Hotărârea nr. 136/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului  „Formarea şi dezvoltarea  facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unitățile de învăţământ din Sectorul 1” şi

 a cheltuielilor legate de implementare

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate comun întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Management Economic din cadrul Primăriei  Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013;

            Analizand Ghidul solicitantului pentru Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1.  Se aprobă Proiectul „Formarea şi dezvoltarea facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unitatile de învăţământ din Sectorul 1”, proiect ce va fi desfăşurat conform Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2.  (1) Se aprobă studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a proiectului  „Formarea şi dezvoltarea  facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unitatile de învăţământ din Sectorul 1”

(2) Cofinanţarea proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 98.937,51 lei;

-          Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 3.390 lei  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare de 939.906,32 lei.

(3) Valoarea totala a Proiectului este de 5.890.815,71 lei, din care finantare neramburasabila de 4.847.937,84  lei

 

Art. 3.  Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan  Chiliman - Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia, înlocuitorul său de drept, să semneze cererea de finanţare şi anexele aferente acesteia, contractul de finanţare, precum şi orice alte acte care sunt necesare în vederea derulării şi implementării proiectului „Formarea şi dezvoltarea  facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unitatile de învăţământ din Sectorul 1”,

 

Art. 4.  Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiții şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    136

            Data: 15.06.2010

 

     Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

         nr.136/15.06.2010

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                          Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul  „Formarea şi dezvoltarea  facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unitățile de învăţământ din Sectorul 1”


 

Continut

1       Obiectivele proiectului 3

2       Cerinte privind solutia tehnica. 4

2.1         Cerinte generale. 4

2.2         Prevederi de securitate. 7

3       Descrierea tehnica a proiectului 9

3.1         Cerintele functionale ale sistemului 9

3.1.1          Functionalitati Software. 9

3.1.2          Cerintele Hardware. 28

3.2         Arhitectura functionala a sistemului 34

3.2.1          Arhitectura functionala. 34

3.2.2          Arhitectura tehnica. 35

3.3         Managementul utilizatorilor si accesul la sistem.. 38

3.4         Securitatea sistemului 42

3.5         Confidentialitatea datelor. 46

3.5.1          Integrarea componentelor. 47

3.5.2          Parametrii tehnici 49

4       Resurse. 52

4.1         Personal si instruire. 52

4.2         Resurse materiale. 53

5       Mentenanta si sustenabilitate. 54

 


 

1         Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta implementarea unei solutii de e-Educatie in toate scolile generale si liceele din cadrul Sectorului 1, folosind o platforma informatica centrala specializata pentru servicii online de tip eEducatie, accesibila pe baza de user si parola, pe baza politicilor si drepturilor de acces la informatie din acest moment.

Solutia de eEducatie trebuie sa permita accesul la informatie si educatie atat elevilor si  profesorilor cat si parintilor. Trebuie sa se garanteze accesul la solutia de e-Educatie atat din cadrul institutiilor de invatamant implicate in proiect cat si din internet, folosind canale securizate de acces la informatie.

Obiective specifice:

·         Comunicarea interpersonala in interiorul unei comunitati bine definite

·         Crearea unei platforme educationale care sa permita furnizarea de materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilata de cursanti in maniera proprie

·         Cresterea capacitatii de utilizare a noii platforme educationale

 


 

2         Cerinte privind solutia tehnica

2.1       Cerinte generale

 

Proiectul isi propune sa imbunatateasca si sa ajute la educatia civica a elevilor, parintilor sau a profesorilor din Sectorul 1, prin atingerea unor laturi sociale, familiale, psihice si sexuale ale acestei comunitati restranse, alaturi de o solutie de e-Educatie moderna, cu forumuri si chat;

Se doreste a fi un promotor al interactiunii inter-scolare si inter-personale utilizand o platforma software moderna, sigura, centrala si dinamica.

Astazi noile tehnologii furnizeaza instrumente ce permit o apropiata si sigura intercomunicare intre oameni independent de locatie, timp si nivelul de cunostinte tehnologice.

·         Platforma eEducatie este un mediu website online foarte usor de folosit si accesibil de oriunde si oricand. 

·         Platforma eEducatie este un website online unde oamenii interactioneaza intre ei prin intermediul instrumentelor de invatamant si obtin si impart cunostinte ce apoi vor fi evaluate.

Faptul de a fi accesibil pentru un numar nelimitat de persoane (elevi, profesori, parinti, etc.) de oriunde si oricand transforma platforma „Formarea și dezvoltarea  facultăților intelectuale, morale și civice ale elevilor din unitatile de învățământ din Sectorul 1” intr-un instrument de reala economisire de timp si costuri.

 

Figura 1 – Beneficii si Productivitate

 

Beneficiile acestei platforme de e-Educatie se pot identifica prin urmatoarele valori:

·         Economisire de costuri directe si indirecte (transport, printare, ore, electricitate, etc.).

·         Reducerea timpului de invatare (in jur de 35%). Elevii sunt mai concentrati si nu distrasi.

·         Fara discriminare sociala (dupa locatie, cost, timp,...). Usor de accesat prin intermediul Internet-ului in orice moment si de oriunde.

·         Posibilitatea de a defini planuri de invatamant personalizate si de a le urmari prin intermediul evolutiei elevului.

·         Elevi motivati deoarece este un instrument inovativ.

·         Plan de invatamant personalizat si concentrat pe nevoile unor grupuri specifice sau chiar persoane.

·         Intelegere si retinere a conceptelor mai usoara si mai rapida (multimedia).

·         Interactiune mai usoara intre elevi si profesori.


 

Figura 2 – Moduri de invatare

·         Un mod de adaptare la noile tehnologii.

·         Securitate puternica a informatiilor si a accesului.

 

 


 

2.2       Prevederi de securitate

 

Securitatea datelor specifice aplicatiilor web trebuie indeplinita prin atingerea urmatoarele puncte:

·         Criptarea datelor

·         Managementul accesului

·         Managementul log-urilor

Transferul de informatii intre scoli si licee si serverele aplicatiei online, din cadrul Primariei Sectorului 1, se va face folosind standarde de criptare a informatiei tip Secure Socket Layer, astfel incat orice pachet de date transmis peste internet sau intranet sa nu poata fi interceptat, dezasamblat si modificat.

Managementul accesului in sistem va fi posibil prin permiterea sau restrictionarea accesului la continut digital, in functie de politicile locale de partajare a informatiei, realizandu-se utilizatori si grupuri de utilizatori, cu diverse nivele de acces in sistem. Aplicatia va trebui sa permita atat crearea de utilizatori specifici ai platformei software cat sa poata importa si utilizatori din sisteme de autentificare dedicate. Indiferent de tipul de acces garantat in sistemele dedicate de autentificare, in platforma software ce va sustine aplicatia informatica de e-Educatie, utilizatorii cu rol de administratori vor atribui roluri si granturi de acces la continut, pe baza regulilor locale.

Managementul log-urilor de acces in sistem, cu politica de file-roll. Se va tine o evidenta stricta a accesului in sistem, a modificarilor aduse, si a impactului asupra componentelor de business ale platformei de e-Educatie. Intrucat fisierele de log pot capata marimi foarte mari intr-un timp foarte scurt, se va aplica o politica de file-roll (prima informatie salvata dispare prima).

Se vor pastra log-urile de introducere a informatiei noi in sistem, de modificare si stergere a acesteia, precum si cele de acces la continut.

In urma acestor log-uri se vor realiza rapoarte lunare de acces si download.

Aplicatia va trebui sa permita auditari pe baza (bazele) proprii de date, pentru a extrage log-uri de acces la continut.

Securitatea aplicatiei informatice de tip e-Educatie va fi conforma cu orice prevedere locala a Primariei Sectorului 1 existenta pana in acel moment, si va trebui sa fie posibila adaptarea nivelelor si gradelor de acces in functie de viitoare cerinte de business.

Disponibilitatea informatiei afisata va fi selectata pentru audienta tinta a continutului publicat oferind continut diferentiat pentru utilizatorii ce se pot autentifica in sistem elevi, profesori, parinti, responsabili de continut, samd prin modificarea dinamica a site-ului in functie de tipurile de utilizatori.


 

3         Descrierea tehnica a proiectului

3.1       Cerintele functionale ale sistemului

3.1.1       Functionalitati Software

 

3.1.1.1  Functionalitati Front-Office

 

3.1.1.1.1        Modul Academic

 

3.1.1.1.1.1       Functionalitati generale

Prin acest modul se poate defini planul de invatamant electronic si se poate urmari evolutia elevilor, sfatuind si chiar vorbind atat cu acestia cat si cu parintii.

·         Modulul academic va permite gazduirea de continut pe serverele aplicatiei ce vor fi amplasate in cadrul Primariei Sectorului 1.

Accesul la informatia publicata de catre profesori va trebui sa poata fi limitata la nivel de clasa, unitate de invatamant, sau deschisa pentru toate unitatile de invatamant.

Informatia digitala academica ce va fi disponibila online va fi publicata numai cu acordul cadrelor didactice.

Intrucat serverul  / serverele de continut vor sta in administratia Primariei Sectorului 1 reprezinta o masura sporita de securitate a informatiei digitale, prin permiterea accesului fizic la echipamentele hardware de stocare a continutului numai catre personal abilitat, calificat si desemnat ca fiind Administrator al intregii solutii.

·         Modulul academic va trebui sa ajute elevii din sectorul 1 in pregatirea acestora pentru olimpiade.

Portalul de e-Educatie, prin modulul sau academic, va trebui sa  permita discutii pe tematici specializate, in care un profesor sa poata oferi suport mai multor elevi in acelasi timp, sub forma de meditatii online.

Aceste meditatii pot veni cu exercitii, probleme, cursuri suplimentare, carti, reviste sau brosuri asociate domeniului pe care elevii il aprofundeaza.

De asemenea modulul Academic trebuie sa permita sustinerea de evaluari online cronomentrate, in vederea testarii nivelului de cunostinte a participantilor, intr-o perioada bine delimitata de timp.

Modulul academic trebuie sa se bazeze pe instrumente corespunzatoare profilului utilizatorului ce acceseaza sistemul. Astfel, din punct de vedere academic, sunt necesare urmatoarele categorii de utilizatori:

3.1.1.1.1.1.1      DIRIGINTELE

 

Descriere:

Defineste planul de invatamant si urmareste evolutia elevilor, sfatuind si chiar vorbind cu parintii.

Instumente eLearning:

 

Instrumente scolare:

 

·         Fisierele scolare ale elevilor: Pot accesa fisierele scolare ale elevilor sai si superviza evolutia acestora, propunandu-le cursurile ce sunt bune pentru ei pentru a se inregistra.

 

·         Calendar: Dirigintele poate organiza intalniri online cu elevii sai si sa fie posibil pentru acestia sa vada acest calendar pentru a confirma si asista la intalniri.

 

·         Rapoarte si statistici: Dirigintele va fi capabil sa vada rapoartele si statisticile diferitilor sai elevi, fiind capabil sa vada in ce cursuri sau examene au mai multe probleme si pot avea nevoie de mai mult suport.

 

Instrumente de comunicare:

 

·         Email: Dirigintele poate fi intotdeauna in contact cu elevii si viceversa prin folosirea email-ului.

 

·         Birou Virtual: Dirigintele si elevii se pot intalni si vorbi online intr-un mod privat (un profesor si un elev). De asemenea, este posibil sa se scrie in loc sa se vorbeasca, astfel este posibil sa se scrie informatii specifice pentru a fi usor de inteles de catre elev.

 

Figura 3 – Dirigintele, vazut ca si asistent universitar

 

3.1.1.1.1.1.2      PROFESORUL

 

Descriere:

Conduce planul de invatamant pentru o clasa sau grupa de elevi si de asemenea supervizeaza documentatia de invatamant ce este folosita de catre elevi.

 

Instrumente eLearning:

 

Instrumente universitare:

 

·         Cursuri: Pot avea un numar nelimitat de cursuri. Fiecare curs este organizat dupa capitole cu continut digital (text, fotografii, imagini, sunet, animatie, video, etc). Continutul multimedia ajuta la intelegerea mai usoara a conceptelor si de asemenea face procesul de invatare mai usor si distractiv. Optional cursurile pot fi legate de examene sau doar sa fie cursuri de “auto-invatare”.

·         Examene: Examenele sunt organizate dupa cursuri si sunt generate automat cu diferite intrebari de fiecare data si pentru fiecare elev.  Profesorii pot crea intrebari fara o limita. Examenele sunt corectate automat astfel elevii obtinand nota in acelasi moment in care termina examenul. Examenele pot avea o limita de timp pentru efectuarea lor si de asemenea pot fi obligatorii sau voluntare (auto-evaluare) pentru elevi. In ceea ce priveste intrebarile, acestea sunt de mai multe tipuri (da/nu, alege din mai multe optiuni, selecteaza dintr-o lista, etc.). Cand examenul este corectat automat se arata care au fost greselile si care era raspunsul corect asteptat astfel incat elevul are ocazia de a invata din propriile greseli.

·         Note: Odata ce examenele sunt date, notele sunt inregistrate in sistem si astfel este posibil sa se stie cate intrebari au fost corecte sau gresite si sa ajute la detectia cand un elev are probleme cu anumite intrebari. De asemenea este inregistrat de cate ori un elev a repetat acelasi examen pana cand a reusit sa il treaca.

·         Diplome: Odata ce elevul a promovat examenele profesorul poate aproba o diploma ce este realizata de catre sistem si care de asemenea, poate fi printata.

·         Biblioteca de documente: Biblioteca include toate cartile digitale ale cursurilor plus alte carti si reviste cu privire la subiecte universitare ce vor ajuta elevii in studiul si temele lor.

·         Fisierele scolare ale elevilor: In fisierele scolare sunt incluse cursurile si notele obtinute de catre elevi si de asemenea cateva comentarii despre examene si prezenta.

·         Calendar: Profesorul poate organiza ore si examene online cu elevii sai si acestia sa fie capabili sa vada acest calendar. 

·         Rapoarte si statistici: Profesorul va fi capabil sa vada rapoarte si statistici ale elevilor sai, astfel este posibil sa vada daca sunt multe absente ale elevilor, care sunt cursurile cu cei mai multi elevi inregistrati, care sunt rezultatele globale ale cursurilor dupa numarul examenelor aprobate, etc.

 

Instrumente de comunicare:

 

·         Email: Profesorul poate trimite explicatii private elevilor si viceversa prin folosirea email-ului.

·         Ora (video/discutie/chat): Profesorul si elevul se intalnesc si vorbesc online sub forma de conferinta (un profesor si mai multi elevi in acelasi timp) astfel ca atunci cand profesorul vorbeste si oricare elev raspunde oricine din conferinta poate auzi si de asemenea vorbi. Acest sistem are de asemenea o tabla unde este posibil sa se deseneze si sa se imparta imagini in timp ce se vorbeste. De asemenea, este posibil sa se scrie in loc sa se vorbeasca, astfel este posibil sa se scrie adrese de internet sau alte informatii pentru a fi mai usor de inteles de catre elevi.

·         Forum: Profesorul poate participa si modera forumul unde participa elevii. Acestea sunt zone libere online de conversatie ce pot fi folosite pentru conversatii scolare (legate de invatamant) dar de asemenea si concentrate pentru chestiuni legate de programa scolara de zi cu zi.

·         Camera de conferinta: Profesorul poate inregistra clipuri video in timp ce tine un discurs pentru un subiect anume si apoi sa includa aceste clipuri video in camera de conferinta alaturi de clipurile video ale altor profesori, astfel elevii pot intra in aceasta camera de conferinta pentru a asculta conferinte.

 

Figura 4 – Profesorul

3.1.1.1.1.1.3      ELEVUL

 

Instrumente universitare:

 

·         Sistem de acces: Cand elevii acceseaza Campusul Virtual acest acces este inregistrat in sistem, astfel este posibil sa se stie daca acestia acceseaza Campusul si “se duc la ore”, daca acestia citesc documentatia cursului si dau examenele. 

·         Cursuri: Elevii se inregistreaza la cursurile la care trebuie sa se inregistreze si apoi acestia trebuie sa intre periodic pentru a citi documentatia, vorbi cu Dirigintele si Profesorul,  merge la orele virtuale, da examenele, etc.

·         Examene si note: Elevii dau examenele in totalitate online, raspunzand la intrebari in timpul pe care il au disponibil pentru a efectua examenul. Dupa examen acestia vor primi imediat nota si care au fost greselile cu o explicatie a raspunsurilor corecte. Daca examenul este obligatoriu elevul nu poate sa treaca la urmatorul capitol al cursului si va trebui sa repete examenul pana cand il va promova sau profesorul ii va permite sa il treaca. 

·         Diplome: Odata ce elevii au promovat examenele vor primi o diploma pe care de asemenea o pot printa.

·         Pastile de cunostinte: In fiecare zi elevii primesc un nou concept global cu informatii interesante pentru a invata ceva nou in fiecare zi. Acestea sunt denumite “pastile de cunostinte”.

·         Biblioteca de documente: Elevii pot accesa biblioteca virtuala pentru a gasi documentele si informatiile de care au nevoie pentru cursurile si temele lor.

·         Fisierul scolar al elevilor: Elevii vor avea acces la fisierul lor scolar pentru a fi capabili sa vada cursurile si notele pe care le-au obtinut si pentru a urmari evolutia planului lor de invatamant.

·         Calendar: Elevii pot accesa calendarul scolar si vedea orele si examenele pe care le au.

 

Instrumente de comunicare:

 

·         Email: Elevul poate trimite profesorului sau altor elevi mesaje private prin folosirea email-ului.

·         Ora (video/discutie/chat): Profesorul si elevul se intalnesc si vorbesc online sub forma de conferinta (un profesor si mai multi elevi in acelasi timp) astfel ca atunci cand profesorul vorbeste si oricare elev raspunde oricine din conferinta poate auzi si de asemenea vorbi. Acest sistem are de asemenea o tabla unde este posibil sa se deseneze si sa se imparta imagini in timp ce se vorbeste. De asemenea, este posibil sa se scrie in loc sa se vorbeasca, astfel este posibil sa se scrie adrese de internet sau alte informatii pentru a fi mai usor de inteles de catre elevi.

 

·         Newsletter: Elevii vor fi capabili sa acceseze un newsletter periodic unde vor fi explicate noile cursuri, stiri, etc. cu privire la Campusul Virtual.

·         Forum: Elevii participa in zone libere online de conversatie ce pot fi folosite pentru conversatii universitare dar de asemenea, concentrate pe chestiunile universitare de zi cu zi.

·         Camera de conferinta:  Elevii sunt capabili sa acceseze aceasta camera pentru a gasi conferinte inregistrate cu privire la subiecte universitare.  

3.1.1.1.1.2       Evaluari Online

 

·         Elevilor si profesorilor trebuie sa li se ofere un mediu electronic de evaluare a cunostintelor dobandite online;

·         Dupa urmarea unui curs, sau a oricarui alt material informativ, profesorul poate oferi o evaluare electronica a cunostintelor asimilate de catre elevi, prin intrebari cu raspuns unic, multiplu sau selectabil.

·         In urma parcurgerii testului, elevul va primi o nota (virtuala), care nu va avea pondere in media reala a notelor, dar care poate ajuta profesorul la stabilirea notelor potrivite pentru elevul respectiv.

·         In urma evaluarilor online, elevii pot primi diplome onorifice de participare si implicare in educatia electronica oferite la nivel local, cu rol de stimulare a elevilor spre educatia multilateral dezvoltata.

·         Notele obtinute de elevi prin intermediul evaluarilor vor fi incluse in rapoartele de utilizarea a platformei, cu impact asupra statisticilor online de performante ale unitatii respective de invatamant.

·         Accesul la notele obtinute de elevi va fi garantat decat catre : elevi, parinti si profesori.

3.1.1.1.1.3       Catalog Online

 

Catalog digital va fi securizat, astfel incat nimeni altcineva in afara de utilizatorii de tip „Profesor” nu vor putea modifica notele din catalogul digital

 

·         Profesorii isi vor asuma raspunderea asupra corectitudinii notelor publicate online prin bifarea unui consimtamant asupra veridicitatii notelor.

·         Consimtamantul va reprezenta pasul preliminar postarii notelor online, fara de care nu se vor putea publica notele online;

·         Aplicatia trebuie sa permita introducerea simultana a mai multor note, din motive de ergonomie si optimizarea a timpului de lucru cu platforma

·         Catalogul electronic trebuie sa puna la dispozitia profesorilor un camp de comentarii pentru fiecare nota publicata; campul de comentarii nu are caracter de obligativitate spre completare.

·         Aplicatia trebuie sa permita editarea/modificarea notelor online, in caz de introducere eronata.

·         Catalogul online trebuie sa realizeze o medie a notelor introduse.

 

3.1.1.1.1.4       Forum si chat

 

Accesul la functionalitatea de tip forum si chat va fi disponibil numai unei comunitati restranse, formata din totalitatea tipurilor de utilizatori ai platformei de e-Educatie.

Utilizatorii vor putea discuta sau publica mesajele proprii prin intermediul acestui modul de forum si chat, in limita utilizarii de cuvinte ce nu au caracter injurios.

Platforma trebuie sa ofere suport pentru discutiile despre profesori, activitatile scolare si extrascolare, curricula, sau alte topicuri de discutie;

Platforma trebuie sa ofere suport pentru minute ale sedintelor cu parintii, cu posibilitate de publicare de comentarii recursive;

Conversatiile vor putea fi organizate de un utilizator, cu drept de moderator al forumului.

3.1.1.1.2        Modul Social

 

Primaria va avea posibilitatea de a administra informatiile bazei de date cu diverse cunostinte utilizand continut multimedia (text, imagini, video, sunet, animatii, etc.) pentru a fi mai usor de inteles de catre copii si parinti

Parintii, elevii si cetatenii vor avea acces la educatia sociala prin:

·         Continut pe categorii

·         Stiri

·         Indrumari

·         Motor de cautare: Pentru a fi capabili sa caute informatiile.

·         Newsletter: Acestia se pot abona si primi periodic stiri, indrumari si informatii.

3.1.1.1.3        Modul Familial

 

Primaria va avea posibilitatea de a administra informatiile bazei de date cu cunostinte utilizand continut multimedia (text, imagini, video, sunet, animatii, etc.) pentru a fi mai usor de inteles de catre parinti si copii.

Parintii, elevii si cetatenii vor avea acces la educatia sociala prin:

·         Continut pe categorii

·         Stiri

·         Indrumari

·         Motor de cautare: Pentru a fi capabili sa caute informatiile.

·         Newsletter: Acestia se pot abona si primi periodic stiri, indrumari si informatii.

 

3.1.1.2  Functionalitati Back-Office

 

3.1.1.2.1        Calendarul activitatilor sociale

 

Aplicatia trebuie sa dispuna de un calendar al activitatilor sociale. Accesul catre acest calendar trebuie sa fie deschis publicului larg, fara a fi nevoie de autentificare in cadrul Portalului.

Utilizatorii din cadrul Primariei cu rol de Administrator de Continut vor avea drept de improspatare si completare a calendarului activitatilor sociale.

3.1.1.2.2        Publicare de continut digital

 

Utilizatorilor din cadrul Primariei Sectorului 1 li se va oferi o unealta de publicare de continut, atat pentru componenta front-office de tip „Social” cat si pentru cea de tip „Familial”.

Primaria va avea posibilitate de publicare a diverselor articole informative pentru toata comunitatea din Sectorul 1 cat si pentru vizitatorii externi platformei.

Informatiile ce vor fi publicate vor face parte din urmatoarele categorii:

·         Informatii generale

·         Probleme de mediu. Informari de la institutiile abilitate

·         Psihologia copilului

·         Educatie rutiera

·         Educatie sexuala

·         Educatie sociala

·         Educatie pentru sanatate

·         Consum de droguri (identificare, prevenire, combatere)

·         Minoritati (rromi, etc.)

·         Egalitatea de sanse

·         Strategie locala

·         Strategii administrative

·         Planuri de actiuni

·         Campanii de educare

Vizitatorii portalului vor fi limitati in a vizualiza continut neadecvat varstei acestora. Limitarea se va stabili conform cu legislatia in vigoare si cu dispozitiile forumurilor supreme abilitate sa decida ce categorii de varsta vor avea acces in Portalul de e-Educatie si care nu.

Este foarte important ca doar persoanele din cadrul Primariei, cu rol de Responsabil Continut sa poata publica continut digital, iar vizitatorilor sa li se permita drepturi decat de citire si imprimare. (fara drept de selectie, copiere sau editarea continutului). In cazul in care utilizatorii  doresc sa discute despre orice categorie de continut digital publicat de catre Primarie o vor putea face pe forumul sau chatul Portalului de e-Educatie, aplicandu-se filtre inteligente de prevenire a utilizarii unor cuvinte neadecvate acestui mediul educational complex.

O alta cerinta pe care platforma software trebuie sa o aduca este partajarea continutului digital in functie de drepturile de autor. Spre exemplu, un profesor isi poate limita audienta continutului digital publicat online pentru o clasa, toata unitatea de invatamant sau toata comunitatea online

 

3.1.1.2.3        Prevenirea suferintelor emotionale

 

Aplicatia trebuie sa poata identifica cuvinte cu tenta morbida, cum ar fi cele despre: moarte, suicid, ura, violenta, agresiune, spaima, teroare, frica, durere, etc, folosind un nomenclator de termeni si deviatii de la radacina cuvantului.

Intrucat elevii isi exteriorizeaza cu usurinta sentimentele si ideile, in mod inconstient pot discuta si despre teme sensibile varstei acestora, fara a-si da seama de adevarata semnificatie a spuselor lor.

Intrucat aceasta platforma va permite discutii si chat intre utilizatorii acesteia, se doreste o monitorizare atenta a cuvintelor folosite comparandu-le cu cele dintr-un nomenclator, in vederea inaintarii conversatiei catre personal abilitat sa inteleaga astfel de conversatii.

·         Intrega conversatie ce va fi identificata va fi inainta atat unui consilier pe probleme sociale si emotionale cat si unui psiholog autorizat;

·         Consultantul si psihologul, vor identifica intr-un timp cat mai scurt daca din respectiva discutie (din forum sau chat) reies traume sau suferinte emotionale ale utilizatorilor aplicatiei, in special ale elevilor, si vor actiona in consecinta prin anuntarea Directiei Generale de Protectie Sociala a Copilului sau Politia sau vor identifica cele mai bune masuri de interventie in cazul respectiv si vor colabora cu Parintii si Dirigintele elevului.

·         Aceasta functionalitate nu va fi facuta publica si va fi o componenta de proactivitate in cadrul solutiei, privita per ansamblu. Va ajuta la prevenire si nu de rezolvare a tentativelor de suicid, crima, sau alte activitati conexe acestor domenii, prin identificarea utilizatorului si stabilirea celor mai bune proceduri ce trebuiesc urmate, alaturi de personal calificat.

 

Figura 5 – Fluxul evenimentelor in cadrul componentei proactive de prevenire a suferintelor emotionale

3.1.1.2.4        Filtru inteligent de cuvinte injurioase

 

Solutia, prin aceasta componenta, va juca un rol important in educatia elevilor, datorita modului de interactiune cu acestia.

Solutia de e-Educatie va urmari activ toate cuvintele ce vor fi introduse in platforma educationala de catre utilizatori.

Solutia informatica trebuie sa dispuna de un filtru automat de cuvinte considerate neadecvate atat pentru mediul academic-educational cat si pentru componentele de educatie civica (prin modulele de educatie sociala si familiala).

Filtrul trebuie sa previna introducerea de cuvinte obscene sau continut injurios prin consultarea unui nomenclator de cuvinte si compararea cu continutului digital ce urmeaza a fi publicat.

Sistemul de filtrare trebuie asigure prevenirea introducerii de cuvinte obscene, injurioase sau considerate neadecvate. Acest obiectiv de prevenire se va realiza prin blocarea contului de utilizator a celui ce a dorit introducerea de cuvinte injurioase in Portalul de e-Educatie ce va fi oferit de Primaria Sectorului 1.

Sistemul informatic va trebui sa realizeze in mod automat urmatoarele operatiuni:

·         Blocarea temporara a accesului in sistem;

·         Notificarea Directorului unitatii de invatamant din care face parte elevul asupra tentativei de introducere de cuvinte injurioase; Acesta la randul sau va informa dirigintele elevului.

·         Deblocarea contului elevului, la cerinta Directorului unitatii de invatamant.

Directorul unitatii de invatamant va informa dirigintele elevului asupra tentativei acestuia, si vor stabili de comun acord o actiune in folosul comunitatii sau a unitatii respective de invatamant pe care elevul trebuie sa o intreprinda, pentru deblocarea contului de acces in platforma de e-Educatie.

In urma finalizarii actiunii pe care trebuie sa o indeplineasca elevul, Dirigintele sau profesorul coordonator va informa Directorul unitatii de invatamant ca elevului i se poate debloca contul de acces in platforma software.

Directorul va solicita persoanei desemnate din partea Primariei Sectorului 1 cu rol de Responsabil Continut / Acces sa deblocheze contul elevului.

Circuitul evenimentelor pe care aplicatia trebuie sa il respecte va fi conform figurii de mai jos:

Figura 6 – Circuitul evenimentelor in cazul utilizarii de cuvinte injurioase

Astfel, prin utilizarea acestei componente de prevenire a limbajului neadecvat platforma de e-Educatie va juca un rol important in educatia civica a utilizatorilor sai, indiferent ca sunt elevi, profesori, parinti, sau alte persoane din cadrul Sectorului 1.

3.1.1.2.5        Rapoarte de progres

 

Aplicatia de tip e-Educatie trebuie sa permita extragerea si publicarea ulterioara a unor rapoarte de progres pornind de la evaluarile online ale elevilor si de la catalogul digital al acestora.

Rapoartele de progres vor include si statistici legate de elevii care au participat la cursuri online, in camere / canale de invatare dedicate.

Dupa ce elevii vor fi participat la cursurile online acestia vor primi o diploma onorifica de participare, oferita de sistem, si care va putea fi imprimata.

De asemenea aplicatia trebuie sa poata genera rapoarte legate de notele elevilor, si evolutia acestora.

Figura 7 – Procese pentru obtinerea rapoartelor de proges

Rapoartele vor permite obtinerea de grafice de utilizare si exportul in formate standardizate cunoscute si utilizate in mediul administrativ.


 

3.1.1.3  Functionalitati Software de baza

 

Arhitectura software propusa este urmatoarea:

 

Figura 8 – Arhitectura software necesara

 

 

·         Sistem de Operare: tip server, cu componente necesare instalarii de portalui (PORTAL FRAMEWORKS)

 

·         Server Web si Aplicatie Server: Framework-ul de Portal se va instala pe orice masina cu sistem de operare ce permite rularea unui serviciu pentru server de HTTP       

·         Baza de date: va trebui sa poata fi adaptbila oricarui tip de continut, upgradabila si sa poata rula extinsa pe mai multe masini de virtualizare, in regim cluster activ-activ.

3.1.2       Cerintele Hardware

3.1.2.1  Descrierea echipamentelor necesare

 

Principalele componente tehnologice necesare sunt:

·         Conectivitate la retea externa (internet): Cel putin 8 Mb.

·         Conectivitate interna: Fibra optica.

·         2 Servere pentru virtualizare:

§  QuadCore min 2,13 Ghz

§  24 GB RAM

§  2x HD 146 GB SAS 15K rpm

§  Controller board RAID

§  port-uri Ethernet

§  2 HBA

 

 

·         2 Servere Baze de Date:

§  2 Quad Core  min 2,13 Ghz

§  8 GB RAM

§  2x HD 146 GB SAS 15K rpm

§  Controller board RAID

§  4 port-uri Ethernet

§  2 HBA

 

·         1 Cabinet Canal Fibra

§  Controller board dublu cu min 512 cache

§  3 HD 300 GB (2 pentru RAID 1 si 1 pentru Hot Spare)

§  7 HD 146 GB (3 pentru RAID 5 VM, 3 pentru RAID 5 Baze de date si 1 pentru Hot Spare)

 

·         1 Switch Canal Fibra

 

·         2 Dispozitive de echilibrare sarcina (Load Balancers)

§  2 Quad Core  min 2,13 Ghz

§  8 GB RAM

§  2x HD 146 GB SAS 15K rpm

§  Controller board RAID

§  4 port-uri Ethernet

§  2 HBA

 

·         2 Dispozitive Firewall

§  2 Quad Core  min 2,13 Ghz

§  8 GB RAM

§  2x HD 146 GB SAS 15K rpm

§  Controller board RAID

§  4 port-uri Ethernet

§  2 HBA

 

·         1 Backup

§  2 Quad Core  min 2,13 Ghz

§  8 GB RAM

§  2x HD 146 GB SAS 15K rpm

§  Controller board RAID

§  4 port-uri Ethernet

§  2 HBA

·         Routere (pentru unitatile de invatamant care nu au reteau de calculatoare conectata la internet)

§  Porturi:

·         1 x RJ-45 WAN

·         1 x USB (tehnologie Shared-Port)

·         4 x RJ-45 LAN

§   Securitate:

·         WPA si WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

·         64/128 biti WEP

§  Management:

·         Web based

§  Standarde:

·         IEEE 802.3

·         IEEE 802.11b

·         IEEE 802.3u

·         IEEE 802.11g

 

·         Desktop-uri

§  Procesor: cel putin 2 core-uri

§  Memorie: cel putin 2 GB

§  Hard-Disc: minim 160 Gb, 7200 rpm, SATA

§  Video: minim integrata cu posibilitate de partajare a memoriei cu cea totala a sistemului

§  Tastatura: conexiune USB, qwerty

§  Mouse: minim: optic, 2 butoane

§  Consum : maxim 350 W

 


 

3.1.2.2  Descrierea sistemului de comunicatii

 

Pentru conectarea la platforma de e-Educatie se pot folosi urmatoarele tehnologii care pot fi considerate sustenabile pentru asigurarea obiectivelor proiectului:

·         xDSL (ADSL, ADSL 2+, VDSL);

·         FTTx (Fiber To The Building);

·         Wireless (benzi licentiate - 3,5Ghz, 5,7Ghz,  13Ghz, 23Ghz, 26Ghz).

·         Conexiuni in standard 3G sau mai rapide

·         Conexiuni

In cadrul proiectului nu se impune folosirea doar al unui sigur tip de tehnologie de conectare. Specificul local poate impune una din modalitatile de conectare prezentate, cu conditia sa fie respectati parametrii tehnici si functionali ceruti.

Pentru buna functionare a solutiei in cadrul tuturor institutiilor de invatamant este necesara o conexiune la internet metropolitana de minim 8 Mbps, indiferent de viteza de conectare la internet (extra-metropolitan). Utilizarea unor conexiuni la internet cu latimi de banda mai mici de 8Mbps va duce la cresterea timpului de reactie a Portalului.

Un WAN (Wide Area Network) este o retea de comunicatii de date care acopera in general arii geografice mari si este folosit de companii de comunicatii, ca si companiile de telecomunicatii, furnizori de servicii de internet, etc. Tehnologiile WAN functioneaza de obicei la cele 2 nivele inferioare OSI – nivelul fizic, nivelul de legatura de date si nivelul de retea. Acesta se poate denumi si cloud WAN sau nor WAN. Caracteristicile acestuia sunt descries mai jos:

·         opereaza pe distante mult mai mari decat LANurile, de aceea cel mai adesea folosesc serviciile oferite de un ISP ( internet service provider – furnizor de servicii internet ). Aceste servicii fie pot fi cumparate fie inchiriate;

·         folosesc legaturi seriale; in general acestea ofera o latime de banda mult mai mica decat cea oferita de retelele LAN, costul acestei latimi de banda fiind de asemenea mult mai mare in cazul retelelor de mare intindere;

·         retelele de mare intindere folosesc o gama de echipamente special adaptate pentru cerintele acestora: routere (interfetele seriale), switchuri WAN, modemuri, comm servere.

WAN-urile inseamna schimb de informatii intre arii geografice mari. Acestea, in general, sunt facute sa fie scalabile – posibilitatea de a putea creste, extinde si imbunatati pentru a servi un numar cat mai mare de utilizatori, dar la fel de bine de a putea oferi toate serviciile pe care acesti utilizatori le pot folosi peste aceste retele. WAN-urile, fiind concepute pentru acoperirea unor distante foarte mari, in general, pot duce la premize ca intarzieri mai mari, latente crescute, o capacitate mai mica de banda si un numar de erori mai mari decat intr-un LAN simplu, acest lucru s-a schimbat in ultimii 10 ani si WANurile au devenit cele mai rapide cai de comunicatii ale informatiei intre diverse puncte.

Exista o multitudine de tehnologii WAN care difera prin latimea benzii pe care o distribuie, mediul folosit la propagarea datelor, pretul sau gradul de incredere in serviciul folosit.

Servicii necesare disponibile WAN-ului creat:

·         furnizarea de conectivitate la distanta punct la punct. Tipul de conectivitate ales este necesar si va fi disponibil in fiecare locatie ca legatura cu punctul central. Aplicatiile ce ruleaza peste serviciul de conectivitate pot necesita legaturi punct la punct intre doua locatii sau pot necesita legaturi punct la punct intre locatia – punctul central si mai multe locatii;

·         serviciul de redundanta al conectivitatii furnizate. Furnizarea conectivitatii si implicit transferul de date intre locatiile ce se conecteaza la WAN, va avea caracter neintrerupt si va urmari regula de disponibilitate anuala (99,95% disponibilitate a retelei, pentru conectare si transfer de date utile,  procent ce este raportat anual);

·         serviciul VPN (Virtual Private Networking). WAN-ul creat trebuie sa suporte si sa sustina o retea privata intre toate locatiile din proiect;

·         serviciul de criptare de date pentru toate tipurile de conectivitate disponibile. Datele ce sunt initiate si tranziteaza reteaua WAN vor fi criptate la iesirea din locatia respectiva si vor fi transportate in mod criptat pana la destinatia dorita, unde sunt decriptate. Reteaua WAN va permite si va transfera informatiile criptate, fara intrerupere si fara necesitatea interventiei in modul de criptare;

·         protectia calitatii serviciului si diferentiere a tipului de trafic in functie de importanta. Reteaua WAN va avea capacitatea de distingere a diferitelor tipuri de date ce tranziteaza reteaua. Distingerea este necesara sa se faca dupa inspectia etichetelor asociate tipului de date si nu prin inspectia datelor in particular, datele considerandu-se criptate si deci imposibil de inspectat. De asemenea este necesar ca reteaua WAN sa poata sa prioritizeze traficul in functie de necesitati;

·         Functia de scalabilitate a modalitatilor de conectivitate viitoare. Reteaua WAN nu se va considera dimensionata si instalabila doar pentru numarul curent de locatii alese. Se va lua in calcul un procent de 100% de locatii ce vor dori acelasi tip de servicii in urmatorii ani. Din acest motiv toate serviciile necesare si disponibile are retelei WAN vor trebui sa suporte scalabilitate pentru acomodarea acestor noi locatii;

·         functia de monitorizare si alarmare a nodurilor conectate. Reteaua WAN va trebui sa contina o functionalitate de monitorizare a tuturor tipurilor de conexiuni, permanent si simultan. Orice abatere de la parametrii normali de functionare vor trebui raportati.  Automatizarea monitorizarii retelei si colectarii de alarme trebuie sa fie un criteriu obligatoriu avand in vedere topologia si anvergura retelei WAN. Automatizarea se considera un subansamblu al functiei de monitorizare si alarmare.

 

 


 

3.2       Arhitectura functionala a sistemului

3.2.1       Arhitectura functionala

 

In figura de mai jos este descrisa arhitectura functionala a sistemului de e-Educatie ce va fi implementat in Sectorul 1 – Bucuresti.

Astfel, utilizatorii platformei de Formarea și dezvoltarea  facultăților intelectuale, morale și civice ale elevilor din unitatile de învățământ din Sectorul 1 vor avea acces de pretutindeni, printr-o conexiune la internet.

Figura 9 – Arhitectura functionala a solutiei de e-Educatie

Platforma software cu rol educational multiplu (Academic, Social, Familal, Civic) va permite interactiunea dintre elevi, parintii acestora, si profesorii din cadrul tuturor institutiilor de invatamant primar, gimnazial si liceal din Sectorul 1;

De asemenea va oferi suport pentru educatia civica  si sociala a elevilor si a parintilor acestora si va fi oferita unei comunitati restranse din Sectorul 1, formata din elevi, profesori, parinti, si mediul administrativ al Primariei Sectorului 1.

 

3.2.2       Arhitectura tehnica

 

A. Arhitectura solutiei

 

Arhitectura solutiei se bazeaza pe trei straturi diferite ce trebuie sa fie foarte scalabile pentru a putea fi capabile sa suporte usor un numar in crestere de utilizatori  simultani si de asemenea sa fie suficient de flexibile pentru a se adapta potentialelor schimbari de hardware. Acestea sunt independente intre ele dar in acelasi timp interconectate. Aceasta arhitectura permite ca fiecare strat sa aiba flexibilitate si scalabilitate completa. 

Figura 10– Scalabilitate si flexibilitate

Flexibilitatea se refera la capacitatea de a seta si de a adapta la un mediu nou componentele existente in fiecare strat (baza de date, functionalitatile aplicatiilor sau interfata grafica) si Scalabilitatea se refera la capacitatea de a adauga si extinde baze de date noi, functionalitati sau diferite interfete grafice paralele.

B. Arhitectura Software-ului

Arhitectura propusa pentru software se bazeaza pe urmatoarele criterii principale:

·         Fiabilitate

·         Garantie

·         Securitate

·         Cost scazut

 

Avand aceasta in considerare software-ul propus este bazat pe o aplicatie de management de continut unde va fi construita Platforma. Aplicatia de management de continut este o multiplatforma (indiferent de tehnologia sistemului de operare) si poate lucra cu diferite aplicatii server.

Arhitectura software trebuie sa fie foarte scalabila pentru a putea fi capabila sa suporte usor un numar in crestere de utilizatori simultani si de asemenea sa fie suficient de flexibila pentru a se adapta potentialelor schimbari de hardware.

Figura 11 – Arhitectura software necesara

C. Arhitectura Hardware

 

Arhitectura hardware este definita pe baza a diferite aspecte (fiabilitate, securitate, performanta, scalabilitate, etc.). In orice caz, scenariul principal cu privire la conectivitate si componentele hardware este urmatorul:

 

Figura 12 – Arhitectura hardware

 

In mod general, sunt necesarele urmatoarele elemente:

 

·         Conexiune Internet pentru a accesa sistemul

·         2 Application servers

·         2 Database servers

·         2 Servere Firewall (dispozitive)

·         2 Servere de echilibrare sarcina

·         1 Router

·         1 Switch

·        PC-uri pentru fiecare scoala

3.3       Managementul utilizatorilor si accesul la sistem

 

Accesul utilizatorilor la platforma de e-Educatie ce va fi pusa la dispozitie de catre Primaria Sectorului 1 Bucuresti se va face pe baza de nume de utilizator si parola.

Acestea vor fi distribuite utilizatorilor alaturi de regulamentul de functionare al noului portal educational. Utilizatorii vor semna pentru receptia username-ului, a parolei, si ca au luat la cunostinta de regulamentul de functionare.

Accesul in sistem va fi restrictionat in functie de categoria de utilizator din care face parte fiecare persoana si va fi conforma cu politicile de acces la informatie ce vor fi stabilite de catre Primaria Sectorului 1.

Tipuri de utilizatori

Platforma de e-Educatie va trebui sa permita accesul diferentiat pentru urmatoarele categorii de utilizatori:

·         Nivel 1

o   Consilieri ai PS1;

Consilierii din partea Primariei Sectorului 1 vor avea drepturi asupra modificarii calendarului de activitati, a informarilor de natura sexuala, psihologica, rutiera, sociala si familiala. De asmenea isi vor aduce contributia in cadrul functionalitatilor pro-active de tip back-office de prevenire si combatere a utilizarii de limbaj neadecvat sau la identificarea suferintelor emotionale.

Utilizatorii din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti – Sector 1 vor avea rol de monitorizare a elevilor ce dovedesc un limbaj neadecvat unui mediu academic, sau care prezinta suferinte emotionale.

·         Nivel 2

o   Directori;

Aceasta categorie de utilizatori va fi responsabila cu activitati de management al conturilor, al discutiilor dintre diverse categorii de utilizatori si de stabilire a celor mai bune masuri de prevenire a unui limbaj neadecvat.

·         Nivel 1

o   Diriginti;

o   Parinti / Presedintele comitetului de parinti;

Aceste categorii de utilizatori au rol de formare si educare a elevilor, de stabilire a celor mai bune metode de educatie si invatamant, de coordonare a procesului de asimilare a cunostintelor, fie din punct de vedere academic, fie civic.

·         Nivel 4

o   Profesori;

Profesorii au rol indrumator in procesul didactic si pedagogic, ajutand elevii sa asimileze cunostinte si prin alte mijloace decat predarea in salile de curs. Se vor folosi de mijloace moderne de comunicare pentru pregatirea elevilor pentru olimpiade, pregatirea in concursuri extra-scolare sau intre institutiile de invatamant implicate in proiect si vor dialoga cu elevii pe diverse teme.

·         Nivel 5

o   Elevi / Presedinte consiliu elevi.

Aceasta este cea mai importanta categorie de utilizatori deoarece tot procesul educational alternativ (folosind canale alternative de comunicatie multimedia) este orientat spre elev, spre dezvoltarea lui atat pe plan social si familial, cat si din punct de vedere academic.

Elevul este privit ca entitatea centrala, de referinta, si pentru care este construit acest sistem. Platforma educationala incurajeaza egalitatea de sanse, promoveaza dezvoltarea abilitatilor, comunicarea intre elevi si profesori, elevi si parinti, atat din cadrul aceleiasi institutii de invatamant cat si din cadrul altora. Vor avea acces la o varietate de cursuri, prezentari, lucrari de laborator, teme, evaluari online si cel mai important, vor fi directionati catre civism, buna crestere, cunoastere si dezvoltare multilaterala.

Aceste categorii de utilizatori vor avea drepturi limitate in cadrul platformei educationale, corespunzatoare cu nivelul de acces real, si conform cu cerintele functionale ale Portalului;

Pe langa aceste tipuri de utilizatori vor mai exista si administratorii de sistem cu drepturi de mentenanta si optimizare a platformei educationale.

In cazul in care un elev isi schimba unitatea de invatamant, contul acestuia, asociat unitatii respective va fi dezactivat, si se va crea unul nou, in cazul in care se muta intr-o alta unitate de invatamant tot din Sectorul 1.

Parintii elevului, vor avea un singur nume de utilizator si o singura parola pentru accesul in sistem. In cazul in care acestia se despart, unul singur va pastra contul, si numai dupa stabilirea judecatoreasca a despartirii celor 2 adulti.

Reguli de acces la informatie

·         Discutiile parintilor despre activitatea scolara, vor fi aprobate intai de catre directorii unitatilor de invatamant si abia dupa acest pas vor putea fi publicate online;

·         Parerile parintilor despre profesori vor fi vizibile de catre directori si profesori, numai cu acceptul profesorilor, prin acceptarea publicarii online a informatiei;

·         Recomandarile si discutiile profesorilor despre parinti vor fi disponibile decat parintilor copiilor;

·         Parerile elevilor despre profesori vor fi disponibile spre afisare: Profesorilor si Directorilor, Consilierilor si parintilor, numai cu acordul profesorului, care va avea drept de veto in privinta publicarii sau nu a textului din partea elevilor;

·         Discutiile profesorilor despre activitatea si comportamentul elevilor in timpul orelor de curs, in timpul pauzelor scolare, in cadrul activitatilor inter-scolare sau asupra activitatilor online vor putea fi disponibile doar catre Parinti si Directorii unitatilor de invatamant.

·         Existenta unei rubrici tip “Consilierul va raspunde” pentru intrebarile utilizatorilor.

Interactiunea dintre utilizatori

Figura 13 – Interactiunea dintre utilizatori


 

3.4       Securitatea sistemului

 

In cadrul acestui tip de solutie se doreste utilizarea urmatoarelor principii de structura si urmatoarele masuri de securitate din mai multe perspective:

 

1. FUNCTIONALA

 

Odata ce utilizatorul este identificat sistemul ii atribuie acestuia permisele sale si de atunci incepand toata activitatea sa este monitorizata si controlata. Informatiile vor fi encriptate cand se vor considera confidentiale.

Figura 14 – Securitatea din punct de vedere functional

In mod specific componentele sistemului de securitate sunt urmatoarele:

·         Internet: Oricine va fi capabil sa acceseze partea publica a Platformei e-Educatie prin intermediul Internet-ului de oriunde si oricand.

·         Sistem de acces: Cand utilizatorii incearca sa intre in zona privata a Platformei e-Educatie li se va solicita sa se identifice prin furnizarea unor date specifice precum cele de logare, parola, Card de Identificare, sau orice alte informatii ce garanteaza identitatea sa.

·         Encriptare Transfer: Prin utilizarea protocolului Secure Socket Layer (SSL) odata ce utilizatorul s-a logat si identificat corespunzator, informatia va “calatori” encriptat de la calculatorul utilizatorului pana la server-ul final.

·         Sistem de permise: Odata ce utilizatorul a fost identificat, Sistemul de Permise va atribui utilizatorului permisele sale si acesta va fi capabil sa acceseze doar anumite informatii si sa realizeze doar anumite actiuni asupra informatiilor (vizualizare, creare, modificare, stergere, distrugere, etc.).

·         Pasaport de Utilizator: Odata ce utilizatorul autorizat este in interiorul Platformei e-Educatie atunci sistemul ii atribuie un cod unic denumit “pasaport” ce identifica permanent utilizatorul in interiorul Platformei si controleaza activitatea si permisele utilizatorului.

·         Encriptarea datelor: Informatiile ce sunt stocate si prezentate in platforma e-Educatie pot fi encriptate in functie de confidentialitatea lor.

 

 

2. COMPONENTELE TEHNOLOGICE (SOFTWARE/HARDWARE/COMUNICATII)

 

Sistemul va fi construit cu bariere diferite pentru a evita atacurile externe, patrunderea de virusi si inregistrarea in diferite log-uri, pentru toata activitatea executata in Platforma e-Educatie.

Figura 15 – Securitatea din punct de vedere al componentelor tehnologice

 

In mod specific componentele sistemului de securitate sunt urmatoarele:

·         Internet: Oricine va fi capabil sa acceseze partea publica a Platformei e-Educatie prin intermediul Internet-ului de oriunde si oricand.

·         Sistem Anti-Atac: Prima bariera identifica utilizatorul si evita diferite tipuri de atacuri precum hacking si atacuri DOS (Denay Of Service).

·         Encriptare Transfer: Prin utilizarea protocolului Secure Socket Layer (SSL) odata ce utilizatorul s-a logat si identificat corespunzator, informatia va “calatori” encriptat de la calculatorul utilizatorului pana la server-ul final.

·         Sistem Antivirus: Informatiile sunt verificate si controlate pentru a fi sigur ca nu sunt infectate de vreunul dintre virusii cunoscuti existenti.

·         Sistem Backup: Acest sistem face o copie de securitate  in baza de zi cu zi a tuturor informatiilor existente in platforma e-Educatie, astfel in caz de dezastru informatiile pot fi recuperate rapid.

 


 

3. POLITICA DE CONTROL A ACTIVITATII

Management Log-urilor

Platforma e-Educatie trebuie sa foloseasca cateva log-uri de sistem, astfel incat Administratorul de Sistem sa poata accesa log-urile de sistem direct din Platforma e-Educatie. Toate aceste log-uri sunt localizate in sistemul de fisiere si sunt configurate de catre instalare cu o politica de rulare fisiere, in vederea evitarii uzului excesiv al disk-ului.

Pe langa aceste log-uri, Platforma e-Educatie include Log-ul de Urmarire Utilizator ce stocheaza logarile, iesirile, continutul accesat, etc. Platforma e-Educatie va utiliza acest log pentru a genera un raport lunar al documentelor accesate si descarcate. Log-ul de audit este stocat in baza de date a platformei e-Educatie, astfel putand fi exploatat cu instrumentele bazei de date.

Monitorizare

Sistemul de monitorizare al Platformei e-Educatie trebuie sa lucreze conform urmatorului tabel:

Dispozitiv

Avertisment

Critic

Disk

80% Utilizat

90% Utilizat

Memorie

85% Utilizat

95% Utilizat

Procentaj Utilizare CPU

80% Utilizat

90% Utilizat

Medie de Incarcare CPU

4.4.4

8.8.8

Port Acces Baza de Date

 

Eroare la conectare

Sensibilitate Baza de Date

 

Eroare la obtinerea rezultatului interogarii

Port Acces WebServer

 

Eroare la conectare

Tabel 1– Indicatori de monitorizare

3.5       Confidentialitatea datelor

 

Accesul in sistem se va face numai pe baza de user si parola, iar conturile vor fi distribuite pe baza de CNP, sub semnatura beneficiarului de cont al sistemului educational, alaturi de un ghid al utilizatorului.

Ghidul utilizatorului va reprezenta primul pas pe care utilizatorii trebuie sa il urmeze pentru a sti cum si de ce sa interactioneze cu o comunitate bine definita, cu puternice influente educationale.

Informatiile publicate in cadrul portalului de e-Educatie vor fi securizate, astfel fiecare pachet de date transferat va fi criptat.

Accesul la informatie va fi disponibil doar pentru o comunitate restransa din cadrul Sectorului 1 formata din totalitatea categoriilor de utilizatori. Portalul nu va putea fi accesat fara nume de utilizator si fara parola.

Confidentialitatea datelor va fi asigurata de restrictiile impuse de tipul de utilizator ce va fi folosit. Informatiile afisate pentru fiecare tip de utilizator vor fi diferite, iar accesul la anumite functionalitati va fi conform cu regulile de acces in sistem.

Conturi diferite de acces in sistem pentru elevii care isi schimba unitatea de invatamant daca raman in cadrul Sectorului 1;

Profesorii vor putea selecta nivelele de acces la continutul digital publicat in portalul de e-Educatie (ex: pentru: clase, scoala, toata comunitatea) fara drept de modificare.


 

3.5.1       Integrarea componentelor

 

Sistemul va cuprinde componente ce vor fi proiectate unitar in vederea partajarii informatilor pentru acoperirea unor functionalitati aparent independente. Se va realiza interfatarea intre mediul de lucru de back-office si cel extern destinat front-office-ului.

In ultima vreme notiunea de "integrare a componentelor" a fost destul de des uzitata in contextul achizitiei unei colectii de aplicatii cu functionalitati ce se pot intersecta. Acestea ofera in general un anumit grad de automatizare a unor operatii independente.

Sistemul trebuie sa fie dezvoltat pe o arhitectura web scalabila si performanta, astfel incat sa se realizeze un nivel de integrare reala la nivel de date, functii si interfata, mergand pana la capacitatea de integrare interdepartamentala si optimizare de proces.

Sistemul va trebui sa acopere urmatoarele caracteristici generale:

·         Automatizarea unor activitati independente

o   Aplicatiile de sine statatoare (portleti), vor oferi functionalitati de informatizare a unor activitati specifice.

·         Integrarea informatiilor din aplicatii distincte

o   Seturi de aplicatii cu functionalitati separate, vor folosi unele tabele comune pentru a evita duplicarea informatiilor partajate.

·         Modelarea dinamica a activitatilor prin optimizarea de procese:

o   Modelarea activitatilor interdepartamentale in aplicatii orientate pe proces, in care navigarea se face transparent intre aplicatii folosind datele comune.

 


 

Conceptul in acest scenariu este de a crea o “ferma de masini virtuale” intr-o infrastructura tehnologica avansata cu disponibilitate ridicata si care sa suporte un volum ridicat de activitate. De asemenea, sa fie posibila adaugarea treptata a noilor masini virtuale in jurul Platformei e-Educatie daca activitatea o solicita.

 

Figura 16 – Scenariu de integrare a componentelor

 

 

Acest scenariu de integrare este bazat pe doua servere Baze de date in cluster activ-activ si doua servere pentru “ferma de masini virtuale” ce gazduiesc patru masini virtuale pentru furnizarea de servicii web. Acest scenariu are marele avantaj ca daca sunt necesare mai multe masini virtuale singurul lucru necesar va fi adaugarea de mai multa memorie nodurilor.   

 Pentru acest tip de solutie si volum de transfer simultan de informatii vor fi necesare dispozitive de echilibrare sarcina.

Scenariul a fost definit avand in considerare ca volumul aproximativ de activitate este urmatorul:

·         Numar de utilizatori logati: peste 1000.

·         Numar de utilizatori simultani (transferand informatii in acelasi timp): Peste 500.

·         Disponibilitate ridicata: Necesara.

 

3.5.2       Parametrii tehnici

 

·         Conectori intre bazele de date:

 

Bazele de date necesare trebuie sa se bazeze pe limbaj standard SQL (Structured Query Language), pentru ca, conectorii sa fie folositi in vederea accesarii acestor baze de date trebuie sa fie de asemenea bazati pe standarde SQL si sa fie compatibili cu tehnologia web folosita pentru construirea platformei e-Educatie. In orice caz trebuie sa poata utiliza conectori standard OBDC sau JDBC in conformitate tehnologia utilizata pentru implementarea platformei e-Educatie.  

·         Viteza de raspuns

 Solutia propusa necesita un sistem load balancer ce permite impartirea incarcarii informatiilor prin diferite depozite. Solutia de incarcare propusa este bazate pe structura de “ferma de masini virtuale” ceea ce inseamna a avea cel putin un server ce gazduieste masini virtuale paralele ce impart intre ele totalitatea incarcaturii. Acest numar de masini virtuale poate fi incrementat progresiv.

 

Conexiunea externa (Internet) trebuie sa fie scalabila (sa poata creste daca este necesar). Conectivitatea interna se bazeaza pe un protocol Ethernet cu o viteza de 1 gbps

 

·         Caracteristici ale serverelor

 

Sistem de operare: este software-ul ce functioneaza ca o interfata intre hardware si utilizator ce este responsabil pentru administrarea si coordinarea activitatilor si de impartirea resurselor unui calculator ce actioneaza ca o gazda pentru aplicatiile de calculator derulate pe masina.

 

Sistemul de Administare Continut: acest software permite customizarea aplicatiilor pre-existente sau/si crearea unora noi si permite utilizatorilor administrarea usoara a informatiilor utilizate de catre aceste aplicatii. 

 

Webserver: Acest software livreaza (serveste) continut in “format Web” (aplicatii web) folosind protocolul HTTP (Hypertext Transfer protocol). Dupa cum este solicitat pentru acest proiect, solutia propusa pentru Platforma e-Educatie trebuie sa fie bazate pe tehnologie web astfel solicita un software webserver pentru a prezenta aplicatiile web conforme platformei e-Educatie.

 

Web scripting language: Acest software este un limbaj de programare ce permite dezvoltarea de aplicatii web.

 

Baza de date: Acest software permite stocarea de informatii bazate pe o structura predefinita si organizata a datelor de stocat.

 

·         Dimensiune baze de date

 

Dimensiunea bazei de date trebuie estimata avand in considerare: 

§  Previziunea de date ce vor fi necesare pentru stocarea de informatii ale Platformei de e-Educatie, avand in considerare tipul de continut si numarul de utilizatori pentru o perioada de cel putin 2 ani. Valoarea de date estimata este in jur de 50GB.

 

§  Scalabilitatea. Daca este necesar baza de date trebuie sa isi poata mari capacitatea de stocare usor.

 

·         Protocoale de conectare intre echipamente

 

Protocoalele utilizate sunt in general trei  avand in considerare ca tehnologia necesara pentru Platforma e-Educatie este Tehnologia Web. Aceste protocoale  sunt:   

§  Conexiune externaProtocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

§  Conexiune externa securizata: Protocol SSL (Secure socket Layer)

§  Conexiune interna: LAN-Ethernet

 

·         Dimensiunea unui sistem de stocare fisiere este estimata avand in considerare:  

 

In Platforma e-Educatie de asemenea vor fi stocate fisiere (documente, video, sunete, etc.) legate de informatiile acestei Platforme. Previziunea datelor stocate este estimata la aproximativ 1 TB pentru o perioada de 5 ani. 

 Scalabilitatea. Daca este necesar sistemul de stocare (hard-disks) trebuie sa poata sa isi mareasca capacitatea de stocare usor.


 

4         Resurse

4.1       Personal si instruire

 

In urma implementarii acestui proiect va fi necesara instruirea unui total de 1570 de persoane din cadrul Unitatilor de Invatamant si al Primariei Sectorului 1.

Aceste persoane vor beneficia de instruire in utilizarea si administrarea Portalului de e-Educatie, astfel incat sa beneficieze la maximum de potentialul acestuia.

O data aceste persoane instruite vor putea informa si instrui mai departe elevi, parinti sau alti utilizatori ai solutiei.

Se vor organiza doua tipuri de sesiuni de instruire:

 

a)      Pentru administratorii de retea si aplicatii:

Se va desfasura un stadiu de instruire pentru 50 experti tehnici care vor asigura mentenanta si securitatea aplicatiei si a retelei. Vor fi instruiti atat administratorii de retea cat si personalul responsabil cu integrarea elementelor de Portal in cadrul Data-Center-ului din Primaria Sectorului 1.

Instruirea se va desfasura la nivelul Primariei Sectorului 1, intr-o locatie pusa la dispozitie de catre beneficiar, si va fi realizata de catre furnizorul de solutie software.

 Rezultate asteptate:

·         Personal care va asigura mentenanta si securitatea aplicatiei instruit corespunzator;

·         Personal care va asigura mentenanta si securitatea retelei de comunicatii electronice instruit corespunzator. 

b)     Pentru profesorii din cadrul institutiilor de invatamant si alti utilizatori

Se va desfasura un stadiu de instruire pentru 1520 de profesori din toate institutiile de invatamant. Din fiecare unitate de invatamant se vor pregati cate 30 de profesori, rezultand astfel un total de 1470 de cadre didactice instruite. Vor mai fi pregatiti inca 30 de utilizatori din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti Sector 1, ce vor avea rol de monitorizare a comportamentului elevilor. Celelalte 20 de persoane vor fi  din partea Primariei Sectorului 1, cu rol de consilieri.

Instruirea se va desfasura la nivelul Unitatilor de Invatamant, intr-o locatie pusa la dispozitie de catre acestea, formandu-se grupe a cate 30 persoane, si va fi realizata de catre furnizorul de solutie software.

Rezultate asteptate:

Prelegerile vor avea ca suport prezentari multimedia, pe videoproiector si aplicati practice. Toate sesiunile se vor realiza pe baza urmatoarelor principii:

·         Invatare activa

·         Invatare multisenzoriala

·         Stimularea participarii si implicarii cursantilor

·         Antrenament si feed-back continuu

·         Accent egal pe  dobandirea de noi cunostinte si dezvoltarea abilitatilor

·         Frecvente aplicatii practice

·         Alternarea unor tehnici diverse (prezentarea, demonstratia, studiul de caz, jocuri de rol, simulari, si jocuri de grup, etc.)

Responsabili: furnizorul de solutie, profesorii instruiti si beneficiarul solutiei.

4.2       Resurse materiale

Resursele materiale (logistice) necesare in administrarea proiectului vor fi asigurate de catre Primaria Sectorului 1 si de catre Unitatile de Invatamant, in sediul carora se va utiliza produsul final, Portalul de e-Educatie.

Astfel, in  sediul principal (Primaria Sectorului 1) se vor adopta masuri necesare derularii in conditii optime ale proiectului, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare, pentru a se asigura pe intreaga perioada a proiectului urmatoarele resurse materiale membrilor echipei de proiect:

·         computere;

·         1 imprimanta;

·         1 copiator;

·         1 telefon/fax;

·         servicii de telefonie si internet.


 

5         Mentenanta si sustenabilitate

 

Dupa incetarea finantarii nerambursabile solicitate, Beneficiarul va aloca resurse financiare stabile si suficiente pentru a asigura mentinerea structurii finantate. La propunerea de buget pe urmatorii 10 ani vor fi prevazute sumele corespunzatoare operarii si mentenantei investitiei.

Operarea si intretinerea investitiei dupa finalizarea proiectului vor fi introduse ca si activitati in fisele de post ale expertilor tehnici, asigurandu-se prin aceasta sustenabilitatea tehnica a proiectului. Expertii tehnici vor participa la instruire in ceea ce priveste mentenanta si securitatea aplicatiei informatice.

In acest sens se vor organiza sesiuni de instruire pentru persoanele din cadrul Primariei Sectorului 1, privind aspectele de operare si mentenanta a Portalului de e-Educatie. Dupa incetarea finantarii nerambursabile, acestea vor putea sa asigure operarea si intretinerea aplicatiei la nivel central si, de asemenea, sa asigure transmiterea bunelor practici.

Personalul tehnic alocat din partea Primariei Sectorului 1 va trebui ca pana la finalizarea proiectului sa cunoasca si sa stapaneasca sistemul informatic ce se va implementa, sa poata monitoriza functionarea componentelor sistemului si sa intervina in caz de functionare defectuoasa a aplicatiilor, a componentelor hardware si software implicate.

Acest proiect poate fi privit din mai multe puncte de vedere in ceea ce priveste sustenabilitatea:

·         Functionala

Din momentul tranzitiei in productie a sistemului, activitatea specifica de tip e-Educatie si e-Learning se va desfasura in paralel, utilizand noul sistem.

·         Tehnica

Solutia tehnica propusa este una moderna, care utilizeaza arhitecturi si tehnologii de ultima ora si care permit scalabilitatea si flexibilitatea viitoare a sistemului.

Conditiile impuse prin proiectul tehnic asigura atat utilizarea unor tehnologii de varf pentru bazele de date si serverele de aplicatii, cat si utilizarea unor arhitecturi tehnice scalabile.

Subsistemul tehnic a fost dimensionat astfel incat, in conditii de utilizare maxima, sa nu existe o incarcare a resurselor sistemului (procesoare, memorie) mai mare de 80%. Chiar si in aceste conditii, a fost prevazuta posibilitatea cresterii cu 100% a capacitatii sistemului (procesoare si memorie) fara a fi necesara schimbarea echipamentelor (protejarea investitiei). Aceleasi cerinte de scalabilitate ulterioara au stat si la baza dimensionarii subsistemului de stocare al bazei de date.

Pentru asigurarea sustenabilitatii tehnice in contextul potentialei extinderi ulterioare a sistemului si a necesitatii interfatarii sale cu alte sisteme centrale sau locale, proiectul tehnic prevede obligativitatea proiectarii unor mijloace de comunicare cu sisteme externe utilizand standardele de interoperabilitate acceptate in industria IT.

·         Financiara

Sustenabilitatea financiara este realizata prin calcularea costurilor totale aferente investitiei pe o perioada de 11 ani (an 0 de implementare si 10 ani de operare) si prin angajamentul institutiei beneficiare de a acoperi din bugetul propriu aceste sume. Odata cu aprobarea acestui Studiu de Fezabilitate, se vor aproba si cheltuielile recurente necesare pentru intretinerea sistemului (asigurarea sustenabilitatii sale financiare)

·         Operationala

Din punct de vedere operational, obligatia implementarii, a administrarii si a imbunatatirii permanente a sistemului informatic va fi asumata de catre Primaria Sectorului 1. Aceasta va asigura personalul specializat pentru administrarea sistemului informatic si a bazei sale de date. Pentru asigurarea resurselor umane calificate pentru aceste activitati, in cadrul bugetului au fost prevazute si bugetate activitati de instruire dedicate atat utilizatorilor, cat si administratorilor sistemului informatic.

De asemenea, sub termeni contractuali se vor presta servicii de mentenanta asupra operatiilor pe durata perioadei de implementare si utilizare.