Hotărârea nr. 114/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii cofinanţării Proiectului de mobilități Leonardo da Vinci

 ”Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

              Având în vedere prevederile Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Proiectul de mobilități Leonardo da Vinci ”Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor” al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere adresele Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrate la Primăria Sectorului 1 sub nr.11178/30.04.2010, respectiv nr.13459/25.05.2010;

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”q” şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă susţinerea cofinanţării din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în vederea realizării Proiectului de mobilități Leonardo da Vinci „Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor” al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art..2. Contribuţia financiară a Consiliului Local Sector 1 în vederea implementării este în sumă de 2000  EURO.

Art.3. Prezenta hotărâre de consiliu va intra în vigoare după obţinerea împuternicirii din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice, Direcţia Management Economic, Inspectoratul Școlar al Municipiului București şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    114

            Data: 27.05.2010