Hotărârea nr. 151/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

            În temeiul Legii nr.11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2010;

            Conform art.19, alin(1), pct. a) și b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  și completările ulterioare;

Conform Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar fiscale ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.19/16.02.2010 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010  în suma de 1.307.074,39 mii lei  se majorează cu suma de 18.961,99 mi lei devenind 1.326.036,38 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.063.139,20 mii lei se diminuează cu suma de 28.900,30 mii lei devenind 1.034.238,90 mii lei, conform anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii  în valoare de 22.959,00 mii lei s-a diminuat cu suma de 2.266,00 mii lei devenind 20.693,00 mii lei, conform anexei nr.2;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare de 29.465,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Bugetul creditelor interne este valoare de 104.682.18 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.4;

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 86.829,01 mii lei s-a majorat cu suma de 50.128,29 mii lei devenind 136.957,30 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.5;           

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.326.036,38 mii lei, astfel :

 

 

Ø    Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.034.238,90 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii este în valoare de 20.693,00 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare 29,465,00 mii lei;

 

Ø    Veniturile din credite interne sunt în valoare de 104.682.18 mii lei;

 

Ø    Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 136.957,30 mii lei;

 

 

           Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.326.036,38 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.034.238,90 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 143.188,89 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  103.845,24 mii lei cheltuieli curente, 39.908,20 mii lei cheltuieli de capital şi – 564,55 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 1.1.1 ( 1.1.1.1 ;1.1.1.2);

(2)    21.271,39 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 19.189,47 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli de capital 2.089,70 mii lei şi – 7,78 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.2 (1.1.2.1 ;1.1.2.2);

           (3)  35.282,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, nerectificându-se;

            (4)   417,71 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 417,86 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr.1.1.3 (1.1.31);

(5)   46.591,10 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 44.542.10 mii lei cheltuieli curente, 2.124,00 mii lei cheltuieli de capital şi -75,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1 ;1.1.4.2);

            (6)    215.364,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 196.485,00 mii lei cheltuieli curente, 18.898,00 mii lei cheltuieli de capital şi -19,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr.1.1.5 (1.1.5.1 ;1.1.5.1.1 ;1.1.5.1.1.1 ;1.1.5.1.1.2 ;1.1.5.1.2 ;1.1.5.1.2.1 ;1.1.5.1.2.2 ;1.1.5.1.2.3 ;1.1.51.3 ;1.1.5.1.4 ;1.1.5.1.5);

            (7)   5.615,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 5.617,00 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -58,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1 ; 1.1.6.2 ;1.1.6.3);

            (8)   103.166,23 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 88.000,60 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 15.836,84 mii lei şi –671,21 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ; 1.1.7.3);

            (9)    102.612,02 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 96.996,02 mii lei cheltuieli curente, 6.879,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –1.263,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.8 (1.1.8.1 ; 1.1.8.2 ;1.1.8.3 ;1.1.8.3.1 ;1.1.8.3.2 ;1.1.8.4 ;1.1.8.5 ; 1.1.8.6);

           (10)  159.724,04 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 117.032,23 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 30.201,81 mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.9 (1.1.9.1 ;1.1.9.1.1 ;1.1.9.1.2 ;1.1.9.2 ;1.1.9.3 ;1.1.9.4 ;1.1.9.5 ;1.1.9.6);

           (11)   110.302,89 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 110.00,00 mii lei cheltuieli curente, 302,89 mii lei cheltuieli de capital si 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.10 (1.1.10.1 ;1.1.10.2);

           (12)     85.669,17 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 49.608,19 mii lei cheltuieli curente, 33.077,24 mii lei cheltuieli de capital şi – 16,26 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.11 (1.1.11.1 ;1.1.11.2 ;1.1.11.3);

           (13)  5.034,32 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.12 (1.1.12.1).

          

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei s-a diminuat cu suma de 2.266,00 mii lei devenind 20.693,00 mii lei și este structurat, conform anexei nr.2.1, după cum urmează:

Ø    (1)   20.693,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 11.747,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, rectificandu-se conform anexei nr. 2.1.1.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 29.465,00 mii lei  nu s-a rectificat fiind strucurat astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nu se rectifică;

(2)    24.280,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.625,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 655,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se;

(3)    3.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, nerectificându-se;

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 104.682,18 mii lei s-a rectificat, conform anexei nr.4.1, după cum urmează : 

          (1)     4.706,40 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, nerectificându-se;

           (2)   99.975,78 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, rectificându-se conform anexei nr.4.1.1 (4.1.1.1).

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 86.829,01 mii lei s-a majorat cu suma de 50.128,29 mii lei devenind 136.957,30 mii lei se este repartizată, conform anexei nr.5.1, astfel:

 

(1)   6.160,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, s-a rectificat conform anexei nr.5.1.1 (5.1.1.1);

(2)  137,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională, capitolul 61.11, nerectificându-se;

          (3)   9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ;

          (4)    150,00 mii lei Cultură, recreere şi religie, capitolul 67.02, pentru cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1);

          (5)     121.510,30 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, din care: 864,85 mii lei cheltuieli curente (alte transferuri reprezentând sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea   și extinderea  locuințelor existente) și 120.645,45 mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.3 (5.1.3.1 ; 5.1.3.1.1 ; 5.1.3.1.1.1).

 

          Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 398.635,89 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   148.470,26  mii lei – buget local ;

            -   136.092,45 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     104.682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           655,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Administrația Piețelor Sector 1 şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.     151

Data: 26.07.2010