Hotărârea nr. 127/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate in Sectorul 1

   al Municipiului Bucuresti     

 

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate nr. 225/26.04.2010  al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 .

             -Raport nr.75/13.05.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr.30/16/21.12.2009, 6/4/16.03.2010, 5/15/02.03.2010, 7/2/30.03.2010, 6/6/16.03.2010, 14/12/16.06.2009, 29/7/07.12.2009, 8/21/27.04.2010, 3/14/02.02.2010, 3/3/02.02.2010, 7/4/30.03.2010, 5/2/02.03.2010, 9/14/11.05.2010 ale  Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulatie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare retele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000.                 

              -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                    

                                   Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru constructii definitive pe terenuri situate in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, precum si avizele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului prevazute in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare si contine  13  pozitii.  

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Sef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    127

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr.1

                                                                                                                      la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                  nr.127/27.05.2010

                                                                                                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                        Ion Brad

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   pentru constructii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

                                     

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

postal

Functiunea

Avizat

CTU

1

PUD

Drumul Plaiul Sarului, lot 3

61-63

Loc. S+P+2E

30/16/21.12.2009

2

PUD

Str. Mihai Viteazu

13

Ext. loc. P+1E

6/4/16.03.2010

3

PUD

Calea  Floreasca

42 bis

Loc. P+2E

5/15/02.03.2010

4

PUD

Str. Vespasian

3

Ext. Loc. P+1E

7/2/30.03.2010

5

PUD

Str. Dunăcești

16

Loc. P+1E

6/6/16.03.2010

6

PUD

Str. Stănilești

27 F

Loc. P+1E si garaj

14/12/16.06.2009

7

PUD

Str. Retortei

20A

Loc. P+1E

29/7/07.12.2009

8

PUD

B-dul Aerogarii

25

Loc. S+P+3E

8/21/27.04.2010

9

PUD

Drumul  Pădurea Pustnicu

55E, 55D

Loc. P+1E+M

3/14/02.02.2010

10

PUD

Str. Dobrogei

7

Ext.loc.Sp+P+1E+pod, garaj parter

3/3/02.02.2010

11

PUD

Str. Institutul Medico-Militar

12

Loc.colective S+P+2E+M

7/4/30.03.2010

12

PUD

Str. Teodosie Rudeanu

49

Loc. P+2E

5/2/02.03.2010

13

PUD

Str. Surorilor

131,131A

Loc. P+1E, S+P+1E+M

9/14/11.05.2010