Hotărârea nr. 154/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în

Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În baza prevederilor Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 67/25.03.2010 privind aprobarea modificării Organigramei și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.111/27.05.2010 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.312/23.07.2009 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1, în sensul înlocuirii Anexei nr.2 -  Statul de funcții;

            Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, IV și V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ, Asigurări, Asistență Socială și Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce au cuprins inclusiv normativul de personal;

Ținând seama de Dispoziția nr. 4868/13.07.2010 a Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1;

Având în vedere Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.487452/21.07.2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitare Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1.

Art.2. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1  își încetează aplicabilitatea.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     154

Data: 26.07.2010

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                la Hotărârea Consiliului Local

            nr.154/26.07.2010

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

DIRECŢIA GENERALĂ DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1

 
 


                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


 

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.154/26.07.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1 BUCUREŞTI
Nr. crt.STRUCTURAFUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
înalt funcţionar publicde conducere **de execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1DIRECTOR GENERAL1
2DIRECTOR EXECUTIV2
"SERVICIUL JURIDIC, ORGANIZARE, PREGĂTIRE, ARMAMENT"
3SEF SERVICIU1
4CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL1
BIROUL PREGĂTIRE
5SEF BIROU1
6AGENT COMUNITAR ASISTENT2
7REFERENT SUPERIOR1
8REFERENT 1IAM
9MUNCITOR CALIFICAT1III
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PROTECŢIA MUNCII
10ŞEF BIROU1
11INSPECTOR ASISTENT1
12CONSILIER PRINCIPAL1
13REFERENT SUPERIOR2
14REFERENT1IAM
SERVICIUL ECONOMIC
15ŞEF SERVICIU1
16REFERENT ASISTENT1
BIROUL BUGET
17ŞEF BIROU1
18CONSILIER PRINCIPAL2
19INSPECTOR ASISTENT1
20REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT ADMINISTRATIV
21ŞEF SERVICIU1
22INSPECTOR ASISTENT1
BIROUL ADMINISTRATIV
23ŞEF BIROU1
24REFERENT SUPERIOR1
25INSPECTOR ASISTENT1
26REFERENT1IIM
27INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
28MUNCITOR CALIFICAT1III
DIRECŢIA POLIŢIEI COMUNITARE
SERVICIUL INTERVENŢII ÎNSOŢIRE
29ŞEF SERVICIU1
BIROUL REGLEMENTĂRI
30ŞEF BIROU1
31INSPECTOR ASISTENT4
32AGENT SUPERIOR10
33REFERENT SUPERIOR1
34AGENT PRINCIPAL8
35AGENT ASISTENT32
36AGENT DEBUTANT1
SERVICIUL 1 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
37ŞEF SERVICIU1
38INSPECTOR ASISTENT3
39AGENT SUPERIOR5
40AGENT PRINCIPAL2
41AGENT COMUNITAR ASISTENT4
42AGENT COMUNITAR DEBUTANT3
SERVICIUL 2 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
43ŞEF SERVICIU1
44INSPECTOR ASISTENT2
45CONSILIER PRICIPAL1
46AGENT COMUNITAR PRINCIPAL5
47AGENT COMUNITAR ASISTENT5
48AGENT COMUNITAR DEBUTANT3
49MUNCITOR CALIFICAT1III
SERVICIUL 3 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
50ŞEF SERVICIU1
51INSPECTOR ASISTENT2
52AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
53AGENT COMUNITAR PRINCIPAL3
54AGENT COMUNITAR ASISTENT6
55AGENT COMUNITAR DEBUTANT3
56MUNCITOR CALIFICAT1III
57ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL 4 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
58ŞEF SERVICIU1
59CONSILIER SUPERIOR 2
60CONSILIER PRINCIPAL1
61AGENT COMUNITAR SUPERIOR4
62AGENT COMUNITAR ASISTENT4
63AGENT COMUNITAR DEBUTANT5
64INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
SERVICIUL 5 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
65ŞEF SERVICIU1
66CONSILIER PRINCIPAL2
67INSPECTOR ASISTENT1
68AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
69AGENT COMUNITAR PRINCIPAL3
70AGENT COMUNITAR ASISTENT7
71AGENT COMUNITAR DEBUTANT1
72REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL DISPECERAT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI
73SEF SERVICIU1
74AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
75AGENT COMUNITAR ASISTENT5
76REFERENT ASISTENT1
77INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
SERVICIUL PROXIMITATE PROCEDURI
78ŞEF SERVICIU1
79CONSILIER SUPERIOR 2
80INSPECTOR ASISTENT2
81AGENT COMUNITAR ASISTENT1
82INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
BIROUL PROCEDURI
83ŞEF BIROU1
84CONSILIER PRINCIPAL1
85INSPECTOR DEBUTANT1
86REFERENT ASISTENT3
SERVICIUL CÂINI DE SERVICIU
87ŞEF SERVICIU1
88AGENT COMUNITAR SUPERIOR4
89AGENT COMUNITAR ASISTENT3
90REFERENT 1IAM
BIROUL INSTRUIRE
91ŞEF BIROU1
92CONSILIER PRINCIPAL1
93INSPECTOR ASISTENT1
94REFERENT SUPERIOR1
95REFERENT2IAM
BIROUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
96ŞEF BIROU1
97CONSILIER PRINCIPAL1
98INSPECTOR DEBUTANT1
99AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
100REFERENT 1IAM
101MUNCITOR CALIFICAT1I
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL INSPECŢIA ÎN CONSTRUCŢII
102ŞEF SERVICIU1
103CONSILIER PRINCIPAL2
104INSPECTOR ASISTENT1
105REFERENT ASISTENT1
BIROUL RECEPŢIE REGULARIZĂRI TAXE
106ŞEF BIROU1
107CONSILIER SUPERIOR 1
108CONSILIER PRINCIPAL1
109INSPECTOR ASISTENT1
110REFERENT SUPERIOR1
111AGENT COMUNITAR PRINCIPAL1
SERVICIUL INSPECŢIE LUCRĂRI EDILITARE ŞI DE MEDIU
112ŞEF SERVICIU1
113CONSILIER SUPERIOR 1
114INSPECTOR ASISTENT3
115REFERENT ASISTENT1
BIROUL INSPECTIE COMERCIALĂ SI GOSPODĂRIE COMERCIALĂ
116ŞEF BIROU1
117CONSILIER SUPERIOR 1
118INSPECTOR ASISTENT3
119REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
120ŞEF SERVICIU1
BIROUL MEDICINĂ VETERINARĂ
121ŞEF BIROU1
BIROUL INTERVENŢIE PREVENŢIE
122ŞEF BIROU1
123INSPECTOR ASISTENT8
124REFERENT ASISTENT1
125AGENT COMUNITAR ASISTENT2
126MUNCITOR NECALIFICAT5
127REFERENT2IAM
128MUNCITOR CALIFICAT2III
129ÎNGRIJITOR1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE244
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE215
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE28 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE29CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE

          Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

      nr. 154/26.07.2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECŢIEI GENERALE DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Articolul 1

            Direcţia Generală de Servicii Comunitare îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999, republicată, a Legii nr. 371/2004 şi a H.G. nr. 2295/2004.

Este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1.

Personalul Direcţiei Generale se compune din funcţionari publici şi din personal contractual, fiindu-le aplicate reglementările specifice prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi respectiv în legislaţia muncii.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale cuprinde Direcţia Poliţie Comunitară, Serviciul Poliţia Animalelor şi Direcţia Inspecţie.

Conducerea Direcţiei Generale este asigurată de un Director General, a Direcţiei Poliţie Comunitară de un Director Executiv, a Direcţiei Inspecţie de un Director Executiv şi a Serviciului Poliţia Animalelor de un Şef Serviciu.

Directorul General se subordonează nemijlocit Primarului Sectorului 1 şi execută dispoziţiile acestuia, date în baza şi pentru executarea legii.

Directorul Executiv al Direcţiei Poliţie Comunitară, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Directorul Executiv al Direcţiei Inspecţie se subordonează direct Directorului General.

 

Capitolul II

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CU FUNCŢIA DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR EXECUTIV ŞI ŞEF  SERVICIU POLIŢIA ANIMALELOR             

 

Articolul 2

            Personalul cu funcţia de Director General coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a Direcţiei Generale, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice, sub conducerea Primarului, conform prezentului Regulament.

           

Directorul General are obligaţia să întocmească rapoarte de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local ale Sectorului 1şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de acesta în limitele de competenţă.

            Directorul General asigură întocmirea proiectelor dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte.

            Directorul General asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare.

            Directorul General poate transforma posturile contractuale de nivel superior, prevăzute în statul de funcţii, în posturi de nivel inferior, fără a afecta cheltuielile bugetare referitoare la cheltuielile de personal.

            Directorul General face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante ale personalului cu funcţii de conducere din subordine.

            Directorul General, împreună cu Directorii  Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1, pentru achiziţii de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop.

            Directorul General organizează activităţile specifice în cadrul instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător al tuturor lucrărilor.

            Directorul General numeşte şi eliberează din funcţie, atât funcţionarii publici, cât şi personalul contractual, conform prevederilor legale.

            Directorul General coordonează nemijlocit activitatea Direcţiei Poliţie Comunitară, Serviciului Poliţia Animalelor şi Direcţiei Inspecţie.

 

Articolul 3

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor conduc şi coordonează nemijlocit ori direct toate activităţile structurilor componente, aflate în subordine, conform organigramei şi fişei postului.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine, stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente, raportate la timpul  şi resursele de care dispun.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor asigură şi organizează modalităţile de preluare a datelor şi informaţiilor, precum şi circulaţia acestora în cadrul structurilor  conduse şi în afara lor.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor fac propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor stabilesc atribuţii specifice în fişele de post pentru personalul aflat în subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor organizează activitatea în cadrul structurilor aflate în subordine, luând măsuri care să asigure realizarea la timp şi în bune condiţii a sarcinilor şi lucrărilor date în responsabilitate.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor iau măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către angajaţi a unor abateri de la obligaţiile de serviciu şi disciplina în muncă.

            Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor  soluţionează obiecţiunile şi răspund, în limitele competenţelor stabilite, de rezolvare a cererilor şi petiţiilor cetăţenilor.

            Directorul General împreună cu Directorii Executivi şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor coordonează activitatea de perfecţionare şi formare profesională a angajaţilor.

 

Articolul 4

În exercitarea atribuţiilor specifice, Directorul General emite decizii, conform competenţei conferite de lege.

 

Articolul 5

            Personalul cu funcţia de Director General, Director  Executiv şi Şef Serviciu Poliţia Animalelor sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor gestionate.

 

 

 

 

Articolul 6

            Personalul cu funcţia de Director General, Director  Executiv şi Şef Serviciu Poliţia Animalelor răspund, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu şi pentru legalitatea dispoziţiilor date personalului din subordine.

 

 

Capitolul III

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  A APARATULUI PROPRIU AL

DIRECŢIEI GENERALE

 

Articolul 7

            Direcţia Generală are următoarea structură organizatorică operativă:

-          Direcţia Poliţie Comunitară;

-          Serviciul Poliţia Animalelor;

-          Direcţia Inspecţie;

 

Articolul  8

În cadrul Direcţiei Poliţie Comunitară sunt organizate următoarele compartimente:

-          5 servicii de poliţie comunitară de cartier;

-          Serviciul Intervenţii şi Însoţire cu:

-           Biroul Reglementări

-          Serviciul Dispecerat şi Analiza Informaţiei

-          Serviciul Proximitate- Proceduri cu:

-          Biroul Proceduri

-          Serviciul Câini de Serviciu cu:

-          Biroul Instruire

-          Biroul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

 

Articolul  9

Serviciul Poliţia Animalelor are următoarele compartimente:

-          Biroul Intervenţie  Prevenţie;

-          Biroul Medicină Veterinară.

 

Articolul  10

În cadrul Direcţiei Generale sunt organizate următoarele compartimente:

-          Serviciul Juridic, Organizare, Pregătire, Amament cu:

-          Biroul Pregătire;

 

-          Serviciul Relaţii Publice, Secretariat, Administrativ cu:

-          Biroul Administrativ

-          Serviciul Economic cu:

                                - Biroul Buget

-          Biroul Resurse Umane şi Protecţia Muncii

 

Articolul  11

În cadrul Direcţiei Inspecţie sunt organizate următoarele compartimente:

 

-          Serviciul Inspecţie în Construcţii cu:

-          Biroul Recepţie şi Regularizări Taxe.

-          Serviciul Inspecţie Lucrări Edilitare şi de Mediu cu:

-          Biroul Inspecţie Comercială şi Gospodărie Comercială.

 

Capitolul IV

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU

AL DIRECŢIEI GENERALE

 

La nivelul Direcţiei Poliţie Comunitară

 

Articolul  12

Poliţiile Comunitare de Cartier:

-          Serviciul 1 Poliţie Comunitară Cartier;

-          Serviciul 2 Poliţie Comunitară Cartier;

-          Serviciul 3 Poliţie Comunitară Cartier;

-          Serviciul 4 Poliţie Comunitară Cartier;

-          Serviciul 5 Poliţie Comunitară Cartier;

 

Poliţiile de cartier au competenţă pe teritoriul repartizat fiecărui serviciu de ordine publică, conform fişei respective şi au următoarele atribuţii:

-          asigură ordinea publică prin patrule auto sau pedestre în zonele şi pe itinerariile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          asigură supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, pieţelor, cimitirelor şi alte locuri stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          previn şi combat încălcarea normelor legale privind curăţenia Sectorului şi comerţul stradal precum şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local;

-          participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive organizate la nivelul Sectorului 1;

-          intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, etc.;

-          acţionează pentru clarificarea situaţiilor de fapt care le sunt sesizate precum şi pentru rezolvarea lor în limitele competenţelor stabilite;

-          acţionează împreună cu celelalte organe abilitate la activităţile de salvare-evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe precum şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora;

-          împreună cu organele de poliţie execută activităţi specifice pe linia persoanelor urmărite sau dispărute;

-          controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi de igienizare a zonelor periferice, precum şi alte situaţii sau evenimente ce afectează siguranţa cetăţeanului (căderi de ziduri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele aflate în competenţă;

-          întocmesc procese verbale de constatare în cazul sesizării unor fapte de natură penală şi iau măsurile stabilite prin lege cu privire la făptuitor;

-          participă, din dispoziţia conducerii, împreună cu angajaţii din alte structuri ale Direcţiei Generale la executarea de acţiuni şi controale;

-          execută alte sarcini stabilite prin dispoziţiile scrise ale conducerii;

-          soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la cetăţeni sau colectivităţile locale;

-          întocmeşte şi actualizează permanent registrul de zonă de proximitate referitor la situaţia operativă concretă din teritoriul de competenţă;

-          acţionează pentru cunoaşterea permanentă a „găştilor de cartier” şi a altor grupări de persoane care prin acţiunile şi comportamentul lor pot afecta siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestora şi ia măsuri pentru prevenirea ori contracararea lor;

-          participă direct sau împreună cu alte forţe la prinderea urmăriţilor şi depistarea dispăruţilor;

-          organizează activităţi specifice împreună cu organele de poliţie pentru prinderea în flagrant a persoanelor ce comit infracţiuni în zonele de competenţă;

-          asigură culegerea de informaţii cu privire la persoane şi acţiuni care pot afecta ordinea publică sau siguranţa cetăţeanului;

-          conlucrează cu agenţii de ordine publică pe linia asigurării corespunzătoare a acesteia în zona de responsabilitate;

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni aferente;

-          realizează activităţi specifice ofiţerului de serviciu prin agenţii comunitari desemnaţi în acest scop.

 

Articolul 13

      Serviciul Intervenţii şi Însoţire are în subordine Biroul Reglementări.

     

      Atribuţiile Serviciului Intervenţii şi Însoţire:

-          acţionează ca forţă suplimentară pentru asigurarea ordinii publice pe teritoriul de competenţă împreună cu agenţii din cadrul serviciilor de ordine publică;

-          acţionează pentru restabilirea ordinii publice împreună cu Poliţia Naţională şi Jandarmeria când situaţia impune şi numai cu aprobarea Directorului General, în baza dispoziţiei Primarului Sectorului 1;

-          participă la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în situaţii de catastrofe, calamităţi naturale, explozii, incendii, epidemii, accidente etc. precum şi la limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de astfel de evenimente;

-          în baza unor planuri de acţiuni comune sprijină Poliţia Naţională în activităţile de prindere a urmăriţilor, evadaţilor, autorilor unor infracţiuni flagrante, conducătorilor auto care părăsesc locul accidentului, etc.;

-          intervine în zonele de competenţă, la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea unor stări conflictuale;

-          participă în situaţiile dispuse de conducere la activităţi vizând evacuări, demolări de construcţii ilegale, de ocupări ilegale ale domeniului public;

-          participă la acţiuni cu efective mărite, cu ocazia unor manifestări publice sau controale;

-          întocmeşte planul anual de pază a obiectivelor de interes public cu caracter permanent, precum şi planurile de pază ale obiectivelor temporare luate în pază pe parcurs;

-          reactualizează consemnele particulare ale posturilor, în raport de modificările intervenite în structura obiectivelor asigurate;

-          organizează pe bază de proces verbal luarea în pază a obiectivelor şi asigură agenţii necesari pentru desfăşurarea activităţii respective;

-          asigură ordinea publică în perimetrul obiectivelor conform consemnelor stabilite;

-          intervine, cu folosirea mijloacelor legale, pentru restabilirea ordinii publice în obiectivul păzit;

-          aplică măsuri de sancţionare contravenţională faţă de persoanele care au încălcat prevederile legale în legătură cu obiectivul păzit;

-          întocmeşte procesul verbal de constatare a unor fapte penale, reţine şi predă organelor de poliţie faptuitorii respectivi;

-          asigură însoţirea şi protecţia conducerii Primăriei Sectorului 1, membrilor aleşi ai Consiliului Local, reprezentanţilor altor direcţii şi structuri din Primăria Sectorului 1, reprezentanţilor instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Administraţia Domeniului Public, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentanţilor Administraţiei Fondului Imobiliar Bucureşti, precum şi altor participanţi la acţiuni publice;

-          asigură însoţirea şi protecţia angajaţilor din Direcţia Inspecţie, în baza unor planuri de acţiune comune;

-          realizează însoţirea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General la activităţi specifice pe teritoriul Sectorului 1, la solicitarea acestora;

-          asigură însoţirea echipajelor Brigăzii de Poliţie Rutieră pentru îndeplinirea misiunilor de fluidizare a circulaţiei rutiere în Sectorul 1;

-          acţionează pentru fluidizarea traficului pietonal, protejării spaţiului verde şi rezolvării conflictelor generate de ocuparea unui loc de parcare, în mod abuziv;

-          asigură însoţirea la executarea unor lucrări sau activităţi specifice în sectorul 1 a reprezentanţilor societăţilor de utilităţi publice ;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducerea Direcţiei Poliţiei Comunitare.

 

Condiţiile de însoţire a reprezentanţilor menţionaţi mai sus, sunt:

-          activitatea de însoţire se realizează în baza dispoziţiei conducerii Direcţiei Generale, sau în baza unui plan de acţiune comun cu alte instituţii, aprobat;

-          ţinuta agenţilor comunitari participanţi este de serviciu, iar în anumite situaţii cu aprobarea expresă a conducerii, poate fi şi civilă;

-          în cazul ţinutei de serviciu, agenţii vor fi dotaţi cu armament letal sau neletal şi mijloace de protecţie, imobilizare şi legături radio, dispuse pentru fiecare caz;

-          înainte de efectuarea însoţirii se va realiza instructajul participanţilor, conform planului de acţiune comun;

-           după realizarea dispozitivului, agenţii comunitari participanţi se dispun în spatele sau părţile laterale ale funcţionarului însoţit, fără a participa în nici un fel la activităţile concrete realizate de acesta; se va urmări numai prevenirea eventualelor agresiuni sau încercări de perturbare a desfăşurării acţiunii;

-          agentul comunitar este obligat ca pe toată durata derulării acţiunii să aibă o ţinută regulamentară, să nu provoace personal discuţii contradictorii şi să adopte o atitudine fermă dar civilizată faţă de eventualele persoane turbulente;

-          în situaţia în care se impune să intervină direct, îşi va prezenta numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte (în măsura în care timpul îi permite) şi va lua măsurile legale ce se impun în raport de speţa evenimentului produs (imobilizare, legitimare, conducere la sediul Direcţiei Poliţiei Comunitare, sancţionare contravenţională, asigurarea locului faptei, conservarea urmelor şi corpurilor delicte, acordarea primului ajutor, solicitarea intervenţiei Salvării, Pompierilor, etc.);

-          în cazul în care se impune intervenţia sa ca forţă publică va proceda la luarea măsurilor necesare în mod gradual, astfel încât să asigure legalitatea acesteia şi neafectarea unor persoane neimplicate direct; la folosirea armamentului din dotare, se va acţiona strict în condiţiile legale privind uzul de armă;

-           pe toată durata acţiunii de însoţire se va menţine o legătură permanentă cu Dispeceratul;

-          la terminarea acţiunii va semna procesul verbal încheiat de funcţionarul public însoţit, pe care îl va depune la sediul Direcţiei; cu aceeaşi ocazie se va întocmi şi un raport scris privind condiţiile desfăşurării acţiunii anexat la procesul verbal.

 

Atribuţiile Biroului Reglementări:

-          constată şi aplică sancţiuni contravenţionale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;

-          constată şi aplică sancţiuni contravenţionale privind staţionarea cu orice tip de vehicul pe spaţiile verzi şi trotuarele aflate pe raza Sectorului 1;

-          constată şi aplică sancţiuni contravenţionale privind ocuparea abuzivă a unui loc de parcare închiriat legal de la Administraţia Domeniului Public Sector 1;

-          în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, poate dispune eliberarea domeniului public prin ridicarea vehiculului de către operatorul economic autorizat.

Articolul 14

Serviciul Dispecerat şi Analiza Informaţiei are următoarele atribuţii:

-          asigură cunoaşterea în permanenţă a situaţiei operative din teritoriul de competenţă, a forţelor de ordine publică aflate în serviciu şi alte misiuni şi informează imediat conducerea Direcţiei în legătură cu eventualele evenimente produse, asigurând totodată transmiterea operativă către forţele aflate în dispozitive a dispoziţiilor primite de la aceasta;

-          menţine o legătură permanentă cu dispozitivele de ordine publică aflate în executarea unor activităţi specifice, asigurând şi coordonarea acestora în cazul în care se impune intervenţia cu forţe suplimentare;

-          primeşte şi execută verificări operative la solicitările agenţilor din teren, pe linie de identificări de persoane şi mijloace auto;

-          asigură legătura permanentă prin staţiile de radio sau liniile telefonice cu Poliţia, Jandarmeria, I.S.U.;

-          realizează alarmarea personalului în situaţiile dispuse de conducerea Direcţiei;

-          asigură întocmirea zilnică a buletinului de evenimente şi distribuirea acestuia la instituţiile şi persoanele dispuse de conducerea Direcţiei;

-          execută alte sarcini încredinţate de conducerea Direcţiei.

 

Articolul 15

Serviciul Proximitate-Proceduri are în subordine Biroul Proceduri.

 

Atribuţiile Serviciului Proximitate-Proceduri:

-          asigură o legătură permanentă cu comunităţile locale şi cetăţenii sectorului, pentru cunoaşterea doleanţelor acestora în legătură cu aspecte care le afectează siguranţa personală şi a bunurilor;

-          organizează periodic întâlniri cu cetăţenii, asociaţiile de proprietari  şi locatari, conducerile unităţilor şcolare;

-          organizează periodic activităţi de popularizare a normelor legale, inclusiv pe linia circulaţiei rutiere, în şcoli, grădiniţe, centre de ocrotire socială şi alte instituţii similare;

-          participă direct sau împreună cu alte instituţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, la soluţionarea unor cazuri sociale;

-          asigură popularizarea în rândul cetăţenilor, a activităţilor de prevenire a unor categorii de fapte anti-sociale;

-          analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi de locatari în conformitate cu prevederile legale în materie;

-          controlează aplicarea şi respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

-          popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          organizează concursurile privind atestatul de administrator;

-          acordă şi retrage în condiţiile legii atestatele de administrator;

-          previne şi gestionează conflictele între proprietarii din cadrul asociaţiei sau/şi condominiumului;

-          propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor spefice legate de funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          îndrumă cetăţenii cu privire la modalităţile legale de constituire a Asociaţiilor de Proprietari;

-          sprijină Asociaţiile de Proprietari şi de Locatari în vederea întocmirii documentaţiei tehnice necesare reabilitării imobilelor şi urmărirea derulării proiectelor aprobate;

-          primeşte şi întocmeşte documentaţia legală pentru bunurile confiscate de angajaţii Direcţiei;

-          asigură depozitarea bunurilor confiscate în condiţii optime de păstrare şi sesizează imediat conducerii direcţiei toate aspectele negative pe această linie;

-          organizează procedura de valorificare a bunurilor confiscate şi participă împreună cu organele abilitate la desfăşurarea acestora;

-          întocmeşte şi predă arhiva pe această linie;

-          efectuează din dispoziţia conducerii verificări inopinante privind modul de respectare a normelor legale în domeniu;

-          înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1;

-          eliberează certificatul de înregistrare şi unul sau după caz două plăcuţe cu numărul de înregistrare;

-          radiază din circulaţie mopedele care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute de lege;

-          ţine evidenţa mopedelor înregistrate în  Sectorul 1;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Atribuţiile Biroului Proceduri:

-           întocmeşte planul de formare profesională a agenţilor noi angajaţi şi tematica aferentă, realizează direct sau împreună cu alţi colaboratori desfăşurarea pregătirii respective, organizează testările de verificare la sfârşitul perioadei, ţine evidenţa şi propune măsuri cu privire la agenţii ce au obţinut calificativul “necorespunzător”;

-          întocmeşte planul de pregătire profesională continuă a personalului şi tematica aferentă, tabelul cu grupele de pregătire respectivă, participă la desfăşurarea şedinţelor respective, ţine evidenţa prezenţei şi rezultatelor obţinute, elaborează tematica de verificare anuală a cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale şi participă la testările respective, informează conducerea Direcţiei cu privire la necesităţile de pregătire şi eventualele neajunsuri sesizate;

-          întocmeşte planul de pregătire fizică generală şi specifică a angajaţilor Direcţiei şi participă efectiv la desfăşurarea şedinţelor respective;

-          asigură pregătirea personalului operativ în vederea folosirii tehnicii specifice;

-          realizarea unei baze de date specifice; video, audio şi foto necesare perfecţionării activităţii de conducere;

-          elaborarea şi desfăşurarea unor planuri de cooperare în domeniu cu Poliţia Naţională şi alte instituţii pentru creşterea eficienţei activităţii.

 

Articolul 16

Serviciul Câini de Serviciu are în subordine Biroul Instruire.

 

Atribuţiile Serviciului Câini de Serviciu:

-           asigură patrularea pe zonele şi itinerariile stabilite prin planurile de ordine publică şi buletinul posturilor;

-          participă la acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia unor adunări publice, evenimente sociale, culturale, sportive şi artistice;

-          participă la activităţi de însoţire a reprezentanţilor Primăriei cu ocazia unor controale şi acţiuni;

-          participă la activităţi vizând evacuări, demolări şi construcţii ilegale, sau de ocupare ilegală a unor spaţii sau locuinţe;

-          împreună cu Poliţia şi Jandarmeria desfăşoară acţiuni de restabilire a ordinii publice, când situaţia impune;

-          participă la acţiuni de salvare, evacuare şi menţinere a ordinii publice cu ocazia unor calamităţi naturale, incendii, explozii etc.

 

Atribuţiile Biroului Instruire:

-  asigură dresajul câinilor de serviciu în scopul desfăşurării în condiţii optime a acţivităţilor specifice Serviciului Câini de Serviciu.

 

Articolul 17

Biroul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii:

-          desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă create la nivelul Sectorului 1;

-          evaluează şi prognozează tipurile de risc, factorii determinanţi ai acestora şi întocmeşte situaţia generală a riscurilor la nivelul Sectorului 1;

-          monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi coordonează operativ măsurile cu caracter preventiv ori de intervenţie aprobate;

-          elaborează concepţia generală privind planificarea, organizarea, pregătirea, şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor legale si procedurile interne, emise în baza răspunderilor       privind tipurile de risc gestionate;

-          face propuneri Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

-          urmăreşte aplicarea prevederilor legislaţiei privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi ale planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

-          asigură transmiterea operativă a deciziilor şi dispoziţiilor, şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu instituţiile de utilitate publică ale Sectorului 1;

-          stabileşte necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează Comitetului Local în vederea soluţionării;

-          asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi  avertizare primite de la instituţiile specializate, către serviciile publice locale ale sectorului;

-          gestionează, la nivel local, baza de date şi mijloacele tehnico-materiale referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;

-          asigură monitorizarea situaţiilor de urgenţă şi organizează activitatea de intervenţie la acestea, cu mijloacele proprii şi în cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu;

-          îndeplineşte alte atribuţii conform reglementărilor interne.

 

 

La nivelul Serviciului Poliţia Animalelor

 

Articolul 18

Biroul Intervenţie Prevenţie are următoarele atribuţii:

-          constată şi sancţionează contravenţiile în domeniu;

-          întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;

-          verifică şi ia măsurile legale, la sesizările cetăţenilor sau colectivităţilor locale, privind cazurile de maltratare a animalelor;

-          organizează activităţi specifice (pânde, filmări şi fotografieri secrete, etc.) pentru documentarea unor sesizări de rele tratamente aplicate animalelor;

-          organizează acţiuni pentru depistarea şi prinderea în flagrant a persoanelor care folosesc animalele în altele scopuri decât cele normale;

-          identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, precum şi a proprietarilor acestor animale;

-          intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;

-          verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

-          acţionează pentru depistarea persoanelor care încalcă regimul ocrotirii speciale a unor categorii de animale;

-          colaborează cu alte instituţii abilitate, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol;

-          urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor în cazul unor deţinători sancţionaţi contravenţional sau avertizaţi pe această linie;

-          ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanţele de judecată a măsurii confiscării animalelor şi adăpostirii lor în centre de protecţie;

-          organizează împreună cu medicii veterinari acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de adăpostire, hrănire şi tratare a animalelor depistate ca fiind în pericol, cu ocazia unor controale medicale;

-          colaborează cu asociaţiile de proprietari pentru reglementarea statutului animalelor de companie din imobilele de locuit şi sancţionarea deţinătorilor care tulbură ordinea publică;

-          organizează cu ocazia unor sărbători tradiţionale, acţiuni comune cu Administraţia Pieţelor şi organele sanitar veterinare pentru descoperirea şi sancţionarea vânzătorilor care încearcă să comercializeze, prin înşelarea cumpărătorilor animale nespecifice consumului uman;

-          intervin pentru depistarea şi sancţionarea cazurilor de malpraxis asupra animalelor, sesizate în legătură cu unele cabinete veterinare;

-          întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local şi Primarului Sectorului 1, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;

-          întocmeşte şi actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale ce pot face obiectul maltratării, deţinătorii - persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor pe teritoriul Sectorului 1, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;

-          propune şi elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situaţii specifice Sectorului 1;

-          organizează cu personalul propriu sau în cooperare cu alte forţe, controale permanente sau inopinante vizând modul de asigurare a condiţiilor de sănătate, igienă, hrănire şi adăpostire a animalelor şi propune măsuri cu caracter general şi specific privind îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă a acestora;

-          propune măsuri de prevenire şi contracarare, împreună cu alte instituţii abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

-          propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 19

Biroul Medicină Veterinară are următoarele atribuţii:

-          soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor sectorului 1 privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

-          informează cetăţenii sectorului 1 privind normele şi condiţiile legale pentru creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităţi;

-          asigură consultaţii şi tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populaţiei sectorului 1, precum şi alte acţiuni sanitar-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform H.C.L.S. 1 nr. 43/2002;

-          asigură colectarea cadavrele de animale de pe domeniul public şi din gospodăriile populaţiei prin intermediul  S.C. ROMPREST S.A., concesionarea acestor activităţi, în vederea neutralizării;

-          identifică periodic efectivele de animale din gospodăriile populaţiei şi ţine evidenţa lor în format electronic şi tabele nominale;

-          verifică şi depistează zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora;

-          monitorizează animalele din gospodăriile populaţiei privind starea de sănătate, condiţiile de creştere şi întreţinere pentru depistarea din timp a bolilor infecto-contagioase;

-          monitorizează starea de sănătate a păsărilor sălbatice din parcurile şi lacurile de pe teritoriul sectorului 1, colectarea cadavrelor de păsări în situaţia depistării şi dirijarea lor către Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Bucureşti din  cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru  efectuarea examenelor de laborator;

-          informează cetăţenii de pe raza sectorului 1 prin mijloacele mass-media ale Primăriei privind importanţa profilaxiei nespecifice şi specifice la animale, riscurile la care se supun oamenii prin coabitare cu animalele, principalele boli infecţioase şi parazitare cu transmitere la om, precum şi alte teme cu specific zoo-veterinar;

-          informează Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaţia suspectării apariţiei de boli epizootice şi contribuie la  măsurile ce se instituie;

-          acţionează împreună cu medicii veterinari sau cabinetele de profil pentru identificarea animalelor aflate în pericol în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

 

La nivelul Direcţiei Generale

 

Articolul 20

Serviciul Juridic, Organizare, Pregătire, Armament are în subordine:

 Biroul Pregătire.

 

Atribuţiile Serviciului Juridic, Organizare, Pregătire, Armament:

 

a) atribuţii privind domeniul juridic:

-          reprezintă Direcţia Generală în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi de profil;

-          instrumentează cauzele în care Direcţia Generală sau structurile operative componente sunt parte;

-          formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

-          acordă consultanţă juridică compartimentelor Direcţiei Generale legate de problematica specifică;

-          avizează de legalitate deciziile emise de Directorul General al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare;

-          verifică legalitatea, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic care pot angaja răspunderea patrimonială a Direcţiei Generale de Servicii Comunitare;

-          verifică şi avizează favorabil contractele întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;

-          ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi informează toate serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare despre apariţia şi modul de aplicare al actelor normative de referinţă;

-          avizează de legalitate contractele de achiziţii publice;

-          răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice serviciilor din cadrul direcţiei şi petenţilor în legătură cu activitatea depusă;

-          întocmeşte şi avizează de legalitate proiectele de hotărâri pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1;

-          participă împreună cu reprezentantul direcţiei la comisia juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1 cu prilejul propunerilor spre aprobare a proiectelor de hotărâri;

-          sesizează conducerea direcţiei cu privire la aspectele legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constată în activitatea serviciilor şi birourilor;

-          redactează şi iniţiază propuneri de lege ferenda cu privire la actele normative de specialitate;

-          întocmeşte şi redactează deciziile cu privire la sancţionarea funcţionarilor publici care au fost cercetaţi în cadrul comisiei de disciplină;

-          exercită alte atribuţii din domeniul său de activitate, dispuse de conducere, sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică.

Biroul Pregătire  are următoarele atribuţii:

-          asigură cunoaşterea armamentului şi a mijloacelor tehnice din dotare, instruirea cu privire la modul legal de folosire, păstrare şi întreţinere a acestora;

-          asigură cunoaşterea prevederilor uzului de armă de către fiecare agent dotat cu armament şi efectuează verificările interne necesare în fiecare caz de utilizare a acestuia;

-          participă la şedinţele de tragere şi ia măsuri de remediere a unor deficienţe pe linia manipulării corecte a armamentului;

-          participă împreună cu celelalte servicii abilitate la întocmirea tematicii de desfăşurare a concursurilor de ocupare sau promovare şi participă efectiv la unele dintre acestea;

-          face propuneri de îmbunătăţire a tematicilor respective;

-          face propuneri privind perfecţionarea formării şi pregătirii profesionale a agenţilor şi colaborează cu alte instituţii în acest domeniu;

-          asigură dotarea cu armament şi muniţie, cu materiale de întreţinere şi piese de schimb aferente acestora;

-          organizează şi execută pregătirea tehnică de specialitate a personalului direcţiei;

-          elaborează planul întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor pentru armamentul şi mijloacele tehnice specifice  din dotare;

-          organizează şi coordonează şedinţele de tragere cu armamentul din dotare;

-          execută verificări periodice privind starea de funcţionare a armamentului şi  muniţiei.

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Atribuţiile Biroului Resurse Umane şi Protecţia Muncii:

-          asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;

-          organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege, precum şi concursuri sau examene de promovare;

-          urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-          analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al Direcţiei Generale;

-          pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propriu;

-          întocmeşte rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale structurilor şi compartimentelor;

-          ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al Directiei Generale şi asigură corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Funcţionare;

-          răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare ( salariul de baza, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii, etc.);

-          întocmeşte dosarele personale ale salariaţilor contractuali şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, urmărind şi efectuând orice modificare ce intervine în situaţia personală sau profesională a fiecărui angajat ;

-          întocmeşte contractul individual de muncă pentru angajaţii contractuali şi ţine evidenţa acestor contracte în registrul de Evidenţă a Salariaţilor ;

-          întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege ;

-          asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea definitivă din instituţie a salariaţilor ;

-          face intervenţii la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniu;

-          răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi ;

-          ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi registrul de prezenţă peste programul normal de lucru;

-          efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu a personalului din aparatul propriu;

-          întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă sau a raportului de serviciu ;

-          ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fară plată şi a sancţiunilor;

-          urmăreşte realizarea planificării anuale a concediilor de odihnă;

-          ţine evidenţa fişelor de evaluare anuală a salariaţilor;

-          răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor ;

-          ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi operează în acestea modificări de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc. ;

-          eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, copii după carnetul de muncă conforme cu originalul şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-          stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere ;

-          întocmeşte şi transmite Primăriei Sectorului 1 prognozele pentru perioada următoare referitoare la numărul de angajaţi necesari pentru rezolvarea obiectivelor propuse şi a celor care apar ulterior ;

-          întocmeşte şi transmite lunar A.N.F.P. situaţia angajaţilor în ce priveşte suspendările, transferările, încetările raporturilor de serviciu, detaşărilor şi delegărilor, sancţiunilor ;

-          întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1 statele de personal cu modificările intervenite în situaţia angajaţilor în luna anterioară raportării ;

-          întocmeşte şi transmite raportări statistice semestrial la Administraţia Financiară a sectorului 1 şi trimestrial la Institutul Naţional de Statistică referitoare la numărul de salariaţi şi a structurii acestora pe grade şi trepte profesionale ;

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul propriu, în conformitate cu recomandările U.E;

-          efectuarea verificărilor necesare înainte de întocmirea dosarului de angajare;

-          efectuarea verificărilor în evidenţa operativă a M.I.R.A. pentru cunoaşterea eventualelor antecedente ale candidaţilor incompatibile calităţii de poliţist comunitar;

-          efectuarea de verificări periodice şi la ordin pentru personalul angajat;

-          ţine evidenţa personalului pe categorii de vârstă, studii şi prezintă situaţii statistice în vederea îmbunătăţirii structurii de personal;

-          organizează şi ţine evidenţa rezervei de personal.

b) atribuţii privind protecţia muncii:

-          asigură evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională, reevaluează riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

-          asigură instruirea si informarea personalului în probleme de protecţia muncii;

-          organizează propaganda de protecţia muncii,

-          elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie;

-          participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

-          asigură cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          monitorizează starea de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activităţii;

-          urmăreşte realizarea măsurilor de remediere dispuse de inspectorii din I.T.M., cu ocazia controalelor efectuate;

-          colaborează cu unităţi medicale specializate pentru cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională;

-          propune sancţiuni în cazul constatării unor deficienţe pe linie de protecţia muncii;

-          efectuează instructaj de P.S.I. la angajare şi periodic;

-          efectuează controale periodice pe linie de P.S.I. la locurile de muncă din cadrul instituţiei;

-          organizează aplicaţii practice împreună cu salariaţii;

-          întocmeşte anual planul de măsuri pe linie P.S.I. privind dotarea cu mijloace tehnice specifice pentru locaţii şi mijloace de transport;

-          realizează anual planul de intervenţie la incendii, cu stabilirea echipelor şi modului de acţiune.

 

 

Atribuţiile Serviciului Economic care are în subordine Biroul Buget:

-          analizează periodic, conform legii, execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli;

-          organizează verificarea periodică în conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiare şi urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare;

-          organizează şi urmăreşte, împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort derularea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului;

-          schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1;

-          asigură întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei şi în devize, diverse, de salarii);

-          asigură introducerea notelor contabile şi întocmirea balanţei de verificare;

-          asigură furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice;

-          realizează înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

-          realizează întocmirea O.P.H.T.-urilor şi cecurilor pentru numerar;

-          realizează înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;

-          asigură operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate;

-          realizează urmărirea şi verificarea viramentelor bancare;

-          înregistrează transferurile şi consumul lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masă, benzină şi motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

-          realizează verificarea lunară a soldurilor conturilor din balanţa de verificare şi închiderea acestora la finele perioadei;

-          urmăreşte şi verifică registrul de casă;

-          asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale (bilanţ şi anexe aferente acestuia);

-          asigură urmărirea lichidării avansurilor spre decontare acordate salariaţiilor instituţiei, precum şi calculul penalităţilor de întârziere şi virarea acestora la buget;

-          realizează întocmirea registrului jurnal şi a registrului inventar;

-          ţine evidenţa analitică şi sintetică a gestiunii de materiale şi obiecte de inventar;

-          ţine evidenţa furnizorilor şi decontarea acestora;

-          urmăreşte încasarea debitorilor instituţiei proveniţi din diverse operaţii economice;

-          urmăreşte modul de efectuare a inventarierii patrimoniului instituţiei  (anuale sau atunci când este cazul), conform legislaţiei în vigoare şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor constatate de către comisia de inventariere;

-          efectuează controlul financiar preventiv propriu;

-          avizează contractele de achiziţie publică;

-          întocmeşte proiectele de buget;

-          realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia în baza solicitărilor înaintate;

-          asigură întocmirea situaţiilor statistice referitoare la execuţia bugetară solicitate de Primăria Sectorului 1;

-          asigură  întocmirea şi depunerea lunară a contului de execuţie;

-          urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;

-          urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;

-          asigură întocmirea propunerilor pentru rectificările bugetare;

-          asigură întocmirea şi înaintarea trimestrială Consiliului Local a încheierii exerciţiului

   bugetar pe perioada raportată;

-          asigură completarea propunerilor, angajamentelor şi ordonanţărilor de credite;

-          realizează ţinerea evidenţei angajamentelor, propunerilor şi ordonanţărilor de credite;

-          asigură întocmirea solicitărilor de deschidere şi retragere de credite;

-          asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia;

-          urmăreşte predarea de către Biroul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plata, a următoarelor documente:

Ø  organigrama Direcţiei Generale;

Ø  foaia colectivă de prezenţă verificată şi semnată pentru fiecare serviciu şi birou;

Ø  comunicarea schimbărilor de încadrări;

Ø  prezenţa pentru orele suplimentare;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea primelor;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea salariilor de merit;

Ø  certificatele medicale;

Ø  înştiinţările pentru concediile de odihnă pentru care se solicită  plata în avans;

Ø  înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor.

-  întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii Direcţiei Generale prin operarea tuturor modificărilor transmise de Biroul Resurse Umane;

-          ţine evidenţa certificatelor medicale şi efectuează plata lunară a acestora;

-          calculează concediile de odihnă acordate în avans şi efectuează plata acestora;

-          întocmeşte lunar centralizatorul de salarii şi OPHT- urile aferente drepturilor salariale;

-          eliberează adeverinţe solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1, situaţia privind       impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-          întocmeşte şi transmite lunar la CAS, şomaj, sănătate, declaraţiile privind contribuţiile aferente;

-          realizează efectuarea plăţii premiilor de 2%, respectiv 10% cât şi a primelor  individuale;

-          efectuează  introducerea nominală a sumelor pentru stabilirea premiului anual şi efectuează plata acestuia;

-          asigură ridicarea si depunerea de numerar la Trezoreria Sectorului 1;

-          realizează întocmirea  registrului de casă;

-          realizează constituirea şi reţinerea garanţiilor de gestiune;

-          asigură întocmirea situaţiilor necesare eliberării salariilor prin card;

-          asigură întocmirea fişelor fiscale anuale;

-          asigură întocmirea lunară a a situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

-          realizează efectuarea reţinerilor salariale conform listelor de debitori.

 

Articolul 21

Serviciul Relaţii Publice, Secretariat, Administrativ are în subordine Biroul Administrativ.

 

Atribuţiile Serviciului Relaţii Publice, Secretariat, Administrativ:

-          participă alături de Poliţie, Jandarmerie şi alte forţe de ordine publică la acţiuni specifice de mass-media vizând prevenirea faptelor care aduc atingere patrimoniului, vieţii ori integrităţii corporale a cetăţenilor ;

-           monitorizează imaginea Direcţiei Generale reflectată de mijloacele mass-media ;

-          informează conducerea Primăriei despre conţinutul articolelor şi informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea Direcţiei Generale;

-          gestionează crizele şi conflictele de comunicare, care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea specifică;

-          elaborează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public;

-          asigură, la cererea persoanelor fizice şi juridice, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal ;

-          asigură accesul persoanelor care efectuează studii şi cercetări în interes propriu sau de serviciu, la fondul documentaristic al instituţiei, pe baza aprobării conducerii Direcţiei Generale;

-          coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, specifice activităţii Direcţiei Generale;

-          asigură evidenţa şi întocmeşte răspunsurile la corespondenţa conducerii;

-          ţine evidenţa lucrărilor cu caracter de serviciu;

-          întocmeşte şi asigură evidenţa mapelor de lucru create la nivelul conducerii;

-          asigură programarea, desfăşurarea şi înregistrarea audienţelor conducerilor Direcţiei Generale şi a structurilor componente şi urmăreşte soluţionarea problemelor                                                                 respective;

-          ţine evidenţa şi transmite compartimentelor de specialitate notele interne emise de către conducere;

-          asigură realizarea lucrărilor secretariatului şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa        curentă referitoare la activitatea proprie;

-          înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei predate de către agenţii constatatori şi cele contestate şi asigură comunicarea (în copie) a procesului verbal şi a înştiinţării de plată la domiciliul contravenientului, în termenul legal prevăzut de lege;

-          asigură transmiterea procesului verbal la Direcţia de Taxe şi Impozite pentru începerea procedurii de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale;

-          ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate;

-          înregistrează şi urmăreşte rezolvarea legală a petiţiilor;

-          iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor specifice;

-          asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

-          verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

-          cercetează documentele din depozit în vederea elaborării de copii solicitate de către cetăţeni;

-          organizează depozitul de arhivă după criteriile Legii Arhivelor Naţionale şi asigură condiţiile corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor;

-          pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control.

 

Atribuţiile Biroului Administrativ:

-          vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionări autoturismelor;

-          vizează pentru legalitate facturile furnizorilor direcţi;

-          vizează propunerile privind reparaţiile capitale şi curente;

-          urmăreşte, recepţionează şi vizează lucrările capitale şi curente efectuate pentru Direcţia Poliţie Comunitară;

-          realizează preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de                                                                                                               activitate execuţia de lucrări specifice programului de investiţii;

-          asigură aprovizionarea cu bunuri ce pot fi cumpărate direct şi nu necesită proceduri de achiziţii publice;

-          organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi;

-          colaborează cu societăţile care elaborează documentaţii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de investiţii aprobate;

-          ţine evidenţa actelor de proprietate aflate în patrimoniul Direcţiei Generale;

-          organizează si supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Direcţiei Generale;

-    urmăreşte modul de exploatare a parcului auto de către personalul Direcţiei Generale;

-    distribuie foile de parcurs şi urmăreşte legalitatea întocmirii acestora;

-  distribuie bonurile valorice de carburant auto şi ţine evidenţa consumurilor lunare de carburant;

-   organizează evidenţa proprie a intrărilor şi ieşirilor de materiale, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe ce ţin de parcul auto, inclusiv a dotărilor specifice;

-   se ocupă de întreţinerea şi repararea autoturismelor din dotarea parcului auto al Direcţiei Generale;

-    ţine evidenţa asigurărilor obligatorii (RCA) şi asigurărilor CASCO;

-    se ocupă cu efectuarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice;

-   ţine evidenţa evenimentelor rutiere în care au fost implicate autovehiculele din dotarea Direcţiei Generale;

- vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

-  testează şi instruieşte periodic, conform legislaţiei în vigoare, conducătorii auto din cadrul Direcţiei Generale:

-  urmăreşte întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de bord şi celorlalte documente specifice parcului auto.

 

La nivelul Direcţiei Inspecţie

 

Articolul 22

Serviciul Inspecţie în Construcţii are în subordine Biroul Recepţie şi Regularizări Taxe.

 

Atribuţiile Serviciul Inspecţie în Construcţii:

-          efectuează conform abilităţilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcţiilor;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul construcţiilor;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea   măsurilor stabilite prin procesele verbale; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L.    Sector 1 şi prin intermediul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Economic şi Protecţia Muncii, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, Direcţia Impozite şi Taxe Locale urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi   poliţiei;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor;

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al Primăriei cât şi de serviciile publice ale Sectorului 1;

-          urmăreşte disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii;

-          urmăreşte şi controlează executarea construcţiilor autorizate şi încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei de construire;

-          constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaţiilor de P.U.D. şi P.U.Z. (pentru solicitant) depuse spre analiză Cosiliului Local al Sectorului 1.

 

Atribuţiile Biroului Recepţie şi Regularizări Taxe:

-          efectuează operaţiunea de regularizare de taxă pentru autorizaţiile de construire emise de Primarul Sectorului 1;

-          desemnează inspectori anume abilitaţi pentru a participa şi executa demersurile conform legii la recepţia finală la terminarea lucrărilor de construcţii.

 

Articolul 23

Serviciul Inspecţie Lucrări Edilitare şi de Mediu are în subordine Biroul Inspecţie Comercială şi Gospodărie Comercială.

 

 

Atribuţiile Serviciului Inspecţie Lucrări Edilitare şi de Mediu:

-          îndrumă, supraveghează, planifică activitatea pe probleme edilitare;

-          creează baza de date în domeniu;

-          întocmeşte, reactualizează şi ţine evidenţa planurilor edilitar-gospodăreşti;

-          acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul Direcţiei;

-          propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

-          urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construire pentru branşamente;

-          îndeplineşte atribuţii privind activitatea de protecţie civilă pe raza Sectorului 1 şi evidenţa militară;

-          ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică, soluţionează sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionează cazurile de nerespectare a acestuia;

-          monitorizează sursele de poluare;

-          documentare şi specializare permanentă în domeniu;

-          schimb de experienţă cu instituţii  similare sau de profil din ţară sau din afară;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

 

Atribuţiile Biroului Inspecţie Comercială şi Gospodărie Comercială:

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a legislaţiei economice;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul legislaţiei economice;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor complementare stabilite prin acestea;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de alte organe de control;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor;

-          prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor;

-          efectuează controale în pieţele de pe teritoriul sectorului 1, verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al protecţiei consumatorilor, etc. ;

-          constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare;

-          îndrumă, supraveghează, planifică activitatea de gospodărie comunală;

-          creează baza de date în domeniu;

-          ţine legătura permanentă cu instituţiile de profil;

-          verifică în teren sesizările şi reclamaţiile în domeniu;

-          propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaţiilor de profil;

-          relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii şi alte instituţii.

 

 

 

 

 

 

Articolul 24

Condiţii şi criterii specifice personalului Direcţiei Generale de Servicii Comunitare

 

Condiţiile de selectare, pregătire şi ocupare a unor funcţii sunt:

1.      Selectarea personalului cu statut de funcţionar public şi funcţii de execuţie se realizează în conformitate cu prevederile art. 14 din H.G.R. nr. 2295/2004 şi art. 54, 56, 57 din Legea nr. 188/1999.

 

2.      Pentru personalul operativ de execuţie, în afara alin. 1, se stabilesc următoarele condiţii:

-          înălţime minim 1,70 m;

-          vârsta maximă 45 de ani;

-          constituţie atletică, ce se va verifica prin teste de pregătire fizică şi autoapărare;

-          rezistenţă la stres şi efort prelungit;

-          starea de sănătate optimă;

-          permis de conducere categoria B;

-          cunoştinţe minime de operare PC;

-          uz port armă.

 

3.      Selectarea personalului cu statut de funcţionar public şi funcţii de conducere se realizează în conformitate cu art. 54, 56, 57, pct. 6 şi 7 din Legea nr. 188/1999.

 

4.      Agenţii comunitari cu funcţii de execuţie sunt obligaţi, în conformitate cu art. 22 din H.G.R. nr. 2295/2004 să urmeze cursuri de formare cu durata de trei luni, organizate în cadrul centrului propriu al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare. Absolvirea cursului de formare constituie o îndatorire a agentului de Poliţie Comunitară nou angajat, în caz contrar, instituţia va aplică prevederile dispoziţiilor art. 99 alin. 1 lit. (e) din Legea nr. 188/1999 care atrage eliberarea din funcţia publică, cu suportarea de către angajat a cheltuielilor de şcolarizare, conform angajamentului de serviciu.

 

5.      Ocuparea unor funcţii de execuţie şi de conducere de către personalul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare cu statut de funcţionar public se realizează prin:

-          îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime, în specialitate, prevăzute de Legea nr. 188/1999;

-          obţinerea calificativelor de bine sau foarte bine, în raport de cerinţele postului vizat;

-          propunerea şefului ierarhic superior şi aprobarea conducerii Direcţiei.

 

Articolul 25

Criteriile de plată a despăgubirilor reprezentând cheltuielile de şcolarizare.

Aceste despăgubiri se aplică în cazul destituirii din funcţie sau demisiei personalului  Direcţiei Generale de Servicii Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani de la angajare.

  1. Calculul sumei imputate se va realiza proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la împlinirea termenului de trei ani prevăzut în angajamentul de serviciu.
  2. În cazul personalului cu statut de funcţionar public, cheltuielile de şcolarizare au în vedere:

            a) cursurile obligatorii de formare profesională de trei luni pentru agenţii comunitari;

            b) cursurile de perfecţionare profesională cu o durată mai mare de nouăzeci de zile calendaristice, pentru toate categoriile de funcţionari publici;

            c) cursuri de management sau masterat pentu funcţionarii publici cu funcţii de conducere sau asimilaţi;

            d) cursuri specifice de obţinere a permisului de conducător auto,  de însuşire a unei limbi străine, de folosire a computerului sau a altor mijloace tehnice ;

            e) pentru cursurile prevăzute la literele b – d, despăgubirile se plătesc numai în măsura în care funcţionarul public a beneficiat de suportarea acestora de către instituţie, sau de concediu plătit pentru efectuarea lor.

  1. În cazul personalului contractual cheltuielile de şcolarizare se referă la cursuri  sau strategii de formare profesionale cu o durată mai mare de şaizeci zile în condiţiile prevăzute de art. 2 lit. e.
  2. În toate cazurile contravaloarea despăgubirilor se va opri din drepturile salariale cuvenite pentru ultima perioadă lucrată.

În situaţia în care suma rămasă de plată depăşeşte cuantumul drepturilor salariale se va proceda la executarea silită a angajatului în baza titlului executoriu stipulat prin angajamentul de serviciu semnat la angajare.

 

 

Articolul  26

Forma şi conţinutul  angajamentului de serviciu:

Angajamentul de serviciu are forma unei declaraţii sub semnătură proprie a angajatului, care este semnat şi datat în prezenţa funcţionarului de Resurse Umane, după primirea de către acesta a dispoziţiei de numire în funcţia publică.

Angajamentul de serviciu se păstrează în dosarul profesional al angajatului.

Conţinutul angajamentului de serviciu este următorul:

 

 

ANGAJAMENT

 

 

Nume, prenume şi iniţiala tatălui

 
Subsemnatul,                                          CNP      ____________________________    

                         

numit în funcţia publică  specifică de agent comunitar la data de_________________, conform Deciziei nr. __________ din ______________,

Am luat la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile ce îmi revin ca angajat al, Direcţiei Generale de Servicii Comunitare conform art. 27-50 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici şi a Regulamentului cadru de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Comunitare, aprobat prin H.G.R. nr. 2295/2004.

Totodată, am fost informat asupra obligativităţii parcurgerii şi absolvirii unui curs de formare de 3 luni, organizat în centrul propriu al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare, conform art. 22 din Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Comunitare, aprobat prin H.G.R. nr. 2295/2004.

Mă angajez să nu încetez raportul de serviciu cu Direcţiei Generale de Servicii Comunitare pe o perioadă de 3 ani.

 În caz contrar, în conformitate cu prevederile art. 25 din H.G.R. nr. 2295/2004 sunt obligat să restitui contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea mea, proporţional cu perioada rămasă  neefectuată  până  la expirarea termenului de 3 ani.

Prezentul angajament constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate, reprezentând  daune şi depăgubiri.

 

 

Data:                                                                                             Semnătura,

 

 

Articolul 27

Dotarea personalului Direcţiei Generale de Servicii Comunitare.

            Direcţiei Generale de Servicii Comunitare are în dotare următoarele echipamente:

1.      Uniformă, constând din:

a.       uniformă de ceremonial;

b.      uniformă de oraş cu caschetă;

c.       uniformă de oraş cu şepcuţă;

d.      ţinută de intervenţie cu beretă;

e.       ţinută de intervenţie cu fes.

 

2.Mijloace şi însemne specifice:

   a. ecusoane de identificare şi de mânecă;

   b. sisteme distinctive de grad sau ierarhizare;

   c. numere matricole;

   d. embleme;

   e. legitimaţie de serviciu;

   f. insignă.

 

3.Armament şi Muniţie:

a.       pistol letal şi muniţia aferentă;

b.      puşcă ţeavă lisă cu muniţie letală (alice), respectiv neletală (bile de cauciuc);

c.       pistol neletal şi muniţie aferentă ;

d.      grenade cu fum, cu zgomot şi respectiv cu gaze lacrimogene.

 

4.Mijloace de autoapărare, imobilizare şi intevenţie individuală:

a.       electroşocuri;

b.      spray iritant lacrimogen;

c.       cătuşe metalice autoblocante;

d.      baston de cauciuc;

e.       baston telescopic;

f.       tomfe.

                                                 

5.Mijloace de intervenţie rapidă organizată:

a.       scuturi;

b.      căşti de protecţie;

c.       veste antiglonţ;

d.      bărci pneumatice cu motor;

e.       binocluri;

f.       veste reflectorizante;

g.      veste tricot;

h.      set protecţie;

i.        ochelari soare- protecţie;

j.        bastoane reflectorizante.

 

6.Mijloace de transmisiuni:

               a. staţii emisie recepţie fixe;

               b. staţii emisie recepţie mobile;

c. laringofoane.

 

 

 

7.Echipamente de antrenament intervenţie:

a.       trening fâş;

b.      trening bumbac;

c.       adidaşi;

d.      jampiere;

e.       şorturi;

f.       maieuri;

g.      halate;

h.      şosete.

 

8.Mijloace de avertizare optică , sonoră  şi de supraveghere auto:

a.       console auto;

b.      girofaruri;

c.       lămpi stroboscopice;

d.      GPS.

 

9.Mijloace de supraveghere, monitorizare şi documentare -probatoriu:

               a. aparate foto digitale;

               b. camere video digitale portabile;

               c. camere video fixe.

 

 

                                      Pe categorii de personal

 

10.               Personalul din Serviciul Intervenţii şi Însoţire are ca dotare echipamentele prevăzute la punctul 1 lit. b),  c), d) şi e), pct. 3 lit. a) şi c), pct. 4 lit. a), b), c), d)  şi pct. 6 lit. a) şi c).

 

În dotarea echipajelor auto de intervenţie intră echipamentele   prevăzute la pct. 2 lit. b) şi d) şi pct. 4 lit. a), b), c), d).

 

11.              Personalul din Serviciul Proximitate Proceduri au ca dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b), pct. 3 lit.a), pct. 4 lit. a), b), c).

 

12.               Personalul de la Poliţiile Comunitare de Cartier şi Serviciul Câini de Serviciu are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b), pct. 3 lit. a), pct. 4 lit. a), b), c), d), pct. 6 lit. a).

 

13.               Personalul de la Serviciul Dispecerat  are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi pct. 3 lit.a).

 

14.               Personalul cu funcţii de conducere din cadrul Compartimentelor Operative are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. b) şi pct. 3 lit. a).

 

15.               Conducerea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare are în dotare echipamentele prevăzute la pct. 1 lit. a) şi pct. 3 lit. a.

 

16.               Dotarea prevăzută pentru fiecare categorie de personal, precum şi alte mijloace de protecţie şi intervenţie necesare activităţii specifice, poate fi modificată şi respectiv, completată ulterior, prin decizia directorului general.

 

17.               Personalul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare are obligaţia să asigure păstrarea şi folosirea echipamentelor din dotare în condiţii corespunzătoare, astfel încât să se prevină degradarea prematură a acestora şi respectarea duratei normale de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare.

 

18.               În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării echipamentelor din dotare, din motive imputabile, personalul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare este obligat să suporte contravaloarea acestora, conform normelor legale, de amortizare stabilite pentru fiecare tip de echipament.

Acelaşi regim îl au şi însemnele distinctive de grad sau ierarhizare, ecusoanele de identificare şi de mânecă, numerele matricole, emblemele, legitimaţia de serviciu şi insigna.

 

 

Capitolul V

 

RELAŢIILE FUNCŢIONALE ÎNTRE STRUCTURILE ŞI COMPARTIMENTELE DIRECŢIEI GENERALE

 

Articolul 28

Structurile şi compartimentele aparatului propriu al Direcţiei Generale, sunt obligate să coopereze atât în legătură cu organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi controale comune, pe specificul obiectului de activitate al Direcţiilor şi Serviciului Poliţia Animalelor, cât şi pentru întocmirea de documente al căror obiect, implică coroborarea de compentenţe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Relaţiile funcţionale între structurile componente ale Direcţiei Generale, se realizează prin intermediul şi cu aprobarea pentru fiecare caz în parte, a conducerilor celor trei Direcţii şi a Serviciului Poliţia Animalelor.

 

 

Capitolul VI

 

ATRIBUŢIILE COMUNE STRUCTURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 29

Toate structurile şi compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

În acest sens personalul cu funcţia de Director Executiv şi Şef Serviciu:

-          organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termen legal;

-          răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

-          asigură securitatea materialelor cu conţinut de serviciu şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimetele respective.

Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative, nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Direcţiei Generale, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.

În temeiul Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi, toţi salariaţii au dreptul la protecţia avertizării în interes public.

 

Articolul 30

Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării şi a celorlalte norme legale specifice.

 

Articolul 31

Toate structurile şi compartimentele aparatului propriu al Direcţiei Generale prezintă anual şi ori de cîte ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Articolul 32

Toate structurile aparatului propriu al Direcţiei Generale vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

 

Articolul 33

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza sub semnătură tuturor structurilor şi compartimentelor aparatului propriu al Direcţiei Generale, conducătorii acestora având obligaţia să asigure sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine, în părţile care îi privesc.

 

Articolul 34

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.154/26.07.2010.