Hotărârea nr. 130/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Local al Sectorului 1 și a Consilierilor aleși ai Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În conformitate cu prevederile art.1, art.2,  lit.”a”, art. 3, art. 6, art. 7 şi  art. 35 din Legea-cadru nr.  330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin. (1) lit. b),  alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 5, alin.(2) şi alin. (4), art. 11, art. 13, art. 14, art. 16 şi art. 23. alin. (2). lit.”c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi art.81, alin.(2), lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. În perioada 01.06.2010-31.12.2010 se stabileşte acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art. 2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă lunar în limita fondurilor disponibile în bugetul local şi alocate în acest sens.

Art. 3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art. 4. (1) Suplimentele salariale se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna pentru care se acordă şi reprezintă bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial.

             (2) Nu beneficiază de acordarea suplimentelor salariale din fondurile alocate, funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate de drept sau după caz la iniţiativa funcţionarului public, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii, în luna acordării acestora.

Art. 5. Suplimentele salariale se acordă fiecărui  funcţionar public prin Dispoziţie a Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, raportat la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    130

            Data: 27.05.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.130/27.05.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
DIFERENTE SUPLIMENTE SALARIALE
FUNCTII DE STAT FATA DE FUNCTII LOCALE
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE INTRE FUNCTII DE STAT SI FUNCTII LOCALENR. POSTURI APROBATETOTAL GENERAL DIFERENŢE ÎNTRE FUNCTIILE DE STAT ŞI FUNCŢIILE LOCALE PENTRU POSTURILE APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL GENERAL DIFERENŢE ÎNTRE FUNCTIILE DE STAT ŞI FUNCŢIILE LOCALE PENTRU POSTURILE OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA I
DIRECTOR GENERAL1624205142714271427
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT162420514276256262562
SEF SERV1624205142728119562811956
SEF BIROU16242051427145978135551
CONS. SUP. 116242051427177259125124
CONS. JUR. SUP. 116242051427142700
CONS. SUP. 2143517943593107731077
CONS. SUP. 31246162537913791379
CONS. PRINC. 11111145634545155253411730
CONS. JUR. PRINC. 1111114563453103500
CONS. PRINC. 298613093237226151615
CONS. JUR. PRINC. 2986130932313231323
CONS. PRINC. 3915121229725942594
CONS. ASIST. 1866109222692207926815368
CONS. JUR. ASIST. 1866109222624521226
CONS. ASIST. 28181017199448756428358
CONS. JUR. ASIST. 2818101719923981199
CONS. ASIST.37479451985210296397722
CONS. JUR. ASIST.374794519823962396
CONS. DEBUTANT699699012020
CONS. JUR. DEBUTANT69969901000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I237942997361793369089326173607
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE INTRE FUNCTII DE STAT SI FUNCTII LOCALE NR. POSTURI APROBATETOTAL GENERAL DIFERENŢE ÎNTRE FUNCTIILE DE STAT ŞI FUNCŢIILE LOCALE PENTRU POSTURILE APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL GENERAL DIFERENŢE ÎNTRE FUNCTIILE DE STAT ŞI FUNCŢIILE LOCALE PENTRU POSTURILE OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA II
REF. SPEC. SUP. 11035166262716271627
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA II1035166262716271627
FUNCTII PUBLICE CLASA III
REF. SUP. 19581087129354515324128
REF. SUP. 28899405152555255
REF. SUP. 380383936272272
REF. PRINC. 17417476848848
REF. PRINC. 271470403020
REF. PRINC. 368268001000
REF. ASIST. 16586570120110
REF. ASIST. 26366404520520
REF. ASIST. 36126197749642
REF. DEBUTANT60060002010
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III72937513233804959724565
TOTAL GENERAL321223914870394179647933478799