Hotărârea nr. 126/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.517/22.12.2009

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București -  PUD Str. Turnul Roșu nr.3 

 

 

            Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, alin.(6) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.11377/03.05.2010;

În temeiul art.45, alin. (1), art.80, art.81 alin.(1) si art.115 (alin.1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

  HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.517/22.12.2009 privind aprobarea unui  Plan Urbanistic de Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București - Str. Turnul Roșu nr.3.

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și  Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    126

            Data: 27.05.2010