Hotărârea nr. 132/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Local al Sectorului 1 și a Consilierilor aleși ai Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art.1, art.2,  lit.”a”, art.3, art.6, art.7 şi  art.35 din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin.(1), lit.”b”,  alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi în baza prevederilor art.5, alin.(2) şi alin.(4), art.11, art.13, art.14, art.16 şi art.23, alin.(2), lit.”c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi art.81, alin.(2), lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Începând cu cu 1 iunie 2010 până la 31 decembrie 2010 se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art. 2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.

Art. 3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1.

Art. 4. (1). Suplimentele salariale se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial.

(2). Nu beneficiază de acordarea suplimentelor salariale din fondurile alocate, funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate de drept sau după caz la iniţiativa funcţionarului public, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii, în luna acordării acestora.

Art. 5. Suplimentele salariale se acordă fiecărui functionar public prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, raportat la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor, prin grija Secretarului Sector 1.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    132

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

NR. CRT.FUNCTIA PUBLICANumar functii publiceOcupateSalariul de baza pt. functii localeSalariul de baza pt. functii de statDiferenta dintre sal de baza f.p. stat si sal de baza f.p. localeTotal general diferenta dintre sal de baza f.p. stat si sal. De baza f.p. locale ocupate + vacante
1DIRECTOR GENERAL11"1,624""2,051"427427
2DIRECTOR EXECUTIV43"1,624""2,051"427"1,708"
3DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT44"1,624""2,051"427"1,708"
4SEF SERV.3421"1,624""2,051"427"14,518"
5SEF BIROU3016"1,624""2,051"427"12,810"
6CONS. SUP. 37123"1,246""1,625"379"26,909"
7CONS. PRINC. 11010"1,111""1,456"345"3,450"
8INSPEC. PRINC. 144"1,111""1,456"345"1,380"
9CONS. PRINC. 288986"1,309"323"2,584"
10CONS. PRINC. 33414915"1,212"297"10,098"
11CONS. JUR. PRINC. 341915"1,212"297"1,188"
12CONS. ASIST. 11111866"1,092"226"2,486"
13CONS. JUR. ASIST.132866"1,092"226678
14CONS. ASIST. 21515818"1,017"199"2,985"
15CONS. ASIST. 35557747945198"10,890"
16CONS. DEBUTANT12069969900
17REF. DE SPEC. / AG. COMUNITAR SUPERIOR 211"1,035""1,662"627627
18REF. DE SPEC. / AG. COMUNITAR SUPERIOR 310806"1,214"408408
19REF. DE SPEC. / AG. COMUNITAR PRINCIPAL 211737"1,097"360360
20REF. DE SPEC. / AG. COMUNITAR PRINCIPAL 322714834120240
21REF. DE SPEC. / AG. COMUNITAR ASISTENT 31063663600
22REFERENT / AG. COMUNITAR SUPERIOR 18585958"1,087"129"10,965"
23REFERENT / AG. COMUNITAR SUPERIOR 2585888994051"2,958"
24REFERENT / AG. COMUNITAR SUPERIOR 31408280383936"5,040"
25REFERENT / AG. COMUNITAR PRINCIPAL 11515741746575
26REFERENT / AG. COMUNITAR PRINCIPAL 2191971470400
27REFERENT / AG. COMUNITAR PRINCIPAL 31218768268000
28REFERENT / AG. COMUNITAR ASISTENT 1434365865700
29REFERENT / AG. COMUNITAR ASISTENT 252526366404208
30REFERENT / AG. COMUNITAR ASISTENT 32232416126197"1,561"
31REFERENT / AG. COMUNITAR DEBUTANT1076959559500
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I"1,169"945"116,261"