Hotărârea nr. 115/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi â

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate  întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și de Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1 nr. 7/11.05.2010;

Văzând  Avizul favorabil asupra funcţiilor publice, eliberat sub nr.474420/30.04.2010 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asupra funcţiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

 

 

a)      ART. 17

BIROUL PREVENIRE, PROTECȚIE ȘI P.S.I. (locația: București, Sector 1, Str. Caraiman nr.33A, aflat în subordonarea directă a Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

·         verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

·         întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

·         elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

·         elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;

·         evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute;

·         stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

·         evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor lor;

·         monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

·         verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

·         informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

·         evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipametelor de muncă:

·         autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale;

·         urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică (electricieni, instalatori gaze, fochişti);

·         colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

·         urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

·         propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,

·         studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

·         studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Directiei generale, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

·         execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General;

·         îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul Directiei generale;

·         indrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;

·         execută- pe baza planificării aprobate de Directorul General- controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

·         verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Directiei generale;

·         urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;

·         acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Directiei generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

·         participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;

·         acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

·         participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Directiei generale, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;

·         participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Directiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

·         participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

·         urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor Directiei generale cu instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;

·         urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;

·         face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;

·         aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

·         asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

·         să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  p.s.i., în conformitate cu Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;

·         să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea Directiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, Directorului General;

·         să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a acestuia;

·         să informeze conducerea Directiei generale asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;

·         să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p.s.i.;

·         să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p.s.i.;

·         să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i;

·         întocmește documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor de funcționare ale unităților subordonate;

·         fundamentează proiectele de dispoziții ale Directorului General, precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate;

·         întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General și proiectele de hotărâri promovate de Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1 în Consiliul Local, în domeniul său de activitate.

 

b)      se completează prevederile art. 64 - atribuţiile Centrului Multifuncţional Phoenix, pct. III – Centrul de Recuperare Neuromotorie Phoenix, cu următoarele atribuţii: 

 

-           colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă și Serviciul Familial pentru Persoane cu Handicap Grav în vederea identificării beneficiarilor și evaluării inițiale a nevoilor specifice;

-          realizează activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea/includerea socială deplină și activă;

-          realizează și menține o colaborare activă cu familiile celor care frecventează centrele;

-          întocmește pentru fiecare în parte un plan personalizat de intervenție și îl revizuiește periodic (conform standardelor minime în vigoare), în funcție de necesități;

-          elaborează și desfășoară programe zilnice de recuperare, reabilitare;

-          oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie și de recuperare specifice în baza indicațiilor date de către medic”.

 

c)      prevederile art. 56 - atribuţiile Compartimentului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Handicap îşi încetează aplicabilitatea. 

 

d)     se modifică prevederile art.73 – Serviciul Protecție Copil Delincvent și art.74 – Centrul de Asistare Integrată a Adicțiilor, în sensul stabilirii sediului la locația București, Sector 1, Calea Dorobanților nr.187.

 

Art. 4  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    115

            Data: 27.05.2010

SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO
1+19
BIROUL AUTO
1+34
CASA SF. STEFAN
1+16 

 

ANEXĂ LA ORGANIGRAMA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 

În subordinea Directorului General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei se evidenţiază în Organigramă Centrul Multifuncţional Phoenix, Proiect aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 428/29.10.2009                        

În cadrul acestui Proiect sunt integrate următoarele structuri fără personalitate juridică:

Centrul Multifuncţional Phoenix:

va fi deservit de următoarea structură de personal comună pentru toate compartimentele:

1 post sef serviciu

2 posturi îngrijitor

1 post asistent medical

 

Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer

va fi deservit de următoarea structură de personal:

3 posturi infirmieră

                din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personal cu atribuţii de asistent social şi psiholog        ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Terapie Ocupaţională:

1 post de infirmieră

din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi şi Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap personalul cu atribuţii de asistent social şi psiholog    ( funcţii publice) va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

 

Centrul de Recuperare Neuromotorie PHOENIX:

4 posturi de kinetoterapeut

1 post medic

 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună” 2:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi „Un Pas Împreună” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Clubul Seniorilor PHOENIX:

Personalul care va deservi această structură face parte din Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor” şi va primi atribuţii prin fişa postului şi pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

Centrul de informare pentru cetăţeni:

1 post de referent

Centrul de Reminiscenţe:

Personalul care va deservi această structură face parte din Centrul de Zi pentru persoanele cu demenţă de tip alzheimer şi va primi atribuţii prin fişa postului pentru deservirea beneficiarilor acestui serviciu.

    Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                     la Hotărârea Consiliului Local  

         nr.115/27.05.2010 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Ion Brad

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

STATUL DE FUNCŢII

 

FUNCŢII PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Treapta de salarizare

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6

1

ŞEF SERVICIU

S

28

1

ŞEF BIROU

S

14

1

Total funcţii publice de conducere:49

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

21

CONSILIER

S

PRINCIPAL

54

CONSILIER

S

ASISTENT

187

CONSILIER

S

DEBUTANT

13

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

42

REFERENT

M

PRINCIPAL

12

REFERENT

M

ASISTENT

24

REFERENT

M

DEBUTANT     

2

Total funcţii publice de execuţie: 368

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 417

 

 

FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU

S

I

26

ŞEF BIROU

S

I

7

ŞEF SERVICIU ( FARMACIST)

S

primar

1

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

2

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

98

REFERENT

SSD

IA

14

INSPECTOR

M

IA

7

REFERENT

M

IA

144

 

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC

S

primar

22

PSIHOLOG

S

principal

5

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

7

ASISTENT SOCIAL

PL

principal

1

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

132

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

13

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORA MEDICALĂ

M

principal

2

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

292

ÎNGRIJITOARE

G

 

36

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

475

FARMACIST

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT

S

I

1

PREOT

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

3

MAGAZINER

M

I

11

POMPIER

 

I

2

PAZNIC

 

I

24

PORTAR

 

I

4

ÎNGRIJITOR

 

I

134

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

159

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

75

                   

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1934

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1970

 

TOTAL GENERAL: 2387