Hotărârea nr. 140/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

           

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), lit."n" şi art.115, alin.(1), lit."b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa” derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de Parteneriat conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Parteneriat menţionată la art.1.

            Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Alternativa 2003 și Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    140

            Data: 29.06.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

         nr.140/29.06.2010

                                                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                  Ion Brad

 

 

 

 

 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT

 

 

 

încheiată între:

 

            ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Fortunei nr. 51, reprezentată legal prin Preşedinte Mihaela Rotar şi acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Deciziei nr. 200/2008

 

            şi

           

            consiliul local al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, reprezentat prin Primar, dl. Chiliman Andrei Ioan, prin DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 (în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1) cu sediul in Bucureşti, Sector 1, Bd. Mareşal Averescu, nr. 17, reprezentată legal prin Director General, domnul Dănuţ Ioan Fleacă, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Certificatului de Acreditare Seria A nr. 0005273, eliberat la data de 22 decembrie 2008.

           

            Art.1 Obiectul Convenţiei:

            continuarea colaborării celor două părţi pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

            Scopul Proiectului constă  în promovarea de servicii alternative în domeniul sănătăţii mintale pentru tineri, integrarea socială a tinerilor cu handicap mintal, cu respectarea drepturilor individuale ale acestora; oferirea gratuită de servicii directe de recuperare, educare, socializare şi integrare pentru tinerii cu handicap mintal.

            Grupul ţintă al Proiectului îl formează persoanele cu handicap mintal.          Beneficiarii direcţi ai Proiectului sunt 37 tineri cu handicap mintal care au vârsta peste 18 ani şi nu sunt cuprinşi în nici o altă formă de educaţie sau pregătire profesională, proveniţi din familii domiciliate pe raza sectorului 1 a municipiului Bucureşti.

           

            Art.2 Data intrării în vigoare şi durata Convenţiei:

            prezenta Conventie intră în vigoare la data semnarii ei de către părţi şi este valabilă pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării.

 

 

            Art.3 Obligaţiile Asociaţiei Alternativa 2003:

            Asociaţia Alternativa 2003 se obligă:

            1.  să suporte cheltuielile de salarizare pentru funcţiile: 2 asistenţi sociali, 1 contabil, 1 artist plastic, cheltuielile pentru achizitionarea de materiale necesare desfăşurării de activităţi cu beneficiarii precum şi cheltuielile administrative determinate de implementarea Proiectului;

            2.   să puna la dispoziţie spaţiul necesar derulării Proiectului;

            3.   să asigure coordonarea  Proiectului Centrului de Zi Alternativa;

            4.    să pună la dispoziţia D.G.A.S.P.C. Sector 1 rapoarte periodice asupra activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului, la solicitarea D.G.A.S.P.C. Sector 1;

            5.  să pună la dispoziţia D.G.A.S.P.C. Sector 1 deconturile justificative (copie factura-conform cu originalul pentru luna anterioară). Termenul de predare al deconturilor justificative este până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară);

            6.   până la data de 15 ale lunii în curs (pentru luna anterioară) va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Sector 1 tabelele lunare cu prezenţa beneficiarilor Proiectului, indicându-se: numele şi prenumele beneficiarului, adresa, data în care a fost prezent în cadrul Centrului;

            7. să respecte principiului transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor,  dreptul la imagine al beneficiarilor precum şi interesului superior al beneficiarilor;

            8.  să respecte legislaţia şi standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor sociale oferite prin acest proiect.

 

            Art.4 Obligaţiile Consiliului Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1:

            Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C.Sector 1 se obligă:

            1. să  suporte cheltuielile de personal pentru următoarele funcţii: 1 inspector de specialitate, 2 inspectori de specialitate (psiholog), 5 îngrijitori, 1 şofer, determinate de implementarea Proiectului precum şi cheltuielile de hrană pentru tinerii cu domiciliul pe raza sectorului 1, beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul Proiectului;

            2. să deconteze cheltuielile de hrana, (în cuantumul stabilit de legislaţia naţionala şi locală în vigoare) făcute de Asociaţia Alternativa 2003, în intervalul 24-31 ale lunii (conform Odinului 2281/ 2009).

            3. să respecte principiului transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor,  dreptul la imagine al beneficiarilor precum şi interesului superior al beneficiarilor;

            4.  să respecte legislaţia şi standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor sociale oferite prin  acest proiect.

           

            Art.5  EvaluareaProiectului:

            1.  Există obligaţia de evaluare a proiectului prin raportare interemediară  la 6 luni de la semnarea Convenţiei şi raportare finală la 12 luni de la semnarea Convenţiei;

            2. Raportările menţionate mai sus, constau în punerea la dispoziţia D.G.A.S.P.C. Sector 1 de către Asociaţia ALTERNATIVA 2003 a raportelor narative şi financiare;

            3. Evaluarea va fi realizată de către reprezentanţii desemnaţi din partea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 şi D.G.A.S.P.C. Sector 1;

           

            Art. 6 Încetarea şi modificarea Conventiei:

            1.  Modificarea Conventiei se poate face numai cu acordul ambelor părţi;

            2.  Convenţia poate înceta prin acordul părţilor sau prin denunţare unilaterală de către una dintre părţi, cu notificare de 15 zile.

           

            Art.7 Legea aplicabilă Convenţiei şi soluţionarea disputelor:

1.      Această Convenţie se supune legislaţiei române.

2.      Divergenţele apărute în aplicarea Convenţiei vor fi soluţionate pe cale amiabilă  de către părţi. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei Convenţii şi care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

 

 

 

 

 

            Art.8 Prevederi finale:

            Această Convenţie a fost încheiată  în trei exemplare  originale, fiecare având aceeaşi valoare juridică.

 

                                   

                                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                  ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003

                                                                                                             

Primarul Sectorului 1                                                        Preşedinte

                                                                             

 

Andrei  Ioan Chiliman                                                       Mihaela Rotar

 

 

 

Secretarul Sectorului 1

Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

 

Director General

Dănuţ Ioan Fleacă

 

 

 

Director General Adjunct Economic

Daniela Niţă                                 

         

 

 

 

 

Anexă Conveţia de Parteneriat

 

 

Bugetul propus pentru anul  2010

 

Proiect:  Extinderea serviciilor din Centrul de Zi Alternativa pentru tinerii cu handicap

 

 

 

 

Cost total al Proiectului 306877 lei:

-                      contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 1: 201552 lei ( hrană tineri din S1 şi salarii 9 funcţii/12 luni)

-                      contribuţia Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 : 102685 lei          

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                  ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003

                                                                                                             

Primarul Sectorului 1                                                        Preşedinte

                                                                             

 

Andrei  Ioan Chiliman                                                       Mihaela Rotar

 

 

Secretarul Sectorului 1

Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

D.G.A.S.P.C. Sector 1

 

Director General

Dănuţ Ioan Fleacă

 

 

 

      Director General Adjunct Economic

Daniela Niţă