Hotărârea nr. 141/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2010

MUNCIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de  93,7 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16,  aflat în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe termen de 5 (cinci) ani către

Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România,

 în scopul desfăşurării activităţii

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Având în vedere adresa Filialei Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 24791/11.06.2010;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.”b” şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se transmite în folosinţă gratuită spaţiul în suprafaţă de 93,7 mp (din care 68,2 mp la subsol şi 25,5 mp la parterul imobilului)  din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16,  aflat în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe termen de 5 (cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri, către Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, în scopul desfăşurării activităţii, conform Anexei nr.1 și nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România vor încheia un contract de comodat.

                      (2) Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă,  înlocuitorul acestuia, să semneze împreună cu reprezentantul Filialei Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România contractul de comodat.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Filiala Sector 1 a Societăţii  Naţionale de Cruce Roşie din România și Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    141

            Data: 29.06.2010

 

 

 

283


,67


67


1854


929


67


67


336


la H0TAt,4HtA c°NS|)j^

local AL SECTORULUI 1


J 23 JUN 20101204


650


-2^,5+^,^ +4Î>,4 +/&,/ •*-?,? - G2,2zwp ./?/£


/2x    ~ Z/,7 #?/>    7 /}? fy/â

Ai'„yi,

Scoe^ -2,7 -n?j/ y , S dtila-128;9Qmp<SC Proiect Stiraio

J23/1468/200#o litri

îft’to'r

ftTuSΰ

Desenat

Arh. L SanpJ^i*

Relevat

Arh, A, Mihal

plasament: Str, ion Slatineanu. nr. 56, Bucuiesti

Releveu

iViciar Societatea Naționala

Crucea Roșie din Romania ......^Qllala sector.1

'SEDIUL FiLtALA SECTOR 1

PLAN SUBSOL


FEB 2005


SCARA 1-100