Hotărârea nr. 150/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Monitorizarea cu camere video a obiectivelor si zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, 

Sub-domeniul: Centre urbane

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                         nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Monitorizarea cu camere video a obiectivelor si zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, conform Anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.     150

Data: 26.07.2010

   Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.150/26.07.2010

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

Monitorizarea cu camere video a obiectivelor si zonelor de interes din

 perimetrul stabilit al Sectorului 1

 

 

 

 

 

Poz.

Denumire obiectiv

Total inv.(inclusiv TVA)

Total inv. (inclusiv TVA)

C+M (inclusiv TVA)

C+M (inclusiv TVA)

 

 

LEI

EURO

1

Monitorizarea cu camere video a obiectivelor si zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1

3.591.984 RON

849.470 Euro

581.426 RON

137.502 Euro

 

 

Total Investiţii

 

C+M

3.591.984 RON

 

581.426 RON

849.470 Euro

 

137.502 Euro

 

 

 

 

Cursul de schimb folosit este de 1 euro = 4,2285 lei, din data de 08.07.2010.