Hotărârea nr. 120/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării în Austria pentru perioada 20.06.2010-20.07.2010 a copilului Săndulean Anca Mihaela, născut la data de, împreună cu asistentul maternal profesionist Găvan Maria, precum şi împuternicirea

Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru desemnarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor necesare eliberării paşaportului pentru copilul Săndulean Anca Mihaela,  aflat în plasament la asistent maternal profesionist angajat al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de :

Decizia Civilă nr. 1061/29.09.2005, respectiv Încheierea sedinţei din camera de consiliu de la 01.11.2005,  prin care Tribunalul Bucuresti Secţia a IV-a Civilă dispune ca măsură de protecţie specială plasamentul şi domiciliul copilului Săndulean Anca-Mihaela la asistentul maternal Găvan Maria ;

Sentinţa Civilă nr. 962/14.07.2009, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 26.08.2009, prin care Tribunalul Bucureşti Secţia a III a Civilă a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Săndulean Anca Mihaela, fiica lui Natural şi Săndulean Giorgiana Aneta, născut la data de, precum şi delegarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către Consiliul Local Sector 1 Bucureşti;

Invitaţia formulată de domnul Găvan Daniel, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 17734/27.04.2010;

Cererile formulate de asistentul maternal profesionist Găvan Maria privind aprobarea deplasării împreună cu copilul Săndulean Anca Mihaela, născut la data de în Austria în perioada 20.06.2010-20.07.2010, înregistrate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 15544/13.04.2010 şi nr. 17733/27.04.2010;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se eliberează acordul în vederea deplasării în Austria, în perioada 20.06.2010-20.07.2010, pentru copilul Săndulean Anca Mihaela, născut la data de împreună cu asistentul maternal profesionist  Găvan Maria, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (sau în lipsă, înlocuitorul acestuia) pentru desemnarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor necesare eliberării paşaportului pentru copilul Săndulean Anca Mihaela, născut la data de.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare originale, unul dintre acestea fiind necesar asistentului maternal profesionist, Găvan Maria.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, doamna Găvan Maria și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    120

            Data: 27.05.2010