Hotărârea nr. 110/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ca urmare a transformării posturilor funcţionarilor publici ce au fost declaraţi admişi la examenul de promovare în clasă

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.421/29.10.2009 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1932/2009, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 06/01/2010;

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.477010/26.05. 2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ca urmare a transformării posturilor funcţionarilor publici ce au fost declaraţi admişi la examenul de promovare în clasă, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 421/29.10.2009  privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 îşi păstrează aplicabilitatea.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane, Direcția Management Economic  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    110

            Data: 27.05.2010

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 110/27.05.2010

PRESEDINTE DE SEDINTA

ION BRAD

 
 

 

 

 

 

 


STAT DE FUNCTII

pentru aparatul de specialitate al

Primarului Sectorului 1

 

 

 FUNCTIA

DE EXECUTIE

 

FUNCTIA  DE

CONDUCERE

 

CLASA

 

GRAD PROF.

 

TREAPTA SALARIZARE

NR. TOTAL

FUNCTII

1

2

3

4

5

6

 

PRIMAR

 

 

 

1

 

VICEPRIMAR

 

 

 

1

TOTAL

 

 

 

 

2

 

SECRETAR

I

 

1

1

 

DIRECTOR GENERAL

I

 

1

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

I

 

1

11

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I

 

1

2

 

ARHITECT SEF

I

 

1

1

 

SEF SERVICIU

I

 

1

36

 

SEF BIROU

I

 

1

22

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

 

 

 

 

74

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

 

77

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

 

97

CONSILIER

 

I

ASISTENT

 

125

CONSILIER

 

I

DEBUTANT

 

9

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

 

11

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

 

13

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

 

30

CONSILIER JURIDIC

 

I

DEBUTANT

 

3

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

 

0

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

 

8

INSPECTOR

 

I

ASISTENT

 

23

INSPECTOR

 

I

DEBUTANT

 

9

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

 

6

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

 

6

AUDITOR

 

I

ASISTENT

 

5

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

 

23

REFERENT SPECIALITATE

 

II

PRINCIPAL

 

5

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

 

3

REFERENT SPECIALITATE

 

II

DEBUTANT

 

3

REFERENT

 

III

SUPERIOR

 

89

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

 

71

REFERENT

 

III

ASISTENT

 

57

REFERENT

 

III

DEBUTANT

 

23

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

 

 

 

696

 

 

FUNCTII IN REGIM CONTRACTUAL

 

 

FUNCTIA  DE EXECUTIE

FUNCTIA DE CONDUCERE

GRADUL (TREAPTA)

NIVEL STUDII

NR.TOTAL POSTURI

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

S

1

INSPECTOR SPEC.

SEF SERVICIU

II

S

4

INSPECTOR SPEC.

SEF BIROU

II

S

3

INSPECTOR SPEC.

 

IA

S

14

INSPECTOR SPEC.

 

I

S

13

INSPECTOR SPEC.

 

II

S

25

INSPECTOR SPEC.

 

D

S

7

REFERENT

 

IA

SSD

1

REFERENT

 

IA

M

27

REFERENT

 

I

M

15

REFERENT

 

II

M

25

REFERENT

 

D

M

6

MERCEOLOG

 

II

M

2

SECR.-DACTILO.

 

I

M;G

1

FUNCTIONAR

 

 

M

1

ARHIVAR

 

 

M

12

ARHIVAR

 

D

M

1

PORTAR

 

 

M

3

INGRIJITOR

 

 

M, G

15

CURIER

 

 

M

4

SOFER

 

I

M

8

MUNC. CALIF.

 

I

M

15

MUNC. NECALIF

 

I

M,G

1

ANALIST  PROGRAMATOR AJUT.

 

IA

M

2

ANALIST PROGRAMATOR AJUT.

 

I

M

1

TOTAL

 

 

 

207

 

 

 

TOTAL POSTURI IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1     977