Hotărârea nr. 121/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lună  pentru o perioadă de 6 luni,

în scopul achitării contravalorii chiriei pentru doamna CUPACIU MIHAELA,

ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

            Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Având în vedere  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 175/2008 privind nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art 1. Se aprobă acordarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lună, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei pentru doamna CUPACIU MIHAELA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    121

            Data: 27.05.2010