Hotărârea nr. 133/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Local al Sectorului 1 și a Consilierilor aleși ai Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de directorul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

            În baza prevederilor art.1, art.2,  lit.”a”, art.3, art.6, art.7 şi  art.35 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin.(1), lit.”b”,  alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi în baza prevederilor art.5, alin.(2) şi alin.(4), art.11, art.13, art.14, art.16 şi art.23, alin.(2), lit.”c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi art.81, alin.(2), lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu cu 1 iunie 2010 până la 31 decembrie 2010 se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art.2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.

Art.3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Art.4. (1) Suplimentele salariale se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial.

          (2) Nu beneficiază de acordarea suplimentelor salariale din fondurile alocate, funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate de drept sau după caz la iniţiativa funcţionarului public, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii, în luna acordării acestora.

Art. 5. Suplimentele salariale se acordă fiecărui  functionar public prin dispoziţie a Directorului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, raportat la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1,  Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1   şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor, prin grija Secretarului Sector 1.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    133

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.133/27.05.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
SUPLIMENTE SALARIALE FUNCTII DE STAT
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE FUNCTII DE STATNR. POSTURI APROBATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA I
DIRECTOR GENERAL1624205142714271427
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT*162420514273128131281
SEF SERV **16242051427218967198113
SEF BIROU ***162420514279384393843
CONS. SUP. 116242051427156405135551
INSPEC. SUP. 1162420514277298931281
CONS. JUR. SUP. 1162420514273128131281
CONS. SUP. 21435179435913591359
INSPEC. SUP. 21435179435913591359
CONS. SUP. 31246162537927582758
INSPEC. SUP. 312461625379415162758
INSPEC. PRINC. 1111114563453712765268970
CONS. JUR. PRINC. 111111456345310351345
INSPEC. PRINC. 29861309323516153969
INSPEC. PRINC. 391512122979267351485
CONS. ASIST. 18661092226122600
INSPEC. ASIST. 186610922261329384904
CONS. JUR. ASIST. 18661092226245200
INSPEC. ASIST. 2818101719910199081592
CONS. JUR. ASIST. 2818101719911991199
INSPEC. ASIST. 3747945198305940275346
CONS. JUR. ASIST.3747945198611884792
INSPEC. DEBUTANT69969909000
CONS. JUR. DEBUTANT69969905000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I279793522672471985920613644613
FUNCTII PUBLICE CLASA II
REF. SPEC. SUP. 110351662627162700
REF. SPEC. PRINC. 17721123351135100
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA II18072785978297800
FUNCTII PUBLICE CLASA III
REF. SUP. 19581087129526708455805
REF. SUP. 28899405194599459
REF. SUP. 38038393662165180
REF. PRINC. 174174762313817102
REF. PRINC. 271470405050
REF. PRINC. 368268007050
REF. ASIST. 1658657011090
REF. ASIST. 26366404832520
REF. ASIST. 361261972014015105
REF. DEBUTANT59559507000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III7288750823314876931156671
TOTAL GENERAL370744551984583486787725151284
Notă: * 1 funcţie publică vacană de conducere de director general adjunct este ocupată temporar
** 2 funcţii publice vacante de conducere de şef serviciu sunt ocupate temporar
*** 2 funcţii publice vacante de conducere de şef birou sunt ocupate temporar