Hotărârea nr. 113/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă unele măsuri referitoare la funcţionarea

S. C.„ Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1”  S.A.

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1 cu modificările ulterioare;

Luand în considerare Hotărârea nr.21/22.02.2010 prin care se aprobă denumirea ”S.C.Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” pentru societatea ce va fi înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.35/17.01.2010 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/03.12.2009;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/16.03.2010 prin care se aprobă  înfiinţarea S. C„ Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1”  S.A.;

Văzând convocarea Consiliului de Administraţie al S.C.„Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1” S.A, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.12297/12.05.2010;

În temeiul art. 45, alin.(1) și alin.5, teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se desemnează domnul Alecsandru Diaconescu  ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților S.C.„Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1” S.A.

 

            Art.2. Se aprobă acordarea unor indemnizaţii lunare, după cum urmează:

- pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie   max. 1500 lei;

- pentru administratori max.1000 lei;

- pentru cenzori  max 700 lei;

 

Art.3. Se aprobă Organigrama şi schema de personal pentru  S. C.„ Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1”  S.A., conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.           

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică, Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   113

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.113/27.05.2010

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                       Ion Brad

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ȘI SCHEMA DE PERSONAL

S.C. ”ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1” S.A.

 

 

                             

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

 

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

                                                              

CONTABIL

1

JURIST

1

ADMNISTRATIV

5

TEHNIC

5

SECRETARIAT

2

 

 


 1

 4

  3

 2

                                      

 


                                      

                                       4