Hotărârea nr. 119/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea depunerii în vederea finanțării a Proiectului ”Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf.Andrei ”, elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.322/19.09.2008 privind  aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi medico-sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliul Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Proiectul ”Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf.Andrei”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă depunerea în vederea finanțării în cadrul POR/Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale/DMI: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, a Proiectului  ”Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf.Andrei”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În cazul în care proiectul este declarat eligibil, Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura resursele necesare implementării optime a acestuia, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, va asigura cofinanțarea proiectului în cuantum de 38722 lei (reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), va suporta cheltuielile neeligibile ale proiectului, valoarea TVA, precum și alte cheltuieli ce ar putea apărea în perioada de implementare a proiectului și va asigura sustenabilitatea proiectului.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    119

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

 

 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

[Se completează de către Organismul Intermediar] 

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională ..................................………………………..

Număr de înregistrare

……………...................

[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR] 

Înregistrată de

…………………………............................................

[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]

Cod SMIS (Număr cerere de finanţare)

………..................................>

Semnătura

……………………………........................

 

Data înregistrării

 …………………...............

[zz/ll/aaaa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI

DEZVOLTAREA COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

 

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE

01     FEDER

 

 

1.    INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

 

1.1   SOLICITANT

          Denumire organizaţie: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

Cod de înregistrare fiscală: 15318810

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.(dacă este cazul)

          Adresa poştală: Bucureşti, Bulevardul Mareşal Averescu nr. 17 Sector 1

          Adresa poştă electronică: director-general@dgaspc-sectorul1.ro

 

1.2

 

 
TIPUL SOLICITANTULUI: 

Autoritate a administraţiei publice locale

 

 

 
Autoritate a administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine

 

 

 
Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de drept public, acreditaţi în condiţiile legii

 

 

 
Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de drept  privat, acreditaţi în condiţiile legii

 

X

 
 


Furnizorii de servicii sociale de drept public, acreditaţi în condiţiile legii

 

 

Furnizorii de servicii sociale de drept privat, acreditaţi în condiţiile legii:

 

 

 
                                     Asociaţie/ fundaţie, constituită în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000

                                    Filială a unei asociaţii/ fundaţii internaţionale

 

 
                                    

                                     Unitate/ structură de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute

 

 

 

 

 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

 

          Nume, prenume: Fleacă I. Dănuţ Ioan

          Funcţie: Director General

          Număr de  telefon: 021/2225346

          Număr de  fax : 021/2224275

          Adresă poştă electronică : director-general@dgaspc-sectorul1.ro

 

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume: Parpală F. Ioana Veronica

          Funcţie: Şef Serviciu Strategii Programe Proiecte

          Număr de  telefon: 021/2224170

          Număr de  fax: 021/2224170

         Adresă poştă electronică: strategii@dgaspc-sectorul1.ro

 

          1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE

          Nume: Niţă T. Victoria Daniela

          Funcţie: Director General Adjunct Economic

          Număr de  telefon: 021.223.15.13

          Număr de  fax : 021.223.15.13

          Adresă poştă electronică: economic@dgaspc-sectorul1.ro

 

1.6 BANCA / TREZORERIA

          Banca/ Sucursală:  TREZORERIA SECTORULUI 1

          Adresa: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, Bucureşti, Sector 1

          Cod IBAN: RO26TREZ70124680220XXXXX

 

 

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

 

·         Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice comunitare sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?                            

           

X

 
              DA                                             

 

 

 
             

              NU

 

·         Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă Centru de inserţie profesională; Phare 2006/018-147.04.02.03.02.01.805

Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Stadiul implementării proiectului

FINALIZAT

Obiectul proiectului

Obiectiv general: Îmbunătăţirea cooperării între sistemul public-privat în vederea depăşirii problemelor specifice tinerilor cu handicap mintal care ies din sistemul de protecţie

Obiective specifice:

1.Creşterea cu 60% a şanselor de inserţie socio-profesionala şi de a duce o viaţă independenta pentru 24 tineri cu handicap mintal cărora li se vor oferi servicii directe în cadrul Centrului de Inserţie Profesională.

2. Creşterea cu 70% a implicării societăţii civile în procesul de inserţie socială prin participarea a cât mai multor voluntari,  organizaţii non-guvernamentale şi guvernamentale la acest proces.

Rezultate obţinute

Centru de inserţie profesională înfiinţat

27 persoane cu handicap mintal frecventează centrul de inserţie profesională.

Valoarea proiectului

 

794.035,00 lei (189.919,63 euro)

Phare 475.029,92 lei (113.619,05euro)

 

Sursa de finanţare

Surse externe nerambursabile

Uniunea Europeană – Fonduri Phare

Consiliul Local Sector 1

Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

Autoritatea contractanta: Ministerul de Finanate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  Abilitati persoanele cu dizabilitati Phare 2004/016-772.04.02.03.02.01.806

Beneficiarul proiectului:Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 1

Stadiul implementării proiectului

FINALIZAT

Obiectul proiectului

Promovarea angajării pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, fiind una dintre primele iniţiative de acest fel din Bucureşti. Adulţii cu probleme de sănătate mintală întâmpină mari dificultăţi în obţinerea unui loc de muncă atât din cauza prejudecăţilor angajatorilor cât şi din pricina lipsei de încredere în propriile capacităţi

Rezultate obţinute

-50 de beneficiari au susţinut mai multe şedinţe de instruire si au fost consiliaţi in vederea integrării lor in munca;

-15 beneficiari sunt angajaţi sau au desfăşurat o forma de munca pe întreaga perioada a proiectului;

-S-au introdus 5 noi activităţi in vederea instruirii beneficiarilor pentru angajarea in munca :( grup de simulare interviu, grup de informatica, grup de managementul stresului, grup de creativitate si job club);

-Peste 35 de aparţinători au fost consiliaţi;

-2 persoane cu probleme de sănătate mintala coordonează o activitate in cadrul centrului (grup de informatica si grup de engleza);

-A fost organizata  Gala „ Abilitaţi Persoanele cu Dizabilităţi!” în cadrul Hotelului Marriot unde au fost prezenţi peste 200 de personalităţi din domeniul politic, cultural si mass-media;

-4 Newslettere au fost alcătuite trimestrial si împărţite mai multor angajatori şi reprezentanţi legali, cat si beneficiarilor si familiilor acestora;

-7 persoane au fost consiliate post externare;

-S-au organizat 2 Burse a locurilor de munca pentru persoane cu problema de sănătate mintala;

În vederea instruirii beneficiarilor pentru angajarea în muncă au fost introduse 5 activităţi specifice (job club, grup de simulare interviu, grup de informatica, grup de creativitate şi grup de managementul stresului) În cadrul acestor grupuri beneficiarii au învăţat să-şi redacteze singuri CV-urile, sa-şi susţină calificările si calit

 

Valoarea proiectului

 

180.360,57 lei (53.779,36 euro)

Phare 131.931,09 lei ( 39.338,93 euro)

Sursa de finanţare

Surse externe nerambursabile

Uniunea Europeana – Fonduri Phare

Consiliul Local Sector 1

Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  Noi vrem să fim o familie/Phare 2004-016.772.04.02.03.02.01.803

Beneficiarul proiectului:Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sector 1

Stadiul implementării proiectului

FINALIZAT

Obiectul proiectului

Obiectivul general: Întărirea capacităţii administraţiei publice locale a Sectorului 1 de a oferi servicii sociale primare pentru populaţia din zona Chitila, în vederea prevenirii abandonului şcolar si familial”

Obiective specifice:

 • reducerea cu minimum 20 a numărului copiilor cu risc crescut de abandon familial şi şcolar în primul an de implementare a proiectului,
 • organizarea de activităţi educative şi de socializare pentru minimum 20 de copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani,
 •  consilierea şi informarea a  100 de persoane cu privire la drepturile şi serviciile sociale existente la nivelul sectorului 1 Bucureşti.

Rezultate obţinute

Crearea unui centru de zi pentru oferirea de servicii sociale care sa deservească  30 de copii şi 15 familii.

Valoarea proiectului

 

139.818,70 lei ( 41.690 euro)

Phare 118,694,37 lei (35.392,07 euro)

Sursa de finanţare

Surse externe nerambursabile

Uniunea Europeana – Fonduri Phare

Consiliul Local Sector 1

Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

 

·         Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

 

 
              DA                                             

 

x

 
              NU

             

·         Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

                                                                                                                                                     Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ………………………

          Sursa de finanţare…………………………………………………………………………

          Stadiul la data depunerii cererii de finanţare…………………………………………

 

·         Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

 

 
              DA                                             

 

x

 
             

              NU

 

·         Dacă DA, vă rugăm să daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare/autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate.

 

2.    DESCRIEREA PROIECTULUI

 

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

·         PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

·         AXA PRIORITARĂ - IMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

·         DOMENIUL DE INTERVENŢIE - REABILITAREA / MODERNIZAREA / DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE

·         SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – NU ESTE CAZUL

 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: Bucureşti - Ilfov

JUDEŢUL:

LOCALITATEA: Bucureşti        

 

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

 

2.3.1 Obiectivul proiectului

 

Obiectiv general

 

Îmbunătăţirea infrastructurii la nivelul sectorului 1,  pentru acordarea de servicii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc.

 

Proiectul are la baza nevoia concreta de dezvoltare unitara a serviciilor sociale la nivelul structurilor administratiei publice locale in contextul incluziunii sociale a tuturor categoriilor vulnerabile. Avand in vedere complexitatea nevoilor sociale si diversitatea categoriilor de beneficiari potentiali ai serviciilor de asistenta sociala  este necesara crerea unei retele eficiente de prevenire a marginalizarii sociale. Prezentul proiect prin obiectivul propus vine sa sprijine implementarea concretă a Strategiei Nationale de dezvoltare a serviciilor sociale, si anume acela de promovarea a unei culturi proactive si participative in randul populatiei si beneficiarilor de servicii sociale. O bună informare a cetatenilor cu privire la serviciile de prevenire a marginalizarii si excluziunii sociale va avea o influenta majora asupra eficientei actului de protectie sociala si de preventie, reducandu-se astfel intrarea familiilor in situatie de criza majora prin abordarea beneficiarilor din perspectiva unui sistem integrat de asistenta sociala orientata spre prevenire. Crearea de servicii suport care sa sprijine familia sa isi mentina copiii alaturi reprezinta o solutie viabila in demersul nostru constant de reducere a ratei abandonului familial.

Planul national de Dezvoltare menţioneză că un progres important în procesul de reformă privind protecţia copilului l-a constituit dezvoltarea serviciilor alternative care au rolul de a preveni abandonul copiilor şi instituţionalizarea acestora: centre maternale, centrele de zi, servicii de monitorizare şi asistenţă a femei gravide predispusă sa-şi abandoneze copilul, etc.

Strategia de Dezvoltare Regională din PND stabileşte ca şi prioritate combaterea excluziunii şi marginalizării sociale, atât pentru facilitarea accesului la educaţie pentru copii şi tineri, prin promovarea unor acţiuni cu caracter preventiv cât şi pentru adulţii confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, printre domeniile principale de interventie numărându-se îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie iniţială pentru grupurile vulnerabile, dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială.

Proiectul se încadrează în obiectivele Axei prioritare 3 – Îmbunătaţirea infrastructurii sociale Domeniului major de interventie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii  la nivelul sectorului 1 în vederea oferirii de sevicii sociale la standardele de calitate pentru un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de excluziune socială.

Obiective specifice:

 

1.    Mansardarea imobilului în care funcţionează Complexul de servicii sociale Sf. Andrei;

2.    Dotarea cu echipamente şi cu mobilier a spaţiilor nou create.

 

Obiectivul specific al domeniului major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /  modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. Prin Programul Operaţional Regional se are în vedere cofinanţarea unor proiecte care vizează centre sociale cu destinaţie multifuncţională, care pot  acoperi o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care aceştia se confruntă temporar.

Prin lucrările de mansardare se urmareste extinderea spatiului existent, in vederea maririi capacitatii centrului de zi pentru copiii cu varste intre 0 si 4 ani, de la 50 de locuri la 120 de locuri.  Se are în vedere modernizarea centrului din punct de vedere al suprafeţelor construite şi desfăşurate, funcţionalului, acceselor, siguranţei şi stabilităţii structurilor respective.

Actualul complex de servicii îşi desfăşoară activitatea într-o cu regim de inaltime S+P+E, are o suprafata construită de 789 mp, suprafaţa desfăsurată fiind de 1911,76mp

In subsolul cladirii sunt amenajate magazii pentru alimente si materiale curente, in incaperi cu suprafete mai mici de 36mp, iar la nivelul parterului si etajului sunt amenajate dormitoare, sali de joc si cabinetele specialistilor (atat pentru centrul maternal cat si pentru centrul de zi)

Prin mansardarea imobilului suprafata utila nou creata de 782 mp va fi utilizata pentru infiintarea a inca 5 grupe  pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 si 4 ani cât şi o sală de festivităţi cu o capacitate de 50 de locuri.    

 

2.3.2 Context

 

Începând cu anul 2004, odată cu Legea 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, s-a trecut de la “protecţia copilului” la “promovarea şi protecţia drepturilor copilului”. Începând cu anul 2004 în protecţia drepturilor copilului a avut loc o schimbare de politică socială, accentul fiind pus pe rolul primordial al părinţilor şi al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi îndreptarea eforturilor societăţii în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor faţă de copil.

 

Conform statisticilor, la sfârşitul lunii ianuarie 2010, un număr de 1023 de copii se aflau în sistemul de protecţie de la nivelul sectorului 1. Această cifră reprezintă numărul copiilor din toate serviciile (componentele rezidenţiale clasice, centrele de zi, asistenţa maternală, plasament la rude, centru de recuperare)

În perioada 2001 - 2009 D.G.A.S.P.C sector 1 s-a implicat activ în dezvoltarea serviciilor existente şi înfiinţarea de noi servicii care să răspundă nevoilor comunităţii, prin implementarea de proiecte şi programe diverse în domeniul protecţiei copilului:

Serviciile destinate protecţiei copilului s-au dezvoltat de-a lungul anilor, de la structuri rezidenţiale clasice la alternative de tip familial, astfel că unele structuri rezidenţiale au fost desfiinţate, altele reduse ca număr de locuri conform standardelor în vigoare. (50 de locuri maxim pe componenta rezidenţială).

Dacă în anul 2000 erau găzduiţi în sistem rezidenţial clasic aproximativ 1000 de copii, în perioada 2000 – 2008, s-a pus accent pe dezinstituţionalizare, restructurarea vechilor centre rezidenţiale şi crearea de alternative de tip familial - case de tip familial, reintegrarea în familia de origine, plasament la asistenţi maternali profesionalişti, plasament la rude de până la gradul IV etc.

Strategia Nationala pentru prioada 2006-2013 subliniaza rolul primordial al parintilor si al familiei in cresterea, ingrijirea si educarea copilului si faptul ca eforturile societatii trebuie indreptate in directia intaririi si sutinerii familiei in asumarea responsabilitatilor fata de copil.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al DGASPC sector 1 (prevazut in Strategia 2008-2013) ce isi propune extinderea interventiei sociale de la persoanele instituţionalizate (copii, tineri, persoane cu handicap, persoane vârstnice sau persoane care reclamă instituţionalizarea ca şi variantă de protecţie /asistenţă socială) către orice persoana sau familie aflată generic în nevoie. O asemenea abordare strategică pe termen mediu şi lung vizează propunerea şi implementarea unor proiecte structurale dar şi a unor proiecte punctuale al căror temei juridic se ragăseşte într-o serie de acte normative ale căror prevederi coroborate, permit centrarea oricăror intervenţii sociale sau socio-medicale pe analiza cost – beneficiu.

-          este mai uşor să previi un fenomen decât sa-l tratezi

-          este mai uşor să intervii cu celeritate într-o stare acută decât să-l laşi să se

cronicizeze.

Prin uşor este de dorit să se înţeleagă şi „mai ieftin”. Deşi comunitatea sectorului 1 este o comunitate bogată, plecând de la principiul că „nu există sac fără fund”, orice intervenţie care are la bază analiza cost beneficiu, nu poate fi decât benefică pentru bugetul Consiliului Local Sector 1, cât şi pentru sistemul de protecţie (exemplu: costurile de întreţinere pe lună pentru un copil în sistem rezidenţial se ridică la 1555 lei. Este mai avantajos să oferim familiei un ajutor pentru ieşirea din situaţia de criză decât să plătim lunar pe o perioadă îndelungată de timp costurile de întreţinere a copilului în sistem).

Un obiectiv specific major al DGASPC sector 1 pentru perioada 2008-2013 prevede închiderea componentelor rezidenţiale şi restructurarea sau refuncţionalizarea structurilor rezidenţiale clasifice, una din modalităţile de atingere a acestui obiectiv fiind extinderea capacităţii CSS Sf. Andrei

Complexul de servicii sociale Sf. Andrei  este o unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, aflată in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1. Centrul a luat fiinţă ca urmare a implementării proiectului „Mai aproape de casă” în cadrul Programului „Copiii mai întâi” RO-0104.01, derulat în perioada 2003-2005. Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. Andrei” şi crearea a trei servicii alternative :

- Centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 4 ani care să ofere servicii pentru 50 copii proveniţi din familiile aflate în dificultate de pe raza sectorului 1;

- Centru maternal pentru 10 cupluri mama - copil aflate în situaţii de risc, de abandon familial;

- Construirea a doua imobile de tip familial în care se oferă ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav instituţionalizaţi în cadrul Centrelor de Plasament ”Sf. Andrei”, respectiv “Sf. Ecaterina”

După implementarea proiectului, serviciile nou înfiinţate au oferit şi oferă protecţie şi îngrijire copiilor din sectorul 1 aflaţi în nevoie.

 

 

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului

 

De când dezvoltarea copilului este legată de educaţia timpurie, de sănătate, nutriţie şi dezvoltare psiho-socială, o serie de intervenţii trebuie să aibă loc în acest sens. De aceea,conceptul holistic de dezvoltare timpurie combină elemente din zonele de stimulare a copilului,sănătate, nutriţie, educaţie timpurie, precum şi comunitate şi dezvoltarea femeii, printre altele. Toate aceste aspecte trebuie intelese pentru a sprijini dezvoltarea totala a unui copil. Pe plan internaţional, perioada de timp pentru educaţie timpurie este definită ca o perioadă a vieţii copilului de la concepţie până la vârsta de 8 ani; şi asta pentru că, în primul rând, acum are loc cea mai rapidă dezvoltare a creierului. Cei mai importanţi sunt primii doi ani din viaţă, când apar cele mai semnificative schimbări din punct de vedere intelectual, emoţional, psihologic şi social.

Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este bine cunoscut şi evident faptul că alegerile făcute acum şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg. Calitatea îngrijirii şi a protecţiei în această perioadă sunt cheile care înlătură moartea, boala, întârzierea în creştere, trauma, proasta alimentaţie, întârzierile de dezvoltare atâta timp cât ele asigură o creştere sănătoasă, stima de sine şi abilitatea de a învăţa, lucruri care, în schimb, sunt cruciale pentru pregătirea pentru şcoală, învăţarea continuă, eficacitatea programelor şcolare şi abilitatea viitoare a copiilor de a contribui ca părinţi, actori economici şi cetăţeni. Astfel, investiţia în copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copilului.

In prezent fiecare familie traieşte într-o continuă dependenţă de societate, de relaţiile cu celelalte familii şi are nevoie de sprijin pentru a-şi găsi sensul şi locul în comunitatea din care face parte. Familia contemporană este caracterizată de o constelaţie de probleme fiind deseori în incapacitatea de a-şi rezolva singură aceste probleme. Vulnerabilitatea socială reprezintă situaţia în care indivizii sau familiile sunt expuse la riscuri ce conduc la grade inacceptabile de privare, persoanele aflate în nevoie fiind în situaţia de a fi incapabile să răspundă la cerinţele structurale ale sistemului social. Vulnerabilitatea naşte dependenţă sau poate produce marginalizare, excludere şi stigmatizare. Comportamentele caracteristice persoanelor vulnerabile sunt rezultatul definirii situaţie în care se găsesc.

Primii ani ai copilăriei, perioada de la naştere până la acomodarea cu mediul şcolar, reprezinta etape importante in dezvoltarea si formarea copilului. Un mediu familial protector ar trebui să asigure copilului mic suficientă afecţiune şi protecţie care să-i permită să se dezvolte atât fizic, cât şi emoţional şi cognitiv pentru a deveni un individ unic, cu respect de sine şi încredere în forţele proprii. Cu toate acestea, nu numai situaţia familială, ci şi ajutorul social îndreptat spre familiile şi comunităţile vulnerabile din România sunt extrem de slăbite, limitând, în acest mod, mediul protector. Excluziunea sociala a copiilor se datoreaza atat lipsei de acces la serviciile destinate lor cat si diminuarii sanselor de integrare ulterioara, economica si sociala. Cele mai importante probleme cu care se confrunta familia, si implicit copiii sunt legate de saracie.

Dezvoltarea personalităţii copilului are loc în prezenţa şi sub influenţa a trei mari grupe de factori determinanti, care se află într-o relaţie de interdependendenţă şi care, în proporţii diferite, pun în valoare anumite aspecte ale personalităţii. Cele trei grupe mari de factori sunt ereditatea, mediu şi educaţia.

Copilul moşteneşte particularităţi fizico-psihice şi fiziologice foarte importante, particularităţile părinţilor punandu-şi amprenta asupra trăsăturilor copilului.

Odată cu naşterea, copilul intră în contact cu prima formă socială şi anume familia, care are un reprezentant în mama pe care o va avea alături multă vreme şi care poate fi considerată persoana prin intermediul căreia copilul va cunoaşte lumea în primii ani de viaţă. Familia este responsabilă de satisfacerea trebuinţelor copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i modele de comportament, de comunicare, contribuind pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conştiinţei şi a conduitelor morale. Relaţiile copilului cu familia sunt de durată fundamentate pe legături afective care au la bază căldura caminului şi înţelegerea. Ca mediu social, familia reprezintă locul în care are loc atât îngrijirea cat, mai ales educarea copilului, educaţia în familie precedând-o pe cea instituţională.

Serviciile pentru copii cu vârste între 0 şi trei ani sunt furnizate prin sistemul creşelor , care oferă câteva forme de îngrijire  medicală fără nici o componentă de educaţie.

Creşele pentru copiii cu vârstă sub trei ani şi-au redus activitatea în ultimii ani datorită faptului că părinţii nu şi le permit din punct de vedere financiar sau din lipsa interesului, cu toate ca rata de înscriere în cadrul învăţământului preşcolar pentru copiii de 3-6 ani a crescut în ultima perioadă, precentul fiind însă semnificativ redus în cazul comunitatilor dezavantajate. De asemenea, parintii nu au cunostintele necesare pentru a evalua dezvoltarea psihologica a copiilor, preocuparea tatilor  fata de participarea directa la ingrijirea si educarea copiilor fiind foarte redusa, in special pentru copiii din grupa de varsta 0-3 ani.

Desi in ultimii ani serviciile de prevenire s-au dezvoltat, numarul lor este inca insuficient, rata crescuta de abandon scolar si de institutionalizare indicand acest lucru.

În prezent la nivelul ţării sunt 287 de creşe cu aproximativ 11.000 de copii înainte de 1989 erau 902 creşe cu 90.000 de copii. Cu toate acestea, numai cei cu venituri familiale mici şi medii îşi trimit copiii la creşă. În unele ţări autorităţile locale oferă reduceri ale costurilor serviciilor, în special pentru familiile sărace sau pentru familiile cu doi sau mai mulţi copiii în creşă. Marea majoritate a părinţilor care îşi trimit copiii la creşă sunt părinţi care lucrează şi nu pot sau nu intenţionează să-şi părăsească serviciul pentru concediul de maternitate/paternitate pentru îngrijirea copilului până la 2 ani ( numai 8% dintre taţii copiilor din creşe sunt neangajaţi şi 4% dintre mame sunt neangajate/casnice )

Peste două treimi dintre grădiniţele cu program prelungit nu au suficient spaţiu pentru activităţile desfăşurate cu copiii (de exemplu: activităţi de învăţare, masă, somn etc.). Numai 9.3 % dintre grădiniţe au un spaţiu special destinat activităţilor cu părinţii şi întâlnirilor cu aceştia. Acestea se află în special în mediul urban şi în grădiniţele cu program prelungit.

O treime dintre grădiniţe nu au autorizaţie de funcţionare de la Serviciul de Sănătate Publică pentru că nu îndeplinesc standardele de igienă şi de funcţionare de bază.

Părinţii care sunt neangajaţi nu îşi pot permite să-şi trimită copiii la creşă. Este nevoie să analizăm opţiunea unor servicii comunitare sau la domiciliu pentru copiii acestor familii în aşa fel încât aceştia să nu fie privaţi de îngrijire medicală şi educaţie timpurie.

O alternativă viabila pentru reducerea riscului de excluziune a copiilor proveniti din familii defavorizate o reprezinta centrul de zi , prin participarea copiilor la activitatile centrului de zi, reducandu-se si riscul institutionalizarii, prin posibilitatea acordata parintilor cu venituri modeste de a avea un loc de munca, in perioada orelor de program, copiii fiind intr-un mediu securizat, in care le sunt asigurate nevoile specifice varstei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 are în evidenţă mai multe categorii de persoane vulnerabile care se află în nevoie sociala, pentru care se acordă  servicii sociale:

-          Persoane cu venituri reduse

-          Persoane cu nivel educaţional scăzut

-          Persoane cu dizabilităţi,

-          Familii aflate în dificultate( în situaţii de criză)

-          Familii monoparentale

Principalele probleme sociale  cu care aceste categorii de beneficiari se confruntă   sunt: lipsa resurselor care să satisfacă nevoile de bază, lipsa unei supravegheri permanente pentru copiii ai căror părinţi sunt implicaţi în activităţi generatoare de venit, inexistenţa sau numarul insuficient de amplasamente speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, unde  aceştia să poate desfăşura activităţi care să aibă la bază un contract de muncă etc.,

De-a lungul timpului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 1 e dezvoltat numeroase servicii bazate pe nevoile concrete identificate, unul dintre tipurile de servicii fiind centrele de zi care sa vina in sprijinul familiilor aflate in situatie de risc crescut de abandon familial sau pentru prevenirea situatiilor de risc. La acest moment, in cadrul DGASPC sector 1, functionează 5 centre de zi pentru copii, distribuite la nivelul sectorului 1,  numarul acestora fiind insuficient raportat la cerinţe.

Centrul de zi asigura accesul copiilor pe o perioada determinata la gazduire ingrijire si educatie fara a fi despartiti pe parcursul noptii de catre familia biologica,. Specialistii vin in intampinarea copiilor prin valorificarea potentialului individual, asigurarea manifestarii individualitatii si aptitudinilor, promovarea egalitatii de sanse, dezvoltarea relatiilor pozitive cu ceilalti si cu comunitatea, sinceritate si respect reciproc, respectarea normelor de conduita morala, asigirarea dreptului la intimitate si confidentilitate.

Capacitatea administratiei publice locale de a dezvolta un sistem de asistenta sociala integrat egal distribuit in regiune va fi consolidata prin crearea acestor tipuri de servicii sociale suport – de tip primar in vederea prevenirii marginalizarii sociale, si implicit in vederea reducerilor costurilor cu asistenta sociala specializata.Toate acestea datorita faptului ca analiza intregii activitati a DGASPC a aratat faptul ca se impune abordarea unui politici pro-active, de servicii prmare care au rolul de a identifica familiile/persoanele aflate in situatie de criza, in faze cat mai timpurii astfel incat interventie sociala sa fie cat mai rapida si eficace.

 

Cladirea în care funcţionează Complexul de servicii sociale Sf. Andrei, cu un regim de înalţime S+P+E are o suprafata construită de 789 mp, suprafaţa desfăsurată fiind de 1911,76mp. In subsolul cladirii sunt amenajate magazii pentru alimente şi materiale curente, în încăperi cu suprafeţe mai mici decât 36 mp. La nivelul parterului şi etajului.

În momentul de faţă, în cadrul Complexului de servicii sociale Sf. Andrei se oferă servicii de asistenţă specializată pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani precum şi cuplurilor defavorizate mamă copil prin Centrul de zi şi Centrul Maternal. Activitatea din cadrul CSS Sf. Andrei urmăreşte menţinerea copilului în familie cu responsabilizarea acesteia pentru creşterea şi educaţia copilului.

Centrul maternal oferă mediul necesar dezvoltării şi valorificării la maximum a aptitudinilor parentale şi a relaţiilor de ataşament părinte copil în vedera consolidării acestei relaţii. Centrul Maternal are o capacitate de 10 locuri, pe parcursul anului 2009, numarul cuplurilor defavorizate mama-copil fiind de 29 de mame şi 49 copii. Din cele 29 de persoane găzduite in cadrul centrului 16 persoane au fost ajutate să-şi găsească loc de muncă şi locuinţă cu chirie. Serviciile oferite in cadrul centrului maternal sunt:

-  Servicii de găzduire într-un mediu cât mai apropiat de mediul familial pentru cuplul mama-copil;

-  Servicii ce vizează integrarea cuplului mama-copil în cadrul familiei naturale/extinse;

-  Servicii de integrarea socio profesională a mamei;

-  Suport psiho afectiv specializat familiei în vederea consolidării relaţiilor şi integrării

-  Servicii de asistenţă medicală profilactică

Centrul de zi este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, numărul beneficiarilor pe parcursul anului 2009 fiind de 100 persoane. Serviciile oferite în cadrul centrului de zi sunt:

-          Servicii specializate de consiliere psihologică şi socială pentru copii şi familiile acestora în vederea depaşirii situaţiilor de criză

-          Intervenţii specializate de logopedie

-          Găzduire pe timpul zilei

-          Servicii educaţionale, adaptate vârstei şi nivelului de dezvoltare a copiilor

 

Scăderea preconizată a veniturilor familiilor va avea un efect social foarte puternic, astfel părinţii nu-şi vor mai permite să asigure creşterea copilului la nivel particular urmând să se adreseze resurselor locale, resurse la care conform Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, au dreptul.  DGASPC sector 1, prin acest proiect, vine să preîntâmpine lipsa de locuri în creşe,  pentru categoriile menţionate mai sus, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor cazurilor vulnerabile, ca element de prevenţie şi nu de combatere.

Prin implementarea proiectului capacitatea centrului de zi va creşte de la 50 de locuri câte sunt în prezent la 120 locuri, se va amenaja o sală de festivităţi, se vor achiziţiona dotările necesare funcţionării centrului conform standardelor de calitate, se vor achiziţiona echipamente pentru mărirea capacităţii spalătoriei pentru a putea deservi întreaga capacitate a centrului.

 

 

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

 

-          Copii cu risc crescut de abandon familial;

-          Familiile sărace cu risc crescut de marginalizare socială;

-          Cupluri mama-copil aflate în situaţie de risc de abandon;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 are în evidenţă mai multe categorii de persoane vulnerabile care se află în nevoie sociala, pentru care se acordă  servicii sociale:

-          Persoane cu venituri reduse

-          Persoane cu nivel educaţional scăzut

-          Familii aflate în dificultate( în situaţii de criză)

-          Familii monoparentale

Principalele probleme sociale  cu care aceste categorii de beneficiari se confruntă   sunt: lipsa resurselor care să satisfacă nevoile de bază, lipsa unei supravegheri permanente pentru copiii ai căror părinţi sunt implicaţi în activităţi generatoare de venit,etc.

 

2.3.5. Activităţile proiectului

 

P.L.1. Pregătirea proiectului: Acest grup de activităţi se va desfăşura imediat după semnarea contractului de finanţare având ca scop nominalizarea si mobilizarea echipei de implementare a proiectului. Tot în cadrul acestui pachet de lucru se va stabili strategia finala de lucru, alocarea responsabilităţilor şi se vor reactualiza datele din studiul de fezabilitate.

Responsabil: Manager  Proiect

Luna 1

A.1.1. Selectarea resurselor umane şi stabilirea echipei de proiect . În cadrul acestei activităţi managerul de proiect va convoca o întâlnire cu directorul general al D.G.A.S.P.C.-.Sector 1 în cadrul căreia se va stabili componenta echipei de implementarea a proiectului

Responsabil: Manager Proiect

Luna 1

 

A.1.2. Stabilirea strategiei finale de lucru în cadrul proiectului. Se va stabili modalitatea de acţiune pentru punerea în practică a planului de activităţi a proiectului având în atenţie resursele umane, materiale şi financiare alocate în bugetul proiectului şi termenele stabilite. Se vor stabili direcţiile de acţiune pentru implementarea corespunzătoare a proiectului şi atingerea rezultatelor preconizate.

Responsabil – Manager de Proiect

Luna 1

A.1.3. Alocarea responsabilităţilor pe pachete de lucru şi activităţi. În cadrul acestei activităţi se vor stabili responsabilii după cum urmează: un responsabil pentru grupul de activităţi legate de procedurile de achiziţii (achiziţii de bunuri şi echipamente, achiziţii de servicii şi achiziţii de lucrări) si un responsabil pentru grupul de activităţi legate de lucrările de execuţie, furnizarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor. Aceste persoane responsabilizate sunt deja parte a echipei de implementare a proiectului şi sunt angajate ale instituţiei.

Responsabil – Manager de Proiect

Luna 1

A.1.4. Reactualizarea datelor din studiul de fezabilitate şi a proiectului tehnic. În cadrul acestei activităţi fiecare dintre membrii echipei de proiect  se vor informa cu privire la noutăţile apărute pe piaţă astfel: echipamentele cu care se vor dota atelierele sunt de actualitate sau au apărut altele mai performante la un preţ mai bun, materialele de construcţie prevăzute pentru a se folosi pentru reabilitarea clădirii mai sunt de actualitate, soluţiile tehnice date de expertiza tehnică trebuie modificate şi chiar actualizarea conţinutului studiului de fezabilitate, dacă este necesar.

Responsabil – Responsabil tehnic

Luna 1

 

P.L.2. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări de construcţie conform proiectului tehnic, cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată câştigătoare. Acest pachet de lucru este format din activităţi ce constau în elaborarea documentaţiei de atribuire, transmiterea spre publicare a anunţului de participare, punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primirea solicitărilor de clarificări şi transmiterea răspunsurilor, depunerea ofertelor, desfăşurarea şedinţei de deschidere, examinarea şi evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câştigătoare, elaborarea raportului de atribuire, transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, primirea contestaţiilor, dacă este cazul, semnarea contractului şi transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 2,3,4

A.2.1. Elaborarea documentaţiei de atribuire privind organizarea procedurii de licitaţiei deschise şi publicarea anunţului de participare în SEAP şi JOUE. Această activitate constituie prima etapă în procesul derulării procedurii de achiziţie publică de lucrări şi presupune elaborarea documentaţiei de atribuire conform cu prevederile legale ale OUG 34/2006,republicata, a HGR nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi publicarea anunţului pe SEAP  şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 2

A.2.2. Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire şi depunerea ofertelor. În cadrul acestei etape a procedurii de achiziţie publică autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Până la data limită de depunere a ofertelor, operatorul economic are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitările de clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 2, 3

 A.2.3. Deschiderea si evaluarea ofertelor. Autoritatea contractanta are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate în anunţul de participare. Orice decizie cu privire la calificarea / selecţia ofertanţilor / candidaţilor sau după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 3

A.2.4. Stabilirea ofertei câştigătoare şi comunicarea rezultatelor procedurii. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport al procedurii de atribuire care se înaintează compartimentului intern specializat şi conducătorului autorităţii contractante. Compartimentul intern specializat are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătura cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 3 

A.2.5. Semnarea contractului.  Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică de lucrări numai după împlinirea termenului de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita câştigătoare, pe baza propunerii tehnice şi financiare cuprinse în ofertă.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 3

A.2.6 Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP a unui anunţ de atribuire în cel mult 48 zile după ce a finalizat procedura de atribuire prin atribuirea contractului de achiziţie publică.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 4

 

P.L. 3. – Derularea şi urmărirea lucrărilor. În cadrul acestui pachet de lucru se va urmări desfăşurarea lucrărilor de construcţie conform proiectului tehnic.

Responsabil – Responsabil tehnic.

Luna 4,5,6,7,8,9,10,11

A. 3.1. Punerea la dispoziţia antreprenorului a pieselor principale în baza cărora se va realiza lucrarea. Execuţia lucrării se va realiza în baza unor documente puse la dispoziţie de beneficiar a planurilor de amplasament, detaliile tehnice de execuţie, prescripţiile tehnice speciale şi graficul de eşalonare a execuţiei lucrărilor.

Responsabil – Responsabil tehnic

Luna 4

A.3.2. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului către constructor. În cadrul acestei activităţi dirigintele de şantier va emite ordinul de începere a lucrărilor, iar responsabilul tehnic al instituţiei va preda amplasamentul către constructor pentru demararea lucrărilor.

Responsabil – Responsabil tehnic

Luna 4

A.3.3. Derularea lucrărilor pe faze determinante şi recepţia lucrărilor pe faze. Desfăşurarea lucrărilor conform contractului de execuţie şi graficului de monitorizare.

Responsabil – Responsabil tehnic

Luna 5,6,7,8,9,10,11

A.3.4. Recepţia la terminarea lucrărilor şi trecerea obiectivului în proprietatea beneficiarului. În cadrul acestei activităţi se vor verifica din punct de vedere calitativ şi cantitativ lucrările executate conform contractului.

Responsabil – Responsabil tehnic

Luna 11

 

P.L.4. Încheierea contractului de achiziţie publică de furnizare echipament / mobilier cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată câştigătoare. Acest pachet de lucru cuprinde activităţi care  constau în elaborarea documentaţiei de atribuire, transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare, punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primirea solicitărilor de clarificări şi transmiterea răspunsurilor, depunerea ofertelor, desfăşurarea şedinţei de deschidere, examinarea şi evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câştigătoare, elaborarea raportului de atribuire, transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, primirea contestaţiilor, dacă este cazul, semnarea contractului şi transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 10,11

A. 4.1.  Elaborarea documentaţiei de atribuire privind organizarea procedurii de cerere de ofertă şi publicarea invitaţiei de participare în SEAP. Această activitate constituie prima etapă în vederea derulării procedurii de achiziţie publică de furnizare şi presupune elaborarea documentaţiei de atribuire conform cu prevederile legale ale OUG 34/2006, republicată, a HGR nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi publicarea invitaţiei pe SEAP. 

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 10

A. 4.2. Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire şi depunerea ofertelor. În cadrul acestei etape a procedurii de achiziţie publică autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie sa depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Până la data limită de depunere a ofertelor operatorul economic are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitările de clarificări în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 10

A. 4.3. Deschiderea şi evaluarea ofertelor. Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare. Orice decizie cu privire la calificarea / selecţia ofertanţilor / candidaţilor sau după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 10

  A. 4.4. Stabilirea ofertei câştigătoare şi comunicarea rezultatelor procedurii. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport al procedurii de atribuire care se înaintează compartimentului intern specializat şi conducătorului autorităţii contractante. Compartimentul intern specializat are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătura cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 10

A. 4.5. Semnarea contractului.  Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică de furnizare numai după împlinirea termenului de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare, pe baza propunerii tehnice şi financiare cuprinse în ofertă.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 11

A. 4.6. Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP a unui anunţ de atribuire în cel mult 48 zile după ce a finalizat procedura de atribuire prin atribuirea contractului de achiziţie publică.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 11

 

P.L.5. Derularea contractului de achiziţie publică de furnizare a echipamentelor / mobilierului  în centru. În cadrul acestei etape se vor comanda echipamentele (aparatura, mobilier specific şi instrumente), se vor monta şi pune în funcţiune de specialiştii firmelor câştigătoare ale procedurii de achiziţie publică.

Luna 12

Responsabil – Responsabil achiziţii

A.5.1. Livrarea echipamentelor si montarea acestora. Firmele câştigătoare ale procedurii de achiziţie publică vor furniza aparatura conform comenzilor şi le vor monta în locurile specificate în studiul de fezabilitate şi în proiectul tehnic.

Responsabil– Responsabil achiziţii

Luna 12

A. 5.2. Punerea în funcţiune a aparaturii. Specialiştii  firmelor care vor livra echipamentelor vor pune în funcţiune toata aparatura şi se va întocmi un proces verbal de punere în funcţiune şi se va asigura garanţia aparaturii.

Responsabil – Responsabil achiziţii

Luna 12

 

P.L. 6. Publicitate, comunicare şi informare. Acest pachet de lucru conţine o serie de activităţi in vederea promovării proiectului într-un mod accesibil şi vizibil pentru beneficiarii proiectului dar şi pentru beneficiarii indirecţi ai proiectului. Aceste activităţi presupun atât elaborarea de materiale informative cât şi organizarea de evenimente de informare.

Responsabil –  Responsabil promovare

Luna 1-12  

A. 6.1. Elaborarea si distribuirea de materiale informative. Aceasta activitate presupune realizarea de materiale informative sub forma de pliante şi broşuri în vederea informării obiective şi corecte a beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului. Materialele vor cuprinde informaţii privind proiectul ce se desfăşoară, obiectivele urmărite, prezentarea instituţiei ce implementează proiectul, cine pot fi beneficiarii şi ce servicii vor fi oferite în cadrul centrului  se va amenaja.

Responsabil – Responsabil promovare

Luna 1-12 

A. 6.2. Realizarea şi amplasarea de panouri publicitare. Această activitate cuprinde atât realizarea panourilor publicitare aferente lucrărilor de amenajarea a imobilului cat şi placa comemorativă ce va fi amplasată după terminarea lucrărilor. Panourile publicitare vor fi amplasate în momentul în care vor demara lucrările de construcţie După terminarea lucrărilor de construcţii se va amplasa placa comemorativă.

Responsabil – Responsabil promovare 

Luna 1, luna 12

A. 6.3. Realizare conferinţe de presă. În cadrul acestei activităţi se vor organiza 2 conferinţe de presă, la demararea şi la sfârşitul proiectului. Conferinţa de presă organizată la demararea va fi susţinută de către conducerea D.G.A.S.P.C. – Sector 1 si de către echipa de implementare in care vor fi prezentate obiectivele proiectului, impactul economic şi social  pe acest proiect îl va avea în comunitatea Sectorului 1 şi nu numai. Cea de a doua conferinţă de presă va fi susţinută la sediul centrului modernizat.  

Responsabil – Responsabil promovare

Luna 2, luna 12

A.6.4 Transmiterea de comunicate de presă. Se vor transmite care vor cuprinde informaţii despre proiect, obiective, cine poate beneficia de servicii, rezultate intermediare, rezultate finale.

Responsabil – Responsabil promovare

Luna 1, luna 6, luna 12

 

P.L. 7. Monitorizarea si evaluarea proiectului. Acest grup de activităţi are rolul de a evidenţia rezultatele proiectului aşa cum au  fost ele estimate in cererea de finanţare.

Responsabil –  Manager de proiect

Luna 1-12 

A. 7.1. Identificarea si centralizarea rezultatelor proiectului si a impactului social si economic. In vederea evaluării şi diseminării rezultatelor proiectului se va face o identificare si centralizare a rezultatelor proiectului, mai ales a impactului social si economic pe care îl va avea proiectul din punctul de vedere al beneficiarilor direcţi cât şi al beneficiarilor indirecţi.

Responsabil – Asistent manager

Luna 10,11,12

A. 7.2. Întocmirea de rapoarte de evaluare intermediare. Aceste rapoarte de evaluare intermediare se vor întocmi din 3 in 3 luni si vor ajuta la raportările intermediare care se vor face către finanţator.

Responsabil – Asistent Manager

Luna 3, luna 6, luna 9, luna 12

A. 7.3. Întocmirea raportului de evaluare final.  La întocmirea acestui raport final vor fi implicaţi toţi membrii de implementare a proiectului. Acest raport final va fi supus aprobării Directorului General înainte de a fi depus la  Autoritatea de Management al Programului Operaţional Regional.

Responsabil – Asistent Manager 

Luna 12

A. 7.4. Înregistrarea facturilor fiscale şi efectuarea plăţilor. Această activitate se va desfăşura pe întreaga perioada de implementare a proiectului si va consta în efectuarea plăţilor către furnizori. Economistul proiectului va urmări ca plăţile sa se efectueze în termeni legali si sumele necesare implementării proiectului să se regăsească în bugetul instituţiei.

Responsabil – Economist proiect

Luna 1-12   

A. 7.5. Întocmirea documentaţiei necesare depunerii cererii de rambursare. În fiecare lună se va întocmi documentaţia necesară depunerii cererii de rambursare a sumelor cheltuite.

Responsabil – Economist proiect 

Luna 5-12

A. 7.6. Auditarea proiectului. Aceasta activitate va demara prin selectarea auditorului financiar si tehnic. Apoi se vor stabili obiectivele auditului si a planului de lucru ( modalitatea de achiziţie a datelor si procesarea acestora), după care se va redacta raportul de audit.

Responsabil – Manager de proiect

Luna 12    

 

P.L. 8. Managementul proiectului. Echipa de management al proiectului va elabora un plan de activităţi pentru buna desfăşurare a implementării proiectului şi atingerea celor mai bune rezultate. Aceste activităţi pot fi replanificate in perioada de implementare. De asemenea, pe întreaga perioada de implementare a proiectului se va sigura coordonarea şi motivarea resurselor umane. Este un pachet de lucru ce se desfăşoară pe întreaga perioadă a proiectului prin care se monitorizează şi controlează activităţile şi resursele proiectului.

Responsabil –  Manager de Proiect

Luna 1-12    

 

 


 

2.3.6 Calendarul activităţilor

 

Nr.

crt

 

Activitate/   subactivitate

 

Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii

 

Anul 1

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

1

Pregătirea proiectului

Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Selectarea resurselor umane si stabilirea echipei de proiect

 Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Stabilirea strategiei finale de lucru in cadrul proiectului

 Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Alocarea responsabilitatilor pe pachete de lucru si activitati

 Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Reactualizarea datelor din studiul de fezabilitate si a proiectului tehnic

Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări de construcţie conform proiectului tehnic cu operatorul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare

 Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

  Elaborarea documentaţiei de atribuire privind organizarea procedurii de licitaţie deschisă şi publicarea anunţului de participare în SEAP şi JOUE

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire şi depunerea ofertelor

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Deschiderea si evaluarea ofertelor

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Stabilirea ofertei castigatoare si comunicarea rezultatelor procedurii

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Semnarea contractului

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire

Responsabil achizitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Derularea si urmarirea lucrarilor

Responsabil tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Punerea la dispoziţia antreprenorului a pieselor principale în baza cărora se va realiza lucrarea

Responsabil tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor ţi predarea amplasamentului către constructor

Responsabil tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Derularea lucrărilor pe faze determinante şi recepţia lucrărilor pe faze

Responsabil tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Recepţia la terminarea lucrărilor şi trecerea obiectivului în proprietatea beneficiarului

Responsabil tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Încheierea contractelor de achiziţie publică de furnizare de echipament şi mobilier cu operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Elaborarea documentaţiei de atribuire privind organizarea procedurii de cerere de ofertă şi publicarea invitaţiei de participare în SEAP

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire şi depunerea ofertelor

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Deschiderea şi evaluarea ofertelor

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Stabilirea ofertei câştigătoare şi comunicarea rezultatelor procedurii

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Semnarea contractului

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Derularea contractului de achiziţie publică de furnizare a echipamentelor şi mobilierului

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Livrarea echipamentelor si montarea acestora

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Punerea în funcţiune a aparaturii

Responsabil achiziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Publicitate, comunicare şi informare

Responsabil promovare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Elaborarea şi distribuirea de materiale informative

Responsabil promovare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Realizarea si amplasarea de panouri publicitare

Responsabil promovare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Realizare conferinţe de presă

Responsabil promovare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Transmiterea de comunicate de presă

Responsabil promovare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Monitorizarea si evaluarea proiectului

Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Identificarea şi centralizarea rezultatelor proiectului cât şi a impactului social şi economic

Asistent manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Întocmirea de rapoarte de evaluare intermediare

Asistent manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Îmtocmirea raportului de evaluare final

Manager de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Înregistrarea facturior fiscale şi efectuarea plăţilor

Responsabil financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

Întocmirea documentaţiei necesare depunerii cererii de rambursare

Responsabil financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6

Auditarea proiectului

Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Managementul proiectului

Manager proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

 

 

Centrul de coordonare al proiectului se află la sediul D.G.A.S.P.C. –  Sector 1, cu sediul in Bucureşti Sector 1, Bulevardul Mareşal Averescu nr. 17 în cadrul Biroului Strategii, Proiecte, Programe. Aici echipa de implementare va beneficia de o camera dotată cu o masă pentru 12 persoane, 2 calculatoare, 1 laptop

(toate conectate la reţeaua de internet), un copiator multifuncţional, un telefon fax şi un aparat foto digital. De asemenea, echipa de proiect va beneficia, la nevoie, şi de serviciile unui autoturism aparţinând D.G.A.S.P.C. - Sector 1.

Avand în vedere amploarea şi specificitatea proiectului este necesar să se asigure un management de proiect profesional, cu oferirea de servicii la standarde de calitate, de către o echipă de specialişti care lucrează în condiţii de performanţă maximă. În acest sens, membrii echipei de management, specialişti ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, vor folosi şi spaţiile şi dotările IT la care lucrează în prezent, în calitate de funcţionari publici sau angajaţi contractuali.

 

 

2.3.8 Rezultate anticipate

Ca urmare a implementării proiectului vom avea următoarele rezultate aferente fiecărei activităţi:

Nr. Crt.

Denumirea pachetului de lucru / activităţii

Rezultat

1.

PL.1. Pregatirea proiectului

 

2.

A.1.1.Selectarea resurselor umane si  numirea echipei de proiect

 • 6 persoane implicate în proiect

3.

A.1.2. Stabilirea strategiei finale de lucru in cadrul proiectului.

 • 1 strategie finala de lucru

4.

A.1.3. Reactualizarea datelor din studiul de fezabilitate si a proiectului tehnic.

 • Un proiect tehnic actualizat
 • Un studiu de fezabilitate actualizat

5.

A.1.4. Alocarea responsabilităţilor pe pachete de lucru si activităţi

 • 8 pachete de lucru cu responsabili pe activităţi

7.

PL 2. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări

 

8.

Activitatea 2.1. -  Elaborarea documentaţiei de atribuire privind organizarea procedurii de licitaţie deschisă.

 • 1 set de documente întocmit conform cu prevederile OUG 34/2006, republicată şi un anunţ publicat pe SEAP şi JOUE

9.

Activitatea 2.2. – Punerea la dispoziţia firmelor a documentaţiei şi depunerea ofertelor

 • „N” documentaţii puse la dispoziţie şi primirea a „n”oferte 

10.

Activitatea 2.3. – Deschiderea şi evaluarea ofertelor

 • 1 proces verbal al comisiei de evaluare

11.

Activitatea 2.4. – Stabilirea ofertei câştigătoare şi comunicarea rezultatelor procedurii

 • 1 raport de procedura întocmit
 • „N” comunicări  ale rezultatelor procedurii

12.

Activitatea 2.5. – Semnarea contractului

·         1 contract semnat

13.

Activitatea 2.6. – Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire

·         1 anunţ de atribuire transmis spre publicare pe SEAP

14.

PL 3. Derularea şi urmărirea  lucrărilor

 

15.

Activitatea 3.1. – Punerea la dispoziţia antreprenorului a documentelor tehnice

·         1 set de documente puse la dispoziţia antreprenorului

16.

Activitatea 3.2.- Emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului către constructor.

·         1 ordin de începere a lucrărilor emis

·         1 proces verbal de predare primire

 

Activitatea 3.4.- Derularea lucrărilor de construcţie pe faze determinante şi recepţia lucrărilor pe faze

·         1 grafic de recepţie a lucrărilor pe fiecare fază întocmit

18.

Activitatea 3.5.- Recepţia la terminarea lucrărilor şi trecerea obiectivului în proprietatea beneficiarului.

·         1 proces verbal de recepţie finală a lucrărilor

·         1 proces verbal de predare primire a amplasamentului

19.

PL 4. Încheierea contractului de achiziţie publică de furnizare echipament şi mobilier

 

20.

Activitatea 4.1. – Elaborarea documentaţiei de atribuire şi publicarea invitaţiei pe SEAP

·         „N” seturi de documentaţii întocmite

·         „N” invitaţii publicate pe SEAP

21.

Activitatea 4.2. -  Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire şi depunerea ofertelor

·         N  seturi de documentaţii de atribuire puse la dispoziţie

·         N oferte înregistrate

21.

 

Activitatea 4.3. – Deschiderea şi evaluarea ofertelor

·         1 proces verbal al comisiei de evaluare

22.

Activitatea 4.4. – Stabilirea ofertelor câştigătoare şi comunicarea rezultatelor procedurii 

·         1 raport de procedură întocmit

·         N comunicări a rezultatelor procedurii

23.

Activitatea 4.5. – Semnarea contractelor

·         N contracte semnate

24.

Activitatea 4.6. –  Transmiterea spre publicare a anunţurilor de atribuire

·         N anunţuri de atribuire transmise spre publicare pe SEAP

25.

PL 5. Derularea contractelor de achiziţie publică a echipamentelor şi mobilierului.

 

26.

Activitatea 5.1.- Livrarea echipamentelor si montarea acestora.

·         N echipamente livrate şi montate

27.

Activitatea 5.2. – Punerea aparaturii în funcţiune

·         N echipamente puse în funcţiune

28.

PL 6. Publicitate, comunicare si informare.

 

29.

Activitatea 6.1. – Elaborarea si distribuirea de materiale informative

·         2000 de pliante

·         2000 de broşuri

·         100 de afişe

·         100 de mape

·         1 banner

30.

Activitatea 6.3. Realizarea şi amplasarea de panouri publicitare si placa comemorativa

·         2 panouri publicitare

·         1 placă comemorativă

 

31.

Activitatea 6.4. - Realizarea a 2 conferinţe de presă

 

 

·         2 conferinţe realizate

32.

PL 7. Monitorizarea si evaluarea proiectului

 

33.

Activitatea 7.1. – Identificarea şi centralizarea rezultatelor proiectului şi a impactului social şi economic.

·         Un raport centralizator întocmit

34.

Activitatea 7.2. – Întocmirea de rapoarte de evaluare intermediare.

·         5 rapoarte intermediare întocmite

35.

Activitatea 7.3. – Întocmirea raportului de evaluare final.

·         1 raport final întocmit

36.

Activitatea 7.4. – Înregistrarea facturilor fiscale şi efectuarea plăţilor

·         1 registru de evidenta plăti

37.

Activitatea 7.5. – Întocmirea documentaţiei necesare depunerii cererii de rambursare

·         6 documentaţii întocmite

38.

Activitatea 7.6. – Auditarea proiectului

 

 

·         1 raport de audit intocmit

39.

PL 8. - Managementul proiectului

 

 

 

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi viitoare).

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 va asigura managementul proiectului folosind resursele umane proprii, datorita experientei acumulate in ultimii 6-7 ani de zile in gestionarea fondurilor europene de pre-aderare. Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:

 1. Manager Proiect
 2. Asistent manager proiect
 3. Responsabil achiziţii
 4. Responsabil tehnic
 5. Responsabil economic
 6. Responsabil promovare

Managerul de Proiect va avea următoarele atribuţii:

-          Responsabilitatea realizarii  obiectivelor proiectului si a rezultatelor preconizate;

-          Coordonarea echipei de proiect si a intregii activitati a proiectului, mentinerea legaturilor cu autoritatea finantatoare, partenerii implicati in proiect si alte institutii;

-          Coordonarea sedintelor lunare cu echipa de proiect;

-          Coordonarea relaţiilor intre instituţiile implicate in vederea implementării proiectului;

-          Gestioneaza fondurile alocate proiectului conform calendarului de desfasurare a activiatilor si bugetului de proiect;

-          Elaborarea rapoartelor de proiect către autoritatea finanţatoare;

Activitatea managerului de proiect  va fi de 12 luni, egala cu perioada de implementare a proiectului.

Asistent Manager va avea următoarele atribuţii:

-          Va suplini activitatea managerului de proiect;

-          Va fi responsabil de mentinerea legaturilor dintre managerul de proiect si restul institutiilor implicate in implementarea proiectului;

-          Planificarea si pregatirea sedintelor lunare cu echipa de proiect;

-          Va colabora cu restul echipei de management;

-          Va monitoriza activitatile de proiect;

-          Va realiza rapoarte lunare cu privire la activitatile derulate, rezultatele obtinute si impactul avut;

-          Activitatea asistentului de proiect  va fi de 12 luni, egala cu perioada de implementare a proiectului.

 

Responsabilul financiar va avea următoarele atribuţii:

-          Este responsabil de activitatea financiară din cadrul proiectului;

-          Va tine evidenta intrarilor de fonduri si a cheltuielilor pe activitati;

-          Va participa la intalnirile cu echipa de management pentru planificarea activiatilor si implicit a  cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului;

-          Va urmari platile conform cursului info – euro din luna respectiva;

-          Va tine relatia cu banca/bancile in cadrul proiectului;

-          Va centraliza toate cheltuielile efectuate, realizand raportari lunare;

-          Va acorda sprijin firmei de audit ce va realiza raportarile intermediare si finale;

-          Va respecta intocmai dispozitiile din legea contabilitatii, precum si dispozitiile speciale aferente POR, Axa 3, domeniul major de interventie 3.2.;

-          Va tine evidenta separata a cheltuielilor eligibile, neeligibile si TVA, in vederea recupararii (daca nu se suporta initial de la bugetul de stat);

-          Activitatea responsabilului finaciar va fi de 12 luni, egala cu perioada de implementare a proiectului.

 

 

 

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului va fi de 12 luni.

În acest interval se vor desfăşura toate activităţile prevăzute în proiect şi anume: activităţile  de întocmire a dosarelor de achiziţie publică, de executare a lucrărilor de mansardare, extindere şi modernizare a Complexului Social de Servicii Sf. Andrei, achizitionarea mobilierului pentru dotarea spatiilor,  publicitate, evaluare, raportări şi raportul de audit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  INDICATORI

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

 

 

 

Centru social dezvoltat, modernizat

0

1

 

 

 

Rezultate induse (indirecte)

 

 

 

Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura extinsă/echipată

0

120%

 

 

 

 

2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

 

 
              DA                                             

 

X

 
             

              NU

Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel:

Denumire organizaţie partenere

Tipul organizaţiei partenere

Mod de implicare financiar

Mod de implicare în implementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

           

MOD DE RELAŢIONARE

Strategia Naţională privind protecţia drepturilor copilului

Acest proiect se încadrează în Strategia Naţională privind protecţia drepturilor copilului unde se menţionează că autorităţile publice locale sunt responsabile de dezvoltarea la nivel local a unor noi modalităţi de intervenţie în vederea prevenirii situaţiilor de marginalizare ce ar putea conduce la excluderea socială a copilului. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar şi a celor specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, având drept scop principal menţinerea funcţionalităţii sociale a persoanei.

Strategia subliniază rolul primordial al părinţilor şi al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor faţă de copil. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului nu se poate realiza fără o abordare sistemică a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora. Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe rând în familia extinsă, reţeaua socială a familiei (de exemplu : prieteni, vecini, persoane apropiate), profesioniştii care intervin la un moment dat în viaţa copilului (de exemplu : medic de familie, educator, preot), comunitatea prin intervenţia structurilor consultative, autorităţilor locale şi serviciilor sociale primare, de prevenire şi, în ultimă instanţă, în intervenţia specializată.

Unul din domeniile de interes menţionat în Strategie se referă la prevenirea separării copilului de părinţi prin responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

Ca şi rezultat, Strategia îşi propune creşterea numărului centrelor de zi şi alte servicii de prevenire a separării copiilor de părinţi, servicii de sprijin ale familiilor, înfiinţate la nivel local în vederea apropierii serviciilor de beneficiari

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

Una dintre priorităţile PND se referă la combaterea excluziunii şi marginalizării sociale, atât pentru facilitarea accesului la educaţie pentru copii şi tineri, prin promovarea unor acţiuni cu caracter preventiv cât şi pentru adulţii confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, printre domeniile principale de interventie numărându-se îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie iniţială pentru grupurile vulnerabile, dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială.

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale

Crearea unui sistem comprehensiv si eficient de servicii sociale la nivel national, capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile si cresterea calitatii vietii persoanei.

Strategia D.G.A.S.P.C. - Sector 1 pentru perioada 2008 -2013

Strategia DGASPC sector 1 pentru perioada 2008 - 2013 urmăreşte stabilirea unor linii directoare pentru câteva domenii majore conturate după criteriul grupurilor ţintă şi definitivarea unui cadru instituţional coerent şi integrat, menit să asigure un pachet de servicii sociale şi medico-sociale, care la nivelul sectorului 1 să asigure incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, prevenind marginalizarea socială şi contribuind la creşterea calităţii vieţii categoriilor vizate. Pentru perioada 2008-2013 DGASPC sector 1 îşi propune extinderea intervenţiei sociale de la persoanele instituţionalizate (copii, tineri, persoane cu handicap, persoane vârstnice sau persoane care reclamă instituţionalizarea ca şi variantă de protecţie socială către orice persoană sau familie aflată generic în nevoie.

 

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

X

 
              DA                                             

 

 

 
             

              NU

 

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

 

 

 
              DA                                             

 

X

 
             

              NU

 

 

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

         

X

 
              DA                                             

 

 

 
             

              NU

 

Asistenta financiara nerambursabila va accelera implementarea proiectului deoarece, în acest moment, datorită constrângerilor financiare determinate de criza economică globală, institutiile statului si implicit DGASPC sector 1 sunt in situatia de a-si prioritiza cheltuielile. Desi dezvoltarea acestui tip de serviciu este imperios necesara, dat fiind numarul mare de solicitari pentru centrul de zi, numar ce se prefigureaza a creste in perioada urmatoare, datorita cresterii ratei somajului si implicit a scaderii veniturilor si includerea unui numar mai mare de persoane in categoría defavoizatilor social, fara implicare financiara europeana DGASPC sector 1 nu poate realiza la acest moment investitia necesara demararii activitatilor.

Acest proiect nu putea fi derulat fara o asistenta financiara considerabila, iar daca aceasta este si nerambursabila, sansele ca investitia sa-si atinga scopul dorit sunt mult mai mari.

Astfel solicitantul nu va mai fi impovarat de greutatea unei datorii catre Uniunea Europeana si va putea sa se ocupe numai si numai de implementarea corecta si viabila a proiectului. Nu se poate spune ca aceasta caracteristica de „ne-rambursabilitate” a finantarii este o conditie sine qua non a accelerarii cu succes a fazei de implementare a proiectului dar este dezirabil ca investitia sa fie realizata cu finantare cu caracter nerambursabil ca apoi solicitantul sa-si dovedeasca propria capacitate de a conferi durabilitatea proiectului sau precum si sustenabilitate pe o anumita perioada de timp fara alt sprijin din partea Uniunii Europene sau a altui finantator.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

                                                                                                                                                   

X

 
              DA                                             

 

 

 
             

              NU

 

În absenţa finanţării nerambursabile, obiectivele pe termen scurt pe care Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului sector 1 şi l-a propus prin acest proiect şi anume  mansardarea imobilului în care funcţionează Complexul Social de Servicii  Sf. Andrei şi dotarea cu echipamente şi cu mobilier a spaţiilor nou create, nu ar fi realizabil, datorită constrângerilor financiare existente în acest moment la nivelul autorităţilor locale.

În condiţiile în care bugetul alocat DGASPC sector 1 de către Consiliul Local al sectorului 1, pentru investiţii a scăzut cu 70% comparativ cu anul 2009, o investiţie de o asemenea amploare nu se poate realiza fără susţinere financiară europeană.

 

 

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

[Va rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. Orientativ: 3 pagini]

 

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, alocare financiară care se face din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1. În acest moment deţinem acordul de principiu al Consiliului Local pentru depunerea acestui proiect, ceea ce înseamnă că va exista şi susţinerea financiara aferenta in perioada de post implementare a proiectului.            In acest sens, Consiliul Local Sector 1  va avea alocat in bugetul  anual resurse financiare care sa permita functionarea centrului nou modernizat, in conditii optime iar beneficiarii  serviciilor sociale, sa se bucure de o ingrijire corespunzatoare, in viitor. Consiliul Local Sector 1 va asigura finantarea si altor activitati conexe dar care sunt esentiale pentru o functionare a Centrului la standarde de calitate. De aceea se impune necesitatea pastrarii investitiilor realizate prin prezentul proiect, atat a infrastructurii cat si a echipamentelor si a  dotarilor,  in vederea asigurarii functionalitatii si cresterii standardelor de performanta in asigurarea serviciilor sociale, pe o perioada lunga de timp. La finalul perioadei de implementare a proiectului, structura creata prin interventia la nivelul cladirii, va fi functionala si integrata in activitatea curenta.

Date fiind tendinţele ultimilor ani, prin oferirea de fonduri în cadrul diferitelor linii de finanţare (interna sau externa), avem convingerea că putem îmbunătăţi calitatea informatiilor si a serviciilor oferite, venind astfel in sprijinul benefiaiarilor nostri in dorinta acestora de a-si rezolva problemele cu care se confrunta.

Deasemenea urmarim atragerea de:

• surse extrabugetare;

• fonduri prin continuarea de a scrie propuneri de finantare;

• acces concentrat la fonduri structurale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 a căpătat o bogată experienţă in implementarea de proiecte cu diverse finantari din fonduri europene si nu numai. Cei 10 ani de activitate au însemnat o dezvoltare permanentă şi o creştere a capacităţii de a crea şi menţine servicii de calitate.

D.G.A.S.P.C. Sector 1 va fi in permanenta atenta la nevoile şi aşteptările beneficiarilor săi pentru a-şi adapta serviciile la aceste nevoi, pentru a se îndrepta înspre acele finanţări care pot să acopere acele nevoi specifice.  Prin consolidarea acestor servicii se asigură crearea unui model de intervenţie care poate fi extins şi la alte categorii de beneficiari. Modelul creat şi promovat prin implementerea acestui proiect, va încuraja şi alte institutii să scrie si sa implementeze astfel de proiecte, ceea ce va determina schimbări structurale, de viziune şi respect pentru valorile europene.

 

 

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr.

Activitatea de informare şi publicitate

Durata estimată/ Perioada

Costuri estimate

1

Elaborarea si distribuirea de materiale informative

Pe toată perioda de implementare a proiectului

9300 lei

2

Realizarea si amplasarea de panouri pulicitare

Realizarea şi amplasarea plăcii comemorative

Pe toată perioda de implementare a proiectului

Va fiinţa şi după finalizarea implmentării proiectului

400 lei

 

5600 lei

3

Realizarea a 2 conferiţe de presă

În luna a doua şi în luna a 12 a

400 lei

4

Transmiterea de comunicate de presă

Luna 1, luna 6, luna 12

0 lei

 

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

POR vine în întâmpinarea politicii României de dezvoltare regională - care a stat la baza elaborării Legii Dezvoltării Regionale (Legea nr. 315/2004) - şi a procesul de descentralizare, reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 339/2004. Astfel proiectul nostru pune un accent deosebit pe îmbunătăţirea infrastructurii unui centru social, în scopul creşterii accesului persoanelor cu dizabilităţi adulte la serviciile sociale, cu respectarea politicilor de dezvoltare regională, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice şi sociale, cu respectarea principiilor care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională:

 - subsidiaritatea;

 - descentralizarea;

 - parteneriatul.

Proiectul s-a elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, în sensul că acesta se bazează pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Strategia proiectului contribuie la diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre România şi celelalte state membre ale UE, particularizând, la diminuarea diferenţelor dintre numărul de persoane cu dizabilităţi fără un loc de munca din România şi numărul de persoane cu dizabilităţi fără loc de munca din celelalte state membre UE.

      

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE

In sensul Legii nr. 202/2002 republicata in 2005, privind egalitatea de şanse pentru femei si bărbaţi, prin egalitate de şanse pentru femei si bărbaţi se înţelege luarea in considerare a capacităţilor, nevoilor si aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

Echipa de proiect va fi constituita pe baza principiului egalitatii de gen, realizandu-se o repartitie proportionala a numarului de femei si barbati pe posturile din cadrul proiectului, singurul criteriu de care se va tine cont in selectarea personalului fiind conditiile legate de calificare si experienta. Se va respecta principiul nediscriminarii, fiind incluse in proiect persoane indiferent de rasa, nationalitate, etnie, convingeri religioase, orientare sexuala, varsta.

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cazul atribuirii si derularii contractelor de achiziţii de servicii, produse şi lucrări. Procedurile de achizitii ce se vor dezvolta in cadrul proiectului vor respecta principiile nediscriminarii, transparentei, tratamentului egal, proportionalitatii, recunoasterii reciproce. Toti operatorii economici vor avea posibilitatea de a participa la procedurile de atribuire si sanse egale de a deveni contractant.  In acelasi timp, D.G.A.S.P.C.sector 1 in calitate de solicitant se va asigura că principiul egalităţii de şanse este respectat şi în cazul implementării contractului de lucrări/servicii care va fi încheiate în vederea realizării obiectivului proiectului propus spre finanţare – prin specificatiile tehnice care vor fi întocmite.

În noul centru se vor respecta standardele pentru accesul in clădiri a persoanelor cu dizabilităţi, precum si alte amenajări menite sa diminueze disconfortul acestor persoane, cum ar fi: grupuri sanitare adaptate special, eliminarea pragurilor din zona uşilor, vestiare adaptate.

Modul in care se va respecta, prin elaborarea procedurilor de achizitie publica, principiul egalitatii de sanse, rezulta din aplicarea procedurilor OUG 34/2006 in special art. 1, alin 2, lit. b – principiul nediscriminarii.

Pe de alta parte, egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata. Pentru ca egalitatea reala sa fie un fapt implinit, este nevoie nu numai de o imbunatatire a legislatiei in sensul integrarii pincipiului egalitatii ci, mai ales, de o schimbare a atitudinilor si a comportamentelor, a stilurilor de viata si a structurilor sociale.

Uniunea Europeana este fondata pe principiile libertatii, democratiei, respectului pentru drepturile omului si a libertatilor fundamentale, cat si a statului de drept, principii comune statelor membre, si trebuie sa respecte drepturile fundamentale garantate de Conventia Europeana pentru Protectia Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, asa cum rezulta ele din traditiile constitutionale comune ale statelor membre, ca principii generale ale normelor juridice ale Comunitatii.

Dreptul la egalitate în fata legii si la protectie împotriva discriminarii pentru toate persoanele constitue un drept universal recunoscut de catre Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia cu privire la drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, Conventian Natiunilor Unite privind Eliminarea tuturor formelor de Discriminare împotriva Femeilor, Conventia Internationala cu privire la Eliminarea tuturor formelor de Discriminare Rasiala si Acordurile Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Civile si Politice si la Drepturile Economice, Sociale si Culturale.

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri sexuale, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Beneficiarul investiţiei este obligat să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc.

De asemenea obligativitatea asigurarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati ca angajati, in cadrul relatiilor de munca  reiese din  regulamentul  de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ

 

Dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea necesităţilor generaţiilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. Aceasta este un obiectiv general al Uniunii Europene care guverneza toate politicile şi activităţile Uniunii. Scopul general al Strategiei de Dezvoltare Durabila este de a identifica şi dezvolta acţiunile cre permit UE să obţină o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin crearea de comunităţi durabile, capabile să-şi administreze şi să-şi folosească eficient resursele, precum şi să valorifice potenţiualul inovator social şi ecologic al economiei, asigurarea prosperităţii, a protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obişnuiţi, atunci când este vorba de o clădire. în prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. In paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

Sporirea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna multora şi până la efectuarea unei expertize şi a unui audit energetic în urma cărora experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de modernizare. Aceste soluţii depind de tipul, vechimea şi destinaţia clădirilor şi se constituie în ceea ce se numeşte reabilitarea sau modernizarea clădirii.

Reabilitarea/modernizarea termică a clădirii reprezintă îmbunătăţirea ei în scopul menţinerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale clădirii.

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorităţii construcţiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire. în România, consumurile energetice pentru sectorul populaţiei sunt la nivelul a 40% din consumul total de energie al ţării, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau mai puţin peste tot în lume.

Nivelul protecţiei termice al clădirilor care alcătuiesc fondul existent de clădiri, corespunde, independent de sistemul structural utilizat, specificaţiilor şi exigenţelor impuse de standardele privind calculul hidro şi termo - tehnic. Deci, corespunzător fiecărei generaţii de astfel de standarde, precum şi nivelului tehnologic specific respectivei perioade, există grupe de clădiri având acelaşi nivel de protecţie termică, indiferent de materialele utilizate pentru alcătuirea anvelopei clădirilor. Nivelul protecţiei termice a clădirilor a progresat pe măsură ce au evoluat prescripţiile tehnice specifice. Nivelul de termoizolare asigurat pe baza metodologiei standard este reflectat în valorile rezistenţelor termice specifice ale elementelor de construcţie (pereţi exteriori, terase, planşee peste subsol), în câmp curent, medii ponderate sau corectate cu influenţa punţilor termice.

Dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi, inseamna dezvoltare durabila. Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. In acest sens, prin intermediul activităţilor proiectului vor fi respectate prevederile legislative privind protecţia mediului.

Implementarea proiectului propus are implicaţii  privind protecţia mediului, atât in faza de implementare cat si ulterior, in faza de funcţionare. In faza de implementare a proiectului vor rezulta deseuri din desfacerile partiale la fatade, acoperis, peretii interiori, demontari usi, ferestre, dezafectarea instalatiilor, etc.

Dupa finalizarea lucrarilor, impactul asupra mediului va fi diminuat semnificativ. La elaborarea proiectului tehnic se va tine cont de abordarea unor solutii nepoluante si eficiente, inscriindu-se astfel in conceptul de „dezvoltare durabila”.

Creşterea eficienţei energetice se poate cuantifica , in costuri, dupa inceperea exploatarii centrului la parametri normali.

Prin activitatile  desfasurate proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative în privinţa componentelor de natura economică, socială, de mediu, modul si îmbunătăţirea eficienţei energetice.

 

3.3  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

Cladirea va fi reabilitata cu materiale si tehnologii specifice lucrarilor de constructii.

Tehnologia informatiei este aplicata inca din etapa de proiectare, odata cu calculele structurale care au permis evaluarea starii structurii (folosirea unui program de calcul automat), apoi cu evaluarea prin folosirea programelor de desen de arhitectura a suprafetelor ce urmeaza a fi reabilitate si prin calculul, cu ajutorul programelor de devize pe obiect si general a tuturor costurilor specifice. D.G.A.S.P.C. Constanta impreuna cu managerul de proiect va monitoriza costurile lucrarilor prin evaluarea situatiilor de lucrari, la momentul inceperii desfasurarii acestora.       

Prin pagina web a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 se va asigura o comunicare transparenta către orice persoană interesată din  comunitate. Aceasta prezentare pe internet a proiectului va avea rolul sa ofere si celorlalte comunităţi de la nivel judeţean / regional un exemplu de buna practica care poate fi multiplicat cu succes. De asemenea, se va realiza o baza de date beneficiarii proiectului, care sa conţină informaţii primare despre beneficiari, tipurile de servicii oferite fiecăruia şi evoluţia acestora in timp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

 

 

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea reală

(Lei)

Procedura

aplicată

Data  începerii procedurii*

Data   finalizării procedurii*

1

Servicii de proiectare pentru lucrări de mansardare la CSS Sf Andrei

95000

Cerere de oferta

10.07.2009

Finaliza prin incheierea contractului in data de 09.11.2009

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

 

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

1

Lucrari de mansardare la CSS Sf. Andrei

1409850

Cerere de oferta

Luna 2

Luna 4

2

Furnizare dotari de specialitate

216942

Cerere de oferta

Luna 10

Luna 11

3

Tiparire de materiale informative

9300

Atribuire directa

Luna 1

Luna 2

4

Prestari servicii de audit

30000

Atribuire directa

Luna 12

Luna 12

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

 

 

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

 

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

10.07.2009

Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

În curs de elaborare

Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

-

 

 

 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului

 0

 0

 0

 0

1.2

Amenajarea terenului

 0

 0

 0

 0

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului

 0

 0

 0

 0

 

TOTAL CAPITOL 1

 0

 0

 0

 0

2

CAPITOLUL 2                

 

 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

2.1

Studii de teren

 0

 0

 0

 0

2.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii

 0

0,312 

 0,312

 0,05928

2.3

Proiectare şi inginerie

95898,565

29801,435

 125700

23883

2.4

Consultanţă

 0

2.5

Asistenţă tehnică

 0

67000 

67000

12730 

 

 TOTAL CAPITOL 2

 95898,56

96801,74

 192700,312

 36613,057

3

CAPITOLUL 3

 

Cheltuieli pentru investiţii

3.1

Construcţii şi instalaţii

 0

1409850

1409850

267871,5

3.2

Dotări de specialitate

 0

216943 

 216943

41 219,17

3.3.

Achiziţionare programe informatice

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3

 0

1626793

 1626793

 309090,67

4

CAPITOLUL 4

 

 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de şantier

 0

 16268

16268

3090,92

4.1.1

Lucrări de construcţii şi instalaţii

 0

13014

13014

2472,66

4.1.2

 Cheltuieli conexe organizării de şantier

 0

3254

3254

 618,26

4.2

Cote legale

0

18606

18606

3535,14

 

TOTAL CAPITOL 4

 0

 34874

34874

 6626,06

5

CAPITOLUL 5

 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

126886,5

126886,5

24108,43

 

TOTAL CAPITOL 5

 

126886,5 

126886,5 

24108,43 

6

CAPITOLUL 6                  

 

Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate şi informare

 0

 15700

 15700

 2983

6.2

Cheltuieli de audit

 

 35000

 35000

 6650

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 50700

 50700

 9633

I

TOTAL cheltuieli

 

 

 2031953,8

 

II

Alte cheltuieli neeligibile

 

 

0

 

III

TOTAL GENERAL (I+II)

 

 

2031953,8

386071,21

 

Bugetul proiectului =  2418025,01 Lei

 

 

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

2418025,01

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

95898,56

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1936055,24

c.

TVA

386071,21

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

134620,56

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile (2%)

38722

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

95898,56

c.

Autofinanţarea proiectului*

0

III

TVA

386071,21

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1897333,24

 

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit

 

 

 

 

 

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

 

5.1 DECLARAŢIE 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

 

 

Data    

                                                                          

                                                                                              DĂNUŢ IOAN FLEACĂ   

                                                                                              Director General