Hotărârea nr. 122/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul

 centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile:

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr.268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Hotărârii Guvernului României nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, la suma de 4.513 lei.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    122

            Data: 27.05.2010