Hotărârea nr. 117/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Dezvoltarea sistemului de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi”

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Luând în considerare Proiectul ”Dezvoltarea sistemului de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati”, elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Dezvoltarea sistemului de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi” conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:    117

            Data: 27.05.2010

Dezvoltarea sistemului de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi

 

 

Obiectiv

 

 

Obiective specifice:

 

-creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi

-crearea oportunităţilor de  a  desfăşura  activităţi ocazionale  generatoare de venit pentru 10 persoane defavorizate, aflate în evidenţele Direcţiei Prevenire, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

-dezvoltarea unui mecanism care să asigure că ajutoarele primite pentru asistenţa la domiciliu a persoanelor asistate sunt utilizate exclusiv pentru acest scop.

 

 

 

Justificare

În Raportul de ţară al Comisiei Europene, care validează progresele pe care România le-a făcut în domeniul social, sunt menţionate şi direcţiile pe care ţara noastră trebuie să le dezvolte în mod prioritar.

 

Astfel, combaterea excluziunii sociale, combaterea sărăciei, integrarea pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate au devenit priorităţi naţionale, iar pentru atingerea lor s-a dezvoltat un cadru legal foarte solid, România aliniindu-se astfel legislaţiei Europene. Serviciile se doresc a fi coerente, intervenţia se doreşte a fi sistemică (se acţionează la nivel de familie cu toate problemele acesteia), au început să se implementeze planurile naţionale de  acţiune (eradicarea sărăciei, reducerea instituţionalzării, etc). Strategia pentru servicii sociale propune „dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a acorda servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naţional”.

 

Un rol important în sprijinirea persoanelor cu handicap îi revine comunităţii. Termenul de comunitate se refera la acel grup de oameni cu interese, credinţe, norme de viaţă comune. Comunitatea este responsabilă pentru crearea cadrului instituţional şi a serviciilor care să asigure persoanei cu handicap o viaţă demnă la propriul domiciliu şi nu într-o instituţie. Serviicile sociale au o astefel de localizare încât fiecare membru al comunităţii să acceadă la ele pentru a primi îngrijiri, sprijin, tratament, recuperare, educaţie.

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social neadaptat deficienţielor lor fizice , senzoriale, psihice, mentale le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii de protecţie socială în sprijinul integrării sociale şi profesionale. Termenul de handicap este echivalent cu termenul de dezavantaj, urmărit pe trei planuri:

-       Individual ( limitarea autonomiei, mobilităţii, dar şi a exercitării drepturilor cetăţeneşti, integrării sociale, activităţilor “ loisir”)

-       Al familiei ( timpul pentru îngrijire şi activităţi terapeutice şi recuperatorii, povara economică, tulburarea raporturilor între membrii familiei).

-       În plan social ( scăderea productivităţii).

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 (DGASPC sector 1) are în evidenţă mai multe categorii de persoane vulnerabile care se află în nevoie socială, pentru care se acordă servicii sociale:

-           Persoane cu venituri reduse

-           Persoane cu nivel educaţional scăzut

-           Persoane cu dizabilităţi

-           Familii aflate în dificultate (în situaţii de criză)

-           Familii monoparentale

 

Una dintre priorităţile cuprinse în Strategia DGASPC sector 1 pentru perioada 2008-2013 o reprezintă dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoanele cu dizabilitati, persoanele varstnice si alte persoane aflate in risc de marginalizare.

 

Sistemul de protecţie socială trebuie să se adapteze evoluţiei comportamentelor şi structurilor familiale atunci când acestea antrenează apariţia unor nevoi  de protecţie socială, legate în special de transformările pieţei muncii şi de evoluţia demografică. Astfel, persoanelor cu dizabilităţi trebuie să li se garanteze măsuri corespunzătoare de protecţie socială, luând în considerare nevoile specifice ale acestei categorii, în special în cazul în care aceştia sunt dependenţi de îngrijire şi de servicii din afara familiei.

 

Pentru prevenirea instituţionalizării şi în vederea menţinerii în familie, în comunitate a persoanei cu dizabilităţi (cu potenţial funcţional) este esenţială dezvoltarea de servicii alternative – în concordanţă cu nevoile identificate.

 

Prin dezvoltarea acestui tip de serviciu se urmareste menţinerea autonomiei persoanei cu dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării, pe o perioada cât mai îndelungată.

În evidenţele DGASPC sector 1 sunt inregistrate 7184 persoane adulte cu dizabilităţi, 1927 dintre acestea având grad de handicap grav, 4907 au încadrare în grad de handicap accentuat, iar 350 au handicap mediu.

 

De asemenea, Direcţia Prevenire Marginalizare are înregistrate în acest moment 861 de persoane dintre acestea 216 persoane fiind în evidenţa Serviciului Venit Minim Garantat, 599 înscrise în baza de date a Serviciului Prevenire Marginalizare şi integrare socială, iar 46 de persoane beneficiază de serviciile oferite de către Biroul Relaţii Interetnice. Principala problemă cu care se confruntă aceste persoane este săracia datorată lipsei unor venituri care să le asigure condiţii minimale de trai, cauza directă, în cele mai multe cazuri fiind lipsa unui loc de munca stabil.

De obicei, veniturile băneşti din muncă provin din sectorulul informal. În alte familii, beneficiare ale servicilor oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 veniturile pot fi reduse, non- monetare, neregulate sau  pot beneficia de prestaţii sociale, gen venit ajutor social garantat, care implicit produce depenedenţă faţă de sistemul de protecţie socială. Dacă veniturile  din munca de zile cumulate cu prestaţiile sociale  ajung în total doar la sume extreme de mici, dependenţa pe care o identificăm este una legată  strict de supreavieţuire. Aşa că statul român  trebuie să refacă legăturile de solidaritate, de crearea a mecanismelor de integrare.

 

 

Prin implementarea acestui proiect se urmareşte îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu risc de marginalizare, datorat lipsei unor venituri, prin facilitarea accesului la resurse finanaciare prin realizarea unor activităţi generatoare de venit. De asemenea certificarea competenţelor şi atestarea ca persoană fizică autorizată crează premisele pentru creşterea posibilităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanei defavorizate, ceea ce va conduce la îndependenţa persoanei asistate faţă de sistemul social.

De asemenea, prin activităţile proiectului se urmareşte prevenirea riscului de excluziune, reducerea instituţionalizării persoanelor încadrate în grad de handicap şi creşterea calităţii vieţii acestor persoane prin acordarea de servicii de îngrijire specializată de către persoane cu competenţe certificate.

           

Beneficiari:

-persoane cu handicap grav accentuat, care nu îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi persoane cu handicap grav (beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu)

-persoanele aflate în risc de marginalizare din evidenţa Direcţiei Prevenire Marginalizare din cadrul DGASPC sector 1 (furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu)

-D.G.A.S.P.C.sector1.

 

 

 

Activitati:

-identificarea potenţialilor beneficiari  (persoane cu handicap care doresc şi pot beneficia de îngrijire la domiciliu)

-crearea  bazei de date  cu  persoanele aflate în evidenţa Direcţiei Prevenire ce pot desfăşura ocazional activităţi de îngrijiri la domiciliu

- formarea şi certificarea de competenţe pentru persoanele care vor desfaşura activităţi de îngrijiri la domiciliu

- susţinerea persoanelor care vor desfăşura activităţi de îngrijiri la domiciliu în vederea autorizării ca PFA.

 

Rezultatele estimate:

-           Reţea dezvoltată de îngrijiri la domiciliu pentru persoana cu handicap

-           10 persoane aflate în evidenţa Direcţiei Prevenire vor avea certificate de competenţe şi vor fi atestate ca şi persoane fizice autorizate

-           Reducerea numărului de persoane dependente de sistemul social

-           Diminuarea numărului de persoane cu handicap ce vor solicita institutionalizarea prin dezvoltarea de servicii alternative

 

Metodologia de lucru:

Direcţia Prevenire Marginalizare va desemna o persoană responsabilă de constituirea bazei de date cu persoanele ce vor deveni ulterior persoane fizice autorizate. Selectia acestor persoane se va realiza pe baza unor criterii stabilite în prealabil, având în vedere respectarea principiilor nediscriminării, egalităţii de şanse.

 

De asemenea se vor înregistra solicitările venite din partea persoanelor cu handicap, care pot beneficia conform legii de îngrijitor la domiciliu.

 

Persoanele care vor fi instruite şi calificate pentru a oferi servicii de îngrijire la domiciliu vor fi sprijinite pentru a deveni persoane fizice autorizate, încurajandu-se astfel plata către stat a taxelor şi impozitelor. Este bine cunoscut că majoritatea serviciilor oferite la domiciului (bone, servicii de curăţenie, etc), sunt în prezent desfăşurate fără plata către stat a taxelor şi impozitelor aferente – „la negru”.

 

În funcţie de nevoile persoanei cu handicap, rezultate în urma evaluării ce va fi efectuată de către un angajat din cadrul Direcţiei Persoană şi Familie, se va stabili timpul efectiv de lucru al prestatorului (numarul de ore alocat pentru fiecare persoana cu handicap de care va fi “responsabil”), plata muncii prestate realizandu-se prin voucher-ul Sodexo. 

 

Voucherele sociale au devenit un instrument în asistenţa socială când multe ţări din lume au reformat sistemele de asistenţă socială pentru a garanta persoanelor asistate accesul la resurse prestabilite:

 

Exemple de ţări care utilizează voucherele sociale în programele guvernamentale de protecţie socială:

      În Statele Unite ale Americii au fost introduse voucherele sociale prin reforma sistemului de asistenţă socială din anul 1996

      În Franţa, au fost introduse voucherele sociale în 1994

      Germania, utilizeaza voucherele sociale ca instrument de asistenţă socială din anul 1998

      Italia a introdus voucherele sociale în anul 2000

      Din anul 2004 în Finlanda a fost introdus prin lege sistemul voucherele sociale

 

Rapoartele şi studiile recente realizate de către Banca Mondiala si OSCE, dar şi analize ale Uniunii Europene au scos în evidenţă starea de dificultate în care se află anumite categorii de persoane fără venituri sau cu venituri reduse care au risc de inactivitate pe termen lung, dar şi implicaţiile psiho sociale la care sunt expuse (demotivare, depresie, neglijarea familiei, renunţare la a cauta un loc de muncă şi refugiul în consumul excesiv de alcool, etc).

 

Aceste rapoarte recomandă creşterea eficienţei activităţii de protecţie socială a acestor categorii atât prin activitatea asistenţilor sociali, dar şi prin măsuri speciale de restricţionare a utilizării ajutoarelor sociale acordate prin utilizarea exclusivă a acestora pentru achizionarea numai a unei anumite categorii de produse sau servicii care ar ajuta aceste categorii sa depaseasca starea de dificultate.

 

Sistemul voucherelor sociale propune un mecanism de control al modului în care beneficiarii utilizează asistenţa financiară primită din DGASPC sector 1 în cadrul programelor de asistenţă socială eliminând riscurile ca persoanele asistate să utilizeze banii în alte scopuri decât pentru acoperirea nevoilor de bază:

 

Pasul 1:      DGASPC sector 1 comandă şi plăteşte voucherele sociale la Sodexo

 

Pasul 2:       DGASPC sector 1  oferă voucherele sociale furnizorilor de servicii de îngrijire la domiciliu

 

 

Pasul 3:      Furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu decontează voucherele sociale la unitatea emitentă

controlată de instituţia publică ethat'oni su Internet) among the fortunate that speeks Italian :-) help us, the legislation on

Pasul 4:      Sodexo trimite DGASPC sector 1  rapoarte privind modul în care au fost utilizate voucherele

 

Utilizarea voucherelor sociale oferă DGASPC sector 1 garanţia ca ajutorul social este utilizat de persoanele asistate strict pentru scopul pentru care a fost alocat şi le oferă şi pârghiile de a verifica acest lucru prin rapoartele oferite de Sodexo

 

Fiecare voucher are inscris pe el un anumit numar de ore şi un cod, urmând ca numărul de ore alocat lunar fiecarei persoane cu dizabilităţi să fie stabilit în urma  evaluării, iar valoarea unei ore de muncă să fie stabilită pe baza analizei realizate de DGASPC sector 1  în acest scop.

 

Avantajele pentru persoanele asistate (ambele categorii de beneficiari) :

      Reducerea riscului de excluziune socială

      direcţionarea persoanelor cu dizabilităţi către o reţea controlată de catre DGASPC sector 1 de furnizori de servicii la domiciliu autorizaţi care oferă servicii de calitate

      prin sistemul de vouchere sociale furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu sunt rambursaţi după furnizarea serviciilor/produselor lucru care îi determină sa fie responsabili în relaţia cu persoanele cu dizabilităţi. (rambursarea poate să nu fie făcută daca serviciile nu fost prestate la standardul stabilit de catre DGASPC sector 1)

      eliminarea riscului ca furnizorii de servicii/produse să ofere servicii de slabă calitate sau să discrimineze persoanele cu dizabilităţi (acestia pot fi eliminaţi din sistem).

 

Finanţarea proiectului

Finanţarea proiectului va fi asigurată de către Consiliul Local al Sectorului1 prin DGASPC sector 1, beneficiarii de servicii de îngrijiri la domiciliu (persoanele cu dizabilităţi – funcţie de veniturile pe care le realizează).

 

Sodexo, care este partenerul în proiect, va oferi un consultant care va asigura pe durata dezvoltării şi implementării proiectului informaţiile necesare pentru crearea schemei de proiect,  stabilirea şi monitorizarea  standardelor de implementare.

 

Lunar, Sodexo va transmite către DGASPC sector 1 un raport privind modul în care au fost utilizate voucherele de către beneficiarii ajutorului pentru îngrijire la domiciliu, raport care va arăta circuitul fiecarui voucher emis. Acest raport alături de anchetele sociale privind calitatea serviciilor oferite de prestatori va constitui baza pentru evaluarea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de servicii la domiciliu din reţeaua DGASPC.

 

Sodexo va acoperi costul cu înregistrarea personelor fizice autorizate în condiţiile în care toate demersurile oficiale pentru caştigarea acestui statut vor fi făcute de catre DGASPC sector 1.

 

Resurse existente:

-           Persoanele ce se vor implica în realizarea proiectului, angajaţi ai DGASPC sector 1

-           Logistica

 

Costuri estimate

 

Costuri formare şi certificare competente:

3 module de formare = 350 lei/pers/modul*3module*10 persoane=10500 lei

 

Costuri plata muncii prestate

8 lei (valoare tichet/ora) *10 persoane*168 ore/luna*12 luni=161280 lei

 

Costuri taxe înfiinţare PFA (Sodexo)

200 lei/pers*10 persone = 2000 lei

 

Raport privind utilizarea voucherelor (Sodexo)

400 lei/luna*12 luni =4800 lei

 

Rolul  SODEXO ROMÂNIA SRL în derularea proiectului

 

 

·         executarea serviciilor legale pentru asigurarea utilizării tichetelor sociale în condiţii de siguranţă;

·         Imprimarea tichetelor sociale pe hârtie securizată;

·         Personalizarea tichetelor cu logo-ul proiectului;

·         Transport printr-o firmă specializată în transport valori;

·         Asigurarea valorii nominale a comenzilor pe toată durata transportului;

·         Ambalarea şi etichetarea coletelor într-un pachet de plastic securizat – sigilarea pachetelor;

·         Crearea unei zone securizate pe website-ul www.sodexo.ro destinata comenzii on-line a tichetelor sociale

·         Livrarea la adresa indicată (door-to-door);

·         Consultanţa legală, fiscală, contabilă şi asistenţa pe toata durata derularii proiectului;

 

Costul estimat al serviciilor de mai sus este de 3% fără TVA, din valoarea nominală a tichetelor comandate, respectiv 4838,4 lei, făra TVA, pentru  cele 20160 de tichete necesare derulării proiectului.

Extraserviciul de personalizare a tichetelor cu nume, prenume şi CNP al beneficiarilor, precum şi livrarea tichetelor în plicuri individuale, sigilate, pentru fiecare beneficiar.

Costul estimat al acestui extraserviciu este de 1 leu pentru fiecare beneficiar, respectiv plic.

Personalizarea tichetelor sociale, în vederea asigurării circulaţiei în siguranţă a tichetelor în cadrul proiectului, prin imprimarea pe fiecare tichet a unităţii de măsura a timpului in locul valorii in lei, precum şi furnizarea rapoartelor privind modul în care au fost utilizate voucherele de către beneficiarii ajutorului pentru îngrijire la domiciliu, raport care va arăta circuitul fiecarui voucher emis.

Costul estimat al acestui serviciu este de aproximativ 4.800 lei pentru întregul proiect, respectiv costul generat de alocarea sarcinii unui angajat al departamentului IT, angajat care va implementa imprimarea unei valori masurabile în unităţi de timp şi va monitoriza emiterea şi furnizarea rapoartelor.

Prin urmare, costurile estimative ce vor fi suportate de către Sodexo România SRL pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoane cu dizabilitati” sunt în cuantum de 13.000 lei

 

Costul propus de Sodexo România SRL pentru toate serviciile prezentate mai sus este de 0,01 lei pentru fiecare comandă de tichete sociale emisa de DGASPC Sector 1. Costul este ferm şi va fi menţinut pe toată durata derulării proiectului. Costul propus nu include TVA.