Hotărârea nr. 146/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/27.05.2010, poz.13,

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive

pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București

PUD Str. Surorilor nr.131, 131 A

 

                                                                         

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea  ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, alin.(6) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.15952/17.06.2010;

În temeiul art.45, alin. (1),  art.81, alin.(2) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

  HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se revocă parțial Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/27.05.10, poz.13, privind aprobarea unui  Plan Urbanistic de Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București - Str. Surorilor nr.131, 131A, în sensul că se păstrează reglementările urbanistice aprobate doar pentru imobilul amplasat în Str. Surorilor nr.131A.

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și  Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    146

            Data: 29.06.2010