Hotărârea nr. 131/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

 

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Local al Sectorului 1 și a Consilierilor aleși ai Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de directorul Complexul Multifuncţional Caraiman;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

            În baza prevederilor art.1, art.2,  lit.”a”, art.3, art.6, art.7 şi  art.35 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin.(1), lit.”b”,  alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi în baza prevederilor art.5, alin.(2) şi alin.(4), art.11, art.13, art.14, art.16 şi art.23, alin.(2), lit.”c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi art.81, alin.(2), lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu 1 iunie 2010 până la 31 decembrie 2010  se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art.2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.

Art.3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru Complexul Multifuncțional Caraiman.

Art.4. (1) Suplimentele salariale se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial.

          (2) Nu beneficiază de acordarea suplimentelor salariale din fondurile alocate, funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate de drept sau după caz la iniţiativa funcţionarului public, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii, în luna acordării acestora.

Art. 5. Suplimentele salariale se acordă fiecărui  functionar public prin dispoziţie a Directorului Complexului Multifuncțional Caraiman, raportat la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1,  Complexul Multifuncțional Caraiman  şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor, prin grija Secretarului Sector 1.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    131

            Data: 27.05.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.131/27.05.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
SUPLIMENTE SALARIALE FUNCTII DE STAT
pentru funcționarii publici din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE FUNCTII DE STATNR. POSTURI APROBATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA I
DIRECTOR 1624205142714271427
SEF SERV162420514274170841708
SEF BIROU1624205142714271427
CONS. SUP. 116242051427417081427
CONS. JUR. SUP. 1162420514270000
CONS. SUP. 2143517943590000
CONS. JUR. SUP. 2143517943590000
CONS. SUP. 3124616253790000
CONS. JUR. SUP. 3124616253790000
CONS. PRINC. 111111456345517251345
CONS. JUR. PRINC. 111111456345134500
CONS. PRINC. 298613093230000
CONS. JUR. PRINC. 298613093230000
CONS. PRINC. 391512122970000
CONS. JUR. PRINC. 391512122970000
CONS. ASIST. 186610922261124863678
CONS. JUR. ASIST. 1866109222612261226
CONS. ASIST. 2818101719935973597
CONS. JUR. ASIST. 281810171990000
CONS. ASIST.374794519847924792
CONS. JUR. ASIST.37479451980000
CONS. DEBUTANT69969906000
CONS. JUR. DEBUTANT69969901000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I257663255367874210441195627
FUNCTII PUBLICE CLASA III
REF. SUP. 1958108712933872258
REF. SUP. 2889940510000
REF. SUP. 3803839360000
REF. PRINC. 1741747621216
REF. PRINC. 271470400000
REF. PRINC. 368268000000
REF. ASIST. 165865702010
REF. ASIST. 263664041414
REF. ASIST. 361261970000
REF. DEBUTANT59559501000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III7288750823394035268
TOTAL GENERAL330544006170205110844245895