Hotărârea nr. 111/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.312/23.07.2009 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1,

 în sensul înlocuirii Anexei nr.2-Statul de funcții

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Văzînd prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 312/23.07.2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.478225/11.05.2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.312/23.07.2009 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1, în sensul înlocuirii Anexei nr.2 – Statul de funcții, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.312/23.07.2009 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară  Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   111

            Data: 27.05.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.111/27.05.2010
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Ion Brad
STAT DE FUNCTII
al DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1
FUNCTIACLASAGRAD PROFESIONALTREAPTANR. FUNCTII
De executieDe conducere
DIRECTOR GENERALI1
DIRECTOR GENERAL ADJUNCTI1
DIRECTOR EXECUTIVI2
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTI4
DIRECTOR ECONOMICI1
SEF SERVICIUI34
SEF BIROUI30
TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE73
CONSILIER JURIDICISUPERIOR11
PRINCIPAL14
ASISTENT12
DEBUTANT1
"CONSILIER, INSPECTOR"ISUPERIOR171
PRINCIPAL152
ASISTENT181
DEBUTANT16
"REFERENT DE SPECIALITATE, "IISUPERIOR12
AGENT COMUNITARPRINCIPAL13
ASISTENT11
"REFERENT, AGENT"IIISUPERIOR1279
COMUNITARPRINCIPAL1155
ASISTENT1318
DEBUTANT107
TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE1093
TOTAL FUNCTII PUBLICE1166
INSP.SPEC.SEF SERVICIUSIA1
INSP.SPEC.SEF BIROUSIA5
TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE6
INSPECTOR SPECIALITATESIA30
"INSPECTOR, REFERENT"MIA46
INGRIJITORI24
MUNC.CALIF.I43
MUNC.NECALIF.10
TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE153
TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE 159
T O T A L P O S T U R I1325