Hotărârea nr. 129/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Local al Sectorului 1 și a Consilierilor aleși ai Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun al Direcţiei Resurse Umane, Direcţiei Management Economic și al Direcției Juridice;

            În baza prevederilor art.1, art.2,  lit.”a”, art.3, art.6, art.7 şi  art.35 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin.(1), lit.”b”,  alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice funcţionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi în baza prevederilor art.5, alin.(2) şi alin.(4), art.11, art.13, art.14, art.16 şi art.23, alin.(2), lit.”c” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi art.81, alin.(2), lit.”d” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Începând cu 1 iunie 2010 până la 31 decembrie 2010 se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, suplimente stabilite ca diferenţă dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Art. 2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câştigate şi se acordă lunar în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.

Art. 3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condiţiile în care veniturile proprii ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal realizate în trimestrul anterior pentru aparatul de specialitate al Primarul Sectorului 1.

Art. 4. (1) Suplimentele salariale se acordă proporţional cu activitatea desfăşurată în luna respectivă şi reprezintă o bază de calcul pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial.

             (2) Nu beneficiază de acordarea suplimentelor salariale din fondurile alocate, funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate de drept sau după caz la iniţiativa funcţionarului public, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii, în luna acordării acestora.

           Art. 5. Suplimentele salariale se acordă fiecărui  functionar public prin dispoziţie a Primarului Sectorului 1, raportat la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Management Economic,  Direcţiei Juridica şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor Secretarului Sectorului 1.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    129

            Data: 27.05.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.129/27.05.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
DIFERENTE SUPLIMENTE SALARIALE
pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE NR. POSTURI APROBATETOTAL DIFERENTE SALARIALE POSTURI APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL DIFERENTE SALARIALE POSTURI OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA I
SECRETAR3750442167116711671
ARHITECT SEF1624205142714271427
DIRECTOR GENERAL1624205142714271427
DIRECTOR EXECUTIV1624205142711469772989
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT1624205142728541427
SEF SERV1624205142736153723012810
SEF BIROU16242051427229394104270
CONS. SUP. 1162420514272611102187686
INSPEC. SUP. 1162420514270000
CONS. JUR. SUP. 11624205142728541427
AUDITOR SUP. 11624286812442248822488
CONS. SUP. 21435179435910359062154
INSPEC. SUP. 2143517943590000
CONS. JUR. SUP. 2143517943595179500
AUDITOR SUP. 2143522718360000
CONS. SUP. 3124616253794115539114169
INSPEC. SUP. 3124616253790000
CONS. JUR. SUP. 3124616253794151600
AUDITOR SUP. 3124618576114244400
CONS. PRINC. 11111145634536124203311385
INSPEC. PRINC. 11111145634526901345
CONS. JUR. PRINC. 111111456345620701345
AUDITOR PRINC. 1111116505392107800
CONS. PRINC. 29861309323289044206460
INSPEC. PRINC. 2986130932339691323
CONS. JUR. PRINC. 29861309323396900
AUDITOR PRINC. 29861311325132500
CONS. PRINC. 3915121229733980141188
INSPEC. PRINC. 3915121229738911297
CONS. JUR. PRINC. 391512122974118800
AUDITOR PRINC. 3915120228738611287
CONS. ASIST. 18661092226296554276102
INSPEC. ASIST. 18661092226818081226
CONS. JUR. ASIST. 18661092226613562452
AUDITOR ASIST. 1866109222624522452
CONS. ASIST. 28181017199234577193781
INSPEC. ASIST. 281810171998159200
CONS. JUR. ASIST. 28181017199713931199
AUDITOR ASIST. 2818100318535551185
CONS. ASIST.374794519873144545210296
INSPEC. ASIST. 3747945198713861198
CONS. JUR. ASIST.37479451981733662396
AUDITOR ASIST. 37479451980000
CONS. DEBUTANT69969909010
INSPEC. DEBUTANT69969909000
CONS. JUR. DEBUTANT69969903010
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I54583705261594349614896926181862
FUNCTIA PUBLICA/GRADUL PROFESIONAL/TREAPTA DE SALARIZARESAL. BAZA FUNCTII LOCALESAL. BAZA FUNCTII DE STATDIFERENTA SUPLIMENTE FUNCTII DE STATNR. POSTURI APROBATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI APROBATENR. POSTURI OCUPATETOTAL GENERAL SUPLIMENTE FUNCTII DE STAT POSTURI OCUPATE
FUNCTII PUBLICE CLASA II
REF. SPEC. SUP. 110351662627161003295643
REF. SPEC. SUP. 28941351457627422914
REF. SPEC. SUP. 38061214408140800
REF. SPEC. PRINC. 17721123351270200
REF. SPEC. PRINC. 27371097360136000
REF. SPEC. PRINC. 3714834120224000
REF. SPEC. ASIST. 168269715115115
REF. SPEC. ASIST. 265866680000
REF. SPEC. ASIST. 363663002010
REF. SPEC DEBUTANT60860803000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA II7542988223463414499136572
FUNCTII PUBLICE CLASA III
REF. SUP. 19581087129334257162064
REF. SUP. 2889940512412245255
REF. SUP. 38038393632115214504
REF. PRINC. 1741747624144742
REF. PRINC. 2714704015010
REF. PRINC. 36826800320140
REF. ASIST. 1658657016010
REF. ASIST. 263664041352416
REF. ASIST. 361261972819617119
REF. DEBUTANT595595023000
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III728875082332407025793000
TOTAL GENERAL69413879161852277017049335391434
*** pentru Directorul executiv al Direcţiei de Audit Public Intern se aplică suplimentul corespunzator funcţiei publice de auditor superior 1.
** pentru sef serviciu audit aparat propriu se aplică suplimentul corespunzător funcţiei de auditor superior 1.
** pentru sef serviciu audit instituţii subordonate se aplică suplimentul corespunzător funcţiei de auditor superior 1.