Hotărârea nr. 116/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea depunerii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat,

 a Proiectului ”Make them smile! ( Fă-i să zâmbească!)”

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Luând în considerare Proiectul Make them smile! (Fă-i să zâmbească!) elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 2-Serviciul European de Voluntariat;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea finanţării în cadrul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 2-Serviciul European de Voluntariat, a Proiectului Make them smile! ( Fă-i să zâmbească!), conform Anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    116

            Data: 27.05.2010

Formular de candidatură:

 

Acţiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat 

Versiune valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2010

Vă rugăm să completaţi toate secţiunile relevante din acest formular. Este obligatoriu să anexaţi TOATE documentele menţionate în lista de verificare. Vă rugăm să consultaţi Ghidul programului pentru a găsi informaţiile necesare pentru a vă derula proiectul şi pentru a completa acest formular

NOTĂ! Versiunea în limba română a fost realizată la iniţiativa ANPCDEFP.

Traducerea în limba română nu este la momentul postării aprobată oficial de către Comisia Europeană.

În caz de conflict de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala

Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului

 

Numărul proiectului

A se completa de către Agenţia Executivă sau de către Agenţia Naţională

Data poştei / Data primirii

 

Numele solicitantului      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

 

                                           DGASPC Sector 1

 

Titlul proiectului

Vă rugăm să precizaţi un titlu scurt pentru proiect .

„Make them smile!”

 

Tipul de activitate

Vă rugăm să bifaţi căsuţele corespunzătoare proiectului SEV pentru care depuneţi acest formular de candidatură.

Aria de acoperire geografică a proiectului cuprinde:

  Ţările participante la program

X Ţările participante la program şi ţările partenere din vecinătatea UE

  Ţările participante la program şi alte ţări partenere din lume

Proiectul SEV cuprinde activităţi de tipul următor: 

(bifaţi numai o căsuţă)

X SEV individual

  SEV de grup

  SEV individual şi de grup

  SEV legat de un eveniment european sau internaţional de mare anvergură

 

Durata proiectului dumneavoastră 1

Vă rugăm să menţionaţi durata totală a proiectului, din stadiul de pregătire până la cel de evaluare.

Data începerii proiectului2 :
(data de la care sunt efectuate primele cheltuieli)

    /01/09/2010      /    

Data încheierii proiectului:
(data la care sunt efectuate ultimele cheltuieli)

    / 01/09/2011     /    

1  Durata maximă a proiectului: 24 luni.

2 Pentru informaţii privind cea mai apropiată dată posibilă de începere a proiectului, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Când poţi candida?”, în partea B din Ghidul Programului.

 


Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului (continuare)

 

Relevanţa cu obiectivele generale ale programului Tineret în acţiune  

Vă rugăm să bifaţi căsuţa (căsuţele) corespunzătoare.

Proiectul:

X promovează cetăţenia activă a tinerilor, în general, şi cetăţenia europeană a acestora, în special;

X dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană;

X  încurajează înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări;

X contribuie la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor  societăţii civile în domeniul tineretului;

X promovează cooperarea europeană în domeniul tineretului.

 

Relevanţa cu priorităţile programului Tineret în acţiune  

Vă rugăm să bifaţi căsuţa (căsuţele) corespunzătoare.

Priorităţi tematice permanente

Priorităţi anuale

X Cetăţenie europeană

X   Anul european pentru combaterea saraciei si excluderii sociale

  Somajul in randul tinerilor

  Provocarile globale (cum ar fi  dezvoltare sustenabila, schimbari climatice,migratie, obiective de dezvoltare ale Mileniului)

X Participarea tinerilor

X  Diversitate culturală

X  Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse

Priorităţi naţionale

  Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi

 

Vă rugăm să explicaţi contextul, originea şi obiectivele proiectului dumneavoastră şi în ce mod acesta răspunde obiectivelor şi priorităţilor programului Tineret în Acţiune bifate mai sus.

Proiectul Make them smile! este un model de bună practică preluat de la organizaţii non guvernamentale care au o experienţă vastă în ceea ce priveşte implementarea proiectelor în cadrul Acţiunii 2 Serviciul de Voluntariat European.

Obiectivul:

1. Promovarea cetăţeniei active şi a cetăţeniei europene prin participarea unui număr de 8 voluntari la viaţa activă a comunităţi locale din cadrul Sectorului 1, pe o perioadă de 10 luni, în cadrul unor activităţi ( de socializarea şi petrecere a timpului liber cu beneficiarii sistemului de protecţie socială) .

Scopul proiectului îl reprezintă realizarea unui schimb cultural, promovarea diversităţii şi învăţarii culturale, cât şi incluziunea socială a  tinerilor cu oportunităţi reduse.

Obiectivul formulat se pliază pe obiectivele cât şi pe  priorităţile programului Tineret in Actiune:

-       Promovarea cetăţeniei active a tinerilor şi a cetăţeniei europene: încurajarea tinerilor să reflecteze asupra subiectelor europene şi implicarea în ceea ce priveste construcţia Europei

-       Dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri pentru a consolida coeziunea socială în Europa

-       Cultivă întelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări

-       Proiectul Make them smile! oferă oportunitatea de a identifica valori comune cu tineri din alte ţări, în vederea depăşirii diferenţelor culturale

-        Încurajează participarea tinerilor la viaţa activă a comunităţii

-       Amplifică participarea tinerilor la sistemul democraţiei reprezentative

-       Oferă o mai mare susţinere pentru diferitele forme de învăţare, se pune accent cu precădere pe învaţarea non formală

-       Proiectul dezvoltă diversitatea culturală, învaţarea interculturală în rândul tinerilor ( reflecţie asupra sistemului de valori), participă voluntari din ţări membre sau nonmembre ale Uniunii Europene

-       Promovează incluziunea socială a tinerilor cu oportunităţi reduse

 

Principalele teme ale activităţilor

Vă rugăm să bifaţi cel mult două căsuţe.

  Conştiinţă europeană

  Reabilitarea post-conflict şi post-dezastru

  Dialog interreligios

  Dezvoltare urbană / rurală

X   Antidiscriminare

  Politici pentru tineret

  Artă şi cultură

  Media şi comunicaţii / Informarea tinerilor

X Dizabilitate

  Educaţie prin sport şi activităţi în aer liber

  Minorităţi

  Sănătate

  Egalitate între femei şi bărbaţi

  Mediu

  Non-discriminare pe criterii de orientare sexuală 

  Cooperare pentru dezvoltare

  Altele – Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi:

 Comunităţi de etnie rromă

Vă rugăm să descrieţi cum va (vor) fi abordată (abordate) tema (temele) în cadrul proiectului.

 

 

Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului (cont.)

 

 

Rezumatul proiectului dumneavoastră

Vă rugăm să oferiţi  o scurtă descriere a proiectului dumneavoastră (aproximativ 10-15 rânduri). Vă rugăm să reţineţi că in cazul în care proiectul dumneavoastră este aprobat, acest paragraf poate fi făcut public. Astfel, precizaţi locul desfăşurării, tipul proiectului, tema şi obiectivele,  durata stagiului (în luni), ţările implicate, numărul de voluntari, activităţile desfăşurate şi metodele utilizate. Acest rezumat trebuie să fie redactat  în limba engleză, franceză sau germană, indiferent de limba pe care o utilizaţi pentru a completa restul formularului de candidatură. Vă rugăm să fiţi concişi şi clari.

The project “Make them smile!” has the following theme: to promote young people’s active citizenship and the European citizenship in particular, to develop solidarity and promote tolerance among young people, in order to enhance the social cohesion within the European Union. The project will take place at the General Directorate of Social Assistance and Child Protection District 1, Bucharest, Romania.

The main object is to promote young people‘s active citizenship and the European citizenship, by the participation of volunteers at the active life in the local community of District 1. There is a number of 8 volunteers involved and the period of the volunteering stage is of 10 months, from October 2010 until July 2011. The role of the European volunteer is to get involved in social and leisure activities with children and adult persons with disabilities (mental, physical, psychic) from the day centre, residential and unit type families within our institution. Upon the arrival in Romania, the volunteer will be trained at the General Directorate of Social Assistance and Child Protection and he/she will attend Romanian language classes. The countries involved in our project are: Germany, Italy, Spain, and Turkey. In this project, the main used methods are: informal learning, participative and non-participative observation.

The General Directorate of Social Assistance and Child Protection, District 1, Bucharest, Romania has submitted for the first time a project within the European Volunteering Programme, and, to that effect, our experience is derived from the collaboration with ACTOR Association on the project “Playing is a serious job!” The European volunteer represents a plus for our beneficiaries and institution.

 

 

 

 

Detalii ale partenerilor implicaţi în activităţile SEV

Pentru formularele de candidatură depuse la o Agenţiei Naţională, vă atragem atenţia asupra următorului aspect: toate organizaţiile de găzduire (HO) sau toate organizaţiile de trimitere (SO) implicate într-o activitate SEV, trebuie să aibă sediul în ţara organizaţiei coordonatoare (solicitantă). Mai mult, fiecare organizaţie de trimitere şi fiecare organizaţie de găzduire având sediul într-o ţară participantă la program sau într-o ţară din Europa de sud-est trebuie să fie acreditată şi trebuie să beneficieze de un număr de referinţă la o Manifestare a Intenţiei aprobată (MI)5 De asemenea, vă rugăm să adăugaţi şi organizaţia coordonatoare, în cazul în care aceasta  trimite şi/sau găzduieşte voluntari.

Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri.

 

 

 

 

Denumirea organizaţiei de trimitere

 

Ţara de trimitere

Numărul de referinţă MI

 

Denumirea organizaţiei de găzduire

 

Ţara de găzduire

Numărul de referinţă MI

Număr de voluntari3

Data de începere a stagiului (zz/ll/aa)

Data de încetare a stagiului (zz/ll/aa)

Durata stagiului

VIA e.V

Germania

2010-DE-88

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

     1

01/10/10

30/05/11

8 luni

Info Porta Nuova Europa                                                                                                                                                                                                        

Italia

2010-IT-27

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

     1

01/10/10

31/07/11

10 luni

Sozialer Friedensdienst Bremen

Germania

2007-DE-17

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

     1

01/10/10

31/07/11

10 luni

GKJHG Roter “Baum “

Germania

2007-DE-62

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

     1

01/10/10

31/07/11

10 luni

GKJHG Roter “Baum “

Germania

2007-DE-62

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

     1

01/11/10

31/07/11

9 luni

Consello da Xuventude de Galicia

Spania

2008-ES-21

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

    1

01/10/10

31/07/11

10 luni

Genclick ve Degisim Dernegi/ Youth and Change Association

Turcia

2009-TR-61

DGASPC Sector1

România

2009-RO-36

   1

01/10/10

31/07/11

10 luni

 

 

 

Total

   7

 

 

3La acest proiect pot participa până la 100 de  voluntari. Identitatea  voluntarilor nu trebuie să fie cunoscută în acest stadiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea II.  Solicitantul

 

A. Detalii privind solicitantul (organizaţia coordonatoare)

Denumire:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

Număr de referinţă al acreditării (MI)4

2009-RO-36

Adresă:

B-dul Mareşal Averescu, nr. 17

Cod poştal:

71314

Oraş:

Bucureşti

Regiune:

Ilfov

Ţară:

România

E-mail:

director@dgaspc-sectorul1.ro

Site web:

www.dgaspc-sectorul1.ro

Telefon:

021/222.53.46

Fax:

021/222.42.75

4 Organizaţia coordonatoare având sediul într-o ţară participantă la program sau într-o ţară din Europa de sud-est trebuie să fie acreditată şi trebuie să beneficieze de un număr de referinţă la o Manifestare a intenţiei aprobată (MI).

 

Persoana autorizată să semneze contractul în numele solicitantului (reprezentantul legal)

Nume (dna / dl)

Fleacă

Prenume

Dănuţ Ioan

Poziţie / funcţie

Director General

 

Persoana responsabilă de proiect (persoana de contact)

Nume (dna / dl)

Roman

Prenume

Oana Ramona

Poziţie/ funcţie

Inspector Specialitate II

E-mail

strategii@dgaspc-sectorul1.ro

Telefon

0724.231.041

Fax 021/222.41.70

 

 

B. Profilul şi rolul solicitantului

Tip şi statut

  Organizaţie non profit/neguvernamentală

x Organism public

 Organism activ la nivel european în domeniul tineretului

  Organizaţie guvernamentală internaţională   

  Organizaţie generatoare de profit5

  Altul – vă rugăm să specificaţi:

Nivelul activităţii

X  Local

     Regional

   Naţional

         European/internaţional

Rol

 Organizaţie de trimitere

X Organizaţie de găzduire

 

 Organizaţie de trimitere şi de găzduire

 Doar organizaţie coordonatoare (nici organizaţie de trimitere şi nici organizaţie de găzduire)

Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (activităţi, membri, etc.) şi să descrieţi competenţele şi motivaţia dumneavoastră în domeniul proiectului.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a luat naştere în aprilie 2003 prin reunirea într-o singura instituţie a Direcţiei de Protecţie Socială şi a Direcţiei Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului Sector 1.

Principalele activităţi vizează acordarea de servicii sociale: ajutoare financiare, ajutoare materiale, găzduirea beneficiarilor în diferitele locaţii pe care le deţinem: centre rezidenţiale, căsuţe de tip familial, centre de zi, acordarea de consiliere psihologică, consiliere socială, consiliere vocaţională.

Motivaţia noastră privind implementarea unui proiect de tip SEV, are la baza colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 cu Asociaţia A.C.T.O.R. care s-a derulat pe o perioadă de 2 ani, 2007- 2009.

 

Motivele care au stat la baza implementării unui proiect Sev, sunt:

-       Lipsa din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, a personalului responsabil de activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber

-       Interacţiunea culturală: personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului poate învăţa din cultura voluntarului european, şi invers

-       Respectarea unor principii de baza în ceea ce priveşte nediscriminarea,egalitatea şanselor copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială

 

Competenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 presupun:

-       Experienţă în derularea de proiecte cu finanţare Europeană

-       Resurse umane existente: personal calificat şi certificat  cu competenţe în management de proiect

-        Experienţă în proiectele SEV prin colaborarea derulată cu Asociaţia A.C.T.O.R: Căsuţa Alexandra, Căsuţa Buburuza, Căsuţa Stejărel, Complexul de Servicii Sociale Sf. Maria, Complexul de Servicii Sociale Sf. Petru şi Pavel

-       Resurse financiare suficiente

 

În ceea ce priveşte implementarea proiectului Evs cu Asociaţia A.C.T.O.R, acesta s-a derulat pe o perioadă de 2 ani, 2006-2008, la activităţile proiectului participând un număr de 10 voluntari europeni:

Beneficii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1:

-       Desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber

-       Stimularea logicii  şi imaginaţiei prin metoda jocului: origami, activităţi de animaţie

-       Stabilirea de noi relaţii între voluntarii europeni, şi beneficiarii

-       Preluarea de la voluntarii europeni de modele de comportament

Beneficii pentru voluntarii europeni:

-       Cunoaşterea unor culturi diferite

-       Satisfacţie personală

-       Experienţă acumulată, maturitate

-       Cunoaşterea unor noi domenii de activitate: asistenţa socială, persoana cu handicap

-       Crearea de noi relaţii sociale

-       Îmbunătăţirea capacităţii de socializare

Organizaţia dumneavoastră a primit deja o finanţare comunitară?

x  Nu

  Da - specificaţi finanţarea primită sau pentru care aţi candidat în ultimul an financiar:

5 Doar în cazul în care organizează un eveniment în domeniului tineretului, sportului şi culturii.

 

 

Partea III. Promotor (promotori) partener (parteneri)

 

 

A.  Detalii privind partenerul

 

Denumire

VIA e.V.

 

Adresă

Bardowicker Str. 4

 

Cod poştal şi oraş

21335

Ţară

 

 

Regiune

 

Referinţă MI

 

 

E-mail

 

Site web

 

 

Telefon

 

Fax

 

 

 

Persoana responsabilă de proiect (persoana de contact)

 

Nume (dna / dl)

 

Prenume

 

 

Poziţie / funcţie

 

 

E-mail

 

 

Telefon

 

Fax

 

 

 

B. Profilul şi rolul organizaţiei partenere

Tip şi statut

 Organizaţie non profit/neguvernamentală

 Organism activ la nivel european în domeniul tineretului

  Organizaţie guvernamentală internaţională   

 Organism public  

Organizaţie generatoare de profit6

  Altul – vă rugăm să specificaţi:

Nivelul activităţii

  Local

     Regional

   Naţional

          European/internaţional

 

  Organizaţie membră a solicitantului

Rol

 Organizaţie de trimitere               Organizaţie de găzduire

Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei / grupului dumneavoastră (activităţi, membri, etc.):

 

 

 

6 Doar în cazul în care organizează un eveniment în domeniului tineretului, sportului şi culturii.

C.  Acord preliminar al organizaţiei partenere

Subsemnatul, în numele (repetaţi numele organizaţiei partenere)

confirm participarea noastră la fiecare etapă a proiectului (repetaţi titlul proiectului, astfel cum a fost menţionat în Partea I):

Proiectul va respecta dispoziţiile stipulate în Carta SEV şi în Ghidul programului, aferente programului  Tineret în Acţiune.

Sunt la curent cu drepturile şi obligaţiile voluntarului (voluntarilor) de a participa la sesiunile de formare a voluntarilor SEV, oferite de către Agenţiile Naţionale din ţările participante la program şi de către Centrul de Resurse SALTO din Europa de sud-est. În cazul în care o parte din sesiunile de formare si evaluare a voluntarilor sunt organizate de către organizaţia noastră (în conformitate cu dispoziţiile Ghidului programului), aceste evenimente vor respecta în totalitate standardele europene minime şi liniile directoare pentru formările voluntarilor SEV.

Confirm faptul că organizaţia/grupul pe care o /îl reprezint nu a candidat pentru a obţine finanţare pentru prezentul proiect la o altă Agenţie Naţională sau la Agenţia Executivă.

Am ajuns la un acord cu toţi promotorii implicaţi în proiect cu privire la parte de finanţare comunitară pe care organizaţia mea are dreptul să o primească pentru a implementa proiectul.

Totodată confirm angajamentul meu pentru asigurarea vizibilităţii sprijinului acordat proiectului de către Uniunea Europeană şi pentru asigurarea diseminării  şi exploatării rezultatelor sale.

Nume cu majuscule:

 

Loc:

Semnătură:

 

Dată:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parte IV. Descrierea proiectului

 

A. Parteneriat şi coordonare

Vă rugăm să descrieţi modalitatea prin care i-aţi cooptat pe ceilalţi promotori, modul în care aţi stabilit un parteneriat eficient  şi modul în care partenerul (ii) va (vor) coopera şi va (vor) fi implicat (implicaţi) în proiect.

De asemenea descrieţi rolul dvs în calitate de  organizaţie coordonatoare şi sarcinile de coordonare  pe care le veţi derula pe parcursul proiectului.

Partenerii au fost coptaţi prin folosirea bazei de date ce cuprinde toate instituţiile acreditate în ceea ce priveşte Serviciul European de Voluntariat, cât şi prin transmiterea unor informaţii cu privire la instituţia noastră, proiectul pe care intenţionam să-l derulăm,  cât şi informaţii cu privire la procedura de selecţie.

Rolul instituţiilor, cât şi a organizaţiilor în ceea ce priveşte proiectul Make them smile! este să ofere suport voluntarului, şi să asigurare integrarea acestuia în comunitatea locală.

 

1.     Rolul partenerilor  privind activitatea voluntarului european:

-       Informarea voluntarului cu privire la proiect şi activităţile ce necesită a fi derulate

-       Asigură participarea voluntarilor la cursul de formare dinaintea plecării

-       Furnizează pregătire adecvată pentru voluntari înaintea plecării, conform nevoilor individuale

-       Asigură participarea voluntarilor la evaluarea proiectului

-       Oferă oportunitatea voluntarilor de a face schimb şi de a împărtăşi experienţe

-       Furnizează consiliere privind educaţia continuă, formare sau oportunităţi de angajare pentru voluntar

-       Reintegrează voluntarul în comunitatea locală, dupa finalizarea stagiului de voluntariat

 

2.     Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 în calitate de Organizaţie Coordonatoare şi Organizaţie Gazdă

-       Pregătirea şi evaluarea voluntarilor

-       Susţinerea voluntarilor

-       Se asigură că toţi voluntarii parcurg ciclul de formare şi evaluare SEV

-       Facilitează obţinerea de vize pentru voluntarii care au nevoie

-       Completează şi emite Certificatele Youth Pass

-       Identificarea unui mentor pentru fiecare voluntar

-       Oferă susţinere privind sarcinile voluntarului ( supervizarea şi consilierea voluntarului)

-       Susţinere privind ciclul SEV de formare şi evaluare, susţinere lingvistică

-       Asigură un trai decent voluntarului

-       Oferă voluntarului european cazare şi masă: alocaţie de hrană, cazare şi mese adecvate

-       Asigură voluntarului transport local (se asigură că toate mijloacele de transport sunt accesibile pentru toţi voluntarii)

-       Acordarea unei alocaţii săptămânale sau lunare pentru fiecare voluntar

 

 

 

B. Profil al voluntarului şi proces de recrutare

Organizaţia coordonatoare şi/sau organizaţia (organizaţiile) de găzduire şi/sau organizaţia (organizaţiile) de trlmitere se obligă să selecteze voluntari cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, care au domiciliul legal într-o ţară participantă la program sau într-o ţară parteneră din vecinătatea UE. Tinerii cu posibilităţi reduse de asemenea pot participa de la vârsta de 16 ani. Atunci când recrutează voluntari, organizaţia (organizaţiile) coordonatoare / de trimitere / de găzduire se obligă să păstreze accesibilitatea generală la SEV şi să asigure o participare echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor. 

Vă rugăm să descrieţi profilul dorit şi procesul de recrutare al voluntarului (voluntarilor):

·         care este profilul candidaţilor voluntari;

·         cum intenţionaţi să comunicaţi existenţa unui „loc disponibil” pentru un proiect SEV;

·         cum va (vor) fi selectat (selectaţi) voluntarul (voluntarii) dintre candidaţi şi cum va fi asigurată deschiderea şi transparenţa procesului de recrutare;

·         cum va fi adaptată activitatea SEV profilului şi intereselor voluntarului (voluntarilor);

·         cum veţi evita substituirea unui loc de muncă cu o activitate SEV;

·        dacă sunt cerute competenţe specifice, vă rugăm să indicaţi motivele.

 

Profilul voluntarilor este următorul:

      Persoane de sex masculin şi feminin, vârstă de peste 19 de ani, dormice de a desfăşura activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu copii şi tineri aflaţi în sistemul de protecţie socială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.

Comunicarea în ceea ce priveşte locurile disponibile privind proiectetele SEV se fac face prin intermediul internetului. Astfel,  vor fi elaborate anunţuri de recrutare ce vor fi transmise către site-uri de specialitate: eurodesk_info@yahoogroups.com, cât şi către partenerii transnaţionali ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.Totodată, acestea vor fi publicate pe pagina oficială a Comisiei Europene Europa Youth.

 

În ceea ce priveşte procesul de selecţie, va fi folosită metoda interviului. Interviul poate fi telefonic sau prin intermediul internetului: skype.

De asemenea li se va solicita un CurriculumVitae, cât şi o scrisoare de referinţă sau scrisoare de motivaţie. Se va pune cu precădere accent pe dorinţa voluntarilor de a realiza activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu copiii, în special cu cei cu dizabilităţi.

Transparenţa şi deschiderea  va fi asigurată prin obiectivitatea procesului de recrutare, respectându-se totodată criteriile de selecţie, cât şi profilul acestora. Se va avea în vedere ca proiectul de faţă să răspundă nevoilor voluntarului, şi acesta să fie adaptat structurii lui de personalitate.Daca activitatea stabilită nu se pliază pe nevoile acestuia, se va face o readaptare a acestora în funcţie de preferinţe şi abilităţi. Această readapatare va fi realizată printr-o discuţie a voluntarului cu diferiţii specialişti ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1: psiholog sau mentor.

 

În ceea ce priveşte substituirea unui loc de muncă, cu o activitate SEV, se vor respecta strict activităţile stipulate  în  cadrul Acordului de Activitate SEV. Activitatea Sev nu va substitui un loc de muncă, care presupune o normă de lucru / zi, în timp ce activitatea de voluntariat se va desfăşoara 6 ore pe / zi .

Activităţile ce vor fi realizate de către voluntarul european vor fi strict legate de socializare şi petrecere a timpului liber, în timp ce un angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 îi revin o multitudine de sarcini ca de exemplu:  activităţi de educaţie, îngrijire, recuperare,  etc, activităţilor de petrecerea a timpului liber şi socializare  fiindu-le alocate un timp minim.

 

Competenţe specifice necesare

Abilităţi necesare în lucru cu copii (incluzând şi pe cei cu dizabilităţi).Dacă voluntarul european, are experinţă în lucru cu copiii, acesta va fi considerat un plus. Evaluarea competenţelor se va face în cadrul interviului, prin întrebări specifice.

 

 

C. Includere a tinerilor voluntari cu posibilităţi reduse

Proiectul dumneavoastră implică tineri cu posibilităţi reduse (care se confruntă cu  situaţii care le îngreunează integrarea în societate, vezi principalele dificultăţi identificate mai jos) şi / sau tineri cu nevoi speciale (probleme de mobilitate, de sănătate, etc.)? În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi şi să argumentaţi.

 

Proiectul Make them smile!, implică tineri cu oportunităţi reduse. Minoritatea sârbă este o comunitate mică ce locuieşte în estul Germaniei, aproape de graniţă cu Polonia. Sârbii îşi au originea în popoarele slave, având acceleaşi drepturi şi îndatoriri ca cetaţeni germani.

Principalele probleme cu care se confruntă  aceşti tineri sunt legate de:

-        activităţile de socializare realizate cu dificultate deoarece accesul la unele acţiuni cultural -artistice sunt limitate, în mare parte datorită dificultăţilor geografice. Astfel tinerii sunt nevoiţi să se deplaseze în alte localităţi pentru a participa la astfel de evenimente sau pentru a studia( facultate). De asemenea,  unul dintre tinerii identificaţi urmează cursurile universitare într-o localitate situată la aproximativ 150 km distanţă de oraşul de rezidenţă ( un sat de respectiv 35 şi 115 locuitori)

-       diferenţe culturale, tinerii sunt de etnie sârbă, majoritari fiind,evident, germanii. Astfel, tradiţiile şi obiceiurile  se transmit cu mare dificultate,pierzându-se multe din acestea,factorul principal al unei astfel de situaţii constituind-ul germanizarea sârbilor si interzicerea folosirii limbii sârbe în şcolile germane .

Lucrurile menţionate mai sus fac dificilă integrarea acestei minorităţi în societate, deoarece par a se pierde elemente ce ţin de identitatea culturală. Atât obstacole economice ( zonă a Germaniei mai puţin dezvoltată), cât şi cele georgafice îngreunează dezvoltarea personală, cât şi profesională a voluntarului european,  gradul de socializare este mult mai scăzut sau participarea la activităţile culturală artistice fiind limitată.

Concluzionând este importanta participare minorităţii etnice sârbă la programul de Voluntariat European , deoarece în Romania pot identifica în unele părţi precum Banatul, aceeaşi minoritate, pot transfera elementele ce ţin de identitatea culturală din care fac parte, atât beneficiarilor sistemului de protecţie socială, cât şi celorlaţi participanţi la proiect.

Numărul estimat de tineri voluntari cu posibilităţi reduse care participă la proiect      2

Vă rugăm să bifaţi situaţia (situaţiile) cu care aceştia se confruntă:

X Obstacole de ordin social

 Obstacole economice

 Dizabilitate

 Dificultăţi educaţionale                  

X Diferenţe culturale

 Probleme de sănătate

X Obstacole de ordin geografic

 Altele- vă rugăm să specificaţi:

 


D. Formare şi asistenţă acordată voluntarilor:

Vă rugăm să descrieţi:

·    cum vor fi voluntarii pregătiţi, formaţi şi sprijiniţi (inclusiv după întoarcerea în ţările acestora de trimitere),

·    obiectivele, conţinutul şi un program al activităţii propuse [dacă sunteţi responsabil de organizarea sesiunilor de formare şi evaluare ale voluntarului (voluntarilor)].

În ceea ce priveşte pregătirea şi formarea  voluntarilor, aceasta va fi realizată în mai multe etape, de către Agenţia Naţională de Formare Profesională şi Dezvoltare de Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei Adulţilor, cât şi de către personalul specializat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia a Copilului, Sector 1.

1.     Formare înainte de plecare va fi realizată de către partenerul proiectului. Vor fi identificate aşteptările voluntarilor, fiind o oportunitate de a îşi face cunoscută motivaţia plecării, de a întâni alţi voluntari SEV, care să împărtăşescă cu aceştia experinţele trăite.

2.      Formare la sosire va fi realizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1. Se va realiza o prezentare a sistemului de protecţie socială (DGASPC Sector 1), în special centrele în care aceştia vor realiaza activităţile de voluntariat: Căsuţele de tip familial, centrele de plasament. Voluntarul va fi orientat în ceea ce priveşte interiorul organizaţie, cât şi în ceea ce priveşte sarcinile (oferirea de materiale informative: pliante, broşuri, slide presentation).

3.     Formare lingvistică vor fi asigurate cursuri de limbă română predate de către un profesor de limba română.

4.     Formare în ceea ce priveşte activităţile de voluntariat. În ceea ce priveşte activităţile de petrecere a timpului liber şi socializare, acestea vor consta în activităţi de animaţie: educaţie prin joc. Va mai fi realizată o pregătire a voluntarilor în ceea ce priveşte activităţi de origami sau cursuri folosire instrumente muzicale.

Sprijinul voluntarului european va fi acordat pe toată durata şederii în România prin intermediul mentorului, cît şi a personalului calificat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.

 

  Evaluarea voluntarului. Acest proces va fi realizat în 2 etape

I.             Evaluare intermediară

Obiectivul evaluării: o analiză a activităţilor realizate de către voluntarii europeni. Se va avea în vedere o analiză a calităţii activităţii realizate.

Indicatori:

-          Numărul de activităţi la care a participat voluntarul

-          Numărul de prezenţe la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat

-          Numărul de beneficiarii cu care voluntarul european a intrat în contract 

Surse de verificare:

-          Rapoarte de activitate

-          Fişă de monitorizare  a activităţii (prezenţă)

-          Jurnalul voluntarului

II.  Evaluarea finală

Obiectivul evaluării – evaluarea activităţii SEV pe tot parcursul stagiului de voluntariat şi vizează facilitarea integrării voluntarului european în ţara lor de origine. Se va analiza dacă au fost atinse următoarele puncte:

-          Scopul stagiului de voluntariat

-          Obiectivele stagiului de voluntariat

-          Dacă au fost realizate aşteptările, motivaţiile, sarcinile

-          Modalitatea de comunicare cu Organizaţia de Trimitere

Indicatori:

-          Numărul de activităţi la care a participat voluntarul

-          Numărul de prezenţe la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat

-          Numărul de beneficiarii cu care voluntarul european a intrat în contract

Surse de verificare:

-          Rapoarte de activitate din partea voluntarilor

-          Rapoarte de activitate din partea coordonatorilor de activitate

-          Fişă de monitorizare  a activităţii (prezenţă)

-          Jurnalul voluntarului

-          Minute de întâlniri realizate cu specialiştii proiectului

-          Chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie

 

 

 

E. Dimensiune interculturală:

Vă rugăm să specificaţi dacă şi în ce mod proiectul dumneavoastră reflectă următoarele caracteristici:

·      activitatea creşte conştientizarea (awareness)  pozitivă a tinerilor asupra altor culturi

·      activitatea susţine dialogul şi întâlnirile interculturale cu alţi tineri din medii şi culturi diferite,

·      activitatea sprijină prevenirea şi combaterea prejudecatei, rasismului şi a tuturor atitudinilor ce conduc către excludere

·      activitatea dezvoltă sentimentul toleranţei şi al înţelegerii diversităţii.

Priorităţile proiectului de faţă vor fi: respectul faţă de diversitatea culturală,lupta împotriva xenofobiei şi a rasismului.

 

Prin proiectul de faţă sunt reflectate caracteristicile enunţate mai sus.

Voluntarul european părtunde într-un alt orizont cultural – spaţiul românesc, astfel încât Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 îi revine sarcina de a identifica şi explora elementele comune care fac mai uşoară trecerea dintr-o lume în alta.

 De aceea un dialog efectiv este acela care pun bazele unei interacţiuni deschise. Activitatea de faţă susţine dialogul şi întâlnirile interculturale cu alţi tineri din culturi diferite: voluntari europeni selectaţi din tări diferite, voluntari europeni care interacţionează cu voluntari români, astfel încât cultura românească să se integreze în cultura voluntarului european. Vor fi susţinute dialogul şi întâlnirile intercultural cu aţi tineri  din medii şi culturi diferite.

 

Activităţile proiectului sprijină:

-          prevenirea şi combaterea prejudecaţii

-          prevenirea şi combaterea rasismului

-          prevenirea şi combaterea tuturor acţiunilor care duc la excludere

Fiecare voluntar european va fi tratat ca o persoană unică, asupra cărora nu vor fi emise judecăţi de valoare.Va fi dezvoltat sentimentul toleranţei şi al întelegerii diversităţii.

Diversitatea este un aspect fundamental al tuturor societăţilor şi vizează atât diferenţe care există între oameni ca individualităţi. Existenţa unor identităţi multiple, a valorilor, a tradiţiilor , obiceiurilor şi a modului de relaţionare diferit, impun abordare din perspectivă interculturală.Se va pune cu precădere accent pe comunicarea dintre voluntarul european şi personalul din cadrul centrelor de plasament sau căsuţelor de tip familial, cât şi pe comunicarea acestuia cu mentorul. Scopul comunicării, este de a îl face  pe voluntarul european să simtă, să gândească să se comporte într- un anumit fel.

Dimesiunea interculturală presupune:

-          aptitudinea de a comunica: a asculta şi a vorbi

-          cooperarea şi instaurarea încrederii în sânul grupului: între voluntarul european şi beneficiarii, în cazul nostru copii din centrele de plasament sau căsuţele de tip familial

-          respectul faţă de sine, şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite

-          respectul faţă de diversitate culturală

-          lupta împotriva xeonfobismulu şi a rasismul

-          stimularea conştientizării şi reflecţiei asupra sistemului de valori

Voluntarul european va desfăşura activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu beneficiari cu background cultural diferit. Bogata experienţă culturală a voluntarului, va fi transmisă atât beneficiarilor, cât şi specialiştilor, schimbul cultural fiind reciproc.

 

 

F. Dimensiune europeană:

Vă rugăm să menţionaţi dacă şi în ce mod activitatea dumneavoastră reflectă următoarele caracteristici; bifaţi căsuţa (căsuţele) corespunzătoare şi descrieţi:

    activitatea stimulează sentimentul de cetăţenie europeană al tinerilor şi îi ajută să înţeleagă rolul lor în contextul actual şi viitor al Europei;

    activitatea reflectă un subiect de preocupare comun pentru societatea europeană, precum rasismul, xenofobia şi antisemitismul, consumul de droguri, etc.;

    tema activităţii este legată de subiecte  de interes european, precum extinderea UE, rolul şi activităţile instituţiilor 

       europene, acţiunile UE în problemele cu care se confruntă tinerii;

  activitatea dezbate principiile care stau la baza fondării  UE, precum principiile libertăţii, democraţiei, respectului

     pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale, şi statului de drept.

În ceea ce priveşte activitatatea desfăşurată, se vor respecta următoarele principii:

-          principiul libertăţii

-          principiul democraţiei

-          principiul respectării omului şi a libertăţăţilor fundamentale

Sentimentul de cetăţenie europenă este stimulat prin dreptul la informaţie, astfel încât voluntarul european va avea acces la informaţiile despre persoana cu care intră în contact, respectând totodată principiul asistenţei sociale, principiul confidenţialtăţii (semnarea unei declaraţii de confidenţialitate).

Vor mai fi respectate următoarele drepturi:

-          dreptul voluntarului european la protecţie socială

-          dreptul la mediu protejat

-          protecţia sănătăţii, voluntarul european va efectua un set de analize medicale care să ateste starea medicală, deoarece aceştia vor fi în contact direct cu copiii.

Activitatea  voluntarilor europeni desfăşurată în cadrul centrelor de plasament şi a căsuţelor de tip familial reflectă un subiect comun pentru societatea europenă: persoanele cu disabilităţi sau persoanele excluse social. Anul 2010 are ca scop sensibilizarea cetăţenilor UE în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor marginalizate, principalele obiective stabilite pentru combaterea exculziunii sociale fiind:

-          recunoaşterea persoanelor care locuiesc în condiţii de excluziune socială de a fi tratate  cu demnitate

-          creşterea privind proprietatea publică asupra politicilor de incluziune socială

-          o societate mai coerentă

-          angajamentul tuturor părţilor implicate, deoarece un progres real necesită un efort de lungă durată

Solidaritatea reprezintă o trăsătură esenţială a Uniunii Europene care duce la coeziune socială.

Activitatea de socializare şi petrecere a timpului liber pe care o desfăşoară voluntarul european promovează unul dintrele elementele de bază ale politicilor Uniunii Europene egalitatea de şanse: grupul ţintă a proiectului este format din persoane excluse social, persoane cu disabilităţi. La activităţile proiectului vor participa beneficiarii serviciilor sociale, fiind combătută discriminarea sau xenofobia ( unii beneficiarii sunt de etnie rroma) promovându-se astfel incluziunea socială. Voluntarul european în activitatea desfăşurată va respecta principiul libertăţii, principiul respectului pentru drepturile umane şi libertăţile fundamentale, fiind implicaţi în mod direct de proiectele derulate de către Uniunea Europeană, devenind astfel, cetăţeni activi ai Uniunii Europene.

 

 

 

G. Vizibilitate:

În afară de utilizarea obligatorie a logo-ului programului (pentru detalii consultaţi Partea C, Publicitate, din Ghidul Programului), vă rugăm să descrieţi:

·         modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului;

·         modul în care proiectul dumneavoastră va aduce o valoare adăugată clară pentru promovarea programului Tineret în Acţiune.

Vizibilitatea proiectului va fi asigurată prin:

Obiectivul 1: Promovarea proiectului Make them smile!

Activităţi în vederea realizării acestui obiectiv:

a.     Elaborarea de materiale informative: broşuri, pliante, afişe ce vor cuprinde activităţile derulate

b.     Elaborarea de materiale promoţionale: pixuri, tricouri

c.     Elaborarea de comunicate de presă ce vor fi postate pe site-ul instituţiei noastre www.dgaspc-sectorul1.ro

d.     Realizarea unei galerii foto pe site-ul instituţiei

e.     Invitarea mass-mediei ca şi observatori în căsuţele de tip familal sau centrele de plasament

f.      Publicarea de articole în ziare- vor fi publicate activităţile şi rezultatele proiectului- Capitala Capitalei publicaţia Primăriei Sectorului 1

g.     Publicarea activităţilor şi rezultatelor proiectului în cadrul buletinului informativ Voluntar, Ecomunicate, Studenţie.

În toate materialele elaborate vor fi folosite sigla Programului Tineret în Acţiune,însoţită de fraza” Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Acestă publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine

Obiectivul 2 Promovarea Programului Tineret în Acţiune

Activităţi în vederea realizării acestui obiectiv:

1.     Realizarea unui seminar  în care tema predominantă va fi European Volunteer Services fiind invitate organizaţii nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul voluntariatului.

2.     Realizarea de mese rotunde în cadrul cărora vor fi invitaţi specialişti de la Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a putea fi informaţi despre Programul Tineret în Acţiune, Serviciul De Voluntariat European, prcedura de acreditare ca instituţie de trimitere, gazdă sau coordonatoare.

3.     Identificarea de colaboratori ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1care pot funcţiona ca multiplicatori în vederea diseminării rezultatelor şi obiectivelor programului Tineret în Acţiune

 

 

 

H. Diseminare şi exploatare a rezultatelor:

Vă rugăm să prezentaţi în detaliu modul în care plănuiţi diseminarea şi exploatarea realizărilor şi rezultatelor activităţilor pentru a le optimiza valoarea, mări impactul şi pentru a vă asigura că de acestea beneficiază cel mai mare număr posibil de tineri şi de organizaţii.

Plan de diseminare:

Activitatea 1

Distribuirea de materiale informative  partenerilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

Obiectiv

Informarea partenerilor cu privire la proiectul Make them smile!

Informarea partenerilor cu privire la Programul Tineret în Acţiune, Serviciul European de Voluntariat

Mijloace

-          Materiale promoţionale, email

Grup ţintă

-          Reprezentanţi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale

Rezultate aşteptate

-       Acumularea de noi cunoştinţe cu privire la serviciul de voluntariat

-       Interes manifestat de către parteneri în ceea ce priveşte Programul Tineret în Acţiune

Activitatea 2

Organzarea unei mese rotunde cu privire la conceptul de voluntariat european, conceptul de voluntariat în cadrul Programului Tineret în Acţiune

Obiectiv

Definirea conceptului de voluntariat, beneficiile voluntariatului, impactul voluntariatului european asupra societăţii româneşti

Informarea opiniei publice  cu privire la proiectul Make them smile!

Informarea opiniei cu privire la Programul Tineret în Acţiune, Serviciul European de Voluntariat

Mijloace

-       discuţii libere

-       distribuirea de materiale promoţionale

-       comunicate de presă

-       interviu

-       articole de presă

Rezultate aşteptate

-       Acumularea de noi cunoştinţe cu privire la serviciul de voluntariat

-       Interes manifestat de către parteneri în ceea ce priveşte Programul Tineret în Acţiune

 

Diseminarea rezultatelor proiectului, se va face prin intermediul:

 1000 pliante distribuite în comunitatea locală a Sectorului1 în care vor fi prezentate activităţile proiectului, ce înseamnă a fi voluntar, grupul ţintă a proiectului

100 afişe distribuite în şcolile din comunitatea locală a Sectorului 1

100 tricouri

50 de pixuri

1  interviu realizat cu voluntarii europeni

2 articole de presă în revista Capitala Capitalei, publicaţie a Primăriei Sectorului 1

5 comunicate de presă în care vor fi prezentate rezultatele proiectului

10 apariţii pe site-uri de specialitate: Voluntar, ECommunicate etc

Realizarea unui cd cu activităţile derulate de volutarul european în cadrul proiectului implementat

Vor fi realizate 1 sesiune de informare cu privire la Programul Tineret în Acţiune şi Serviciul European de Voluntariat. Informarea se va face în Şcolile de pe raza Sectorului 1.Beneficiarii direcţi ai acestor sesiuni de informare vor fi elevii. Vor fi elaborate un număr de 100 de tricouri, ce vor fi distribuite elevilor.

Vă rugăm să indicaţi modul în care voluntarul (voluntarii) va (vor) fi implicat (implicaţi) în diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului.

Vor fi încheiate convenţii de colaborare cu Şcolile de pe raza Sectorului 1, fiind promovată noţiunea de Voluntariat, Voluntariat European. În cadrul întâlnirilor  vor fi distribuite cd-uri realizate pe parcursul implementării proiectului, împărtăşind astfel elevilor ce înseamnă o activitate de voluntariat, ce presupune un schimb cultural.

Vor fi invitaţi voluntarii europeni să vorbească elevilor despre experienţa pe care au acumulat-o de alungul proiectului, cum s-au adaptat la cultura românească, care este impactul unui stagiu sev asupra dezvoltării personale etc.

Vor fi realizate reportaje sau interviuri în care principalii protagonişti vor fi voluntarii EVS. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 deţine resurse semnificative pentru diseminarea proiectului „Make them smile!”,  activităţile de diseminare  realizând un impact semnificativ (masă rotundă, realizarea unui reportaj tv, comunicate de presă, postarea pe site-ul instituţiei de  informaţii cu privire la activităţile realizate). În ceea ce priveste derularea proiectelor cu finanţare din partea Comisiei Europene, instituţia noastră a acordat o atenţie deosebită procesului de diseminare, fiind respectate totodată şi elementele de identitate vizuală.

Aţi planificat măsuri suplimentare care să asigure diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului?        Da   x         Nu  

În caz afirmativ, vă rugăm să le descrieţi.

     Altă activitate realizată pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului, va fi realizarea unui film cu experienţa voluntarului SEV scopuri, obiective, aşteptări, realizări, modul în care acesta a relaţionat cu personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1. Aceste filme vor fi distribuite în cadrul Şcolilor, instituţiilor cu care colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, organizaţiilor neguvernamentale.

În vederea diseminării Programului Tineret în Acţiune, vor fi elaborate pliante, afişe, broşuri în care se vor prezenta obiectivele programului, instituţiile eligibile, linkuri utile, Acţiunea 2 Serviciul de Voluntariat European . Materialele de promovare vor fi distribuite în cadrul meselor rotunde, seminariilor organizate în cadrul proiectului, cât şi diferitor servicii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1: Biroul Imagine, Direcţia Persoană şi Familie, Direcţia Protecţia Copilului, Direcţiei Prevenire. Totodată pliantul va fi transmisă în format electronic tuturor colaboratorilor aflaţi în baza de date a Serviciului Strategii, Programe, Proiecte.

 

I. Impact şi efect de multiplicare:

 Vă rugăm să explicaţi impactul anticipat asupra voluntarilor şi asupra comunităţilor locale implicate în activitate, precum şi măsurile prevăzute pentru obţinerea acestui impact. Pe termen lung, vă rugăm să descrieţi modul în care v-aţi planificat să obţineţi un efect de multiplicare şi un impact sustenabil.

Voluntarul este o componentă fundamentală a societăţii civile, un element esenţial al tuturor societăţilor:

a.     Impactul asupra voluntarului

-       Acumularea de noi cunoştinţe prin metoda învăţării non –formale, metoda jocului ( prin activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber contribuie la includerea socială şi cetăţenia activă a acestora, îmbunătăţindu-le perspectiva ca la întoarcerea în ţara de origine să obţină un loc de muncă ).

-       Acumularea unei experienţe profesionale utlită în alegerea unei cariere profesionale.

-       Creşterea şanselor privind obţinerea unui loc de muncă în ţara de origine.

-       Dezvoltare personală şi socială: dezvoltarea de abilităţi şi competenţe: abilităţilor lingvistice: limba engleză, cât şi limba română, abilităţilor de lucru cu copiii, abilităţilor empatice, abilităţilor de relaţionare,  abilităţilor de socializare, aptitudinilor şi atitudinilor

-        Dezvoltarea gradului de maturitate

b.     Impactul comunităţii locale a Sectorului 1

-       Va fi transferat conceptul de de “Europa” la nivelul Sectorului 1

-       Construirea unor comunităţi sănătoase

-       Ajută la soluţionarea problemelor sociale

-       Perpetuează un model de solidaritate  socială

-       Realizează un schimb cultural, benefic pentru comunitatea locală a Sectorului 1

c.     Impact asupra beneficiarilor de servicii sociale:

-       copii şi tinerii din sistemul de protecţie socială beneficiză de educaţie nonformală prin derularea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber

-        cresterea capacităţii copiilor de a achiziţiona cunoştinţe, deprinderi de viaţă independentă

        -        creşterea capacităţii de adaptare la mediul familial şi în societate

         -       dezvoltarea stabilităţii psiho-emotionale a copiilor şi tinerilor

         -       creşterea stimei / imaginii de sine, a încrederii personale şi în ceilalţi

        -    creşterea capacităţilor sociale de comunicare, ajutorare, implicare, grijă, respect

Măsuri prevăzute pentru obţinerea acestui impact

-       Implicarea  activă a  voluntarului în activităţile derulate

-       Implicarea voluntarului în echipa multidisciplianară ( voluntarul european face parte din echipa de lucru, iar comunicarea va fi esenţială)

-       Asigurarea unui suport permanent oferit de către persoane specializate

Efect de multiplicare

Proiectul de faţă constituie model de bună practică ce poate fi replicat şi de celelalte Direcţii de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cât şi instituţii publice. Practicile prin activităţi, metode şi rezultatele proiectului pot fi replicate şi de organizaţiile nonguvernamentale care oferă servicii sociale diferitor categorii de beneficiari, colaboratori permanenţi ai instituţiei noastre. Efectele de multiplicare pot fi realizate în cadrul următoarelor activităţi: realizarea de mese rotunde sau seminarii de informare. Instituţiile participante la activităţile proiectului pot fi convinse de găzduirea voluntarilor europeni. Pot fi identificaţi colaboratori ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1care pot funcţiona ca multiplicatori în vederea diseminării rezultatelor şi obiectivelor proiectului cât şi Programului Tineret în Acţiune.

Impact sustenabil

Este asigurat prin efectul pe care îl are asupra sistemului de asistenţă socială Serviciul European de Voluntariat. Proiectul implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 reprezintă un model inovator,fiind prima instituţie de asistenţă socială din Bucureşti care derulează proiecte cu voluntari europeni a căror activităţi au impact direct asupra beneficiarilor de servicii sociale.

 

 

Partea V. Descrierea activităţii

 

Vă rugăm să completaţi această secţiune pentru fiecare activitate din cadrul proiectului (câte o descriere pentru fiecare activitate)

Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri.

 

A. Structura activităţii:

 

 

 

Activitatea nr. 1 Socializare si petrecere a timpului liber în cadrul structurilor  Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

 

Tipul de activitate:
(bifaţi numai o căsuţă)

X  SEV individual

 

  SEV de grup

 

Numărul de voluntari7

7

 

 

Numărul de organizaţii de trimitere implicate8

6

 

Numele organizaţiilor de trimitere implicate

6

 

Numărul de organizaţii de găzduire implicate

Numele organizaţiilor de găzduire implicate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

7 La o activitate pot participa până la 100 de voluntari. Numărul maxim de voluntari pentru fiecare proiect este 100.

8 Fiecare activitate trebuie să implice cel puţin un stat membru UE.

 

 

B. Formatul Activităţii:

Vă rugăm să descrieţi:

·    diferitele etape ale activităţii (pregătire, implementare şi evaluare),

·    în ce mod activitatea este în concordanţă cu  criteriile de calitate stipulate în Carta SEV,

·    rolul şi sarcinile voluntarului (voluntarilor),

·    aspectele organizatorice (ore de lucru, zile libere, vacanţe, cazare, masă, transport local).

·    în ce mod va (vor) contribui stagiul (stagiile) de voluntariat la dezvoltarea socială şi personală a voluntarului (voluntarilor), şi care sunt rezultatele de învăţare estimate.

Vă rugăm să precizaţi un desfăşurător care să descrie o săptămână standard a stagiului  fiecărui voluntar implicat în activitate.

 

Diferitele etape ale activităţii vor consta în:

În ceea ce priveşte pregătirea şi formarea  voluntarilor, aceasta va fi realizată în mai multe etape:

-       Formare înainte de plecare va fi realizată de către partenerul proiectului. Vor fi identificate aşteptările voluntarilor, fiind o oportunitate de a îşi face cunoscută motivaţia plecării, de a întâni alţi voluntari SEV, care să împărtăşescă cu aceştia experinţele trăite.

-       Formare la sosire va fi realizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1. Se va realiza o prezentare a sistemului de protecţie socială (DGASPC Sector 1), în special centrele în care aceştia vor realiza activităţile de voluntariat: Căsuţele de tip familial, centrele de plasament. Voluntarul va fi orientat în ceea ce priveşte interiorul organizaţie, cât şi în ceea ce priveşte sarcinile, fiindu-i prezentate rolurile.

-       Formare lingvistică vor fi asigurate cursuri de limbă română predate de către un profesor de limba română.

-       Formare în ceea ce priveşte activităţile de voluntariat. În ceea ce priveşte activităţile de petrecere a timpului liber şi socializare, acestea vor consta în activităţi de animaţie: educaţie prin joc. Va mai fi realizată o pregătire a voluntarilor în ceea ce priveşte activităţi de origami sau cursuri de folosire a unor intrumente muzical.

Sprijinul voluntarului european va fi acordat pe toată durata şederii în România prin intermediul mentorului, cît şi a personalului calificat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.

  Evaluarea voluntarului

I.         Evaluare intermediară

II.       Evaluarea finală

Obiectivul evaluării – evaluarea activităţii SEV pe tot parcursul stagiului de voluntariat şi vizează facilitarea integrării voluntarului european în ţara lor de origine. Se va analiza dacă au fost atinse următoarele puncte: scopul stagiului de voluntariat, obiectivele stagiului de voluntariat, dacă au fost realizate aşteptările, motivaţiile, sarcinile, modalitatea de comunicare cu Organizaţia de Trimitere. În prezentul proiect sunt asigurate Standardele de calitate existente în Carta Serviciului European de Voluntariat

1.      Susţinerea voluntarului- existenţa unui plan de gestionare a situaţiilor de criză, formarea voluntarului

2.      Informarea voluntarului, voluntarii vor fi informaţi cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul centrelor şi căsuţelor de tip familial

3.      Recunoaştere la sfârşitul stagiului de voluntariat, vor fi eliberate Certificate Youthpass.

Rolul şi sarcinele voluntarului

-  Sprijin acordat beneficiarilor ( copii şi tinerii cu disabilităţi cu vârste cuprinse între 6 şi 30 ani) şi personalului în ceea ce priveşte derularea următoarelor activităţi:

● activităţi muzicale

● activităţi de animaţie

● activităţi de arte plastice, exprimare corporală şi artistică, dansuri

- Stimularea creativităţii şi gândirii logice

                ● activităţi de origami figurine din hârtii

-  Stimularea autonomiei personale şi a stimei de sine

- Organizarea de activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (teatru de păpuşi, participarea la excursii sau evenimente cultural artistice)

Aspecte organizatorice

Ore de lucru:6 ore/zix5 zile /săptămână= 30 ore pe lună

Zile libere: 2 zile/ săptămână

Vacanţă: 2 zile/ săptămână

Cazare va fi asigurată într-unul din centrele deţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau vor fi identificate locaţii în care să fie asigurate condiţii de trai decente.

Transportul local va fi asigurat prin resursele financiare acordate lunar voluntarului. Vor fi  furnizate informaţii cu privire la existenţa mijloacelor de transport. Stagiul de voluntariat va contribui la:

Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi socializare, la sfârşitul stagiului voluntarul îşi va dezvolta abilităţile de a lucra în echipă ,experienţa acumulată îl pregăteşte pentru plasarea pe piaţa muncii şi îl poate ajuta să se decidă asupra unei cariere profesionale.

Dezvoltare personală: Dezvoltareaa de aptitutini, cunoştinţe, abilităţi(va avea cunoştinţe de limbă, va şti să întelegă copii-  dezvoltarea abilităţilor empatice, va  acumula  noi informaţii cu privire la problematica copilului cu handicap, va identifica o  nouă metodă de învăţare: metoda nonformală prin joc,  va cunoaşte o  nouă  cultură,  va acumula  informaţii cu privire la istorie, legislaţie, va învăţa să creeze obiecte din hârtie, să cânte la un instrument, va avea cunoştinte despre civilizaţie, tradiţie, obiceiuri).

 

 

 

C. Mentor:

Vă rugăm să descrieţi rolul mentorului (mentorilor) şi precizaţi datele de contact9 ale acestora.

Rolul mentorului:

-       asigură suport personal  necesar în ceea ce priveşte conveţuirea  voluntarului, cât şi activitatea voluntarului în ţara gazdă

-       integrarea voluntarului în organizaţia gazdă, în viaţa comunităţii locale

-       sprijină voluntarul să cunoască alţi tineri

-        comunică în permanenţă cu voluntarul european

-        gestionează situaţii de conflict între voluntarii EVS: colaborarea permanentă a mentorului cu voluntarul,

-       întocmeşte un protocol de adaptare. La elaborarea acestuia vor fi implicaţi şi specialiştii centrului sau ai  căsuţei , unde voluntarul îşi desfăşoară activitatea  (psihologul)

-       oferă servicii de consiliere în diferitele probleme întâlnite ( de exemplu depresia ca urmare a dificultăţilor de adaptare)

-       organizarea unor întâlniri săptămânale între voluntarii evs şi mentori, unde vor fi discutate probleme aparute, şi se vor identifica strategii de rezolvare a acestora în vederea prevenirii situaţiilor de risc

-       colaborarea în permanenţă cu coordonatorul proiectului şi coordonatorul activităţii, cât şi cu specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mentorii identificaţi au experinţă în ceea ce priveşte derularea proiectelor pe Serviciul de Voluntariat European. Experienţa acumulată a fost pe parcursul colaborării în proiectul derulat cu Asociaţia A.C.T.O.R 2008-2009.

Atribuţii ale angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1în ceea ce priveşte derularea proiectului Playing is a serious job!:

-       coordonarea unui număr de 8 voluntari europeni

-       realizarea şi trasarea sarcinilor conform fişei de post, monitorizare, supervizare

-       organizarea de întalniri de grup, discutii în grup şi individuale

-       realizarea unor rapoarte de evaluare

-       implicarea a fost una de consultanta, consiliere, prietenie si sprijin acordat voluntarilor pe toata durata proiectului.

 

Nume (dna/dl)

Iorgulescu

Prenume

Elena

Email

elena.adam@gmail.com

Telefon

    Fax

0723.791.205

021/ 224.34.78

 

 

 

Nume (dna/dl)

Blaga

 

Mariana

Email

mariana_candea@yahoo.com

 

 

Telefon

0722996407

021/ 224.43.78

 

 

 

 

D. Prevenirea riscurilor şi gestionarea crizelor:

Vă rugăm să descrieţi abordarea generală în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor şi  gestionarea crizelor.   

 

Siguranţa voluntarilor EVS va fi asigurată prin găzduirea acestora în centrele  aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 sau  locuinţele identificate pe raza Sectorului 1. În vederea prevenirii oricărei situaţii de risc, angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, vor realiza următoarele activităţi:

-       Instructie şi respectarea ROF, MOF, a regulamentelor de ordine interioară a caselor de tip familial, sau centrelor deţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

-       Informarea voluntarilor cu privire la serviciile sociale, comunitare, medicale din comunitate  sau din orasul Bucuresti, modalităţi de folosire a mijloacelor de transport în comun, inclusiv cunoaşterea nr de tel apelat de urgenţa 112.

-       Instrucţie în domeniul situaţiilor de urgenţă

-       Instrucţie în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă (instructaj specific la locul de muncă)

-       Semnarea şi respectarea contractului de voluntariat  şi a documentaţiei specifice din domeniul de activitate  (fişe de confidenţialitate, program de lucru, activităţi etc)

-       Suport lingvistic

-       Sprijin şi intervenţie, consiliere, îndrumare, însoţire (în caz de nevoie) în situaţii de risc sau criză, ivirea unor evenimente nedorite.

Prevenirea următoarelor  riscuri:

-       Apariţia bolilor  care urmare a diferenţei de climă: prevenire prin  realizarea periodică a analizelor medicale, consultaţii medicale la centrele medicale cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 colaborează: Centrul Socio-Medical Caraiman

-       Apariţia situaţii de conflict între voluntarii EVS: prevenire colaborarea permanentă a mentorului cu voluntarul, consiliere de grup oferită de către specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

-       Probleme psihice ca de exemplu depresia ca urmare a dificultăţilor de adaptare: prevenire prin colaborare permanentă cu mentorul sau oferirea de servicii de consiliere psihologică de către specialistul centrului / căsuţei unde voluntarul EVS îşi desfăşoară activitate. Pentru a preveni apariţia depresiilor se va stabili un protocol de adaptare.

-       Apariţia acccidentelor la locul de defăşurare a stagiului de voluntariat: prevenirea se poate realiza prin instructaj realizat de către şeful de centru/ căsuţă, semnarea fişelor de post prin care se trasează clar voluntarului ce are de făcut

-       În vederea prevenirii situaţiilor de risc, frecvent vor fi realizate întâlniri săptămânale între voluntarii evs şi mentori, unde vor fi discutate probleme aparute, şi se vor identifica strategii de rezolvare a acestor

          9 Dacă sunt implicaţi doi sau mai mulţi mentori, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri.

 

Partea V. Descrierea activităţii – Implicarea tinerilor cu posibilităţi reduse (se va completa doar în cazul activtăţilor ce implică tineri cu posibilităţi reduse)

 

E. Vizita de planificare în avans

Aţi planificat o vizită de planificare în avans?                                                                                           Da            Nu  X

În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi pe scurt programul propus şi să indicaţi datele şi locul de desfăşurare prevăzute.

Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Mentorat consolidat

Aţi planificat o îndrumare atentă pentru a spori asistenţa individuală pusă la dispoziţia voluntarului (voluntarilor) cu posibilităţi reduse?                 

X  Da      Nu  

În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi în detaliu asistenţa individuală specifică pusă la dispoziţie (abordare personalizată, modalităţi de organizare a asistenţei, persoana care oferă asistenţa, calificările şi experienţa acestei persoane, măsurile speciale prevăzute pentru prevenirea riscurilor, etc.).

În cee ce priveste tânărul cu oportunităţi reduse, rolul mentorului va de a:

-       asigură suport personal  necesar în ceea ce priveşte conveţuirea  voluntarului, cât şi activitatea voluntarului tânăr cu oportunitati reduse  în ţara gazdă

-       integrarea voluntarului tânărului cu oportunităţi reduse  în organizaţia gazdă, în viaţa comunităţii locale

-       sprijină voluntarul tânăr cu oportunitati reduse  să cunoască alţi tineri

-        comunică în permanenţă cu voluntarul european tânăr cu oportunităţ reduse

-        gestionează situaţii de conflict

-       organizarea unor întâlniri săptămânale între voluntari tineri cu oportunitati reduse şi mentori, unde vor fi discutate probleme aparute,

În vederea facilitării integrării în comunitate a voluntarilor cu oportunităţi reduse, cât şi asigurarea unui suport personal, le va fi acordată asistenţă specializată oferită de către un psiholog, mentor în cadrul proiectului “Make them smile! Pentru identificarea unei abordări personalizate, vor fi aplicate chestionare pentru evaluarea gradului de socializare, accesul la activităţile cultural artistice, al marginalizării datorită etniei, dificultăţilor întâmpinate în dezvoltarea personală datorate poziţiei geografice în care trăieşte sau a dificultăţilor educaţionale care le limiteză accesul la o educaţie care sa îi dezvolte personal şi profesional.

 Vor fi formulate întrebări deschise, închise, semideschise, în care principali intemi vor fi: nivelul de socializare, etnia, poziţia geografică, accesul la cultură.

 Ca şi tehnici de lucru vor fi folosite: interviul, observaţia în vederea identificării problemelor tânărului cu oportunităţi reduse.

Vor fi identificate strategii de rezolvare a problemelor:

-       Acordarea de consiliere psihologică, fiind aplicate diferite abordări cognitiv comportamentală sau psihanalitică în funcţie de personalitatea voluntarului.

-       Pentru regăsirea unor identităţi culturale vor fi realizate excursii în România în zonele unde au fost identificate minorităţi similare ( scop regăsirea de tradiţii şi obiceiuri comune).

-       Prezentarea şi pătrunderea în diferite comunităţi etnice din România.

-       Vizitarea metropolei, facilitarea accesului la activităţile cultural artistice organizate în Bucureşti.

-       Organizarea diferitor activităţi în cadrul cărora voluntarii cu oportunităţi reduse vor socializa cu ceilalţi voluntari europeni sau cu voluntarii români.

În vederea prevenirii riscurilor, va fi realizată o pregătire a voluntarilor în vederea cunoaşterii sistemului de protecţie socială,  a regulamentelor de Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1.

Vor fi acordate cursuri de limba română suplimentare în vederea facilitării accesului la integrarea în cadrul comunităţii locale a Sectorului 1.

 

 

 

 

 

 

Partea VI.  Finanţare solicitată

Toate sumele trebuie să fie exprimate în EUR

 

Pentru mai multe informaţii , vă rugăm să consultaţi Ghidul Programului, care cuprinde un tabel ce sintetizează regulile de finanţare şi precizează sumele fixe /baremurile de cost unitar.  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Agenţia Executivă şi Agenţiile Naţionale pot modifica sumele menţionate în formularul de candidatură, în conformitate cu regulile de finanţare din Ghidul Programului

 

A. Finanţare solicitată în cadrul programului Tineret în Acţiune   

 

 

Suma solicitată în cadrul programului Tineret în acţiune

Suma acordată (a se completa de către Agenţia Executivă sau de către Agenţia Naţională)

 

Costuri de călătorie ale voluntarului (voluntarilor) (90% din costuri efective)

3095

 

 

Costuri aferente activităţii de trimitere (barem de cost unitar)

 3.360

 

 

Costuri aferente activităţii de găzduire (barem de cost unitar)

                           28.810

 

 

Costurile  vizelor, costuri asociate vizelor şi costuri de vaccinare (100% din costuri efective)

570

 

 

Alocaţia voluntarilor (barem de cost unitar – în funcţie de ţară)

                             4.020

 

 

Costuri de coordonare (barem de cost unitar)

                             1.480

 

 

Costuri aferente activităţilor suplimentare de diseminare şi exploatare a rezultatelor (100% din costurile efective – până la 500 € x număr de promotori)

                        3.067,66

 

 

Finanţare suplimentară pentru proiecte care implică tineri cu posibilităţi reduse:

 

Vizită de planificare în avans - costuri de călătorie (100% din costurile efective)

                                   0

 

 

Vizită de planificare în avans – alte costuri (barem de cost unitar)

                                   0

 

 

Costuri aferente mentoratului consolidat (barem de cost unitar)

 4.750       

 

 

Costuri excepţionale (100% din costurile efective)

 1.500

 

 

Sesiuni de formare  a voluntarilor SEV (dacă este cazul)

 

Costuri aferente sesiunii de formarea la sosire (100% din costurile efective – până la 900 € x număr de participanţi)

                                   0

 

 

Costuri aferente sesiunilor de formare înainte de plecare, reuniune intermediară, evaluare finală (100 % din costurile efective – până la 500 € x număr de participanţi)

                                   0

 

 

Total finanţare solicitată în cadrul programului Tineret în Acţiune

                                 50.652,66

 

 

 

B. Cofinanţare

 

 

Suma

Resurse proprii

 

                      3.377,16

Alte finanţări comunitare pentru prezentul proiect (vă rugăm să specificaţi)

 

                             0

 

Organizaţia dumneavoastră a solicitat / obţinut o sfinanţare de funcţionare pentru anul curent?      Da    X Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să specificaţi numărul contractului:          

 

C. Calcul detaliat al finanţării solicitate

Toate sumele trebuie să fie exprimate în EUR

Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri.

 

Costuri de călătorie ale voluntarului (voluntarilor)

Vă rugăm să reţineţi că rambursarea se face doar pentru mijloace de transport şi tarifele cele mai economice (bilete de avion APEX, bilete de tren la clasa a doua, etc.).

Organizaţia şi ţara

Număr de voluntari

Din

La

Mijloace de transport

Costuri totale (100%)

Sumă solicitată (90%)

Sozialer Fiedensdienst Bremen, Germania

1

Germania

Romania

Avion

Tren

350

315

GKJHG „Roter Baum” mbH, Germania

2

Germania

Romania

Avion

Tren

650

585

VIA e.V Verein fur internationalen und interkulturellen Austatusch, Germania

1

Germania

Romania

Avion

Tren

350

315

Consello da Xuventude de Galicia, Spania

1

Spania

Romania

Avion

Tren

450

405

Genclik ve Degisim Dernegi/ Youth and Change Association, Turcia

1

Turcia

Romania

Avion

Tren

825

742,50

Info Porta Nouva Europa, Italia

1

Italia

Romania

Avion

Tren

470

423

TOTAL

3095              2785,50

 

Costuri aferente activităţii de trimitere

Organizaţia şi ţara

Număr de voluntari

Cost unitar (pentru fiecare voluntar)

Suma solicitată

Sozialer Fiedensdienst Bremen

1

480

480

GKJHG „Roter Baum” mbH

2

480

960

VIA e.V Verein fur internationalen und interkulturellen Austatusch

1

480

480

Consello da Xuventude de Galicia

1

480

480

Genclik ve Degisim Dernegi/ Youth and Change Association

1

480

480

Info Porta Nouva Europa

1

480

480

TOTAL

3.360

 

Costuri aferente activităţii de găzduire

Organizaţia şi ţara

Număr de voluntari

Durata în luni

Cost unitar

Suma solicitată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti, România

1

8

430

3440

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti, România

1

9

430

3870

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti, România

5

10

430

21.500

TOTAL

28.810

 

Costurile vizelor, costuri asociate vizelor şi costuri de vaccinare (dacă este cazul)

Specificaţi

Costuri

Participant Non Uniunea Europeană: Turcia

 

Visa

270

Permis şedere

300

 

 

TOTAL

570

 

Alocaţia voluntarilor

Organizaţia şi ţara de primire

Număr de voluntari

Durata activităţii în luni

Cost unitar

Suma solicitată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, România

1

8

60

480

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, România

1

9

60

540

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, România

5

10

60

3000

TOTAL

4.020

 

Costuri de coordonare (dacă este cazul)

Numărul de promotori

Cost unitar (pentru fiecare promotor)

Suma solicitată

6

130

780

SUBTOTAL

 

Numărul de voluntari

Cost unitar (pentru fiecare voluntar)

Suma solicitată

7

100

700

SUBTOTAL

 

 

 

     TOTAL Costuri de coordonare

1.480

 

Costuri aferente activităţilor suplimentare de diseminare şi exploatare a rezultatelor

Specificaţii

Costuri

 pliante 0,4x1,19x1000 buc.= 476 euro

 afişe    0, 61x1,19x100 buc.=82,11

 masă rotundă 1x500=500

 cd 1x250= 250

seminar, sesiuni de informare 2x300= 600

476

                                                                  82,11

                              500

               250

               600

Tricouri 100x9,3x1.19=1106

Pixuri 50x0,9x1,19=53,55

1106

                           53,55

 

 

TOTAL

3.067,66euro

 

Vizită de planificare în avans – costuri de călătorie (dacă este cazul)

Organizaţia de trimitere

Număr de participanţi

Din

La

Mijloace de transport

Costuri

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Total

0

 

 

Vizită de planificare în avans – alte costuri (dacă este cazul)

Organizaţia de trimitere

Număr de promotori de trimitere

Durată (maxim 2 nopţi)

Barem de cost unitar pe noapte pe persoana

Sumă solicitată

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

 

 

Costuri aferente mentoratului consolidat (dacă este cazul)

Organizaţia şi ţara

Număr de voluntari

Durata stagiului

 (în luni)

Cost unitar

Suma solicitată

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti

1

10

250

2500

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti

1

9

250

2250

TOTAL

4.750

 

Costuri excepţionale (dacă este cazul)

Specificaţii

Costuri

Cursuri limba română

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1.500

 

 

Costuri aferente sesiunii de formarea la sosire (dacă este cazul)

Specificaţii

Pusă la dispoziţie de

Suma solicitată

 

 

                                    0

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

 

Costuri aferente sesiunilor de formare înainte de plecare, reuniune intermediară, evaluare finală (dacă este cazul)

Specificaţii

Pusă la dispoziţie de

Suma solicitată

 

 

                                    0

 

 

 

TOTAL

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea VII. Coordonate bancare

Vă rugăm să completaţi informaţiile necesare pentru efectuarea plăţii în contul solicitantului.

 

A.  Detalii privind contul bancar

Titularul contului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1

Adresa

B-dul Mareşal Averescu, nr. 17, Pavilion F

Cod poştal

 

Oraş

Bucureşti

Regiune

Bucureşti Ilfov

Ţara

România

 

Persoana de contact

Nume (Dna/Dl)

Petrea

Prenume

Marius

Email

petremarius2000@yahoo.com

Telefon

0766549811

Fax 021/222315

 

 

B.  Detalii bancare

Denumirea băncii

Banca Comercială Română

Adresa

Calea Victoriei, nr. 155, bl. D, Sector 1, Bucureşti

 

 

Cod poştal

030024

Oraş

Bucureşti

Regiune

Bucureşti Ilfov

Ţară

România

Numărul contului

RO26RNCB0072049680110001

IBAN (dacă este cazul)

 

 

 

Codul BIC (dacă este cazul)

 

 

 

Codul SORT (dacă este cazul)

 

 

 

           

 

 

 

Comentarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu există.

 

 

 

 

 

 

 

Partea VIII.  Semnătura reprezentantului legal

 

Solicitantul se obligă să informeze Agenţia Executivă sau Agenţia Naţională cu privire la toate modificările care afectează activităţile descrise în acest formular.

Solicitantul permite Comisiei Europene, Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi Agenţiilor Naţionale accesul şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest formular de candidaturăt în scopul administrării şi evaluării Programului Tineret în Acţiune. Datele cu caracter personal colectate în scopul acestui proiect vor fi prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (EC) Nr 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare.

Accesul la datele personale poate fi obţinut printr-o solicitare scrisă. Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiarii se pot adresa Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură sau Agenţiei Naţionale relevantă. Pentru proiectele selectate la nivel naţional, beneficiarii pot introduce o plângere către instituţie relevanta privind protecţia datelor cu caracter personal în orice moment. Pentru proiectle selectate la nivel european, beneficiarii pot introduce o plângere către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu privire la modul de folosire a datelor cu caracter personal în orice moment.

Solictantul se angajează să informeze promotorii şi participanţii implicaţi în proiect cu privire la reglementarile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal aplicabile în cadrul programului Tineret în acţiune

Solicitantul

Denumire:DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA A COPILULUI, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

 

 

 

Reprezentant legal

Nume cu majuscule:

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

Loc: BUCUREŞTI

 

Semnătură:

 

Dată: 31.05.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea IX.  Declaraţie pe propria răspundere

A se completa de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul.

Subsemnatul, prin prezenta, solicit  o finanţare in cadrul programului Tineret în Acţiune în valoare de 50.712,66 EURO pentru implementarea activităţii specificate in acest formular de candidatură

 

Certific faptul că toate informaţiile incluse în prezentul formular de candidatură, inclusiv descrierea proiectului, sunt corecte conform informaţiilor deţinute de mine şi că am luat la cunoştinţă conţinutul anexelor formularului de candidatură.

Confirm faptul că instituţia de care aparţin are capacitatea financiară şi operaţională de a finaliza proiectul propus.

Confirm fatul că nici unul dintre voluntarii care participă în acest proeict nu au mai derulat în trecut un stagiu de voluntariat SEV (cu excepţiile indicate in Ghidul Programului).

Confirm faptul că instituţia de care aparţin a luat  măsurile adecvate pentru a asigura protecţia şi siguranţa participanţilor implicaţi în acest proiect.

Am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene10, nu pot fi acordate finanţări solicitanţilor care se află în oricare dintre situaţiile următoare:

(a) se află în sau fac obiectul unei proceduri de faliment, de lichidare, de reorganizare judiciară, de concordat preventiv, de încetare a activităţii, sau se află în orice altă situaţie similară care rezultă dintr-o procedură de aceeaşi natură prevăzută de legislaţia sau reglementările naţionale;

(b) au făcut obiectul unei condamnări, pronunţate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata, pentru un delict care le afectează conduita profesională;

(c) au comis, în domeniul profesional, o eroare gravă constatată prin orice mijloc şi care poate fi probată de către autoritatea contractantă;

(d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor la asigurările sociale sau obligaţiile privind plata impozitelor în conformitate cu dispoziţiile legale din statul în care sunt stabiliţi sau cu cele din statul în care se află autoritatea contractantă sau cu cele din statul în care trebuie să se execute contractul;

(e) au făcut obiectul unei hotărâri cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor;

(f) în urma unei alte proceduri de achiziţie sau de acordare de finanţare, finanţată de bugetul comunitar, au fost declaraţi ca aflându-se într-o situaţie de încălcare gravă a clauzelor contractului, prin neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;

(g) în cadrul formularului de candidatură a acestora, se află în situaţia unui conflict de interese;

(h) în cadrul formularului de candidatură a acestora, se fac vinovaţi de declaraţii false în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii solicitate de către autoritatea contractantă, ca o condiţie a participării la procedura de acordare a finanţării, sau nu furnizează informaţiile în cauză.

Confirm faptul că nici eu şi nici instituţia pe care o reprezint legal nu ne aflăm în nici una din situaţiile prezentate mai sus şi că am luat la cunoştinţă faptul că sancţiunile stabilite în regulamentul financiar pot fi aplicate în cazul unor declaraţii false.

În cazul în care formularul de candidatură  este aprobat, autorizez Comisia/ Agenţia să publice pe site-ul său web sau pe orice alt suport adecvat:

·         Numele şi adresa beneficiarului finanţării ;

·         Obiectul finanţării;

·         Suma acordată şi  cuantumul  finanţării costurilor programului de lucru aprobat.

 

Semnând acest formular de candidatură, accept toate conditiile prevăzute în Ghidul Programului Tineret în acţiune, precum şi de către website-urile Comisiei Europene, Agenţiilor Naţionale şi Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Loc:

Bucuresti

Dată(zi / lună / an):31/05/2010

 

 

 

Semnătură:

 

Ştampila organizaţiei solicitante (dacă este disponibilă):

Nume cu majuscule:

DANUT IOAN FLEACA

Poziţie / funcţie:

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

10 Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L248 din 16/09/2002) şi Regulamentele nr. 2342/2002 (JO L357 din 31/12/2002) şi nr.  1248/2006 (JO L227 din 17/08/2006) ale Comisiei. Acestea pot fi consultate online în Jurnalul Oficial la adresa  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do

Listă de verificare

Înainte de a transmite acest formular de candidatură Agenţiei Executive sau Agenţiei Naţionale, vă rugăm să verificaţi următoarele:

v  Formularul de candidatură trebuie să includă următoarele documente:

    prezentul formular de candidatură, în original, completat şi semnat în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul (semnături solicitate în Părţile VIII şi IX ale prezentului formular), împreună cu acordurile preliminare ale tuturor promotorilor parteneri, în original, completate şi semnate în mod corespunzător. Vă rugăm să reţineţi că acordurile preliminare pot fi depuse şi sub formă de fax (la momentul depunerii formularului de candidatură) cu condiţia ca acestea să fie completate cu documentele originale care trebuie să fie primite de către Agenţia Naţională înainte de Comitetul de evaluare.

    Secţiunea „Descrierea activităţii” completată pentru fiecare activitate SEV din cadrul proiectului.

    (opţional la momentul depunerii formularului de candidatură) o copie după acordul de activitatea semnat, inclusiv tabelul conţinând coordonatele voluntarilor completat. Cerinţele minime pentru conţinutul unui acord de activitate pot fi găsite în anexă.

    Un desfăşurător în care este descrisă o saptămână de lucru standard pentru fiecare Activitate SEV din proiect

v  Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte care solicită finanţare de peste 25 000 €:

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, toţi solicitanţii – cu excepţia organismelor publice şi a grupurilor de tineri informale- unei finanţări comunitară de peste 25000 € trebuie să depună, împreună cu formularul de candidatură, următoarele documente financiare:

 

  balanţa de verificare  a solicitantului,

şi

   bilanţul pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care conturile au fost închise

 

Aceste documente sunt solicitate în vederea evaluarii capacităţii financiare a promotorilor solicitanti.

Vă atragem atenţia că nu exista un format standard pentru a depune informaţiile mai sus - menţionate.

 

v  Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte înaintate numai la nivel naţional11:

     numai pentru organizaţii neguvernamentale: o copie după certificatul de înregistrare fiscală

     numai pentru organizaţii publice: rezoluţia, decizia legală sau orice alt document care stabileşte baza legală de funcţionare

11 Aceste documente nu trebuie depuse de către solicitanţii care le-au mai depus cu un formular de candidatură anterior în cadrul Programului Tineret în Acţiune, cu condiţia să nu fi intervenit modificări între timp

 

v  Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte  înaintate numai la nivel european:

    fişa de identificare a entităţii juridice, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul (persoane fizice / societăţi comerciale private / organisme publice). Vă atragem atenţia asupra faptului că sunt solicitate documente justificative complementare, în conformitate cu statutul solicitantului, conform specificaţiilor cuprinse în fiecare tip de formular. (Această fişă poate fi descărcată de pe site-ul web al Comisiei Europene    http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm#en_es_fr  );

     fişa de identificare bancară, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul şi certificată de către bancă (sunt solicitate semnăturile originale). Vă rugăm să completaţi formularul corespunzător ţării în care este localizată banca, chiar dacă organizaţia solicitantă este înregistrată oficial în altă ţară. (Această fişă poate fi descărcată de pe site-ul web al Comisiei Europene    http://ec.europa.eu/youth/program/financial_identification_en.html).

 

Anexa: Cerinţele minime pentru un acord de activitate

 

Acordul de activitate reprezintă un element esenţial în asigurarea unui parteneriat solid între promotori şi voluntari în cadrul fiecărei activităţi SEV. Acesta va include cel puţin următoarele informaţii:

 

1.     Titlul proiectului şi numărul de referinţă al acordului de finanţare (dacă este cazul),

2.     Numele organizaţiei coordonatoare, al organizaţiei (organizaţiilor) de trimitere şi al organizaţiei (organizaţiilor) de găzduire care participă la activitate.

3.     Rolul şi sarcinile voluntarului (voluntarilor)

4.     Repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între promotori şi voluntari.

5.     Repartizarea finanţării comunitare (în conformitate cu responsabilităţile menţionate mai sus),

6.     Numele şi semnăturile reprezentanţilor tuturor promotorilor din cadrul activităţii,

7.     Numele şi semnăturile tuturor voluntarilor care participă la activitate.

8.     Un tabel cu toate coordonatele voluntarilor (vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos).

O fotocopie semnată a acordului de activitate trebuie să fie expediată agenţiei care acordă finanţarea, fie împreună cu formularul de candidatură, fie ulterior. În cazul în care acordul de activitate este trimis ulterior depunerii formularului de candidatură, acordul trebuie expediat cu cel puţin 6 săptămâni înainte de începerea activităţii12

O copie a acordului de activitate semnat trebuie de asemnea înmânată tuturor promotorilor parteneri şi voluntarilor care participă la activitate.

 

Prezentul acord este obligatoriu pentru toţi promotorii parteneri şi toţi voluntarii care participă la activitate. În cazul unor modificări substanţiale, trebuie semnat un nou acord şi un tabel actualizat cuprinzând coordonatele tuturor voluntarilor trebuie expediat agenţiilor menţionate mai sus, în scop informativ.

 

Pentru mai multe informaţii referitoare la acordul de activitate, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Ce este un acord de activitate?” din partea B – Acţiunea 2, din Ghidul Programului.

 

 

 

 

12  În cazul proiectelor SEV cu o durată cuprinsă între 6 şi 24 de luni şi care solicită o finanţare ce depăşeşte 50 000 € : dacă acordul (acordurile) de activitate nu este (sunt) depus(e) împreună cu formularul de candidatură la termenul limită coresponzător, proiectul – în cazul în care va fi aprobat – va fi subiectul aplicării procedurii cu două tranşe pre-finanţare. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Partea C din Ghidul Programului


 

Voluntar(i) în cadrul activităţii nr.________din cadrul proiectului___________________________________________(titlul şi referinţa acordului de finanţare, dacă este cazul)

 

 

Nr.

 

Nume

Prenume

Denumirea organizaţiei de trimitere

Denumirea organizaţiei de găzduire

Datele de contact ale voluntarului în ţara de trimitere (adresă, telefon, e-mail)

Datele de contact ale voluntarului în ţara de găzduire (adresă, telefon, e-mail)

Data naşterii (zz/ll/aa)

Sex

(f/m)

Data începerii stagiului

(zz/ll/aa)

Data încheierii stagiului

zz/ll/aa

Tânăr cu nevoi speciale / posibilităţi reduse (da /nu – specificaţi dacă este cazul)

 

Datele persoanei de contact în caz de urgenţă

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse

Fişă de includere

 

În cazul în care proiectul dvs. îşi propune să implice tineri cu oportunităţi reduse, vă rugăm să oferiţi mai multe detalii prin intermediul acestei fişe de includere.

 

ATENŢIE!!! Doar în cazul în care această fişă va fi completată se va lua în consideraţie partea de includere din cadrul propunerii dvs. de proiect!

 

1. Proiectul dvs. implică tineri cu oportunităţi reduse?

 

-       ca participanţi în cadrul proiectului                      Da    Nu

-       ca grup ţintă al proiectului                                  Da x   Nu 

-       ca membrii ai echipei de proiect             Da    Nu

 

Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos, exemplificând exact în ce constă oportunitatea redusă a tinerilor care vor fi implicaţi în proiect:

 

Nume, prenume

Ţara de rezidenţă

Email, adresă

Categoria de oportunitate redusă

Detalii cu privire la FIECARE din dificultăţile menţionate

Peter Scapan

Christiane Wersch

Germania

 

Germania

Peter.scapan@web.de

christiane-wersch@

web.de

 Dificultăţi educaţionale

X Dificultăţi sociale

X Diferenţe culturale

 Dificultăţi economice

 

 Deficienţă/Dizabilitate

 Probleme de sănătate

XDificultăţi geografice

 Altele - specificaţi:

-       activităţile de socializare sunt realizate cu dificultate deoarece accesul la unele acţiuni cultural -artistice sunt limitate, în mare parte datorită dificultăţilor geografice. Astfel tinerii sunt nevoiţi să se deplaseze în alte localităţi pentru a participa la astfel de evenimente sau pentru a studia ( facultate). De asemenea,  unul dintre tinerii identificaţi urmează cursurile universitare într-o localitate situată la aproximativ 150 km distanţă de oraşul de rezidenţă ( un sat de respectiv 35 şi 115 locuitori)

-       diferenţe culturale, tinerii sunt de etnie sârbă, majoritari fiind,evident, germanii. Astfel, tradiţiile şi obiceiurile  se transmit cu mare dificultate, pierzându-se multe din acestea,factorul principal al unei astfel de situaţii constituind-ul germanizarea sârbilor si interzicerea folosirii limbii sârbe în şcolile germane .

 

 

2. Cum aţi identificat categoria de tineri cu oportunităţi reduse şi nevoia lor de includere? (este o problemă a comunităţii locale, o problemă la nivel naţional, o situaţie de moment, etc?)

Categoria de tineri cu oportunităţi reduse a fost identificată din colaborarea purtată între instituţia noastră şi sending organization. Dificultăţile de integrare a tinerilor cu oportunităţi reduse este o problemă a comunităţii locale, datorate în mare parte percepţiei germanilor faţă de minoritatea sârbă din Estul Germaniei, cât şi dificultăţilor geografice: sat izolat, cu număr mic de locuitori, situat la graniţa cu Polonia şi Cehia.

3. Explicaţi de ce acest proiect este potrivit pentru soluţionarea problemei/problemelor acestor tineri, şi cum vine proiectul în întâmpinarea nevoilor lor (descrierea situaţiei de oportunitate redusă, cum îi afectează pe tineri această situaţie).

Oportunitatea redusă a tinerilor le îngreunează acestora atât dezvoltarea personală, cât şi profesională.

Acest proiect este potrivit pentru soluţionarea problemelor

-       deoarece se pune accent cu precădere pe învăţarea non formală, prin această metodă putând fi înlăturate carenţele educaţionale, dezvoltarea de competenţe şi abilităţi ( eliberarea youthpass)

-       se cunosc tineri care pot derula activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, se dezvoltă abilitatea de socializare.

-       realizarea unui schimb cultural, din etnia sârbă: tradiţii şi obiceiuri, păstrând patrimoniul cultural sârb, şi din celelalte culturi către cultura sârbă şi cea germană

-       experienţa acumulată poate ajuta voluntarii implicati in identificarea unui loc de munca intr-o alta regiune geografica a Germaniei care să permită dezvoltarea profesională a voluntarului.

 

4. Cum vă propuneţi să contribuiţi la dezvoltarea personală şi la rezolvarea situaţiei tinerilor cu oportunităţi reduse prin intermediul acestui proiect? Ce vor căştiga în mod concret tinerii (nu numai cei cu oportunităţi reduse) prin intermediul acestui proiect?

La activităţile proiectului vor participa voluntari europeni, indiferent de etnie, fiind combătută discriminarea sau xenofobia promovându-se astfel incluziunea socială. Tânărul cu oportunitate redusă va fi considerat unic, iar experienţa sa va fi un plus pentru activitatea noastră. Ne propunem să contribuim la dezvoltarea personală prin formările realizate de-a lungul implementării proiectului, cât si prin cursurile suplimentare de limbă română acordate.

 Prin intermediul proiectului Make them smile! dezvoltarea personală a voluntarilor cu oportunităţi reduse va consta in implicarea acestuia in activităţile derulate, astfel incât la final, beneficiile acestuia să constea in :

-       exersarea abilităţilor lingvistice.

-       dezvoltarea abilităţilor de socializare

-       dezvoltarea abilităţilor empatice.

-       dezvoltarea abilităţilor de a lucra in echipă, fapt ce ii poate pregăti pentru adaptarea cu uşurinţă la regulile ce le presupune un loc de muncă.

-       apartenenţa la un grup( cel de voluntari).

-       acceptarea ca şi minoritate etnica.

-       pastrarea patrimoniului cultural, promovarea tradiţiilor si obiceiurilor.

-       invăţarea unei noi limbi, limba română.

-       cunoaşterea unei noi culturi (cultura română, cât şi a celorlaţi voluntari)

-       acumularea de noi cunoştinţe prin invăţarea nonformală, cu privire la persoanale cu dizabilităţi.

-       maturitate.

-       voluntarii cu oportunităţi reduse pot caştiga experienţa profesională, eliberare youthpass, lucru care ii poate ajuta in identificarea cu uşurinţă a unui loc de munca.

 

5. Asociaţia dvs. are experienţă în proiecte de includere?  Da x   Nu

 

6. Dacă da, vă rugăm să prezentaţi pe scurt această experienţă.

Experinta derulata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Sector 1 in ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu oportunităţi reduse este destul de vastă ca  şi experienţe in proiecte de includere, menţionam:

 

Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi , proiect derulat in perioada Ianuarie 2006- Ianuarie 2007 al cărui scop il reprezintă identificarea unui loc de munca pentru tinerii cu handicap mintal.

 

Rezultate

-       15 beneficiari sunt angajaţi sau au desfăşurat o forma de munca pe întreaga perioada a proiectului;

 

Centru de Inserţie Profesională, proiect derulat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Sector 1 în perioada Decembrie 2008- Noiembrie 2009, principalul scop al proiectului fiind dezvoltarea de abilităţi unui număr de 24 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, în vederea integrării în comunitate.

 

Rezultate

- crearea unui centru de inserţie profesională ( prin care sunt oferite cursuri de croitorie şi serigrafie pentru un număr de 24 de tineri cu handicap mintal, oferirea de servicii sociale: consiliere psihologică, consiliere vocaţională, consiliere socială.

7. Dacă nu, care este motivaţia dvs. de a vă implica în proiecte de includere a tinerilor cu oportunităţi reduse?