18) colaboreaza cu toate organele abilitate interne / externe  pe linie economico-financiara cu aprobarea conducerii;

 

Art. 39 Biroul Buget

 

Atributii:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atributii si raspunderi ale biroului  se referă la:

                          

1)   intocmirea situatiei centralizate, privind necesarul de cheltuieli in vederea intocmirii proiectului de buget annual, a bugetului cat si a rectificarilor acestuia, in baza solicitarilor inaintate de compartimentele de specialitate ale institutiei ;

2)   centralizeaza propunerile compartimentelor de specialitate privind diminuarea sau suplimentarea de cheltuieli, intocmind notele de fundamentare aferente;

3)   urmareste efectuarea platilor salariale, bunuri si servicii cat si investitii pe masura deschiderii finantarii obiectivelor prevazute in lista de investitii cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in vigoare;

4)   efectueaza calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste proiectul de buget anual defalcat pe trimestre;

5)   propune deschiderea si retragerea de credite lunare si intocmeste documentatia necesara catre Sectorul 1;

6)   impreuna cu celelalte compartimente ale institutiei, ia masurile necesare si asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate, astfel incât cheltuielile sa nu depaseasca prevederile de la buget;

7)   asigura fondurile necesare, in limita creditelor bugetare aprobate pentru realizarea planului de investitii;

8)   asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investitii, plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si local, asigurari sociale, fonduri speciale, etc;

9)   intocmirea executiei bugetare si raportarea acesteia lunar, trimestrial si anual si a anexelor aferente situatiilor financiare conform legislatiei in vigoare;

10)   organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale, inregistrarea operatiunilor contabile, analizarea lunara a soldurilor precum si vizarea acestora;

11)  intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru institutie  si raportarea acesteia la Sectorul 1;

12)  analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de situatii financiare si stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

13)  intocmeste si prelucreaza ordinele de licitatie pentru cumpararea de valuta in vederea platii dobanzii si rambursarii la curs de licitatie;

14)  intocmeste lunar pentru luna anterioara raportarea catre MF privind operatiunile legate de derularea imprumutului de la Banca Comerciala Romana;

15)  urmăreşte şi verifica garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

16)  mentine permanent legatura cu CEC Bank in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare materiale;

17)  intocmeste Anexa nr. 1 ,,Situatia platilor planificate’’, privind esalonarea platilor pe decade aferente cheltuielilor cu personalul institutiei, cheltuielilor cu bunuri si servicii, cheltuielilor de capital, cheltuielilor cu dobanzile si rambursarea aferente imprumutului Banca Comerciala Romana, conform legislatiei in vigoare;

18)   exercita controlul financiar preventiv conform dispozitiilor legale in vigoare, control care vizeaza in principal;

19)  verifica sistematic operatiunile care fac obiectul CFP din punct de vedere al legalitatii, regularitatii, si al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament;

20)  verifica daca proiectele operatiuni sunt insotite de actele justficative necesare si de angajamente bugetare individuale, propunere de efectuare a unei cheltuieli, ordonantare de plata dupa caz;

21)  verifica daca facturile cuprind in mod obligatoriu : sintagma ´ bun de plata ´, numele in clar, data, semnatura conducatorului compartimentului de specialitate;

22)  efectueaza verificarea de fond conform instructiunilor specifice fiecarui tip de operatiune;  

23)  verifica deconturile de cheltuieli din punct de vedere al legislatiei documentelor justificative anexate la ordinul de deplasare, precum si respectarea termenului de justificare a acestuia, in functie de care se percep penalitati, conform legislatiei in vigoare;

24)  inscrierea documentelor prezentate la viza in Registrul proiectelor de operatiuni;

25)  acorda viza prin aplicarea sigiliului personal si a semnaturii daca documentele prezentate corespund cerintelor CFP, numai dupa parcurgerea, respectarea si indeplinirea conditiilor din listele de verificare specifice operatiunilor;

26)  acorda viza pentru deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

27)  acorda viza pe urmatoarele documente:  angajamentele legale din care rezulta direct sau indirect obligatii de plata, ordonantarile de plata operatiunile de inchiriere, transfer, vanzare si schimbul bunurilor din patrimoniul institutiilor publice;

28)  acorda viza de control financiar preventiv propriu constand in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament;

29)  controlul financiar preventiv propriu al operatiunilor se va exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente;

30)  asigura si raspunde de corectitudinea, exactitatea si realitatea datelor inscrise in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

31)  emiterea refuzului de viza daca documentele prezentate nu corespund cerintelor CFP; 

32)  transmiterea refuzului de viza conducatorului institutiei insotit de actele justificative semnificative;

33)  informare catre Curtea de Conturi si MFP asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere, insotita de copia dupa Decizia de efectuare a operatiunii si dupa motivatia refuzului de viza;

34)  se verifica incadrarea platilor efectuate in prevederile bugetare trimestriale si anuale;

35)  intocmeste alte lucrari dispuse in sarcina biroului de conducerea institutiei;

36)  raporteaza lunar sau de cate ori este necesar Directorului Economic si persoanei imputernicite sa acorde viza CFP, rezultatele obtinute din evidenta angajamentelor bugetare si legale;

37)  asigura efectuarea controlului intern la nivelul biroului si raspunde de corectitudinea datelor inscrise in orice document intocmit si emis;

38)  asigura pastrarea in bune conditii a actelor si documentelor cu care opereaza, precum si securitatea sistemului informatic;

39)  colaboreaza cu toate organele abilitate interne/externe  pe linie economico-financiara cu aprobarea conducerii ;

 

 

PARTEA IV

 

4.1.Atributiile compartimentelor din cadrul A.D.P. Sector 1

 

 

4.1.1 Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului General sunt urmatoarele :

 

Art. 40  SERVICIUL INSPECŢIE DOMENIUL PUBLIC

 

Atributii:

 

1)   verifica modul de intretinere si utilizare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 1 din punct de vedere al respectarii normelor de protectia mediului;

2)   constata organizarea pe domeniul public a activitatilor de comert, prestari servicii si altele asemenea  in colaborare cu serviciile din Primaria Sectorului 1;

3)   intocmeste note de constatare cu privire la ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de mobilier urban, constructii provizorii, garaje, organizari de santier etc;

4)   verifica  stadiul fizic al lucrarilor de interventie pentru remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului, respectarea termenelor si conditiilor impuse prin Autorizatia de Interventie in domeniul public,precum si  aducerea la starea initiala a spatiilor publice afectate de lucrarile de interventie la retelele edilitare, aplicand sanctiuni contraventionale.

5)   sanctioneaza depozitarea ilegala a deseurilor;

6)   urmareste respectarea masurilor de imprejmuire a terenurilor de pe raza administrativ teritoriala a sectorului, pentru evitarea depozitarii necontrolate a deseurilor si degradarii solului;

7)   contribuie la verificarea  amenajarii si intretinerii spatiilor verzi locale si a terenurilor de joaca pentru copii, intocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate;

8)   constata  zilnic in teren gradul de curatenie al zonelor controlate, existenta cosurilor si containerelor pentru depozitarea deseurilor, starea mobilierului stradal, starea instalatiilor de iluminat public, informand serviciile sub competenta carora le revine remedierea situatiei;

9)   analizeaza, verifica  si solutioneaza sesizarile primite privind administrarea domeniului public si privat al sectorului; intocmeste rapoarte privind rezultatul actiunilor de control efectuate;

10)  participa alături de persoanele delegate de Primaria Sectorului 1 sau Primaria Municipiului Bucuresti la dezafectarea constructiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public al sectorului precum si la ridicarea vehiculelor abandonate sau fara stapân, cu respectarea prevederilor Legii nr. 421/ 2002 si in temeiul Dispozitiei Primarului emisa in acest sens;

11)  constata si sanctioneaza faptele contraventionale prevazute de O.U.G. nr.2 /2001, H.C.G.M.B. nr. 126/2004, H.C.G.M.B. nr. 88/ 1993, H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, H.C.L.M.B.nr.10/2001, Legea nr.421/2002 , Legea nr. 233/2002, Legea nr. 215/2001, Legea 453/2001, H.C.G.M.B nr. 44/1994, H.C.G.M.B. nr. 103/2006, H.C.G.M.B. nr. 105/2006 , Legea nr. 286/2006, Legea nr.50/1991;

12)  comunica procesele verbale contraventionale catre contravenienti si intocmeste puncte de vedere la contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie;

13)  înainteaza Serviciului Juridic plângerile contraventionale formulate de catre persoanele fizice/juridice sanctionate, impreuna cu procesul- verbal contraventional atacat si dovada comunicarii acestuia catre petent;

14)  întocmeste anual baza de date cu privire la procesele-verbale contraventionale incheiate;

15)  inainteaza organelor de executare a creantelor bugetare, procesele verbale contraventionale care nu au fost contestate in termenul legal;

16)  aduce la indeplinire atributiile si sarcinile stabilite de catre conducere .

17)  prin personalul sau de specialitate participa la receptiile lucrarilor, monitorizarea si controlul activitatiilor prestatorilor de servicii aflati sub contract cu A.D.P. Sector 1;

 

Art. 41 SERVICIUL TEHNIC - ACHIZITII PUBLICE

 

Atributii:

 

1)   obţine avizele legale si pregateste documentatia necesara eliberarii autorizaţiilor de construire pentru lucrările de reparatii si constructii efectuate in regie proprie sau prin atribuirea contractelor de achizitie publica

2)   raspunde de initierea programelor privind dezvoltarea, intretinerea si reparatia instalatiilor existente;

3)   întocmeşte şi actualizează Cartile Tehnice ale construcţiilor;

4)   păstreaza si raspunde de cărtile tehnice ale instalatiilor (ascensoare, hidrofoare, cazane de presiune, etc), urmărind conform registrului de interventii planificate ca la termenele scadente sa se execute reparatiile si intretinerea acestora, conform legislatiei specifice;

5)   intocmeste, verifica si urmăreste la plata contractele de furnizare de utilitati (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) atât pentru sediul institutiei cât si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

6)   intocmeste documentatiile necesare obtinerii avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul energiei electrice, combustibililor, etc.;

7)   urmareste achitarea in termenele legale a facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare;

8)   prin pesonalul sau de specialitate participa la receptia lucrarilor, la monitorizarea si controlul activitatii prestatorilor de servicii aflati in contract cu Administratia Domeniului Public Sector 1;

9)   receptioneaza lucrarile de aducere la starea initiala a trotuarelor si pavajelor afectate de lucrarile de interventie la retelele edilitare, lucrari de organizare de santier, ocupari domeniu public cu obiecte publicitare, etc., in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/1993 si H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, Legea nr.233/2002, Legea nr.286/2006, Legea nr.50/1991;

10)  efectueaza predări de amplasmente persoanelor fizice si juridice care au obtinut documentatiile prevăzute de lege pentru ocuparea domeniului public;

11)  monitorizeaza si tine evidenta tuturor proceselor-verbale de receptie intocmite precum si a predarilor de amplasamentelor catre beneficiari, prezentand situatii statistice complete la solicitarea conducerii sau a Serviciului Juridic;

12)  înregistreaza lucrarile de interventie in carosabil pentru remedierea avariilor comunicate zilnic de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primaria Municipiului Bucuresti sau Primariei de sector;

13)  analizeaza lucrarile de interventie din punct de vedere al incadrarii lor in prevederile Autorizatiei de Interventie trimestriale;

14)  intretine si actualizeaza permanent Baza de Date privind lucrarile de interventie in carosabil;

15)  emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din cadrul Primariei Sector 1 sau Primariei Generale;

16)  elibereaza avize de traseu si machete, rezolvă sesizarile si reclamatiile primite in legatura cu activitatea biroului;

17)  tine legatura cu compartimentele similare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei Sectorului 1 precum si cu societatile de utilitati : Apele Romane, Electrica, Distrigaz, RADET, Apa Nova, Luxten etc;

18)  elaboreaza proiectul si raportul anual de achizitii pubice;

19)  aproba temele necesare proiectelor de investitii;

20)  intocmeste impreuna cu Serviciul Juridic, in regie proprie sau prin intermediul unor societeti comerciale de profil, documentatia de atribuire (proiectele de executie, caietele de sarcini, etc) a contractelor de achizitie publica;

21)  verifica impreuna cu Serviciul Juridic documentatiile si propune organizarea procedurilor de achizitie publica;

22)  se ocupa de formalitatile de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si de vanzarea/transmiterea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei;

23)  urmăreşte împreună cu Serviciul Juridic, modul de prezentare şi de inregistrare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice, la registratura institutiei;

24)  stabileste impreuna cu Serviciul Juridic si dupa consultarea conducerii, componenţa comisiilor de selectie a ofertelor si receptie a lucrarilor;

25)  participa la analiza si selectarea ofertelor de achizitii publice;

26)  intocmeste împreună cu Serviciul Juridic, procesele- verbale de deschidere a ofertelor si de atribuire a contractelor de achizitie publica;

27)  comunica, împreună cu Serviciul Juridic, rezultatele procedurilor de achizitie publica catre ofertantii participanti;

28)  primeste contestatiile depuse de catre ofertantii implicati in procedura de achizitie publica (dupa ce acestea au fost inregistrate la registratura institutiei) si le inainteaza comisiei de analiza si solutionarea a contestatiilor;

29)  transmite rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

30)  restitue garantiile de participare la procedurile de achizitie publica, precum si garantiile de buna executie;

31)  transmite dosarul achizitiei publice catre Serviciul Juridic, in vederea redactarii si perfectării contractului de achizitie publica cu câstigatorii procedurilor de achizitie publica;

32)  gestioneaza impreuna cu Serviciul Juridic, baza de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate;

33)  elaboreaza raportul de specialitate la proiectele de hotarari ale Consiliului Local Sector 1 pentru atributiile specifice Serviciului Tehnic- Achizitii Publice;

34)  rezolva  corespondenta repartizata;

35)  asigura baza de date privind evolutia preturilor pe piata materialelor, fortei de munca, transporturi, etc;

36)  verifica si certifica devizele intocmite de catre ofertanti in vederea participarii la  procedura de achizitie publica;

37)  executa orice alte sarcini trasate de conducerea institutiei;

 

Art. 42  BIROUL SECRETARIAT SI RELAŢII CU PUBLICUL

 

Atributii:

 

1) asigură accesul la informaţiile de interes public conform reglementărilor legii 544/2001;

2) asigura programul minim stabilit de conducerea institutiei, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzând si o zi pe săptămâna, dupa programul de functionare;

3) programează audientele la conducerea instituţiei şi urmăreşte soluţionarea problemelor semnalate;

4) primeste, inregistreaza si se ingrijeşte de rezolvarea petiţiilor;

5) distribuie petiţiile, conform rezoluţiei, catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de soluţionare a acestora;

6) urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor la petiţiile inregistrate;

7) asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petiţiilor înregistrate în cadrul compartimentului, îngrijindu-se de clasarea si arhivarea petitiilor;

8) asigura redirectionarea petitiilor gresit inregistrate la A.D.P. Sector 1, către autoritatile sau institutiile publice in ale căror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in cereri;

9) intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din cadrul institutiei;

10) colaborează cu Serviciul Imagine, Cultură, Presă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 în vederea asigurării accesului la informaţiile publice prin intermediul mijloacelor informatice şi mass-media;

11) asigura inregistrarea in registre speciale a hotararilor de consiliu local/general, precum si a dispozitiilor de primar comunicate institutiei;

12) asigura difuzarea actelor administrative;

13) asigură evidenţa, gestiunea şi conservarea arhivei instituţiei;

14) asigura cercetarea in arhiva A.D.P. Sector 1 si elibereaza, la cerere, copii conforme cu originalul de pe documentele din arhiva;

15) asigura respectarea normelor legale privind secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta personalul serviciului in exercitarea functiei.

 

Art. 43  BIROUL AUDIT INTERN

Atributii:

 

1)   activitatea Biroului de Audit Public Intern este guvernata de urmatoarele normative: Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare,Normele metodologice specifice privind organizarea si functionarea auditului public internin cadrul Consiliului Local al Sectorului 1,OMFP nr.1702/2005-privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, O.M.F.P nr.252/2004-privind Codul de conduita etica a auditorului intern.

asigura activitati de audit pentru toate activitatile desfasurate din cadrul in Administratiei Domeniului Publilc Sector 1

2)   elaboreaza Planul anual de audit public intern, Planul prognoza pe 3-5 ani si Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern.

3)   elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern,pe care il transmite la Directia de Audit Public Intern –PS1 pana la data de 20 decembrie.

4)   efectueaza activitati  de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Administratiei Domeniului Public sector 1 sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,regularitate,economicitate,eficienta si eficacitate.

5)   exercita activitati de audit public intern in cadrul ADP 1 ,cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice,precum si la administrarea patrimoniului public.

6)   efectueaza misiuni ad-hoc, la cererea conducatorului entitatii publice

7)   auditeaza cel putin o data la 3 ani fara a se limita la acestea,urmatoarele :

a)   angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatiile de plata, inclusiv din  fondurile comunitare;

b) platile asumate prin angajamentele bugetare si legale,inclusiv din fonduri comunitare;

c) vanzarea ,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau unitatile administrativ teritoriale;

d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice,respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta si facilitatilor acordate la incasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g)   sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i)  sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice;

8)   numirea / revocarea Sefului Biroului Audit Intern ,se face de catre Directorul General al Institutiei cu avizul prealabil al Directorului Executiv al Directiei de Audit din cadrul Sectorului 1,conform procedurilor legale,dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidati,cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea concursului.In cazul unui aviz nefavorabil ,numirea/revocarea nu  se poate face.

9)   numirea/revocarea auditorilor din cadrul Biroului de Audit Public Intern se face de catre Directorul institutiei cu avizul prealabil al sefului Biroului de Audit Public Intern,dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidati cu cel putin 5-10 zile inainte de desfasurarea concursului.In cazul in care institutia nu  are Sef Birou audit, avizul il va da Directorul Executiv al Directiei de Audit Public Intern al Primariei Sectorului 1. In cazul unui aviz nefavorabil numirea/revocarea nu  se mai poate face.

10)  in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii,raporteaza imediat Directorului Institutiei si structurii de control intern abilitate.

11)  in cazul identificarii unor iregularitati majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul conducatorului entitatii care a aprobat-o,daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia un se ating obiectivele stabilite(limitarea accesului,informatii insuficiente);

12)  desfasoara misiunii de consiliere a caror forma este propusa  de catre seful Biroului Audit si aprobata de Directorul institutiei ,numai in conditiile in care acestea un genereaza conflicte de interese si nu sunt incompatibile cu indatoririle auditorilor interni;

13)  informeaza fara intarziere conducerea entitatii publice asupra oricarei situatii care ar putea sa afecteze independenta sau obiectivitatea auditorilor interni;

14)  in scopul evitarii prejudicierii independentei si obiectivitatii auditorilor interni atunci cand misiunile de asigurare sunt realizate in urma unei misiuni de consiliere,conducatorul biroului  de audit intern va  asigura desemnarea de auditori si supervizori diferiti pentru efectuarea     misiunilor de asigurare si,respectiv, a misiunilor de consiliere;

15)  urmareste stadiul implementarii recomandarilor formulate in urma misiunilor efectuate si informeaza Directorul Institutiei despre recomandarile neinsusite de catre structurile auditate,precum si despre consecintele neimplementarii acestora ,insotite de documentele relevante;

16)  informeaza Directorul General al institutiei despre  recomandaile neinsusite de catre structurile auditate precum si despre consecintele neimplementarii acestora,insotite de catre documentatia relevante,iar apon  Directia de Audit Public Intern din cadrul Primariei Sectorului 1, in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului;

17)  transmite constatarile,concluziile si recomandarile rezultate din activitatile sale de audit la cererea Directiei de Audit Public Intern din cadrul Primariei Sectorului 1;

     

 Seful Biroului Audit:

 

1)   verifica respectarea normelor,instructiunilor,precum si Codul privind conduita etica in cadrul biroului de audit si poate initia masurile corective necesare ,in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza;

2)   seful Biroului Audit elaboreaza anual Raportul activitatii de audit public intern,pe care,dupa aprobarea de catre Directorului Institutiei il inainteaza Directiei de Audit Public Intern din cadrul Primariei Sectorului 1;

3)   seful Biroului Audit, impreuna cu Directorul Institutiei asigura buna  gestionare a  resurselor umane din cadrul biroului;

4)   seful Biroului Audit asigura buna desfasurare a activitatii,verifica respectarea normelor si instructiunilor specifice si sesizeaza eventualele abateri Directorului General al Institutiei si/sau  Directorul Executiv al Directiei de Audit Public Intern al Primariei Sectorului 1;

 

Art. 44  SERVICIUL JURIDIC

 

Atributii:

 

1) reprezintă interesele Administratiei Domeniului Public Sector 1 in fata instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a notariatelor precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanelor fizice, pe baza delegatiei dată de conducerea instituţiei;

2) ţine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti competente;
3) redacteaza actiuni judecatoresti, întocmeste întâmpinări, promoveaza căile ordinare si extraordinare de atac;

4) răspunde la adrese si interogatorii,

5) formuleaza răspunsuri la petiţiile si memoriile repartizate spre solutionare de către conducere;

6) ia masurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obtinerea titlurilor executorii si punerea in executare a acestora;

7) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor in care Administratia Domeniului Public  Sector 1 este parte;

8) participa alaturi de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;

9) participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile si birourile din cadrul institutiei in probleme de natură juridică contractuală;

10) formulează propuneri in sensul avizarii, rezilierii/rezolutiunii ori modificarii contractelor incheiate intre institutie si diverse persoane fizice sau juridice;

11) avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (invitaţii de participare, formalităţile de publicitate, comunicări de rezultate, eliberarea garanţiilor de participare, răspunsuri la contestaţii, etc.);

12) elaborează impreună cu Serviciul Tehnic – Achizitii Publice, in regie proprie sau prin intermediul unor societati comerciale de profil, documentaţia de atribuire (proiecte de executie, caiete de sarcini, etc.) a contractelor de achiziţii publice;

13) verifică impreuna cu Serviciul Tehnic - Achizitii Publice documentaţiile primite si propune organizarea procedurilor de achizitie publica;

14) întocmeşte contractele de achizitii publice si le certifică din punct de vedere al legalităţii acestora;

16) intocmeste impreuna cu Serviciul Tehnic - Achizitii Publice procesul-verbal de deschidere a ofertelor si procesul-verbal de atribuire a contractului de achizitie publica;

17) comunica impreuna cu Serviciul Tehnic - Achizitii Publice ofertantilor participanti, rezultatele procedurii de achizitie publică;

18) urmăreşte împreună cu Serviciul Tehnic – Achizitii Publice , modul de prezentare şi de inregistrare al ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice, la registratura institutiei;

19) întocmeşte dosarul achizitiei publice impreuna cu Serviciul Tehnic – Achizitii Publice;

20) gestioneaza impreuna cu Serviciul Tehnic – Achizitii Publice, baza de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate;

21) împreună cu Serviciul Tehnic – Achizitii Publice, ia măsuri în vederea raportarii anuale a  situatiei contractelor de achizitii publice încheiate de institutie;

22) participă la discuţii preliminare în vederea încheierii contractelor, precum si la încheierea oricăror conventii, protocoale de colaborare etc.;

23) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale si încadrarea lor conform legislatiei;

24) răspunde scrisorilor petiţionarilor si diferitelor instituţii cu privire la stadiul solutionarii dosarelor existente in arhiva;

25) certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al A.D.P. Sector 1, a ordinelor si instructiunilor precum si a oricaror alte acte cu caracter administrativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea institutiei;

26) certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza elaborarii proiectelor de hotarari ale Consilul Local Sectorul 1 în legatură cu activităţile ce ţin de competenţa A.D.P. Sector 1;

27) execută orice alte sarcini transmise de Directorul Administratiei Domeniului Public Sector 1, in domeniul sau de activitate;

28) vizeaza asupra legalitatii contractelor de munca, incetarea raporturilor de munca, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalitatii oricaror masuri care sunt in masura sa angajeze raspunderea patrimoniala a administratiei, ori sa aduca atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului; 

29) întocmeşte decizii, regulamente, ordine si instructiuni, precum si orice acte cu caracter administrativ care sunt in legatura cu atributiile si activitatea administratiei;

30) ţine evidenta actelor normative si asigura aducerea la cunostiinta si aplicarea intocmai de catre personalul cu atributii in aplicarea acestor prevederi;

31) comunica persoanelor interesate copii dupa dispozitii, regulamente, ordine si instructiuni, precum si dupa orice alte acte cu caracter normativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea administratiei;

32) formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

33) întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

 

Art. 45  SERVICIUL RESURSE UMANE

 

Atributii:

 

1) asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă,conform prevederilor legale prin concurs sau examen si acordarea drepturilor cuvenite personalului institutiei;

2) organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

3) analizează propunerile de restructurare a compartimentelor institutiei şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei institutiei;

4) pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară, a statului de functii si de personal şi al altor documente necesare bunei funcţionări a instituţiei;

5)  ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

6) colaboreaza cu Directia Economic in vederea întocmirii documentaţiei necesare acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

7)  ţine evidenţa condicilor de prezenţă;

8) asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control şi urmăreşte recuperarea acestora la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

9)  întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;

10)  întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din institutie;

11) colaboreaza cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Finanţelor Publice pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

12)  răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru institutie;

13) controlează respectarea disciplinei muncii si raspunde de organizarea potrivit prevederilor legale a Comisiei de Disciplina;

14) intocmeste programul anual de instruire a intregului personal implicat in activitati ce influenteaza calitatea serviciilor prestate sau mediul inconjurator;

15) primeşte si analizeaza ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu;

16) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului;

17) întocmeşte documentatia legată de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului institutiei;

18) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

19) răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

20) ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul institutiei şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc in conformitate cu prevederile legale.;

21) eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;

22) asigura şi controleaza cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin resursele proprii sau prin servicii externe;

23) asigura evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă;

24) asigura auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileste nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare 

25) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.

26) btine autorizatia  de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

27) asigura si realizeaza instruirea privind respectarea normelor de protectie a muncii, pentru personalul angajat, in conformitate cu dispozitiile legale;

28) stabileste  prin fisa postului , atributiile si raspunderile ce revin salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

29) verifica periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul;

30) elaboreaza lista cuprinzand dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participa la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

31) participa la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

32) colaboreaza cu serviciul medical de medicina muncii, pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

33) propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

34) monitorizeaza starea de sănătate a angajaţilor prin :

     - examene medicale la angajarea în muncă;

     - examen medical de adaptare;

   - control medical periodic;

     - examen medical la reluarea activităţii;

35) îndruma activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau după afecţiuni cronice;

36) comunica existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

37) asigura dotarea  serviciilor , birourilor si formatiilor  cu mijloace si instalatii S.U. si buna functionare a acestora, prin resursele proprii sau prin contracte cu tertii;

38) asigura instruirea personalului unitatii in privinta modului de folosire si exploatare a mijloacelor S.U.;

39) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii unităţii;

40) solicita si obtine avizele si autorizatiile de securitate la incendiu,prevazute de lege;

41) propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

42) informeaza si pregateste preventiv salariatii cu privire la pericolele la care  sunt  expusi, masurile de autoprotectie ce trebuie  indeplinite, mijloacele de  protectie ce trebuie  puse la dispozitie, obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;

 

4.1.2 Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct  sunt urmatoarele :

 

 Art. 46  SERVICIUL MECANIZARE

 

 Atribuţii:

 

1) efectuează pentru instituţie, transport rutier în interes propriu, de marfă şi persoane, cu mijloace auto din dotare (autospeciale, autoutilitare, tractoare cu remorci, autobuze, microbuze etc.);

2) asigură mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării activităţii Serviciului Drumuri, Serviciului Spaţii Verzi, Serviciului Producţie Material Dendro-Floricol, precum şi a altor compartimente din cadrul instituţiei;

3) asigură menţinerea în stare de funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare şi a inventarului acestora;

4) verifică şi confirmă consumurile de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii de transport-mecanizare;

5) verifică prin sondaj la punctele de lucru şi în domeniul public, modul de exploatare al mijloacelor de transport şi al utilajelor;

6) coordonează şi controlează personalul din cadrul compartimentelor din subordine şi întocmeşte programe de lucru şi pontaje pentru acest personal;

7) întocmeşte planuri de inspecţii tehnice periodice, revizii tehnice şi reparaţii la unităţi specializate, pentru toate mijloacele de transport şi utilajele din dotarea unităţii şi urmăreşte efectuarea acestora la termen şi în conformitate cu referatele de necesitate aprobate sau, după caz, cu prevederile contractelor încheiate;

8) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule, maşini-unelte şi accesorii;

9) întocmeşte şi completează, după caz, evidenţe şi documente prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau stabilite (solicitate) de către conducerea instituţiei;

10) asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri protectoare, stâlpişori pentru blocaj auto, echipamente pentru divertisment pentru copii şi adulţi, jardiniere, coşuri de gunoi etc.;

11) ţine evidenţa obiectelor şi bunurilor amplasate pe domeniul public şi verifică periodic starea tehnică şi aspectativă a acestora in vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;

12) întocmeşte rapoarte privind necesarul de obiecte şi bunuri pentru dotarea domeniului public pe care îl supune spre aprobare conducerii, in vederea demararii procedurilor de achizitie publica

13) asigură şi răspunde de folosirea eficientă şi corectă a mijloacelor de transport a utilajelor şi a agregatelor de mecanizare din dotarea serviciului;

14) întocmeşte documentaţia pentru mijloacele de transport, utilajele şi agregatele care întrunesc condiţiile de casare;

15) întocmeşte note de fundamentare sau, după caz, referate de necesitate privind completarea sau reînoirea parcului cu mijloace de transport şi utilaje precum şi pentru piese de schimb şi accesorii necesare bunei funcţionări a mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare;

16) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine;

17) asigură şi răspunde de instruirea întregului personal din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă - SSM şi prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI;

18) asigură şi răspunde de programarea concediilor de odihnă a salariaţilor din subordine în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile instituţiei de desfăşurare în bune condiţiuni a activităţii pe tot parcursul anului calendaristic în curs;

19) stabileşte atribuţiile personalului din subordine, urmăreşte şi analizează modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către fiecare salariat în parte din subordine şi, în colaborare cu compartimentul Resurse Umane, evaluează activitatea acestora şi face propuneri de atribuire sau retragere a categoriei sau, după caz, a gradaţiei în care sunt încadraţi;

20) verifică din dispoziţia conducerii instituţiei prestaţiile efectuate de mijloacele de transport şi utilajele închiriate, stabilind pe baza normativelor contravaloarea prestaţiei şi efectuarea plăţilor; `

21) participă la analiza pieţei şi la selectarea ofertelor publice privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri materiale si servicii;

22 întocmeşte şi inaintează la Autoritatea Rutieră Română, dosarul pentru obţinerea licenţei de transport în interes propriu şi a licenţelor de execuţie pentru autovehicule;

23) execută orice alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei;

24) receptioneaza, monitorizeaza activitatea prestatorilor de servicii sub contract cu institutia in domeniul sau de activitate;

 

 

Serviciul  Mecanizare  are în subordine :

  - Formaţia Transport Auto;

  - Formaţia Interventii Domeniu Public;

 

Art. 47  Formaţia Transport Auto

 

Atribuţii:

 

1) asigură la cerere în locurile şi la termenele stabilite de către şefii de servicii şi compartimente, mijloacele de transport şi utilajele necesare indeplinirii activităţilor specifice atribuţiilor funcţionale ale acestora;

2) asigură starea tehnică corespunzătoare şi întocmeşte foi de parcurs pentru autovehiculele şi utilajele care ies în domeniul public şi ţine evidenţa acestora privind activitatea zilnică a prestaţiilor efectuate şi a consumurilor înregistrate raportate la kilometri parcurşi;

3) asigură alimentarea şi verifică consumurile de carburanţi, lubrifianţi şi accesorii, precum şi a celorlalte materiale necesare bunei funcţionări a parcului auto;

4) asigură menţinerea în stare de funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare şi ţine evidenţa termenelor de garanţie pentru bunurile gestionate;

5) asigură efectuarea inspecţiilor şi reviziilor tehnice periodice conform programărilor şi întomeşte referate/rapoarte de necesitate pentru reparaţii care se impun a fi efectuate autovehiculelor şi utilajelor din dotare;

6) efectuează şi răspunde de instruirea întregului personal din subordine privind normele de securitate şi sănătate în muncă - SSM şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI;

7) execută alte sarcini trasate de conducerea serviciului sau, după caz, a instituţiei.

 

Art. 48 Formaţia  Interventii Domeniu Public

 

Atribuţii:

 

1) asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri protectoare, stâlpişori pentru blocaj auto, echipamente pentru divertisment pentru copii şi adulţi, jardiniere, coşuri de gunoi etc.;

2) ţine evidenţa obiectelor şi bunurilor amplasate pe domeniul public şi verifică periodic starea tehnică şi aspectativă a acestora in vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;

3) asigură repararea şi întreţinerea dotărilor amplasate pe domeniul public, întocmind în acest sens referate/rapoarte de necesitate privind materialele necesare;

4) acţionează pentru îndepărtarea urmărilor produse de fenomenele meteorologice;

5) efectuează şi răspunde de instruirea întregului personal din subordine privind normele de securitate şi sănătate în muncă - SSM şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI;

6) execută alte sarcini trasate de conducerea serviciului sau, după caz, a instituţiei.

ează pentru instituţie, transport rutier în interes propriu, de marfă şi persoane, cu mijloace auto din dotare (autospeciale, autoutilitare, tractoare cu remorci, autobuze, microbuze etc.);

 

Art. 49  SERVICIUL PARCAJE

 

Atribuţii:

 

1) incheie contractele de inchiriere pentru parcările de resedinta de pe raza sectorului 1 si incaseaza taxele aferente;

2) eliberează autorizatii de parcare;

3) ia masuri pentru informarea cetatenilor in privinta documentelor solicitate la eliberarea contractelor de inchiriere;

4) ia măsurile necesare în vederea înfiinţării şi amenajarii de noi spaţii de parcare de resedinta;

5) verifica in teren sesizarile cetatenilor referitoare la locurile de parcare;

6) redacteaza si transmite raspunsuri la sesizarile primite;

7) aduce la indeplinire prevederile hotararilor de consiliu local/ general ce se refera la domeniul sau de activitate.

8) intocmeşte si depune documentatia necesara avizarii amplasamentelor de parcare la Administratia  Strazilor;

9) coordoneaza activitatea de marcare a locurilor de parcare pentru care sunt încheiate contracte de închiriere;

10) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

11) tine evidenta locurilor de parcare inchiriate si prezinta la cerere situatii statistice in acest sens;

12) verifica periodic starea locurilor de parcare;

13) fundamenteaza si propune proiecte de hotarari de consiliu in domeniul său de activitate;

14) informeaza periodic conducerea institutiei asupra activitatii desfasurate propunând masuri de imbunatatire si eficientizare a acesteia.

15) colaboreaza cu Directia Economica in ceea ce priveste incasarea de taxe de parcare;

 

Art. 50  SERVICIUL  SPAŢII VERZI

 

Atributii:

 

1) contribuie la adninistrarea si şi întreţinerea spaţiile verzi de pe teritoriul care apartine sectorului;

2) participa la aducerea la indeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare si intretinere gradini publice aprobate;

3) asigura buna intretinere si conservare a materialului dendrologic si floricol, ocrotit;

4) intocmeste si inainteaza conducerii instituţiei raporturile lunare privind lucrarile executate;

5) executa interventii pentru lucrari specifice de intretinere si conservare a spatiilor verzi in functie de sezon;

7) raspunde de modul de utilizare si confirmare a lucrarilor executate si a cantitatilor de carburanti consumate de utilajele folosite;

10) participa impreuna cu reprezentantii serviciilor de specialitate din cadrul A.D.P. Sector 1, la receptia cantitativa si calitativa a materialului dendro-floricol provenit din achizitii;

11) raspunde de utilizarea la maxim a capacitatilor (utilaje proprii sau inchiriate, forta de munca, spatii sau suprafetele de lucru, etc) de executarea la timp a lucrarilor, precum si calitatea acestora;

12) intocmeste propuneri, in limita resurselor financiare, privind dotarea cu piese de schimb pentru mijloace mecanice din dotare, materii prime, materiale;

13) verifica modul de asigurare a bazei tehnico-materiale pentru sectiile pe care le subordoneaza;

14) raspunde de confirmarea conform legiilor a prestatiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloacele de transport proprii sau inchiriate, precum si la autoutilitarele ce deservesc serviciul;

15) asigura si raspunde de respectarea prevederilor legale privind protectia mediului inconjurator si obtinerea avizelor de taieri, defrisari, si toaletari arbori pe Domeniul Public al Sectorului 1;

16) intocmeste propuneri vizand imbunatatirea activitatii serviciilor din domeniul sau de responsabilitate;

17) asigura conservarea si gestionarea patrimoniului din administrare;

18) participa la receptia lucrarilor, monitorizeaza si controleaza  activitatiile prestatorilor de servicii care sunt sub relatii contractuale cu institutia, in domeniul sau de activitate ;

19) aplica masurile de tehnica securitatii muncii si PSI pentru personalul din subordine,

20) are obligatia completarii si actualizarii, ori de cate ori este necesar, a atributiilor individuale ale lucratorilor din subordine, prin consemnarea in fisa postului, dupa prealabila aprobare a conducerii;

21) intocmeste pontajele pentru personalul din subordine;

22) primeste, cerceteaza si rezolva in termen reclamatiile din sfera sa de activitate;

23) participa la asigurarea materialului dendro-floricol stabilit de conducerea A.D.P. Sector 1, in baza necesitatiilor de intretinere si amenajare a spatiilor verzi, prin forte proprii sau prin contract cu terti;

24) participa impreuna cu Serviciul Mecanizare la intocmirea programului privind asigurarea mijloacelor de transport si utilajele necesare ;

25) face propuneri pentru procurarea de utilaje si masini noi specifice lucrarilor;

26) participa la receptia cantitativa si calificativa a materialului dendrologic si floricol produs in unitatiile proprii sau provenit din achizitii publice;

27) face propuneri pentru achizitionarea de material dendro-floricol si intocmeste programul cu necesarul anual de material dendrologic pe sortimente de plante, inaintandu-l conducerii;

28) exercita controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultura, precum si a prescriptiilor tehnice si calitatii lucrarilor executate;

29) administreaza, protejeaza si intretine dotariile si utilitatiile necesare desfasurarii activitatiilor specifice;

30) executa si alte sarcini trasmise de Directorul General al A.D.P. Sector1;

 

Serviciul  Spaţii Verzi are in subordine 2 Formatii de Muncitorii

- Formatia 1 Muncitori Intretinere Spatii Verzi

- Formatia 2 Muncitori Intretinere Spatii Verzi

 

    Atributiile formatiilor  sunt urmatoarele :

 

 - executa sarcinile trasate de Seful Serviciului si conducerea institutiei.

 

Art. 51  SERVICIUL   DRUMURI

 

Atributii:

 

1)  colaboreaza la intocmirea programelor unitatii;

2)  conduce si coordoneaza activitatea persoanelor juridice specializate in lucrari de reparatii a retelei stradale aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

3)  primeste, verifica si certifica documentele privind reparatiile si prestatiile de catre terti;

4)  propune programe de lucrari pentru fluidizarea traficului traficului rutier prin amplasarea de indicatoare rutiere, efectuarea de marcaje si amenajari speciale in domeniul circulatiei rutiere;

5)  verifica sesizarile privind lucrarile de reglementare si sistematizare a circulatiei si propune solutii in vederea rezolvarii acestora;

6)  intocmeste in regie proprie sau prin intermediul societatiilor comerciale abilitate documentatii tehnice pentru fluidizarea circulatiei;

7)  asigura prin forte proprii sau prin societatii comercilate abilitate mentinerea in stare corespunzatoare a indicatoarelor rutiere existente, precum si montarea de indicatorare rutiere noi conform reglementarilor aprobate;

8)  executa prin forte proprii sau prin societati comerciale abilitate lucrari de marcaje rutiere si lucrari specializare (limitatoare de viteza, stalpisori rutieri, balustrade de protectie, etc.) confor documentatiei tehnice aprobate;

9)  raspunde de calitatea lucrarilor efectuate;

10)  intocmeste planul pentru aprovizionarea cu materiale si piese de schimb si raspunde de gestionarea eficienta a acestora;

11)  asigura evidenta lucrarilor si a consumurilor materiale si piese de schimb;

12)  ia masuri pentru incadrarea in consumurile aprobate;

13)  utilizeaza eficient utilajele si masinile puse la dispozitie pentru activitati curente si confirma foile de parcurs;

14)  efectueaza verificari de teren urmare a sesizarilor si reclamatiilor primite si propune masuri  de remediere a acestora in vederea prevenirii si limitarii accidentelor rutiere;

15)  intocmeste atributii pe post pentru personalul sectiei si se incredinteaza in scris fiecarui salariat sub semnatura proprie;

16)  raspunde de respectarea legistatiei in vigoare;

17)  prezinta in consiliul de conducere si a conducerii A.D.P. Sector 1 dari de seama privind activitatea sectiei si face propuneri pentru imbunatatirea acesteia;

18)  prin personalul sau, monitorizeaza si controleaza activitatiile prestatorilor de servicii aflati sub contract cu institutia, in domeniul sau de activiate;

 

Serviciul  Drumuri are în subordine  - Formatia Muncitori Intretinere Drumuri

 

Art. 52  Formatia Muncitori Intretinere Drumuri

 

Atributii:

 

1) asigura lucrarile de reparatii pe drumurile publice secundare,  prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc.

2) executa sarcinile trasate de Seful Serviciului  si conducerea institutiei.

 

 

PARTEA  V

 

DISPOZIŢII FINALE  Atribuţii Comune Tuturor Compartimentelor

 

 

Art.53 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior.

Art.54 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor  de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

Art. 55 În desfăşurarea activităţii, compartimentele din cadrul A.D.P. Sector 1, vor întreţine relaţii funcţionale cu Primaria Sectorului 1, Primăria Municipiului Bucureşti şi Prefectura Municipiului Bucureşti.

Art. 56

1)   Toţi şefii compartimentelor vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. În acest sens, şefii de compartimente:

2)   sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea institutiei;

3)   colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

4)   asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

5)   informează operativ conducerea asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

6)   toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale;

7)   răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar;

8)   intregul personal are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii, în vigoare şi Regulamentul de Ordine Internă.;

9)   intregul personal angajat, raspune in conformitate cu Regulamentului de Ordine Internă pentru respectarea prevederilor cuprinse in documentele Sisteului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe care il ocupa.

Art. 57 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă.

Art. 58  Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului lor de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii compartimentelor vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .

Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art. 59 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină.

Art. 60 Toţi salariaţii A.D.P. Sector 1 au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere.

Art. 61 Corespondenţa venită în institutie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură > Director General > Compartimentul în cauză.

Art. 62 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

Art. 63 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1;

Art. 64 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de catre Consiliul Local al Sectorului 1;