Hotărârea nr. 145/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate in Sectorul 1

      al Municipiului Bucuresti              

 

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate nr. 2/10.06.2010  al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Rapoartele nr.77/10.06.2010 si nr.78/17.06.2010 ale Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 3/17/02.02.2010; 5/11/02.03.2010; 8/6/27.04.2010; 9/15/11.05.2010; 9/3/11.05.2010; 10/37/01.06.2010; 7/7/30.03.2010; 10/8/01.06.2010; 3/10/02.02.2010; 9/17/11.05.2010; 10/15/01.06.2010; 3/16/02.02.2010; 9/6/11.05.2010; 11/2/08.06.2010;  6/15/16.03.2010; 28/14/17.11.2009; 10/28/01.06.2010; 10/26/01.06.2010; 8/20/27.04.2010 si 11/7/08.06.2010 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulatie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare retele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

              -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                    

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru constructii definitive pe terenuri situate in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, precum si avizele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului prevazute in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare si contine   20 pozitii.  

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Sef al Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiente, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    145

            Data: 29.06.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Anexa nr.1

                                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                nr.145/29.06.2010

                                                                                                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                        Ion Brad

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   pentru constructii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

                                                              

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

postal

Functiunea

Avizat

CTU

1

PUD

Str.Valea Merilor

11

Loc. P+2E+M

3/17/02.02.2010

2

PUD

Str.Athanasie Enescu

18

Loc. P+1E

5/11/02.03.2010

3

PUD

Str.Copsa Mica

1

Ext., supraet.loc. P+1E

8/6/27.04.2010

4

PUD

Str.Dumitru Zossima

43

Loc. S+P+2E+M

9/15/11.05.2010

5

PUD

Str.Alexandru Ioan Cuza

95

Ext., supraetaj.loc. D+P+4E

9/3/11.05.2010

6

PUD

Aleea Teisani

228-232

Ans.rez.15 loc. P+2E+M

10/37/01.06.2010

7

PUD

Str.Barajul Arges

4

Loc. S+P+1E

7/7/30.03.2010

8

PUD

Str.Turnu Rosu

3

Loc. S+P+2E+M

10/8/01.06.2010

9

PUD

Str.Cameliei

28

Imobil Sp+P+3E

3/10/02.02.2010

10

PUD

Str.Traian Vasile

56

Ext. loc. P+1E

9/17/11.05.2010

11

PUD

Intr. Cretei

5

Loc. Ds+P+2E+M

10/15/01.06.2010

12

PUD

Str.Sfanta Maria

60

Loc. P+1E+Mp

3/16/02.02.2010

13

PUD

Str.Cornatel

11A

Loc.S+P+2E+M

9/6/11.05.2010

14

PUD

Str.Cluj

59-61

Loc. S+P+2E+M

11/2/08.06.2010

15

PUD

Bd.Ion Ionescu de la Brad

2D

Birouri 2S+P+6E

6/15/16.03.2010

16

PUD

Ialomicioarei

6

Ext.loc.S+P+1E

28/14/17.11.2009

17

PUD

Sos. Odai

407

Bir. P+3E, hala Parter

 10/28/01.06.2010

18

PUD

Dr. Piscul Cerbului

19C

Locuinta P+2E

10/26/01.06.2010

19

PUD

Sos. Bucuresti-Ploiesti

7-9A

Birouri 2S+D+6E+9E retras

 8/20/27.04.2010

20

PUD

Str. Iani Buzoiani

38

Supraetaj.loc. Ds+P+2E+M

11/7/08.06.2010