Hotărârea nr. 118/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 prin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu

Fundaţia SERA ROMÂNIA şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului,

în vederea realizării Proiectului de interes public

 „Institutul pentru Dezvoltarea Copilului”

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Muncipiului Bucureşti nr.63/09.03.2010 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia SERA ROMÂNIA şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, în vederea realizării Proiectului de interes public „Institutul pentru Dezvoltarea Copilului”;

            Ţinând seama de Proiectul „Institutul pentru Dezvoltarea Copilului”;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(3),  art.81, alin.(2), lit.”n şi ”q”, alin. (3) şi alin. (4) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă cooperarea  Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia SERA ROMÂNIA şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, în vederea realizării Proiectului de interes public „Institutul pentru Dezvoltarea Copilului”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se stabileşte sediul Institutului pentru Dezvoltarea Copilului la adresa din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Corp C, mansardă. Pe durata derulării Proiectului, menționat în Anexa nr.1 a prezentei hotărâri, parterul imobilului în care funcţionează Institutul pentru Dezvoltarea Copilului se află în administrarea comună a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Institutului pentru Dezvoltarea Copilului, cheltuielile cu privire la acesta fiind suportate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, iar mansarda imobilului se află în administrarea exclusivă a Institutului pentru Dezvoltarea Copilului, cheltuielile de funcţionare fiind suportate de Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului.

            Art.3. În termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului va supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 structura organizatorică şi de personal, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia SERA ROMÂNIA, Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    118

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                      nr.118/27.05.2010

                                                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                      Ion Brad  

 

 

 

 

 

PROIECT

 

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI

 

 

 

INTRODUCERE

 

            Infiintarea unui Institut pentru Dezvoltarea Copilului(IDC) reprezinta continuarea cea mai importanta a ”Proiectului de Interventie Timpurie Bucuresti” avandu-se in vedere rolul unic pe care o astfel de institutie l-ar putea juca in viitoarea dezvoltare a sistemului de protectie a familiei si copilului din Romania. In lumina valorilor stiintifice si academice ale tarii si a problemelor din sistemul de protectie a copilului, este surprinzator faptul ca aceasta institutie nu exista deja. Timp de 10 ani, din 1997, Romania nu numai ca a trebuit sa reinventeze un sistem de protectie a copilului incluzind toate prestatiile sociale, dar si sa reinfiinteze institutii de educatie universitara in domeniul asistentei sociale, al kinetoterapiei si al psihologiei, desfiintate in perioada comunismului. Acest ultim domeniu extrem de important, al educatiei, a beneficiat de mult mai putina implicare fata de dezvoltarea serviciilor directe, atat ca ajutor extern cat si ca atentie locala.

 

            Totusi, aceste eforturi au ajuns sa dea roade si existenta unui asemenea institut a devenit imperativa in cazul in care Romania urmeaza sa asigure, sa perpetueze si sa imbogateasca realizarile ultimei decade in scopul de a ameliora calitatea muncii in favoarea copiilor aflati in situatii de risc si/sau aflati in dificultate.

 

CONTEXT   

 

            Alaturi de binecunoscuta cifra de 100.000 de copii institutionalizati in conditii degradante si handicapante, mostenirea erei comuniste a lasat in urma si o societate dominata de saracie cronica, debusolata de ani intregi de politici pro-nataliste, dependenta doar de stat si impinsa la actiuni sociale iresponsabile impotriva copiilor. Actiunile din ultimii 10 ani si ajutorul extern au imbunatatit modul de furnizare al serviciilor directe dar implementarea defectuoasa a modelelor straine atat in protectia copilului cat si in practica clinica nu au inregistrat succesul scontat si nu au produs schimbari majore care sa dureze. Administratia centrala a devenit in ultimii 10 ani mult mai sensibila la nevoia de schimbare care provine din interiorul si prin actiunile comunitatilor locale, prin intermediul implementarii noilor servicii de protectie a copilului de catre institutiile romane. Grupul la Nivel Inalt al Primului Ministru din domeniul Protectiei Copilului precum si Grupul Independent de Analiza (GIASAI) a emis un raport in 2002, prin care se cerea infiintarea unui institut specializat in dezvoltarea copilului cu scopul de a redirectiona si de a da o coerenta eforturilor relativ dezordonate din ultimii ani de dezvoltare a sistemului.

 

            Masurile politicii de descentralizare din anul 1997 au autorizat cele 47 de entitati administrative ale Romaniei sa administreze independent sistemul local (judetean sau de sector) de protectie a copilului, iar restructurarea institutionala masiva a introdus serviciile diversificate si specializate atat de necesare. Din pacate, lipsa oricarei traditii in furnizarea acestor servicii precum si lipsa resurselor umane necesare este zugravita in incapacitatea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a-si aplica strategiile de preventie si reintegrare. Deoarece 40% din populatie traieste sub nivelul minim de saracie, aceasta incapacitate exacerbeaza nevoile crescande ale acestei populatii tinta in continua crestere. Un studiu ilustrativ a relevat, de exemplu, ca 400 de copii abandonati  in institutii din judetul Tulcea sunt urmasii a numai 80 de mame. In acest context, rezolvarile cazurilor de catre asistentii sociali cu instruire adeseori insuficienta pot fi considerate opere de arta. In acelasi timp, nu exista o traditie sau o experienta academica in acest domeniu, de vreme ce acesti specialisti care ar trebui sa fie lideri in profesiune nu beneficiaza de instruire specializata si nu au acces la informatie.

Odata cu intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 2005, a Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, descentralizarea inceputa in anul 1997 a fost aprofundata, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor primind competente si responsabilitati in cadrul sistemului de protectie a copilului. Ele au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului, în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului. Consiliile locale, prin Serviciile Publice de Asistenţă Socială (SPAS) organizate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor (sau persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale) au obligaţia de a monitoriza situaţia copiilor şi modul de respectare a drepturilor acestora, precum şi de a realiza activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa. SPAS identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia.

Directiiile generale de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC) sunt instituţii publice cu personalitate juridica, aflate in subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care au preluat atribuţiile si funcţiile serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţelor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti. Aceste instituţii au rolul de a asigura pe teritoriul judeţului/sectorului aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Activitatea DGASPC în domeniul protecţiei drepturilor copilului este complementară activităţii desfăşurate de SPAS, specialiştii săi intervenind în cazul copiilor care au nevoie de protecţie în afara familiei, în situaţiile de abuz, neglijare sau exploatare şi/sau atunci când se impune acordarea de servicii specializate.

Această repartizare a competenţelor între nivelul local şi cel judeţean, menită să conducă la responsabilizarea familiilor şi a colectivităţilor locale, în vederea mobilizării resurselor şi identificării soluţiilor optime pentru copiii şi familiile aflate în situaţii de risc, a avut rezultate satisfacatoare pana in prezent, însă a pus în evidenţă şi o multitudine de probleme ramase nerezolvate. Ele creeaza dificultati majore in implementarea unei politici publice eficiente si coerente in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, mentinand la un nivel scazut eficacitatea organizationala a sistemului institutional.

Aceste probleme exista la nivel national, in toate judetele tarii, si sunt impartite in doua categorii:

1. Probleme de structura

1.1 Organizarea eterogena si, în unele cazuri, defectuoasa, a structurii DGASPC din judete si sectoarele municipiului Bucuresti.

1.2 Dezvoltarea insuficienta a SPAS din municipii si orase si a structurilor de asistenta sociala echivalente din comune.

1.3 Insuficienta reglementarilor privitoare la managementul calitatii serviciilor publice oferite de institutiile mentionate la punctele 1.1 si 1.2.

1.4 Absenta reglementarilor unitare privind managementul resurselor umane, incluzand normarea activitatilor si indicatorii de performanta adecvati, la nivelul institutiilor mentionate la punctele 1.1 si 1.2.

1.5 Rezistenţa structurilor administrative în ceea ce priveşte descentralizarea la toate nivelurile, inclusiv cel local, motivată de lipsa de experienţă în ceea ce priveşte managementul şi organizarea serviciilor sociale.

2. Probleme de proces

2.1 Incoerenta si redundanta care persista in ceea ce priveste reglementarea si aplicarea procedurilor de protectie a copilului si sprijinire a familiei, care conduc la conflicte sau suprapuneri de competente si atributii, inducand o eficienta si eficacitate scazute a intregii activitati din sistem.

2.2 Insuficienta reglementare si implementarea defectuoasa a procedurilor de cooperare si colaborare dintre DGASPC si SPAS, precum si a procesului de coordonare a activitatilor SPAS de pe teritoriul judetului de catre DGASPC. Comunicare deficitară între instituţiile responsabile în acest domeniu.

2.3 Lipsa sistemelor relevante de monitorizare şi evaluare a serviciilor oferite. Implementarea defectuoasa a sistemului informational centralizat de monitorizare a resurselor si activitatilor din sistemul de protectie a copilului (CMTIS), sistem care a fost creat de ANPFDC dar care trebuie imbunatatit, aprofundat si extins, reteaua existenta care cuprinde in prezent numai DGASPC trebuind extinsa la nivelul SPAS.

2.4 Inexistenta reglementarii unei proceduri de contractare a serviciilor de protectie a copilului de catre ONG (prestatori privati de servicii), cu finantare publica, reglementare care ar imbunatati in mod substantial eficacitatea sistemului de protectie a copilului.

La problemele menţionate se adaugă necesitatea consolidării procesului de descentralizare a sistemului de protectie a copilului, avand in vedere atat nevoia dezvoltarii structurale (structurile SPAS sunt inca foarte slab dezvoltate) cat si aprofundarea descentralizarii la nivel de proces prin transferul de noi competente si resurse catre autoritatile administratiei publice locale de la municipii, orase si comune.

Această necesitate a fost semnalată si de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, in cadrul Concluziilor din 12 iunie 2009, pe care acesta le-a adoptat referitoare la Raportul prezentat de Romania privind stadiul implementarii Conventiei ONU asupra drepturilor copilului.

 

PROFILUL INSTITUTULUI

RELEVANTA

Comitetul ONU pentru drepturile copilului, urmare a examinării celui de-al treilea şi al patrulea raport periodic al României (iunie 2009), îşi reiterează recomandarea ca statul parte să asigure coordonarea procesului de implementare a Convenţiei pe teritoriul său. În acelaşi timp, Comitetul îndeamnă statul parte să formuleze strategii de eficientizare a instituţiilor naţionale şi locale de protecţie a copilului, în speţă prin clarificarea responsabilităţilor şi alocarea de resurse umane şi financiare suficiente pentru activitatea acestora.

Proiectul contribuie la asigurarea calitatii in domeniul organizarii si functionarii sistemului de protectie a copilului prin elaborarea de standarde specifice pentru diverse categorii de servicii destinate protectiei copilului, realizarea unui sistem de evaluare si atestare a calitatii, elaborarea de instructiuni si proceduri pentru stabilirea standardelor de cost, care sa permita programarea pe baze riguroase a dezvoltarii strategice si a finantarii sistemului de protectie a copilului. Deasemenea, proiectul va avea ca rezultat elaborarea unui cadru legislativ coerent si unitar in domeniu, cu respectarea principiilor si angajamementelor privind evaluarea calitatii stipulate in Comunicarea Comisiei Europene (COM(2007)725) din noiembrie 2007 privind “Serviciile de interes general, inclusiv serviciile sociale de interes general: Un angajament european”, Comunicarea CE (COM(2006)177) din aprilie 2006 “Serviciile sociale de interes general in Uniunea Europeana: implementarea programului Comunitatii Lisabona”, al II-lea Forum European privind “Serviciile sociale de interes general” – Paris, octombrie 2008 si Concluziile Conferintei Ministeriale privind serviciile sociale – Praga, aprilie 2009. In ultimii ani, toate documentele Comisiei Europene privind serviciile sociale, analizate in contextul intaririi incluziunii sociale, subliniaza necesitatea realizarii unui sistem de management si evaluare a calitatii care sa se alinieze unor criterii unitare, iar “obtinerea unui grad ridicat de calitate, siguranta si accesibilitate, promovarea crearii unor servicii de interes economic general de inalta calitate, sigure si convenabile ca pret reprezinta un obiectiv important al actiunii UE” (COM(2007)725). In Romania, responsabilitatea infiintarii, administrarii si finantarii serviciilor sociale destinate protectiei copilului este complet descentralizata, aceasta revenind autoritatilor administratiei publice locale, prin DGASPC din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv prin SPAS de la nivelul primariilor din municipii, orase si comune. Acestea au responsabilitatea identificarii, evaluarii nevoilor comunitatii si stabilirii strategiilor sau planurilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale destinate protectiei copilului in functie de prioritatile identificate si aprobate de autoritati. Evolutia fireasca a sistemului de protectie a copilului, data de evolutia realitatilor socio-economice, necesita externalizarea serviciilor sociale cu finantare publica destinate protectiei copilului catre furnizori privati (ONG-uri, institutii de cult), care sa fie acreditati si sa respecte standardele de calitate in domeniu. Dezvoltarea pietei mixte de servicii sociale destinate protectiei copilului a fost obstructionata in Romania atat de limitari financiare si/sau de absenta resurselor umane calificate, dar mai ales de lipsa unui cadru legal adecvat care sa permita evaluarea calitatii serviciilor si cuantificarea costurilor in raport cu standardele de calitate aprobate. Proiectul va oferi solutii acestor probleme prin elaborarea unui sistem al calitatii serviciilor destinate protectiei copilului in care standardul de calitate va reprezenta un set de obiective de atins intr-o anumita perioada de timp data, stabilind indicatori clari, realisti si cuantificabili pentru evaluarea calitatii. Utilizarea acestui nou sistem de standarde de calitate si de cost, combinata cu utilizarea noului Sistem Informational Centralizat de Monitorizare care va fi realizat in cadrul proiectului (CMTIS) - instrument decizional si predictiv efectiv, utilizat in planificarea strategica - va permite autoritatilor administratiei publice locale, cu sprijin guvernamental, sa dezvolte sistemul de servicii sociale destinate protectiei copilului in etape programate pe baze realiste si sa asigure finantarea anuala suficienta pentru a permite ca etapele dezvoltarii sa aibe loc.

Proiectul urmăreşte reorganizarea întregului sistem de protecţie a copilului, aşezarea lui pe baze mai solide, precum şi eficientizarea activităţilor desfăşurate la nivel judeţean şi local. În lipsa unui astfel de proiect, instituţiile implicate vor continua să fie organizate si sa functioneze in mod diferit, accentuand caracterul heteroclit al sistemului de protectie a copilului, o parte din resursele alocate vor fi irosite, iar beneficiarii finali ai sistemului de protecţie a copilului nu vor primi servicii de calitate. O altă opţiune ar fi ca fiecare dintre aceste instituţii să se reorganizeze şi să pună în aplicare măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii proprii pe baza unor decizii luate la nivel local. S-ar crea astfel discrepante majore intre diferitele elemente locale ale sistemului de protectie a copilului care ar exclude orice incercare de programare strategica a dezvoltarii la nivel national si ar conduce la o lipsa totala de eficienta in organizarea sistemului pe termen mediu si lung. 

Prin modul unitar, coerent si eficient, aplicat la nivel national, de adresare a problemelor identificate, proiectul reprezintă opţiunea care răspunde cel mai bine acestor probleme, având în vedere necesitatea evaluării detaliate a stadiului actual al procesului de descentralizare, a mecanismelor si procedurilor care stau la baza functionarii sistemului de protectie a copilului şi a identificarii măsurilor necesare ca soluţii pentru rezolvarea problemelor pe baza studiilor conclusive asupra evaluarilor, a consultarilor cu toti factorii implicati si in stransa colaborare cu acestia.

Domeniul protecţiei copilului este primul domeniu în care a avut loc procesul de descentralizare a serviciilor publice, iar un astfel de proiect poate fi util şi din perspectiva lecţiilor învăţate, atât de necesare pentru celelalte domenii în care descentralizarea este abia în fază incipientă.

 

Rolul institutului

 

            IDC va colabora cu mai multe nivele ale sistemului de protectie a copilului, si anume cu Guvernul si administratia centrala, cu administratia locala (la nivel judetean), cu universitati, cu specialisti si cu clientii serviciilor specializate de protectie. Utilizind expertiza academica romaneasca (Academia de Stiinte Medicale) si americana (Universitatea Harvard) precum si flexibilitatea si experienta in managementul schimbarii a Fundatiei SERA ROMANIA, Institutul va trebui raspunda urmatoarelor nevoi:

 

1. Pilotarea si Dezvoltarea Instrumentelor de Evaluare

 

            Specialistii din domeniul protectiei copilului si din domeniile conexe sunt lipsiti la ora actuala de instrumente moderne de evaluare clinica. Metodele de evaluare dezvoltate in alte tari nu sunt disponibile din cauza restrictiilor dreptului de autor, a lipsei de competenta inter-culturala, inexistentei traducerilor specializate sau a studiilor pilot de calibrare pentru  populatia Romaniei.

 

2. Informarea factorilor de decizie

 

            Legislatia din domeniul protectiei copilului se schimba rapid iar factorii de decizie de la nivel central au devenit receptivi si au o mare nevoie de o cercetare statistica si fundamentala aplicata in populatia Romaniei cu scopul de a elabora politici, standarde si metodologii pentru practici de excelenta. Factorii de decizie de la nivelul administratiei locale trebuie educati in scopul implementarii cu succes a serviciilor necesare realitatilor locale si a furnizarii de formare continua si permanenta pentru angajatii acestor servicii.

 

3. Diseminarea cunostintelor

 

            Diseminarea si acumularea de informatiei reprezinta un factor crucial de dezvoltare a sistemului in scopul cresterii calitatii interventiilor si crearii standardelor de ingrijire a copilului in dificultate la nivelul serviciilor create sau a domeniilor conexe. Din punctul de vedere al protectiei copilului  cea mai mare parte a Universitatilor sunt din acest punct de vedere demodate si ineficiente in educarea in domenii inter-disciplinare. In acest moment este necesara crearea unui for central si a unui program de coordonare la nivel national.

 

Obiective si activitati

 

            IDC va trebui sa devina un punct de intilnire al tuturor specialitatilor care intervin in protectia copilului, incepind de la asistenta sociala cu domeniile de specializare, trecind prin evaluarea, ingrijirea, educarea si recuperarea copilului si a familiei si terminind cu reintegrarea sociala armonioasa a acestuia. IDC va trebui sa  satisfaca nevoile profesionistilor din domeniu, a functionarilor publici si a clientilor serviciilor de protectie prin dezvoltarea unui triunghi echilibrat de prestatii in aria serviciilor, cercetarii si educatiei/formarii continue. O lista a prestatiilor deja disponibile este redata mai jos:

 

Servicii

 • Traducerea, modificarea, adaptarea si coordonarea instrumentelor de evaluare clinica si de cercetare
 • Modelarea serviciilor (ex. asistenti maternali; grupurile de srijin familial etc)
 • Furnizarea serviciilor ca centru de referinta pentru:

- Evaluari clinice

- Evaluari psihometrice

- Evaluare audiologica

- Evaluare electro-psihologica

- Interventie comportamentala

Aplicatii fundamentale

 • Aplicatii fundamentale pediatrice in arii de interes national  
 • Continuarea studiului longitudinal a populatiei BEIP
 • Sustinerea interventiei nationale sau locale in protectia copilului
 • Coordonarea calibrarii unor metode de evaluare noi sau deja existente in populatia din Romania

 

Educatie/Formare continua

CLINICIENI, INTERVENANTI DIRECTI          

 • Evaluarea sanatatii mentale a copilului (ex. PAPA, HBQ)
 • Evaluarea cognitiva (ex. Bayley)
 • Evaluarea limbajului (ex. Reynell, REEL)
 • Evaluarea comportamentala (ex. Crowell, Working Model Interview)

ASISTENTI SOCIALI

 • Formarea / autorizarea asistentilor maternali sau a familiilor adoptive
 • Crearea, recrutarea si implementarea retelelor de asistenti maternali
 • Monitorizarea si sustinerea retelelor de asistenti maternali
 • Evaluarea dezvoltarii copilului

ASISTENTUL MATERNAL /FAMILIA NATURALA SAU ADOPTIVA

 • Asistenta specializata pentru copiii post-institutionalizati
 • Asistenta specializata pentru copiii cu handicap sever
 • Abilitati de baza in terapia de imbunatatire a limbajului
 • Instrumente de baza in terapia comportamentala

 

 

IMPLEMENTARE

 

            Ne propunem sa cream o institutie de sine statatoare care va trebui sa se autosustina financiar intr-o perioada de maxim 5 ani, acest eveniment suprapunindu-se totodata cu admiterea Romaniei in Uniunea Europeana.

 

Etapele implementarii

 • Infiintare si Finantare – Bugetul necesar Institutului va fi obtinut din surse publice si private. Un sediu central va fi stabilit in Bucuresti, in apropiere de toate organismele centrale cu contributie si responsabilitati directe asupra protectiei si sanatatii copilului (Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Coilului, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Secretariatul General al Guvernului, Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii, universitati etc) precum si a organismelor internationale cu contributii in domeniu.
 • Fezabilitate, Planificare Strategica si Parteneriat - 7 pina la 15 din cele 47 de Directii Judetene de Protectie a Copilului vor fi alese din toata tara pentru incheierea primelor parteneriate cheie, incluzind obligatoriu Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.
 • Studiu initial si Evaluare - (6 luni) - Primul val de parteneri cheie vor furniza oportunitatea evaluarii nevoilor locale, modelarea serviciilor, pilotarea metodelor de evaluare a copilului, introducerea formarii continue pentru profesionisti
 • Consolidare - (12 luni) - Se va evalua impactul asupra clientilor. Se va obtine acreditarea. Filialele institutului vor fi absorbite ca si componente in infrastructura Directiilor generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Eventualele institutii europene sau americane vor fi implicate prin afiliere
 • Extindere - (3 ani) – Filiale ale Institutului vor fi infiintate in toate judetele ramase neacoperite. Filialele regionale vor fi infiintate la nivelul Universitatilor din Iasi, Cluj, Timisoara. Un program de schimb de experienta va fi stabilit impreuna cu  Universitatea Bucuresti. Se vor stabili programe de schimburi de experienta intre studentii si/sau facultatile de pe plan international precum si intalniri stiintifice organizate de catre Centrele Europene sau Americane de cea mai inalta distinctie.
 • Absorbtia completa - Acreditarile finale vor fi obtinute. Ministerele Educatiei si Sanatatii impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului vor castiga functia de administrator in Consiliul de Administratie al Institutului

 

 

Spatiu

 

            Nucleul Institutului va fi parte din Centrul Sf. Ecaterina, sediul central al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Bucuresti, situat pe Bld. Maresal Averescu nr.17.  Laboratoarele BEIP ale Fundatiei Tulane impreuna cu Centrul de Asistenta Sociala vor fi incorporate, drept spatii active, in timp ce Pavilionul 3 va oferi spatiu administrativ. Cu fiecare partener nou, judetele vor oferi spatiu pe plan local pentru filiale (pana la 46). Patru din cele mai mari universitati din Romania (Iasi, Cluj, Timisoara si Bucuresti) vor oferi spatiu pentru centrele de instruire regionala.

           

Acreditare

 

            Initial Institutul va functiona sub acreditarea ONG a Fundatiei SERA ROMANIA, urmand sa-si obtina acreditarea de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, in aceasta ordine. In final, andorsarea si/sau acreditarea directa va fi obtinuta si de la institutiile Uniunii Europene.

 

NEVOILE DE FINANTARE

 

            Centrul de cercetare a experientei precoce si a dezvoltarii mentale al Fundatiei Tulane, Universitatea Harvard si Universitatea Maryland isi vor aduce o contributie semnificativa in ceea ce priveste infrastructura si perioada de instruire a Institutului. Fundatia SERA ROMANIA si Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului vor oferi utilizarea gratuita a spatiilor, vor asigura infrastructura administrativa si personalul. In urma acestor contributii sunt necesare urmatoarele costuri minime pentru a acoperi primele 4 stadii de dezvoltare (15-18 luni):

 

 • Planificare Strategica si Parteneriat    –          3 luni               –          $5,500
 • Studiu initial si Evaluare                     –          6 luni               –          $276,000
 • Consolidare                                         –          12 luni             –          $123,000

 

            Perioada de extindere va reprezenta un buget separat semnificativ care poate fi determinat drept cost initial si cost anual per judet si cost per centru regional (filialele universitare). Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatioala (USAID) si-a exprimat interesul de a sustine planul de extindere prin finantari pentru programe inter-universitare.

 

Costurile initiale de functionare si dezvoltare ale Institutului pentru Dezvoltarea Copilului vor fi sustinute de un grant acordat de Fundatia Macarthur din statele Unite in valoare de 900.000 USD pentru primii trei ani de existenta.

 

 

De ce institutul acopera o nevoie si va reprezenta un succes

 • Este de o necesitate indiscutabila avandu-se in vedere istoria recenta a protectiei copilului si a valorilor academice
 • Extinde si imbogateste la nivel national ceea ce BEIP a reusit sa realizeze pe plan local
 • Raspunde la cererea autoritatilor locale si nationale de protectie si sanatate a copilului (ex: Raportul G.I.A.S.A.I.)
 • Beneficiaza de cele mai bune modele si de cel mai inalt nivel de eficienta profesionala si academica din partea Institutului de Dezvoltare a Copilului al Universitatii Harvard si Universitatii Maryland
 • Are o infrastructura de sine statatoare de cladiri si personal sustinut de Consiliul Local Sector 1, Fundatia SERA ROMANIA si de Directiile de Protectie a Copilului, iar supravietuirea viitoare va fi inedependenta de finantarile externe
 • Este acreditat de catre ANPDC, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 • Va fi acreditat ca Centru de Excelenta al Academiei de Stiinte Medicale din Romania
 • Baza sa de colaboratori va acoperi universitatile din Romania iar ONG-urile partenere vor putea atrage diverse surse de finantare
 • Se va autofinanta in decurs de 5 ani