Hotărârea nr. 139/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Luând în considerare  Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 8/11.05.2010;

Văzând  Avizul favorabil, eliberat sub nr. 479958/16.06.2010 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asupra funcţiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1, conform Anexei  nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

1)      art.76 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“BIROUL ADOPŢII, POSTADOPŢII (locaţie: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordinea directă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1) îndeplineşte următoarele principale atribuţii:

-          Participă la initierea si organizarea de campanii de informare şi promovare a adopţiei interne;

-          Participă la elaborarea şi avizează strategia anuală de identificare şi de recrutare a familiilor/persoanelor care doresc să adopte;

-          Identifică familii/persoane potenţial adoptatoare;

-          Oferă informaţii/consiliere persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, despre procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;

-          Evaluează persoanele/familiile care solicită eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

-          Întocmeşte rapoarte de specialitate necesare pentru atestare, încredinţare, încuviinţare, potrivire practică;

-          Identifică persoana/familia compatibilă cu copilul;

-          Participă la etapa de potrivire practică a copilului adoptabil cu familia adoptatoare identificată;

-          Informează, sprijină şi consiliază social şi psihologic persoanele/familiile care adoptă în vederea integrării armonioase a copilului în familie;

-          Monitorizează întreg  procesul de adopţie pentru cazurile individuale avute în lucru;

-          Informează, consiliază şi sprijină copilul adoptat, persoana/familia adoptatoare şi familia naturală;

-          Realizează vizite periodice sau în urma unor disfunctionalităţi în familie/încălcări ale drepturilor copilului în familia adoptivă şi întocmeşte rapoarte postadopţie;

-          Realizează vizite bilunare pe perioada de încredinţare în vederea adopţiei a copilului la familia adoptatoare;

-          Sprijină persoanele adoptate care doresc să îşi cunoască originile, oferind servicii specializate în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi cu recomandările Oficiului Român pentru Adopţii;

-          Sprijină/informează/consiliază copilul care a împlinit vârsta de 10 ani şi al cărui PIP are ca obiectiv final: deschiderea procedurii adopţiei interne şi îl însoţeşte în instanţă prin  intermediul psihologului;

-          Întocmeşte fişa de evaluare a nevoilor copilului adoptabil pentru a identifica cea mai potrivită familie pentru copil;

-          Participă la cursuri de instruire şi perfecţionare, conferinţe şi seminarii realizate de instituţiile care desfaşoară programe în acest domeniu;

-          Întocmeşte lucrări de birou (evidenţe, rapoarte de analiză, proiecte) specifice obiectivelor Biroului Adopţii şi Postadopţii;

-          constituirea şi prelucrarea bazei de date a Biroului Adopţii şi Postadopţii;

-          elaborarea de materiale informative cu privire la procesul adoptiei;

-          Colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1, cu D.G.A.S.P.C.-urile altor sectoare/judeţe, cu organele de stat, instituţiile de ocrotire şi organismele private în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;

-          Contribuie la mediatizarea drepturilor copilului;

-          Asigură prin consilierul juridic încadrat în structura Biroului Adopţii şi Postadopţii reprezentarea în instanţă a D.G.A.S.P.C. sector 1 în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, precum şi toate celelalte cereri ce cause care au legătură cu copilul pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individual de protecţie adopţia internă;

-          Ia în evidenţă dosarul (în fotocopie) copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individual de protecţie adopţia internă şi iniţiază demersurile privind adopţia;

-          Primeşte pentru soluţionarea ulterioară dosarul în original al copilului pentru care a rămas definitivă şi irevocabilă sentinţa de încredinţare în vederea adopţiei precum şi dosarul în original al copilului pentru care a rămas irevocabilă sentinţa civilă de încuviinţare a adopţiei (pentru situaţiile legale în care nu este necesară încredinţarea în vederea adopţiei).  În tot cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare referirea la Biroul Adopţii şi Postadopţii se face cu luarea în considerare a modificărilor intervenite, în toate aspectele acesteia. ”

 

2)      ART. 12-ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECŢIA COPILULUI-REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII, se completează cu atribuţiile de coordonare metodologică a Biroului Adopţii şi Postadopţii la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 1

 

3)      În tot cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare denumirea Biroului Relaţii Interetnice devine Biroul Relaţii Interetnice şi Interconfesionale.

 

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Resurse Umane din cadrul primăriei Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   139

            Data: 29.06.2010

 

SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO
1+19
BIROUL AUTO
1+34
CASA SF. STEFAN
1+16 

 

ANEXĂ LA ORGANIGRAMA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

În subordinea Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei se evidenţiază în Organigramă Centrul Multifuncţional Phoenix, Proiect aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 428/29.10.2009                        

În cadrul acestui Proiect sunt integrate următoarele structuri fără personalitate juridică:

Centrul Multifuncţional Phoenix:

va fi deservit de următoarea structură de personal comună pentru toate compartimentele:

1 post sef serviciu

2 posturi îngrijitor

1 post asistent medical

 

Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

va fi deservit de următoarea structură de personal:

3 posturi infirmieră

                din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personal cu atribuţii de asistent social şi psiholog        ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Terapie Ocupaţională:

1 post de infirmieră

din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personalul cu atribuţii de asistent social şi psiholog    ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Recuperare Neuromotorie PHOENIX:

4 posturi de kinetoterapeut

1 post medic

 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună” 2:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi „Un Pas Împreună” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Clubul Seniorilor PHOENIX:

Personalul care va deservi această structură face parte din Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Centrul de informare pentru cetăţeni:

1 post de referent

Centrul de Reminiscenţe:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer şi va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

 

 

 

   Anexa nr.2

                                                                                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local  

        nr. 139/29.06.2010 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

STATUL DE FUNCŢII

 

FUNCŢII PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Treapta de salarizare

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6

1

ŞEF SERVICIU

S

28

1

ŞEF BIROU

S

14

1

Total funcţii publice de conducere:49

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

21

CONSILIER

S

PRINCIPAL

54

CONSILIER

S

ASISTENT

188

CONSILIER

S

DEBUTANT

12

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

42

REFERENT

M

PRINCIPAL

12

REFERENT

M

ASISTENT

24

REFERENT

M

DEBUTANT     

2

Total funcţii publice de execuţie: 368

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 417

 

 

FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU

S

I

26

ŞEF BIROU

S

I

7

ŞEF SERVICIU ( FARMACIST)

S

primar

1

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

2

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  36

 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

98

REFERENT

SSD

IA

14

INSPECTOR

M

IA

7

REFERENT

M

IA

144

 

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC

S

primar

22

PSIHOLOG

S

principal

5

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

7

ASISTENT SOCIAL

PL

principal

1

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

132

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

13

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORA MEDICALĂ

M

principal

2

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

292

ÎNGRIJITOARE

G

 

36

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

475

FARMACIST

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT

S

I

1

PREOT

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

3

MAGAZINER

M

I

11

POMPIER

 

I

2

PAZNIC

 

I

24

PORTAR

 

I

4

ÎNGRIJITOR

 

I

134

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

159

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

75

                    

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1934

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1970

 

TOTAL GENERAL: 2387