Hotărârea nr. 149/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad                                                                                                              

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.     149

Data: 26.07.2010

 

 

 

 

   Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

         nr.149/26.07.2010

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

Indicatori tehnico-economici aferenţi

obiectivului de investiţii

“Reabilitare Parc Bazilescu”

 

 

 

Poz.

Denumire obiectiv

Total inv.(inclusiv TVA)

Total inv. (inclusiv TVA)

C+M (inclusiv TVA)

C+M (inclusiv TVA)

 

 

LEI

EURO

1

Reabilitare Parc Bazilescu

15.928.690 RON

3.766.980 Euro

14.162.860 RON

3.349.380 Euro

 

 

Total Investiţii

C+M

15.928.690 RON

 

14.162.860 RON

3.766.980 Euro

 

3.349.380 Euro

 

 

 

 

Cursul de schimb folosit este de 1 euro = 4,2285 lei, din data de 08.07.2010.