Hotărârea nr. 142/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului din incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1,

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către Grădiniţa nr. 283, în scopul desfăşurării

activităţii acesteia pe parcursul a 3 ani şcolari, începând cu anul şcolar 2010-2011

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Având în vedere adresa înregistrată la Direcția Generală de Asisnteță Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 23007/01.06.2010 transmisă de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.”b” şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. (1) Se transmite în folosiţă gratuită spaţiul din incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Grădiniţa nr. 283, în scopul desfăşurării activităţii acesteia, pe parcursul a 3 ani şcolari începând cu anul şcolar 2010-2011.

                        (2) În vederea transpunerii practice a acestor prevederi, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - Grădiniţa nr. 283 se va încheia un contract de comodat.

                        (3) Se împuternicește Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sau, în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze împreună cu Directorul Administrației Fondului Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sau, în lipsă, înlocuitorul acestuia, contractual de comodat.

Art.2. Grădiniţa nr. 283 va suporta cheltuielile înregistrate pentru consumul de apă rece, energie electrică, gaze şi colectarea deşeurilor menajere, prin decontarea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a contravalorii acestora.

Art.3. Începând cu anul şcolar 2010-2011, Grădiniţa nr. 283 nu va mai face înscrieri pentru învăţământul preşcolar.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Grădiniţa nr. 283, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    142

            Data: 29.06.2010