Hotărârea nr. 125/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile:

Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice,

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

 

pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti:

-          costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.835 lei;

-          costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere este stabilit la suma de 751 lei.

 

 

 

pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

-          costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.228 lei;

-          costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere este stabilit la suma de 860 lei.

 

pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

-          costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 1.162 lei.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    125

            Data: 27.05.2010