Hotărârea nr. 128/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2010

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum  şi Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulteriore;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al   Sectorului 1 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr.114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 216/29.04.2009 privind adoptarea unor măsuri susceptibile rezolvării cererilor de atribuire de locuinţe depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ;

În temeiul, art. 45 alin. (1) și alin.5, teza a II-a, art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se modifică art.4 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008, modificată şi completată, care va avea următorul conţinut:

 

 „Art. 4 – Se numeşte Comisia de negociere şi de stabilire a preţurilor de închiriere/achiziţie a imobilelor prevăzute la art. 3, în următoarea componenţă:

1. Ion Brad                                         – consilier local;

2. Andrei Diaconescu                         – consilier local;

3. Alecsandru Diaconescu                 – consilier local;

4. Niculae Pupăză                              – consilier local;

5. Gheorghe Dincă                             – consilier local;

6. Ana Zvirid                                      – consilier local.

7. un reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

8. un reprezentant al Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei   Sectorului 1;

9. un reprezentant al Direcţiei Management Economic din cadrul Primăriei Sectorului 1”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare rămân nemodificate.

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    128

            Data: 27.05.2010