Hotărârea nr. 123/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile:

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

pentru componenta tip centru de plasament, centru maternal şi centru de zi, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 2.799 lei;

pentru casele de tip familial care protejează copii cu dizabilităţi, costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 5.610 lei;

 pentru casele de tip familial care protejează copii fără dizabilităţi, costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de  4.130 lei;

 pentru Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap Sf. Gavril, respectiv Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Deficienţă Auditivă Sf. Mihail, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 2.203  lei;

pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 2.397 lei.

Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreţinere/copil protejat, astfel cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    123

            Data: 27.05.2010