Hotărârea nr. 134/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție și situațiile financiare ale

Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

În temeiul art.57, alin (1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.138/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009, cu rectificările și modificările ulterioare;

În temeiul art.45. alin (2) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare anuale  ale  Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009  potrivit anexelor nr.7, 12 și 13 la prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2009, conform anexelor  nr.7 și nr.16.

 

            Art.3. Se aprobă contul anual de execuție a fondului de rulment pe anul 2009, conform anexelor nr. 7, 19 și 20.

 

            Art.4. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2009, conform anexelor nr.7, 9, 11.

 

            Art.5. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului din surse proprii pe anul 2009, conform anexelor nr.7, 8 și 10.

            Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Directia Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția  Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor Social, Direcția pentru Administrația Învățământului Preuniversitar Sector 1, ordonatorii terțiari de credite (învățământ preuniversitar), Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    134

            Data: 31.05.2010