Hotărârea nr. 152/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                   

 

                                               

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Statului de functii al

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  Raportul de specialitate nr.                                         221.841/15.07.2010 întocmit de Direcţia Generală de de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În baza dispoziţiilor art.56, alin.(1), lit.a”, art.63, art.64, alin.(1) şi art.68 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispoziţiile art.144 şi următoarele din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1932/2009 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/2009 privind reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 28/2010 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Văzând Avizul favorabil acordat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin adresa nr. 485247/09.07.2010;                  

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.e”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                  

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.   Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impoyite şi Taxe Locale a  Sectorului 1  își încetează aplicabilitatea.

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                              

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.     152

Data: 26.07.2010

 

 

                            Anexa nr.1

                                   la Hotărârea Consiliului Local

                                  nr. 152/26.07.2010

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  

                                           Ion Brad

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII PUBLICE

pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

FUNCŢIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

TREAPTA

NUMĂR

FUNCŢII

PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUŢIE

0

1

2

3

4

5

DIRECTOR GENERAL

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

3

ŞEF SERVICIU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

20

ŞEF SERVICIU

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

1

1

ŞEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

9

 

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

18

 

CONSILIER

I

ASISTENT

de la 1 la 3

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

3

 

CONSILIER  JURIDIC

I

PRINCIPAL

de la 1 la 3

3

 

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 3

10

 

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

de la 1 la 3

4

 

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

12

 

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 3

69

 

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 3

63

 

INSPECTOR

I

DEBUTANT

de la 1 la 3

9

 

REFERENT DE SPECIALITATE

II

SUPERIOR

de la 1 la 3

1

 

REFERENT DE SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

de la 1 la 3

1

 

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 3

49

 

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 3

29

 

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 3

35

 

REFERENT

III

DEBUTANT

de la 1 la 3

7

TOTAL FUNCŢII

348