Hotărârea nr. 156/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării  Organigramei, Statului de funcții și

Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Piețelor Sector 1

 

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului României nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, precum și prevederile Hotărârii Guvernului României  nr.1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, IV și V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ, Asigurări, Asistență Socială și Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce au cuprins inclusiv normativul de personal;

            Ținând seama de Dispoziția nr. 4868/13.07.2010 a Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi de 40 pentru Administrația Piețelor Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

         

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

            Art.2. Se aprobă  modificarea  Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Încadrarea efectivă în numărul de posturi aprobate conform  Organigramei și Statului de funcții prevăzute în Anexele nr. 1 și nr.2 la prezenta hotărâre se va realiza în termenul și cu procedura reglementată de lege.

            Art.5. După încadrarea efectivă în numărul de posturi aprobat conform Organigramei și Statului de funcții, conform Anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Pietelor Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

            Art.6. Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                              

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     156

Data: 26.07.2010

 

 

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                                                         nr.156/26.07.2010

                                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                         Ion Brad

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1

 

                                                                                                                                   

Anexa nr.2
la Hotararea Consiliului Local
nr.156/26. 07.2010
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
STAT DE FUNCTII AL
ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 1
Nr.FUNCTIANr.StudiiGrila de
crt. de executie de conducerepostsalarizare
1DIRECTOR 1SS2330 - 7920
2CONSILIER JURIDIC1SS1110 - 4445
3CONSILIER ASISTENT1SS1110 - 4445
4INSPECTOR RESURSE UMANE1SS1110 - 4445
5INSPECTOR RESURSE UMANE1M 900 - 3000
6"INSPECTOR PROTECTIA MUNCII,PSI"1M 900 - 3000
5"SEF SERVICIU COMERCIAL,ACHIZITII,TEHNIC"1SS2330 - 6864
6INSPECTORI SPECIALITATE3SS1110 - 4445
7MERCEOLOG2M 950 - 2700
8ARHIVAR1M 800 - 1485
9SUBINGINERI2SSD1000 - 2520
10ADMINISTRATORI INCASATORI10M 850 - 2400
11MUNCITORI CALIFICATI1G/M 800 - 1710
12SOFERI2G/M 800 - 2200
13SEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE1SS2330 - 5000
14ECONOMIST2SS1110 - 4700
15CONTABIL2M 900 - 3000
16CASIER1M 800- 2000
17MAGAZINER.1M 800 - 2000
18INGRIJITORI PIATA5G 800 - 1300
TOTAL 40 

 

 

      Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

                              nr.156/26.07.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                         Ion Brad

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 1

 

 

 

Administraţia Pieţelor Sector 1, este instituţie publică în subordinea Consiliului Local Sector 1, şi funcţionează în temeiul Legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările ulterioare, OG nr.71/2002 si HG nr.348/2004, modificata si completata prin HG nr.1334/2004.

             Pentru desfăşurarea activităţii Administraţia Pieţelor Sector 1 utilizează venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii şi alte venituri, obţinute in conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 14/1998, modificată şi completată prin Legea 27/1999, art.19 din Ordonanta Guvernului nr.71/2002, Hotărârea Guvernului 955/2004, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local si art.16 din Hotararea Guvernului nr.348/2004, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1334/2004.

            Administratia Pietelor Sector 1 isi are sediul in Bucuresti, strada Luncani, nr.5, sector 1, telefon secretariat 317.14.63, fax 317.14.62.

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ADMINISTRAŢIEI

PIEŢELOR SECTOR 1

 

 

            Structura organizatorică a Administraţiei Pieţelor Sector 1, este următoarea :     

 

1.      DIRECTOR

2.      COMPARTIMENT JURIDIC

3.      COMPARTIMENT RESURSE UMANE

4.  COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII,PSI,AUTORIZATII

            5.  COMPARTIMENT SECRETARIAT, SESIZARI,  ARHIVA

6.      SERVICIUL COMERCIAL, ACHIZITII, TEHNIC

7.      BIROUL FINANCIAR, CONTABILITATE,MAGAZIE,CASIERIE

8.      PIAŢA AUREL VLAICU

9.      PIAŢA AVIAŢIEI

10.   PIAŢA DOMENII

11.   PIAŢA DOROBANŢI

12.   PIATA 1 MAI

13.   PIAŢA MATACHE

14.   PIAŢA PAJURA

15.   TÂRG 16 FEBRUARIE

16.   PIATA MURES

 

DIRECTORUL

ATRIBUTIILE DIRECTORULUI

 

- stabileşte în conformitate cu Organigrama şi ştatul de funcţii necesarul de personal pentru buna funcţionare a activităţii ;

- stabileşte atribuţiile personalului din subordine, prin fişa postului, respectând Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ;

- numeşte prin Decizie un înlocuitor cu delegaţie în posturile de conducere vacante, până la ocuparea acestora pe bază de concurs ;

- loctiitorul de drept al Directorului in perioada in care acesta lipseste din unitate este Seful Serviciului Comercial,Achizitii,Tehnic

- coordonează şi urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor din pieţele sectorului1, prin efectuarea unor controale periodice, luând masurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii ;

- urmăreşte realizarea veniturilor provenite din taxe, tarife, chirii şi alte venituri prin Biroul Financiar-Contabilitate;

- prezintă anual spre informare Consiliului Local situaţia actualizată a patrimoniului Administraţiei Pieţelor Sector 1;

- prezintă spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1, Bugetul de Venituri şi cheltuieli pentru anul următor ;

- elaborează studii privind modernizarea şi dezvoltarea pieţelor existente şi înfiinţarea de noi pieţe şi târguri, pe care le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 ;

- supune aprobării rectificările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli ori de câte ori este nevoie pentru asigurarea rentabilităţii Administraţiei Pieţelor Sector1 1 ;

- urmăreşte respectarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1334/2004 ;

In cadrul responsabilitatilor sale, in calitate de angajator are obligatia sa ia masurile necesare pentru :

- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor ;

- prevenirea riscurilor profesionale ;

- informarea si instruirea lucratorilor ;

- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor  necesare securitatii si sanatatii in munca ;

- evitarea riscurilor ;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate ;

- combaterea riscurilor la sursa ;

- adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii ;

- adaptarea la progresul tehnic ;

- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos ;

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca ;

- adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala ;

- furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor ;

- sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea  lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca ;

- ca, ulterior evaluarii mai sus prevazute si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice ;

- sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatate a in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini ;

- sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca ;

- sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusut instructiunile adecvate ;

- sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor ;

- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor ;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale ;

- sa informeze lucratorii si /sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

-controlează şi coordonează modul de realizare şi respectare în cadrul compartimentelor din subordine, a măsurilor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu actele normative în vigoare ;

-urmăreşte şi verifică modul de desfăşurare a activităţii economice în pieţele administrate prin asociere ;

-controlează prin Biroul Financiar-Contabilitate modul în care sunt gestionate bunurile şi dotările aflate în patrimoniul Administraţiei Pieţelor Sector 1;

-asigură aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecţie şi control;

-verifică şi controlează respectarea prevederilor HG nr.661/2001 si HG nr.348/2004 ambele  modificate si completate de HG nr.1334/2004, OG nr.99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr.333/2003, asa cum a fost modificata si completata

- ia măsuri de prevenire a încălcării regulilor de comercializare a produselor conform actelor normative în vigoare ;

- ia măsuri privind respectarea normelor sanitar veterinare de desfacere a produselor din lapte şi derivatelor din lapte, a cărnii si produselor din carne;

- stabileşte prin Compartimentul Resurse-Umane, programul de lucru al personalului din subordine în vederea asigurării unei funcţionări continue a pieţelor;

- numeşte prin Decizie comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice ;

- numeşte persoana desemnata sa efectueze cercetarea administrativa prealabila ;

- numeste prin Decizie comisia de receptie materiale ;

- analizează anual personalul din subordine pe baza fişelor de evaluare individuală;

- aprobă angajarea, promovarea, retrogradarea sau desfacerea contractului de muncă, în acest sens fiind îndrituit să emita decizii cu caracter administrativ ;

- urmareste intocmirea  caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice de materiale şi prestări servicii ;

- numeste comisia de evaluare a ofertelor privind achiziţiile publice de materiale şi prestări servicii.

- urmăreşte recuperarea debitelor provenite din taxe, tarife şi chirii;

- urmăreşte încheierea contractelor de utilizare a spaţiilor existente in piete din administrarea sa ;

- urmăreşte recuperarea cheltuielilor privind utilităţile asigurate agenţilor economici ;

- urmăreşte facturarea la timp a agenţilor economici;

- urmareste si verifica  activitatea de magazie si casierie.

- coordoneaza activitatea Serviciului Comercial , Achizitii,Tehnic

- coordoneaza Biroul Financiar Contabilitate

- indeplineste orice alte sarcini trasate de Primarul Sectorului 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

ALE ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1

 

 

COMPARTIMENTUL   RESURSE UMANE

ATRIBUTII

 

- elaborează şi prezintă spre aprobare Directorului Administraţiei Pieţelor Sector 1, organigrama şi ştatul de funcţiuni;

- răspunde de întocmirea si actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;

- urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor personalului prevăzute de legislaţia muncii ;

- răspunde de asigurarea necesarului de personal, pe funcţii şi specialităţi, organizând concurs pentru ocuparea posturilor vacante ;

- întocmeşte documentele necesare, privind încadrarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă a personalului;

- întocmeşte propunerea privind cheltuielile de personal pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Administraţiei Pieţelor ;

- propune rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, în cazul în care apar modificări în ceea ce priveşte salarizarea personalului ;

- răspunde de evidenţa dosarelor personalului angajat, a prezenţei la serviciu, a carnetelor de muncă ale angajaţilor, a locurilor de muncă vacante, comunicând conform prevederilor legale, posturile respective la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială ;

- urmareşte şi asigură întocmirea dosarelor de pensii pentru personalul care îndeplineşte conditiile de pensionare ;

- urmareste   întocmirea fişelor privind calificativele acordate personalului angajat ;

- răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă ce apar ;

- efectueaza cercetarea administrativa prealabila, prin  inspectorul de resurse umane

- răspunde de întocmirea contractului individual de muncă al fiecărui angajat, în conformitate cu prevederile contractului colectiv.

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

ATRIBUTII :

 

-acorda viza de legalitate pentru contractele in care Administratia Pietelor Sector 1 este parte;

- efectueaza procedura de conciliere in vederea actionarii in instanta

- asigura asistenta juridică în litigiile în care unitatea este parte ;

-întocmeşte dosarele în vederea recuperării creanţelor bugetare provenite din taxe, tarife şi chirii, urmărind obţinerea titlurilor executorii pentru recuperarea acestora ;

-inainteaza dosarele catre executorii judecatoresti pentru executarile silite ;

 

COMPARTIMENT PSI,PROTECTIA MUNCII,AUTORIZATII

ATRIBUTII :

 

- efectueaza instruirea generala si periodica la locul de munca a personalului privind respectarea normelor de protectia munci ;

- urmareste achizitionarea si repartizarea echipamentului de protectia muncii si a echipamentului individual de munca conform actelor normative in vigoare ;

- efectueaza instruirea personalului privind paza contra incendiilor ;

- urmareste dotarea cu echipamentele necesare ale pichetelor PSI , umplerea la  termenele legale cu solutie a stingatoarelor , verificarea acestora si asigurarea numarului necesar conform actelor normativelor in vigoare ;

- intocmeste planurile de evacuare in caz de incendiu ;

- stabileste echipele de interventie si face instruire si exercitii de interventie in caz de incendiu ;

- urmareste si asigura obtinerea autorizatiilor necesare pietelor ( autorizatie de functionare , sanitar veterinara, avize pompieri, verificarea metrologica a cantarelor etc ).

- asigura aplicarea masurilor privind poluarea mediului inconjurator.

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT, SESIZARI,ARHIVA

ATRIBUTII :

 

- efectueaza activitatea de registratura a unitatii, imparte corespondenta pe compartimente conform rezolutiei Directorului, transmite prin posta corespondenta adresata altor institutii.

- asigura secretariatul la cabinetul Directorului, precum si centrala telefonica.

- formuleaza raspunsurile la sesizarile adresate APS 1 dupa obtinerea de eventuale relatii de la compartimentele de specialitate.  

- urmareste arhivarea documentelor, preluarea acestora la arhiva unitatii si asigura gestionarea documentelor din arhiva .

- asigura multiplicarea documentelor

- asigura ducerea corespondentei la oficiul postal

- colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul Administratiei Pietelor sector 1 ;

 

SERVICIUL COMERCIAL,ACHIZITII,TEHNIC

ATRIBUTII :

 

Seful Serviciului Comercial,Achizitii,Tehnic, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a compartimentului si a administratorilor de piata.

- intocmeşte contractele de utilizare a spaţiilor aflate pe domeniul public de către agenţii economici ;

- întocmeşte contractele de utilităţi pentru spaţiile agenţilor economici ;

- întocmeşte regulamentul de funcţionare al pieţelor conform prevederilor legale în vigoare;

- întocmeşte facturile pentru agenţii economici;

- urmăreşte şi comunică Compartimentului Juridic situaţia agenţilor economici care înregistrează creanţe faţă de Administraţia Pieţelor în vederea recuperarii acestora  ;

- calculează penalităţi pentru neplata în termen a facturilor ;

- colaboreaza cu celelalte compartimente ale Administratiei Pietelor Sector1

 - urmareste intocmirea si aprobarea planului de paza pentru fiecare piata si a planului de transport valori monetare ;

- verifica paza din fiecare piata,

- întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţiile publice de bunuri şi prestări servicii ; seful serviciului stabileste procedura de achizitii publice ce trebuie urmata pentru fiecare achizitie ;

- întocmeşte contractele de livrare de bunuri şi prestări servicii ;

- urmăreşte respectarea termenelor prevăzute în contractele de livrări materiale şi prestări servicii ;

- organizează comisia de analiză a ofertelor privind achiziţiile publice de bunuri şi prestări servicii;

- răspunde pentru organizarea achiziţiilor publice în domeniul investiţiilor şi al dotărilor independente ;

- da bun de plata pe toate facturile emise in baza contractelor incheiate cu furnizorii si prestatorii de servicii, inclusiv pentru cele de  paza ;

- răspunde de verificarea documentaţiilor intocmite de proiectanti, şi da confirmarea de acceptare a documentatiilor intocmite de acestia, numai dacă corespund condiţiilor impuse prin tema de proiectare ;

- supraveghează realizarea corectă a lucrărilor de investiţii pe faze în conformitate cu proiectul de execuţie;

- asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi consemnează în procesele verbale împreună cu executantul calitatea lucrărilor efectuate;

- răspunde de acceptarea la plată numai a lucrărilor calitativ corespunzătoare ;

- analizează şi aprobă necesarul de materiale şi piese pentru lucrările de reparaţii şi intreţinere ;

- analizează cu proiectantul şi constructorul realizarea lucrărilor de investiţii, stadiul lucrărilor pe şantier ;

- urmăreşte şi întocmeşte contractele privind proiectarea obiectivelor de investiţii şi de realizare a lucrărilor ;

- întocmeşte caietele de sarcini privind proiectarea  obiectivelor, executarea lucrărilor de investiţii şi dotări independente ;

- verifică corectitudinea documentelor emise de proiectant şi constructor ;

- verifică calitatea lucrărilor executate precum şi a materialelor introduse în lucrare;

- analizează ofertele privind achiziţiile publice, de prestări servicii în domeniul proiectării, în domeniul execuţiei de lucrări şi a dotărilor independente din punct de vedere tehnic;

- sesizează proiectantul privind abaterile de la proiect pe timpul execuţiei lucrărilor de investiţii ;

- sesizeaza Compartimentul Juridic in vederea recuperarii daunelor sau penalitatilor aparute ca urmare a lucrarilor sau serviciilor necorespunzatoare si a intarzierilor in executarea lor ;

- întocmeşte şi răspunde de bugetul privind cheltuielile materiale

- se ocupa de parcul auto al unitatii ;

- coordoneaza activitatea muncitorilor calificati  si raspunde de activitatea acestora in colaborare cu administratorii de piata ;

- se ocupa si asigura intabularea proprietatilor imobiliare ale Administratiei Pietelor Sector 1 ;

- urmareste si asigura efectuarea reviziilor periodice a autoturismelor ,efectuarea schimburilor de ulei filtre la termenele normale ;

- se ocupa de efectuarea reparatiilor curente si pentru mentinerea parcului auto in perfecta stare de functionare ;

- raspunde de consumurile de utilitati datorate defectiunilor neremediate sau neglijate

- colaboreaza cu celelalte compartimente ale Administratiei Pietelor Sector1

 

 

ADMINISTRATORI DE  PIAŢĂ

ATRIBUTII :

 

       Se afla in subordinea directa a Sefului Serviciului Comercial,Achizitii,Tehnic si  raspund de intreaga activitate desfasurata in perimetrul pietelor, in care isi desfasoara activitatea.

- raspunde de activitatea personalului aflat in subordinea sa ;

- gestioneaza si administreaza spatiile si dotarile din cadrul pietei ;

- asigura accesul producatorilor in piata numai in baza certificatului de producator ;

- imparte facturile agentilor economici care au spatii in piete si urmareste incasarea acestora

- inscrie in registrul de evidenta special – datele persoanelor fizice/juridice care au inchiriat spatiul de vanzare, cantitatea estimata ce urmeaza a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei ,taxei,tarifului ;

- la data inchirierii locului de vanzare afiseaza in mod obligatoriu talonul de identificare ;

- respecta regulamentul de organizare si functionare a pietelor aprobat de catre Consiliul Local ;

- raspunde de salubrizarea si igienizarea pietei inpreuna cu Seful Serviciului Comercial,Achizitii,Tehnic si firma de specialitate cu care Administratia Pietelor sector 1 are contract, in vederea creerii unui comert civilizat;

- asigura si raspunde de incasarea taxelor si tarifelor de la producatorii agricoli, agenti economici sau personae fizice autorizate

- este obligat sa perceapa taxele si tarifele pentru tarabe ,terenul acupat conform tarifelor aprobate,eliberind chitante . Incasarea se va face obligatoriu la momentul repartizari tarabei.

- depune zilnic banii incasati la casierie;

- vizeaza borderourile de casa ;

- incaseaza lunar taxele la tarabele rezervate producatorilor agricoli ;

- sa asigure functionarea unui cantar tip bascula sau balanta cu capacitate de cel putin 30 de kg ;

- sa respecte sectorizarea pietei ,sa se asigure conditii de igiena corespunzatoare precum si conditiile de depozitare corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta serviciului comercial  in termenul prevazut in contract daca comerciantii care au incheiate cu Administratia Pietelor Sector 1 conventii contractuale nu mai functioneaza in piata, in caz contrar vor suporta contravaloarea dintre data cand acestea au functionat pana la data cand au informat serv. comercial;

- sa nu inchirieze cantare defecte sau care nu au verificarea periodica metrologica ;

- sa afiseze la loc vizibil  regulamentului propriu de organizare si functionare al pietei ;

- sa respecte legislatia in vigoare privitor la comercializarea produselor in piata ;

- sa sprijine organele de control abilitate ;

- sa nu admita in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de vanzare existente ;

- raspunde de intocmirea la termen a situatiilor statistice cerute si a celorlalte evidente legate de activitatea pitei ;

- sunt direct responsabili cu citirea contoarelor de energie electrica si apa conform deciziei nr.769/26.04.2006 si sa comunice aceste consumuri serviciului comercial ;

- verifica certificatele de producatori,autorizatiile stabilite,certificatele de sanatate a vinzatorilor care desfac produse animaliere,certificate de sanatate ale animalelor taiate spre vinzare.

- verifica producatorii agricoli si agentii economici daca acestia isi desfasoara activitatea conform cu regulile stabilite de Primaria Sectorului 1 si de celelalte organe abilitate pentru activitatea comerciala din piete;

- verifica folosirea de catre producatorii si agenti economici numai a         cintarelor care au verificare metrologica ;

- sa cunoasca prevederile legale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta ;

- organizeaza,indruma si controleaza,potrivit normelor,activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in sectoarele pe care le conduce, conform deciziei nr.814/23.11.2005;

- asigura inlaturarea imediata a cazurilor care pot genera incendii,precum si indeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor ;

- organizeaza si instruesc echipele de prima interventie de pe locul de munca si asigura antrenarea acestora periodic prin exerciti practice de evacuare si stingere a incendiilor ;

- asigura existenta,intretinerea in buna stare de utilizare a stingatoarelor,posturilor de incendiu si celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor si urmaresc ca acestea sa fie cunoscute de catre salariati ;

- comunica in scris de indata orice defctiune constatata Sefului Serviciului Comercial, Achizitii, Tehnic pentru a se lua masuri de remediere ;

- raspunde de utilizarea permanenta a echipamentelor individuale de  protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat ;

 

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE ,MAGAZIE ,CASIERIE

ATRIBUTII :

 

Seful Biroului Financiar,Contabilitate,Magazie,Casierie, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a compartimentului.

- asigură înregistrarea veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectuate în conformitate cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat ;

- asigură evidenţa mijloacelor fixe şi circulante din patrimoniu;

- întocmeşte şi prezintă Directorului, bilanţul contabil şi execuţia bugetară la termenele prevăzute de lege 

- organizează distinct contabilitatea sintetică şi analitică a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective conform clasificaţiei bugetare;

- organizează Controlul Financiar Preventiv Propriu, asupra tuturor documentelor, care implică efectuarea unor cheltuieli ;

- întocmeşte ştatele de salarii şi celelalte documente pentru plata salariilor personalului angajat ;

- intocmeste darile de seama privind monitorizarea salariatilor ;

- răspunde de inventarierea patrimoniului ;

- comunică lunar Directorului  situaţia realizării veniturilor şi a cheltuielilor efectuate de fiecare piaţă în parte;

- urmăreşte depunerea veniturilor încasate prin casieria unitaţii, la Trezoreria Sectorului 1,în conformitate cu prevederile legale ;

- colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul Administratiei Pietelor Sector 1 ;

- urmareste organizarea magaziei si actelor de gestiune ;

- organizeaza,controleaza si urmareste activitatea de casierie ;

- urmareste incasarea veniturilor obtinute din concesiuni ;

- verifica deconturile transmise lunar de catre Asociatii in participatiune din Pietele 16 Februarie si Floreasca ;

- urmareste incasarea sumelor datorate din aceste asocieri ;