Hotărârea nr. 143/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2010, pentru copilul Udrea Carol, născut în data de,

aflat în plasament la Casa de Tip Familial « Buburuza »

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în consideraţie prevederile Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

Tinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama  de Sentinţa Civilă nr. 415/04.05.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza” , pentru copilul Udrea Carol ;

Având în vedere Sentinţa Civilă  nr. 65/ 21.01.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Udrea Carol  şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acordă consimţământul  pentru deplasarea  în excursii şi tabere în cursul  anului 2010, pentru copilul Udrea Carol, născut în data de, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza‘’.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    143

            Data: 29.06.2010